is0M/rHEKS^M0HTE - es rai- ""«-V»» •W t:;J/\C 1T1j a A' Met ingang van heden zal onder het hoofd Nieuwsorganen wor den opgenomen, het nieuwsblad DE H0RI20N Wij zeggen de uitgevers van I Horizon hartelijk dank voor hun medewerking, die tot deze fusie heeft geleid* No.. 14 V' Vj UITGAVE k VAN: 16 NOVEMBÊÈ 1944 DE GEUS - JE MAINTIENDIAI - ONS VOLK - HET 1^'ROOL - STENTOE - DE TOEKOMST If-'E DEDSLING W ARS :C HU W'ING meer Aan ergerlijke prijzen, die sommige boeren op het o- genbxik voor hun.producten vragen,, dwingen ons tot hot nemen van tegen— maatregelen» Indien ons^ in do toekomst gevallen van schandalige prijzen ter ore komen.', zullen wij overgaan tot de publicatie vaii de namen van desbetreffende boeren, welke gevolgen, dit voor hen, nu of in de tq>é~ komst, ook mocht hebben. Aangezien het zeker is, dat onze uitgave tot ver in de omtrek van Gouda wordt gelezen, geldt dit als een a"f,T«Hie- ne waarschuwing, E V EL. WiderBtaand bevél "ontvingen de Rotterdammers jtl» Vrl^&ag. Op bevel der Duitse Wehrmacht moeten alle mannen in de leeftijd van l? t/m.40 jaar zich voor de arbeidsinzet aanmelden. Hiervoor moeten-AÊE8 1 mannen van deze leeftijd onmiddellijk na ontvangst van dit bevel «et de ^voorgeschreven uitrusting op straat gaan sta^n. Alle andere bewoners- ,V2>?IWIV6^ kinderen moeten in de huizen blijven totdat dè actie ten e.ino,o is. De mannen van de genoemde .jaargangen, die bij een huiszoeking hog-in huis worden aangetroffen, worden gestraft, .waarbij him. particu- ImiEr 3. gendom zal worden aangesp rok on, Bewijzen van vrijstelling van burgerlijke of militaire Instanties mooten ter controle worden meege- ^bracht. Ook zij, die in het bezit zijn van zulke bewijzen, zijn ver- i»vi zick ®traat te begeven,, Er moet worden medegebracht: Warme j-kleding, stevige schoenen, dekens, bescherming tegen regen, eetgerei,', mes, 'bik» lepel, drinkbeker en boterhammen voor Sén dag» Meegebrachte riet sen blijven in het bezit van den eigenaar-, - 'ne dagelijkse vergoeding bestaat uit goede kost, rookartikelen en vijf ^gulden.- Voor de achterblijvende familieleden zal worden- gezorgd» Het is aan alle bewoners der gemeente perboden hun woonplaats te verlaten» Op hendie pogen. te. ontvluchten, of weerstand te bieden, zal worden gesoho- "ten, 0 (Aldus gedaan te Rotterdam, 10/11 Nov,1944) BERICHTEN UIT EN BULTEN BEVRIJD GEBIED H.M.de Koningin heeft aan Pres.en. Mevr,Roosevelt haar gelukwensen aange-' boden bij het aanvaarden van de vierde ambtsperiode van den President» 58ij noemde dit een beloning voor al Let work...,wdat do Pres.in het belang van ae goede zaak had verrioht. Op uitnodiging van de Sovjet regering zal uen.de GauiU, vergezeld vqh den Min.veu Buitenl.Zvken, Bidot, een bezoek aan Moskou brengen.-Ohucoalll is'wcor in bonden aeuigekomen.— E00 Loden 'V> Ma* W s „t,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1