ALGEMEEN VERSPREID I k sa [ER ichels. flesch 915 UITGAVE: DRUKKERIJ HERMAN MATHOT - WADDINXVEEN VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAGMORGEN KOHIEREN VAN SCHOOLGELDEN. DAGS ANG”. 27 NOV. 1915 NUMMER 71 2e JAARGANG OPLAGE 1400 MARIA ADRIANA ALBLAS geb. WESTHOEK, 261 Reclameplaten van Fabrieken. MILITIE en LANDWEER. KERKDIENSTEN. Burgerlijke Stand - Waddinxveen van 17 tot en met 24 November 1915. ■HU OFFICIEELE KENNISGEVINGEN. 266 fcli ADVERTENTIÈN. n* 238 EN en 265 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester. A. Kreupelino,. Van dort Kroon. Klein verlof Landweerlichting 1908. Naar we vernemen zijn de volgende landweermannen van de lichting 1908 weer hier ter plaatse teruggekomenW. Broer, G. Molenaar, J. Sterk en A. van Pelt. Ondertrouwch N1COLAAS O. H. DE RUITER EN AL1JDA M. M. LUIJCX. Waddinxveen, Amsterdam, 23 November 1915- Kerkstraat'377 II. Huwelijksvoltrekking 14 Dec. a.s. Heden overleed na een korte ongesteld heid onze geliefde Echtgenoote, Moeder, Behuwd- en Grootmoeder in den ouderdom van 63 jaar enS maanden. Uit aller naam, F. ALBLAS. Waddinxveen, 24 November 1915. Noordeinde. rij, Dorp. JDA: 50. n.m. 1.50* U 10. n.m. 1.30‘ Q.— n.m. 5. i Burgemeester en Wethouders der Ge meente Waddinxveen maken bekend, dat af schriften van de Kohieren van Schoolgelden over de maand October 1915, gedurende vijf maanden, van den 20sten November 1915, tot en met den 19den April 1916, ter Gemeente-Secre- tarie voor een ieder ter lezing liggen. Waddinxveen, 19 November 1915. Vrijdag wilde de 74-jarige weduwe De Br. alhier den zolder van een kamer schoonmaken en was daartoe op een trap geklommen. Mis schien door een duizeling is zij naar beneden gestort en daar door de buren na eenigen tijd bloedend gevonden, waarna zij aan de gevol gen is overleden. ADVERTENTIEPRIJS: van 1—5 regels 35 cent, iedere regel meer 7 cent. Bij ABONNEMENT (om binnen één jaar te plaatsen, gerekend vanaf 1 Juli» 1 Oct,, l Jan. of 1 April): 250 regels 6 cent, 500 regels 5cent, 1000regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p. regel. Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 X berekend. De heeren T. Kwakernaat en J. A. van Enst alhier slaagden voor het akte-examen vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek te Rotterdam. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen noodigt in het belang der veiligheid, de eigenaren of bestuurders van fabrieken ujt, aan buitenlandsche firma’s geen opdracht te ver strekken tot het vervaardigen van teekeningen hun ner fabrieken en omgeving, daar, wanneer ons land in den oorlog betrokken werd, deze pla ten ongetwijfeld van belang zijn voor vijan delijke vliegeniers. Waddinxveen, 24 November 1915. De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. Op verzoek vestigen wij uwe aandacht op de advertentie der Bioscoopvoorstelling van het Leger des Heils, vöorkoménde in dit blad. PLAATSELIJKE BERICHTEN. URSULA LUDEKAMP. Dit is de titel van het aangrijpend mooi veryolgverjiaal, dat in een der eerstvolgende nümmers van het GEÏLLUSTREERD FAMI- LIEBLAD een aanvang neemt. De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinx veen brengt ter kennis van belanghebbenden, dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie- en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Maandag, 6 December 1915, des morgens tusschen 10 en 12 uur. Zij, die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen, worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven, terwijl degenen, die verzuimen het op de daarvoor vastgesteldè uren af te halen, wordén verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag. Waddinxveen, 25 November 1915. De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. Rechtvaardig maar zonder eenig mededoogen uit de rijke familiekring gestooten, is Ursula’s vader gestorven, haar moeder zonder middelen achterlatend. Tot laat in den nacht ligt Ursula als kind te luisteren naar het klapperen der schrijfmachine, waarop de zorgvolle lieve moeder zonder zich bijna eenige rust te gunnen, zenuw- haastig voorttikt. Dikwijls doen oogen, rug en vingers haar pijn, maar dan klemt zij de tanden op elkaar, zij wil, zij mag niet vermoeid zijn, zij moet zorgen voor haar kind voor haar kleine Ursula. Het is reeds in die eerste jaren harer jeugd, dat in Ursula groeit dat stille heftige gevoel van afkeer voor de rijke verwanten van haar vader, - hetwelk eerst later na veel, strijd en lijden, zoo roerend-mooi in het verhaal be schreven, in haar overwonnen wordt. Wie dezen roman heeft gelezen zal niet licht vergeten, de prachtige figuur van Ursula uit wier herinnering nooit in haar leven verdron gen wordt’ het beeld harer moeder, die zooveel geleden heeft. Wij raden al onze abonné’s op het Geïllur streerd Familieblad „URSULA LUDEKAMP” te lezen, het is meesleepend en raenschkundig geschreven en spannend van. het begin tot het eind. Wie nog nief op het GEÏLLUSTREERD FA MILIEBLAD geabonneerd mocht zijn, vprzuime niet al was het alleen slechts om het ge not van dezen prachtigen roman niet te laten ontgaan zich aanstonds als abonné op te geven aan het bureau van ons blad. De abonnementsprijs welke slechts 45 cents per kwartaal van 13 nummers bedraagt (franco per post f 0.52l/2) kan voor niemand een be letsel zijn. Proefnummer op aanvraag gratis. NED. HERV. KERK Voorm. halftien en nam. halfzeven Ds Ronner. GEREF. KERK. Voorm. halftien en nam. halfzes DsJ. J. Wielinga. REM. GEREF. KERK. Voorm. 10 uur Ds. Mr. M. J. A.Moltzer Emer. Rem. Pred. te Bussum. Zondagschool 11.45. g j Ds. Ronner heeft voor het beroep naar Nijkerk bedankt. VERSLAGEN van vergaderingen, BERICHTEN enz. kunnen gratis worden opgenomen en worden ingewacht totuiter* lijk Donderdagmiddag 1 uur; ADVERTENTIÈN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur. Advert, en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan. Ingezonden stukken worden niet opgenomen. GEBOREN Maarten Ipe, z. v. A. A. Docters van Leeuwen en A. Rozema. Lidia, d. v. J. Bos en A. G. Rozenboom. ONDERTROUWD R. van Steenbruggen en F. Breedijk. GETROUWD: J. C. J. Warmenhoven en P. Buitelaar. OVERLEDEN Maria Kommers, 74 jaar, wed. van A- de Bruin.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1915 | | pagina 1