I I 1 T. GOEDEWAAGEN ZONEN ADRESBOEK I I t I t f.. s I 1 I I I s s I I i i i I i i i i i i I s i i i I f i i i 1924 GOUDA 1924 i S I f t l i i s i I i Bijkantoren te Boskoop en Schoonhoven. Tarieven en Inlichtingen worden op aanvrage steeds gaarne verstrekt. - Verhuren safe-loketten, welke in hun brand en inbraakvrijen kelder zijn aangebracht. Incasseering op Binnen en Buitenland. Credieten in Rekening-Courant. Buitenlandsche valuta’s en vreemd Bankpapier. Effecten, Coupons, Prolongation. Nazien van uitlotingen. Disconto’s, Deposito’s. BANKIERS - MARKT 38 Tel. Int. 147 Telegram-adres GOEDEWAAGEN KASSIER I I I i ---n

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Adresboeken Gouda | 1924 | | pagina 1