<A ■4m*m TX.^ \J^ nrv Ml T G A DECEMBER 1944 DE GEUS - JE MAINTIENDRAI - ONS VOIdf - HET^MOOL TROUW - DE VONK - DE VRIJE GEDACHTE - DE VRIJE KATHEDER - VRIJ NEDERLAND DE WAARHEID en NIEUW8ORGANEf: C STNETOR - DE TOEKOMST- TEWERKSTELLING Bil WEÏÏRm AC HTSVï ILRKEN j?! Wij vestigen de ernstige aandacht der ingezetenen op neifv«J.saa.de: De bevolking van Goudsi_heef'ï in de loop van de 1 Patste weken^-en kele luchtaanvaiidV'dCorgealö^^fpht'ooiBmany.'arpers te verduren gehad., met het-dxo-evige gevolg,, dat ar: eén aantal sleK-h.coiXe.rs te betreuren valt,ve len van huis en haard'zijn verjaagden er materiele- schade is aangericht aan particuliere eigendommen. Bij de>tersco aanval op 6/11 j.l. kwamen 10 Nederlanders om het leven, ;>ij de;tweedeyoors-overis vastgest-$fefi£ Het doel van beide-.aanv.alJ-en-^as-ojuaiskeiLoiLar het statoonseaplacmientPe tweede aanval sou ni^t nodig zijn geweest, indien, éen aantal Goudse ar beiders er niet voer hadden gezorgd, dat er na.korte tijd weer verkeer o- voi' de lijn mogelijk was, een verkeer, dat in .stand gehouden moot worden om Nederlandse- eigendommen te kunnen wegslepen en w a ardour N edexlanu jaoe c "-wi 1 lig at9ed3 dieper in de afgrond wordt gestort. Zondag j.l. werd er een gebouw"getroffen,* dab duidelijk was gemarkeerddoor het internationaal 0ver dengakomen..oascbendbaarbeidsteken van het Rodrcj-ddzuis* Jlih gaf velen aan het adres van onze aanleiding tot het adken van schampere opmerkingen bondgenoten, die wij hier niet zullen aanhalen» Is een dergelijlce-vergu.ik.ihg ..echter gerechtvaardigd? De oorlog is een scherp zwaard, maar zorgen onze eigen stadgenoten er niet voor,dat dit zwaard nog scherper snijdt en nog' wreder -wonder, maaktdan .nodig is Thans wordt er weer, met man en mach; gewerkt-om de apooxlijh'-.io snel mo gelijk te herstelleti, hetgeen, «allicht, nieuwe aanvaller.en nieuwe slacht offers betekent. Het,zal zelfs eenleek wel duidelijk zijn, dat Gouda, wat het weg- en nailvervoer betreft een-jstrato^lsche plaats inneemt» Velen vergeten, dat een deel van de Vensn-bwourdeXajkbeaji voor—deL,, ongelukken berust bij stadgenoten, di-, rustig -door onze straten lopen, eh hun zogenaamd rein geweten overal ten toon.spreiden, waar zij dit nodig -mochten vinden. Beseft iedere Gouwenaar*-wel, dat elk- hand,die naar ae zg. fTK^inrr^kx-'/.a van Acket wprdt altgostoieh- legatn-ons-eigen volk is gericht en nieuwe gevaren' oplevert,dat de se gevaren worden venoo rzankti door mensen,die hu—nnndou^-lelt^nrlxjii en figmmlij-.vui makjan aan dl>, luriasvexraderlijk werk.Het zijn 'niet" alleen de azbokU>rs^.die erpnet de schop op uit;trekneahet is liet gpheeie apparaatdut luaandrj-g in wexk—ng ging en vn ar het Kaateoh.Hulpb.het Gewe&t.AxbJïuhh.s.Rol±tiuk^gameHinrAiaiïj>t-.. en .werkgevers mede ia geschakeld worden. Duidelijk hebben-wij waar kunnen nemen,hoe dat .alles in zijn werk ging.Orze geliefde; OxtskOT.imicu-d.mt. heelt zz j irn u—uspo—van—nlles^/—ok— gedreigd met uitgebreiaenrazsias^iudien er niet .'voldoende mensen zouden ko mar, opdagen»Acket dreigde, opzijn beur^-steun trekkers met intrekking van iron loon en intimi teerde werkgevers me t 'represailles JDeyen s plannste hij stroopei'ige publicatie in de Goud.Cour., dd.k9/ll D-1. .Hierna vnrei het ad- "iuiiiist rati eva apparaat in werking ,gesteld.,M.H. G. A. B,Politie er. Gem©ecjw>-- 3 mb ten or-au moes ren au iet werk. Ieder Voor zich wist nietfhoe dat -v ark oh wassen,hoewel al onze overheidsdienaren zeer goed op de hoogte zijn van instructies van de N<=d. Regeering in Londen .daar ja,om deze uistruc tit a da ui O te voeren wordt karakter - vereistDaarom "zonden ae he eren het maar beter het oude,verfoeilijk 1 ff© en vorderilijke systems to volgen van Jr'1 zich cLökkop. achter een anderzooul a do ten. l~uidlvliiduni.jgifschu.ivyn aar- papoen, toegeven en:ds geruststelling vwo-c_.de tijd na de bevrijding* het bciósip_op ov urm acht .Natuurlijk hebben allen, tyaandag jl. eerst hun king geweigoj?d«Jdaar het uiteindeli, i, e ra sul baat xs geweest, lijsten van de steuntrekkers verschafte on heb GAB dezi lij sten op nette, ;ide non er.. van déze kerels van GAB en de Politie do arbeiders' liiedewezv- ,dab hot M.K. de' bureaucratische wijze completeerde1 '..lukkf stavast z1 j n ons-bekend»Tenslotte ro-ej maar op,w-rot *ils ze allemaal metl«woxt-oh.»xi<xa wr.;p—oen juaaxJ^rj behoeven toch x*iot aXrx'Oxi to staan 01. te lijdo». i Muar-ook de vv.-rJcgevers Hot cm. iich in h - fwU'.i'j i gU T1'm bMachG.nrsp ,esij. t.nL.'vxxio.. l—.g-x k houding me iet al. bijzaak waren, ging z.-'.fs -zóóver, d vordb, bi je a v66v dit werd gevraagd,/.", ere v. «Jikgvv v ade rJLandsl i e fd e niet— ikter on principinnlc zij Laar arbóidurs io- namen een prinotij; iibittMlpuuig.LuHuion.ll JA>nu__zlj__ zng;tti.w>Kt> -zau'»&U.ahu—-ii .n-neh-btslot-ou.j;ij ook V 1. 1 1 11 .L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

De Vrije Pers | 1944 | | pagina 1