ii ill i f If tl o s g.i i DAHLMAXA Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoomiummer 210. BAHLMAO Co., MARKT 9, GOUDA. Telephoonnummer 210 Mantels, Japonstofien, Tapijten. Mantels, Japonstofien, Tapijten. FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Tapijten, Gordijnstoffen, Behangselpapieren. BehangerijSt off eerderij FIRMA B. DE JONG, GOUWE 91, GOUDA. TELEFOON 47. Verhuizingen met eigen Tapissières. Bergplaats voor Inboedels. s II! 1 136 137 BELGIË. DUITSCHLAND. 9 ITALIË ENZ. ITALIË ENZ. OOSTENRIJK. OOSTENRIJK. o tD 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1*2 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 73 CS FRANK RIJK. DENEMARKEN CR ZWITSERLAND. 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 li 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gr.-Brit- tanje en Ierland I Dringend Telegram I Dringend Telegram. Dringend Telegram Gewoon Telegram Gewoon Telegram. Gewoon Telegram Gewoon Telegram. Ierland worden geen dringende Telegrammen toegelaten. Gulden. 0,30 0,30 0,30 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1- 1,10 1,20 1,30 Gewoon Telegram. Gulden 0,35 0,35 0,35 0,40 0,40 0,45 0,45 0,50 0,50 0,55 0,55 0,60 0,60 0,65 0,65 0,70 0,70 0,75 0,75 0,80 0,80 0,85 0,85 0,90 Gulden. 1,85 1,95 2,10 2,25 2,35 2,50 2,60 2,75 2,90 3,00 3,15 3,25 Dringend I Telegram. Gulden. 1,05 1,05 1,05 1,05 1,20 1,40 1,60 1,80 1,95 2,15 2,35 2,55 2,75 2,95 3,15 3,35 3,55 3,75 3,90 4,10 4,30 4,50 4,70 4,90 Gewoon Telegram Gewoon Telegram Gulden 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Gewoon Telegram. Gulden 0,33 0,33 0,33 0,35 0,40 0,50 0,53 0,60 0,63 0,73 0,80 0,85 0,95 1,- 1,05 1,13 1,20 1,23 1,30 1,40 1.43 1,30 1,60 1,65 cs CS O Tarief der Telegrammen voor het Binnenland. Van 2 tot 10 woorden 25 cent. Boven 10 tot 30 woorden 3 cent voor elke 5 woorden of gedeelte van 5 woorden. Boven 50 woorden 5 cent voor elke 10 woorden of gedeelte van 10 woorden daarboven. Locaaltelegrammen (stadstelegrammen) 2—10 woorden 15 cent, daarboven elke 5 woor den 3 cent en boven de 50 woorden elke 10 woorden 5 cent meer. Voor binnenlandsche dringende telegrammen wordt de tweevoudige prijs berekend, buitenlandsche drievoudige Tarief der Telegrammen voor België, Duitschland, Frankrijk, Denemarken, Groot-Brittan je en Ierland en Zwitserland. I Gewoon I Telegram Gulden. 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2- 2,10 2,20 2,30 2,40 2,30 .5 o •o o S— POSTBLADEN voorzien van den zegelstempel van 3, 5 en 125 cent zijn verkrijgbaar gesteld a 3 35, 36 en 13 cent. Briefkaarten, briefomslagen en postbladen, welke vóór de ter post bezorging onbruik baar zijn geworden, kunnen aan de postkantoren tegen nieuwe worden ingewisseld tegen bijbetaling van de formulierkosten ii Vs cent. 5 «5 .2 ca C i .5 o 2 ’S Dringend Telegram. G ulden. 1.05 1,03 1,03 1,15 1,20 1,30 1,35 1,45 1,30 1,60 1,65 1,75 1,80 1,90 1,95 2,03 2,10 2,20 2,25 2,35 2,40 2,50 2,55 2,65 Waar droot-Brittanje Tarief der Telegrammen voor Bosnië, Herzogowina, Montenegro, Roumenie, Italië, Spanje en Oostenrijk. 