St. NI0OLAAS St. Nicolaas-Etalages Een prachtig St Nicolaas-cadean Winterjassen en Ulsters BERICHT 11 Fijne Vleeschwaren, een DIENSTBODE. - Houtdraaier T. NICOLAASFEEST MATHOT'S BOEKHANDEL ST. NICOLAAS-ETALAGE en eenige vlugge MEUBELMAKERS, EEN HUIS St. Nicolaas-Cadeaux GEBR. BISPING - GOUDA Een flinke DIENSTBODE VERLOREN: 2 Broches, 2 halfwas Meubelmakers een ruime sorteering Chocolade-Figuren, HARTEN, LETTERS, Marcepein, alle soorten Suikerwerken enz. een Afschrijver tevens Houtkorter, een Cirkelzager, een vlugge Beitser is een prima Naaimachine. Zie étalage St. Nicolaas-bericht. Zie étalage een flinke Tuinjongen. Drinkt VERZIJDEN'S KEIZERINNE-BITTER, 95 cent per StJicolaas A. VAN EEUWEN. fJT Gereed en naar Maat. VAN DER KRANS Co. BIOSCOOPAVOND N.V. „De Tijdgeest". Lederwaren, Luxe Artikelen, fijne doozen Postpapier, LUXE KANTOORBENOODIGDHEDEN GEREED IS. en 1 Jongen Voorradig bij J. VAN NIELEN. Magazijn „DE TOEKOMST", Turfmarkt 106, GOUDA LUXE BAKKERIJ. TE HUUR Portemonnaies en Sigarenkokers. ARN. VAN DER HEIDEN. St. Nicolaas-Etalages Combinatie PEEK CLOPPENBPRG RUIME SORTEERING Aan onze geachte Clientèle berichten wij, dat de prijzen en kwaliteiten onzer SIGAREN tot ongeveer April 1916 onveranderd blijven, door den flinken voorraad goede tabaksoorten in ons magazijn voorradig. K. SCHELLING, Koek- en Banketbakker, Kerkweg, beveelt zich beleefd aan voor het leverén van Boterletters, Spoorbanket, Eierkoeken, jj Bolussen enz. enz. LEGER DES HEILS. Margarine, 44 cent per pond. P. PETERS, Nesse 30. EC. P. VAN RHIJN Mevrouw VAN LANGE vraagt direct gevraagd bij 253 Mevr. A. VAN DER BREGGEN-van Lanoe. gevraagd voor zoo spoedig mogelijk 257 bij Firma P. RADDER. Bij dezen deel ik mijne geachte Clientele beleefd mede, dat dit jaar weder de Ondergeteekende bericht hiermede dat zijn gereed zijn, welke ruim zijn voorzien met een uitgebreide sorteering en een groote sorteering LEES- en PRENTENBOEKEN enz. enz. Hopende evenals het vorige jaar met een druk bezoek van Waddinxveeh vereerd te worden. Hoogachtend, Achterkade 17 BOSKOOP j Telefoon 115 Ondanks de moeielijkheden tot het verkrijgen van de noodigste grondstoffen, ben ik toch in staat de allerfijnste kwaliteiten te presenteeren. Ik twijfel daarom niet of een ieder zal zijn keuze ruimschoots kunnen doen. De Etalage bestaat uit Zondag 1.1. Zuidkade in Noorjieinde, Kerkweg of een met haar bewerkt (letters K.R.) en een Zeeuwsch model. Tegen belooning s.v.p. terug te bezorgen bij 200 D. VERWEIJ, Zuidkade. Aan de N. V. Stoom-Meubel- en Houtwarenfabriek v.h. D. BREMMER Jzn. kunnen direct geplaatst worden voor vast werk 262 en bij de Machineafdeelihg 1 flinke Jongen. Aan de Meubel- en Houtwarenfabriek der N.V. Handelsvereniging v.h. J. DOYER 4 Co. Jaagpad (vroeger „De Nijverheid) worden gevraagd voor directe indiensttreding (bekwame en halfwas, voor vast werk) is bekend om zijn uiterst lage prijzen en groote sorteeringen, welke bestaat uit: een ruime sorteering SPEELGOED, tegen de laagst denkbare prijzen. Prachtige collectie KLOKSTELLEN, met goedgaande uurwerken vanaf f 1.27. Prachtige sorteering Jnktstellcn, Olie- en Azijnstellen, Thee-, Koffie-en Ontbijtserviezen, Damestasschen, Portemonnaies en Zaktoilletten, Zie etalage in alle modellen en prijzen. 239 Zie étalage Hopende met een druk bezoek ver eerd te worden, vdrblijf ik onder minzame aanbeveling,! 267 GEVRAAGD» tegen Kerstmis 238 K. DE VINK, Nesse. (Julianastraat D 7). Te bevragen Kerkweg C 8. Ondergeteekende beveelt zich dan voor het leveren van als: verpakt in 25 en 50 stuks vanaf 2 tot 6 ct. per stuk Met het oog op de a.s. verhooging der Sigarenprijzen, is dit ten speciaal adres voor het leveren van groote partijen. Ondergeteekende deelt de geachte Ingezetenen mede, dat zijne gereed zijn. Deze zijn ruim voorzien van alle mogelijke artikelen, zeer geschikt voor St. NICOLAAS-CADEAUX, waaronder: Damestaschjes, Reisnecessaires, Portemonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, enz. enz. Groote sorteering BYOUTERIËN, Nikkelwaren, Plateelwerk, Kinderspeelgoed, Gezelschapspelen, enz. enz. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Aanbevelend, Zie de Etalages. Zie de Etalages. in elegante nieuwe Modellen. Onze eerste Coupeur is aanwezig van 9 tot 6 uur. Zondags gesloten. 20: PRIJZEN ONZER MERKEN: Rafaila f 40.— per duizend El Brillante 30.— Kenner 29. Vorstenlanden 25.— Poedel 23.- Salon-Sigaar Protector Hanna Diploma Panatella f 23.— 23.— 19.— 18.— 19.— per duizend Mocht er belasting op de sigaren komen, zoo zal deze onze afnemers berekend moeten worden. 255 Sigarenfabrikanten. A.s. WOENSDAG in het lokaal van den Heer G. H. Vermeulen te Waddinxveen. Prachtige Serie levende beelden met de Edisons Universe Cinematograph van het Prachtig Programma wat voor niemand aan- stootelijk is. Aanvang 7.30. Toegang f 0.15. Gereserveerd f 0.25. 5 uur KINDERVOORSTELLING. Toegang 5 cent. Geleiders 10 cent De ondergeteekende maakt bekend dat bij hem verkrijgbaar zijn: waaronder: Leverworst Ham Metworst Bloedworst Bote rhammén worst 6 cent per ons. 16 8 „j 7 n m 10 Rookvleesch a 11 en 14 Prima Vet 48 cent per pond. Kaas 42 en 48 «j NEEMT PROEF met mijn jolles prima kwaliteit. Verder nog vele artikelen zooals: Peren, Appelen. Druiven vanaf 25 cent per pond. 249 Beleefd aanbevelend, (Goedgekeurd bij Kon. Besl. v. 20 Maart 1907). 230 Agent: A. v. d. KRANiS. I VOOR SCHEREN EN HAARSNIJDEN MODERN INGERICHT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1915 | | pagina 2