1- JL 1;V "W u •<T' GANEN. "uuutiu U u .u i; u uuu li u u uVuuuU UUUUU 1 u u UUUUU uuu u puu uuu u u UUU u u u u uu u u uuuu UUUUU u U UUU U u V c uuu.. --'-uuuuu-...,-uirj.v_ UUU u u u Upc-even~doorDE GEUSr ONS VOLK. HET PAROOL, BETOEKOMST, TROUW, BE- V' VRIJ NEDERLAND, DE VRIJE-KATHEDERDE WAARHEID en NIEUWSOR- EGERIGSMEDEDELINGEN. 1 Gouda, 28 October 1944. 1. Be Regering gelast alle Burgemeesters en het ganse personeel in Overheids- dienst op geen .enkele wijze medewerking te verlenen aan de Buitse_rooi van kledingstukken en andere eigendommen, die toebehoren aan de Nederlandse Burgerbevolking Het is de Regering bekend, dat de Gestapo zich te Amsterdam opnieuw heef-c schuldig gemaakt aan eën afschuwelijkc en weerzinwekkende misdaad. De feiten, zoals die ter kennis, van de Regering zijn gekomen, luiden als rolgt: Op 23' October (j.l. Maandag. Red.te 5 uur in de nciraidctag, werd de •estapoagent Heroert Ochlschlogol, geb. in 1908, neergeschoten op het fcrw runt B e e t h o v en s t r a a t-Apo11e1aanDe schoten werden gelost uit een Duitse uto.. waarin Ochlschlegel zich even to voren bevonden had. Hij was in bur ger gekleed on van te voren reeds gechloroformeerd» De Gestapoagent H. O. was zeer gehaat bij zijn ondergeschikten. Hij was instructeur-van meer dan i500 >5Vortrauensmanner". In de nacht van 23 op 24 October heeft de D. poli tie net huizenblok in de onmiddellijke omgeving van de plek waar H. O. werd. 'oergeschoten omsingeld, is zij de huizen binnengedrongen en heeft de man nen er uit gehaald. Om 4 uur des morgens werden de 2 hoekhuizen op hot kruispunt Beethovenstraat-Apoliololaan, in brand gestoken. Hierbij liet de Ie stapo, het echter niet. Zij ging over tot een massamoord op onschuldigen. lm half acht werden 29 mannen uit gearresteerde landgenoten gekozen en in j fet openbaar vermoord. De slachtoffers werden in groepjes van 5 aan elkaar ;cbondon, daarna werd de ene groep na de andere vermoord. De laatste groep ".fan 5 mannen probeerde weg te lopen, maar dit mislukte, doordat de middel ste. door een schot werd getroffen. Van do mannen die uit het huizcnblc. den gehaald, voerde do Gestapo er 30 weg oi i graafwerk te verrichten. Het Whs de bedoeling van de Gestapo, de indruk te wekken, dat ook deze mannen suuderi worden vermoord. Kort na deze moordpartij, werd in Amsterdam bulletin Aangeplakt, dat Qe volgende voorstelling van zaken gaf. Een ,j.id do bezettende macht werd op" lafhartige wijze vermoord en daarom werd l— Oen aantal saboteurs en terroristen standrechtelijk doodgeschoten. Het is de Regering bekend, dat de Gestapo over het gebeurde in grote Zenuw: iiehtigheid verkeerde. Toon de massamoord moest worden uitgevoerd, probeer- Qsn de Gestapomannen voor elkaar uit te wijken, omdat zij waarschijnlijk huiverig waren voor de persoonlijke gevolgen, die deze misdaad voor hen zou.; jT kunnen hebben. De Regering is te weten gekomen, dat het de bedoeling van de. Gestapo was, het niet b}J 'deze moordpartij van 29 Landgenoten te laten, masyp -Göt zij het voornomen hbeft, nog een aantal gearresteerde Landgenoten te recht to stellen. De Regering wenst met de meeste nadruk de aandacht te "uigon op hot volgendeDo Regering wijst op do Persoonlijke aansprakelijk— U. '*A i #*•- -i> 2"? .*23»* UUU UUU UUU U'JUUU U u U u u u UUUUU U u UUUUU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1