4b-x CR> I h-pli nVpjoj f -A. K! Wo. 7 UITGAVE -m YAW 8 NOVEMBER 19^4 BE GEUS, JE MAIN TIEN DRA IONS VOLK,HEI PA ROOIT; STENTOR, DE TOEKOMSTTROUW BE VONK,DE VRIJE GEDACHTE,DE VRIJE KATHEDER,VRIJ NEDERLAND en DE WAARHEID» 1 MET LR .-EUMI'-LK VAN nDE VRIJE'. PERS11 OMGAAN Menigeen stelt zich deze vraag. Velen doen het echter niet en laten het exemplaar, dat zij uitgelezen hebben, rustig rondslingeren, zo dat het exemplaar voor lederen willeke„rigen bezoeker voor het grijpen VgtIn het belang van Uzelf, verbérgv. het nummer wanneer U het gelezen pto De mogelijkheden, om één exemplatr in Uw huis te verbergen zijn le- b» Beter is, het nummer 11 alexin L een ander, die ook naar nieuws zit snakken, te bezorgen. Indien U er helemaal geen raad mee weet en U acht het voor Uw eigen-veiligheid niet verantwoord gedurende de nacht een exem plaar in Uw huis te hebben, verbrandt het gelezen nummer dan maar, hoe jam- mar wiji dit ook vinden. Laat de nummers echter in geen geval overal rond- slingeren. Wij zeggen U dit in Uw eigen belang. D E STRIJD IN ONS LAND Gisteren konden wij nog juist melden, dat Middelburg en Veere waren bevrijd,, De strijd om Middelburg was een van de zonderlingste van de gehele oorlog. De stad was een eiland in een eiland, want «3. wafiM'gdkfcol door water omgeven en moest met roeiboten en landingsvaartuigen worden ge naderd» Aanvankelijk boden de Duitsers enige tegenstand, doch toen de Britten en Canadezen erin geslaagd waren,in de stad door te dringen, was van oorlogvoeren geen sprake meer. De stad was propvol burgers, Duitse soldaten, Britten en Canadezen. Middelburg dat aanvankelijk 17.000 inwo* t ners telden,jp, herbergden nu bovendien nog 20.000 vluchtelingen^ Zodra de eerste gealla efldaten de stad binnentrokken stormden de Zeeuwen de straat pp en er ontstond een -^tactische verwatering, terwijl er van vechten geen pke was»De Duitsers, die zich nog niet hadden overgegeven, keken vol ve „lazing toe hoe de inwoners van Middelburg hun bevrijding vierden. Al leen in de buitenwijken van de stad waren een paar Duitse scherpschutters actiefe Eindelijk gaf de bevelhebber van Walcheren, Lt»gen.Daser, de commandant van de ,70e Duitse divisie zich met 2000 manschappen over. Zij werden met dezelfde bootjes naar de Britse gevangenkampen vervoerd, als waarmede de bevrijders waren gekomen» In Veere gaf zich 500 man over. In de campagne op 2.Beveland en Walcheren zijn tot nu toe 7000 D.krijgsge vangen gemaakt. Op Walcheren houdt een Duitse batterij alleen nog bij Ocstkapelle stand» In de Schelde zijn de Britten druk bezig deze stroom bevaarbaar te malven» Vier jaar lang is er niet meer gebaggerd en de vaar geulen zijn gedeeltelijk dichtgeslibt. Het zal echter niet lang duren of de Liberty-schepen zullen in de1 haven van Antwerpen kunnen binnenlopen. In Noord-West Brabant is de strijd practised geëindigd. Willemstad is be vrijd, terwijl de Amerikanen het dorp Moerdijk zijn binnengetrokken. Al leen enkele parachute-afdelingen bieden nog tegenstand bij de opritten van de Moerdijkbrug. In de omgeving van Meijel is in de laatste dagen geen terreinwinst behaald. De Duitsers beschikken over tamelijk veel ar tillerie, terwij: le Britben veel hinder ondervinden van mijnenvelden en de drassige Peelbodem»-Herrijzend Nederland deelde Dinsdagavond mede,'dat de psychiatrische inrichting Coudewater bij posmalen weinig schade opge- lopen heeft bij de oorlogshandelingen tn dat geen enkele verpleegde of verpleger (ster) om het leven is gekomen. •NIEUW S VAN DE OVERIGE FRONTEN WEST F RON TL De Duitsers doen ten Zuiden van Aken hevige tegenaanvallen. Zij T - li... W/

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1