73 ca s- a_> 'O ca is S O is •s t“ 'E VERMINDERD TARIEF VOOR BRIEVEN NAAR BELGIE EN TUSSCHEN EENIGE NEDERLANDSCHE EN DUITSCHE GRENSPLAATSEN. Met België: Voor gefrankeerde brieven 10 cent per 20 gram of minder. 75 cent meer voer iedere 20 gram daarboven. Voor ongefrankeerde brieven 20 cent per 20 gram of minder, 15 cent voor iedere 20 gram daarboven. Het port wordt verminderd tot 5 cent voor gefrankeerde en tot 10 cent voor onge frankeerde brieven, wanneer de plaatsen van afzenders en bestemming niet meer dan 30 kilometer (p. m.35uur) van elkander zijn verwijderd. TUSSCHEN NEDERLANDSCHE EN DUITSCHE GRENSPLAATSEN. Dezelfde vermindering als tusschen Nederlandscbe en Belgische grensplaatsen, wanneer de afstand 30 kilometers of minder beloopt. VERZENDING NAAR NED. OOST-INDIE. Per Landmail (via Genua, Brindisi of Marseille) bedraagt bet port van gefrank. brieven 125 cent tot en met 20 gram, 75 cent voor iedere 20 gram daarboven; ongefrank. 25 cent 20 gram, 13 cent voor iedere 20 gram daarboven. Monsters 25 cent per 50 gram, afzon derlijke verzending minstens 3 cent. Aanteekeningsrecbt 10 cent. Postwissels tot een be drag van ƒ500,— tegen 125 cent, voor elke ƒ25,— of gedeelte daarvan. Met scheepsgelegenheid (met Nederl. Stoomschepen) bedraagt het port van gefrankeerde brieven 5 cent per 20 gram, ongefrankeerde brieven 10 cent per 20 gram; briefkaarten per Landmail en per scheepsgelegenheid 55 cent, met betaald antwoord 11 cent; druk werk per Landmail 2» cent, per scheepsgelegenheid 2 cent, per 30 gram. Povtpakketten naar Ned. Oost-Indië kunnen worden verzonden tot een gewicht van 5 kilogram door middel van stoomschepen die rechtstreeks tusschen Nederland en Indië varen. Pakketten voor de voornaamste plaatsen kunnen tot de bestemming worden ge frankeerd. Het port bedraagt dan tot een kilogram ƒ0,83, van 1 tot 3 kilogram ƒ1,20, van 3 tot 5 kilogram ƒ1,73. Voor de overige plaatsen in Ned. Indië komen de kosten van vervoer van de aanleg plaatsen naar de plaats vaa bestemming voor rekening van den geadresseerde Bij ver zending over Duitschland bedraagt het port tot 1 kilo ƒ2,125, boven 1 tot 3 kilo ƒ2,375, over Frankrijk tot 1 kilo ƒ1,875, boven 1 tot 3 kilo ƒ2,125. VERZENDING NAAR WEST-INDIE. Naar Nederl. Guyana en Curacao is het port der gefrankeerde brieven 125 cent tot en met 20 gram; der ongefrankeerdè tot en met 20 gram 25 cent; voor elke 20 gram meer gefrankeerd 75 cent, ongefrankeerd 13 cent; der briefkaarten 55 cent, met betaald antwoord 11 cent; der gedrukte stukken en monsters 25 cent per 50 gram, wat betreft monsters met een minimumport van 5 cent. Aanteekeningsrecbt 1» cent. Met scheepsgelegenheid is het port der gefrankeerde brieven 5 cent, der ongefrankeerde 10 cent per 20 gram; der briefkaarten 55 met betaald antwoord 11 centder gedrukte stukken 2 cent per 50 gram. s ■C o ■S S3 &C O S O tn I Dringend I Telegram Gulden. 0,50 0,50 0,55 0,65 0,80 0,95 1,65 1,20 1,30 1,45 1,60 1,70

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1913 | | pagina 70