u 1? =£=3 <j No21 U I T G A VAN: 24 NOVEMBER 1944 '*^"r eCtLix DB GEUS - -JE MAIN TIEN DRAI - ONS VOLK - HET PAROOL -STENTOE-DE TOEKOMST TROUW - DE VONK - DE VEI JE GEDACHTE - DE VRIJE KATHEDER-VRIJ NEDERLAND Z W I J G'T GE ,R U' CH TEN, DOOD! Meer dan ooit is de tijd, die nu komen gaan een infectiehaard voor geruchten. Zweeg vroeger de radio tal van geruchten binnen zeer korte tijd dood(men behoefde slechts de volgende B.B.C.-uitzending af te wachten om een bericht controleren) thans is de toestand anders...geworden,. De stopzetting van de electriciteitsvoorziening betekent voor zéér velen tevens de stopzetting van hun, in deze tijd bijna onmisbaar géworden radio. De beperkte luistermogelijk heden zullen daarom geruchten in de hand werken en zi j zuil ui gretig de rou ble doen, In het algemeen belang is het zeer gewenst, dat dit wordt voorkomen. Volgens de coirespondent van de Daily Mail maakt men elkaar in Amsterdam het hoofd op hol met de frase, dat Hitier zou gezegd hebben: "God vergeve mij voor wat ik de laatste 14 dagen van de bezetting met Nederland, zal doen", In Rotterdam heeft men elkaar meer dan een week lang wijs gemaakt, dat er van daag een landing, in Hoek van Holland zou plaats vinden. Brengt elkaar,door het verspreiden van. dergelijke wilde geruchten,niet het hoofd op holi Indien U een of ander mocht horen, wacht dan rustig 1s avonds.Uw krantje af. Belangrijke dingen, die in staat zijn een volk het hoofd op hol te brengen zullen wij heus niet vergeten.. Wij zullen zoveel mogelijk nieuws in- de beperkte ruimte persen als mogelijk is. Wellicht zult U U wel eons- moeten afvragen, wat een be paalde afkorting betekent, U zult wel eens moeten puzzelen, een beknopt zinne tje twee maal moeten lezen, of Uw buurman om uitleg moeten vragen, U krijgt er zoveel mogelijk nieuws door. dat -U naar hartelust k;unt verspreidén, maar RS.P BEIDT GEEN GERUCHTEN J l Ton v.'Beer: co: BINNEN L ?resp, van het A.N..P, A N de D. wonder boven wonder de bekende D S NIEUWS te Londen, bericht vanuit W al c he ren,har scheepswerf de Schelde" niet hebben ver-. nield, Alleen enkele hijskranen hebben tengevolge van artillerievuur iets ge leden. Op de helling van de werf ligt een koopvaardijschip van 23»OOG ton op stapel. De machines waren reeds in het schip geplaatst-. Dit schip was oor spronkelijk bestemd voor passagierschip en was voor 1940 reeas bijna gereed. De D, hadden het schip met betonnen blokken omgeven, ten einde het togen luchtaanvallen te bescheremen. Experts zijn uit Berlijn overgekomen, om te zien, waarvoor het schip het best gebruikt zou kunnen worden, maar tot nu toe was er nog geen beslissing genomen, Het bezit van de scheepswerf betekent voor ie geallieerden 'grote winst. Het is echter jammer, dat de haven van VlisHingen grondig is vernield,— Ui., pas bevrijd Nederland wordt bericht, dat de terug trekkende rovers het speciaal hébben gemunt; op brandkasten en safes, ook al zijn deze op verbor ui plaatsen aangebracht, -bezitters wan goud. m lioralfo. in nog bezet gebied doen daarom beter hun eigendommen op andere plaatser. te ver bergen»In verschillende p.laatsen in bevrijd gebied kan men in toneelzalen, etc, op bepaalde tijden naar de nieuwsberichten komen lui steie... In vnol pleat- son. is geen electrioiteit.,-Rege.limafcig,'- wordt er in Den Basohweerirarxt gehouden* i'rr-. j- rj*$*«Km *-> vw» 8WB i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1