I. GOEDEIIIDE! ZONEN. Hdrcsbock Gouda BANKIERS MARKT 38. 1920/1921 Tel. Int. 147. VERHUREN SAFE-LOKETTEN. EFFECTEN, COUPONS, BUITENLANDSCHE WISSELS, VREEMD BANKPAPIER, REKENING-COURANT, DEPOSITO’S, PROLONGATIËN Telegramadres Goedewaagen - Kassier. VERSTREKKEN CIRCULAIRE REISCREDIET- BRIEVEN, BETAALBAAR IN ALLE VOORNAME PLAATSEN VAN BINNEN- EN BUITENLAND. a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1920 | | pagina 1