c H E u I G 5 x Q Q DJ 03 Lfl DJ Resefue ruim 1450.000. z: di C PQ Q DOO’ODDH IBBiideyi itfnaddBipsiBBiAi BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telepboonnummer 310. Mantels, Japonstofien, Tapijten. m' a ci FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. Behangerij, Stoffeerderij. <v C rp 6 <v t/ï z: H cc E ca ■a fe ta E cc s u, a- Q d J5 H H en M L o W o J c Q bo £4 e o e bZ) 134 I w ÓjC 0,75 c <u LANDEN DIE NIET TOT HET ALGEMEEN POST VERKEER ZIJN TOEGETREDEN. DJ fe ta C4 t) 5) a bi T3 C a <u "O c rt 42 C <U CZ) rt OZ) d nj d aj <u d o ca ■a 3 in c CJ CD t- o c .:<D <D d <u 0J O d <D bZ) ta H—i x: u M DJ ai <D Q <u d v <u o d o <D cn rt <u d <u bZ) <v d <D O 77) <u bZ) 3 d o E <u oj -d f 050 1 37= 0,75 0,50 0,75 1,25 1,12* 0,62* 1 Noorwegen (via Hamburg) 0,875 1 Oostenrjjk-Hongarüe 0,75 BRIEFOMSLAGEN voorzien van den postzegelstempel van 5 cent en van 12= cent, zijn verkrijgbaar a 55 en 13 cent. ZO kunnen zoowel voor de frankeering van binnenlandsche brieven als voor die naar de koloniën en het buitenland worden gebezigd, doch b(j ontoereikendheid van het port door den postzegelstempel vertegenwoordigd, moet het ontbrekende door fran keerzegels worden aangevuld. Het getal vóór de namen der landen geplaatst, duidt het getal douane-verklaringen aan, bjj elk pakket te voegen, t) via Frankrijk 4 douane-verklaringen. Duitschland 1 douane-verklaring. Afghanistan, Arabië (behalve Hedsjaz en Yemen, Aden en Mascate), Bank’s eilanden, Britsch-centraal-Afrlka, China (op eenige plaatsen na waar Europeesche postkantoren zijn gevestigd), Ladakh (Tibet), Maleische Bondstaten en het sultanaat Johore, Marokko (behalve eenige aldaar gevestigde Europeesche postkantoren), Noord-Nigerie.Nyassaland, Protectoraat, Rhodesia, de Santa Cruz- en Tonga of Vriendschapseilanden, Broéner, Maladleven. tot een gewicht van 5 kilogram en naar onderstaand tarief: 4 Portugalf 1,37* 1 Turkije1,12* 1 Rumenië1,12* 2 RuslandI,t25 1 Servië1,— 6 Spanje1,12= 1 Zweden1,25 1 Zwitserland (over Duitschl.)7“ 4 Frankrijk)1,— aangenomen naar het volgende tarief: tot 1 kilogr. ƒ0,60, van 1 tot 3 kilogr. 0,90, van 3 tot 5 kilogr. ƒ1,15. De pakketten mogen het gewicht van 5 kilogram niet te boven gaan, en geen grootere afmeting langs een der vlakken hebben dan 60 cM. De bepalingen betreffende niet toegelaten pakketten zijn dezelfde als bü het binnen- landsch verkeer, met de bijvoeging, dat ook geweigerd worden voorwerpen, die in het land van bestemming, of in een der landen, waardoor het vervoer gesebieden moet, niet worden toegelaten. Ook naar de meeste landen en koloniën buiten Europa kunnen pakketten worden ver zonden. Wat betreft het tarief en de voorwaarden van verzending zijn aan alle post- en hulpkantoren inlichtingen te verkrijgen. Bij elk pakket behooren de noodlge douaneverkiaringen te worden gevoegd, zoowel voor het land van bestemming als voor de landen waar het pakket moet doorgevoerd worden. De verschuldigde belasting wordt ter plaatse van bestemming, tegen uitreiking der pakketten, van den geadresseerde ingevorderd. Weigert de geadresseerde de betaling der belasting, zoo wordt het pakket niet afgegeven. Pakketten, waarvan de waarde niet is aangegeven en die verloren gaan, kunnen hoogstens tot eene schadevergoeding van ƒ7,50 of ƒ12,50 naar gelang het maximum ge wicht 3 of 5 kilogram bedraagt aanleiding geven. Bij overmacht kan die schadevergoeding niet worden gevorderd. De hoogste waarde die men kan aangeven, bedraagt ƒ500,—. 3 België 2 Bulgarije 1 Denemarken. 1 Duitschland 3 Frankrijk 2 Griekenland 1 Italië 4 Luxemburg i r...-7. 1 Oostenrjjk-Hongarije Pakketten naar Groot-Brittanje, voorzien van 1 douaneverklaring, worden ter verzending PAKKETPOST MET HET BUITENLAND. Naar alle Europeesche landen kunnen pakketten ter verzending worden aangenomen 44 rt 3 g Xr, <U bZ) <u C C2 C ,<U oj o in o <D <v 4C 44 <u N U

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 69