C. F. BUSCH LAATUW Overjas, DROGIST «eer Rijwielen, Banden MOTORE RIJWIELEN RIJTUIGEN. BHI.K6R1JR BERICHT 06 F;r?a J°h- fühne HOOIBOUWBMT "pakte Stofthee ML Hl BBAWPSTOFFEH. F. D. VERHEUL ft. - Waddinxveen. Handel in nieuwe en gebruikte LANDB0UWWERKTDI6EN. NAAIMACHINE DAMES- en KINDERHOEDEN. M. T. HAGEN, H.H. Landbouwers I BETONWERK J. M. BODE Co. - Zevenhuizen. voor Waddinxveen - Moercapelle Reeuwijk I J. VAN VLIET, Reeuwijk. Markt 12 - GOUDA M.T.HAGBN,Reeuwijk JAC. ASSCHEMAN, HET BESTE ADRES Geraniums, Foxia's, Begonia's en vele andere Bloemen. J. GEERS Nz., Waddinxveen. G. J. HEIJ, Zevenhuizen. Mantel, Regenjas, Mantelcostuum, Demi-Saison, Winterjas, Heerencostuum, Rok, Blouse, Japon, Costuum, Pelsjas, Fietsmantel, bij ons STOOMEN of VERVEN? U krijgt het als NIEUW terug! Wü garandeeren de allerbeste bewerking, vlugge aflevering en billijk tarief. Rouwgoederen binnen 24 uur gereed. „DE PELIKAAN'' GOUDA Wilt werkelijk met genoegen een rijwiel berijden? Nederl. Kroon - Fongers - Bato - Vierkleur of Amstel. J. VAN NIELEN. Markt 12 nog zeer voordeelige WtóEREN- en JONGEH.-COSTUUMS Opgemaakte en kale Dames- en Kinderhoeden. $§£n'kolosale partij prima wollen, witte en Jaegerflanel, enz. Grootet vo«a«S, «V» voo, P. VISSER, Zevenhuizen. STOOM-SMEDERIJ. B. MEIJER, Zevenhuizén, Bruiloften en Partijen, Een betrouwbaar adres is J. H. MULDER. JAC. ASSCHEMAN, Waddlniveen. - PRIJSKAMP. - Pulp- en Moeshokken, Draai- en Landhoofden, Bruggen, Koebochten, Gier- en Beerputten A. v. d. WAL, He JAARGANG Dit nummer bestaat uit twee bladen. EERSTE BLAD. KIEZERSLIJST. VERJARING VAN VORDERINGEN. Uit den doode herrezen. Koffie, Thee, Chocolade en aanverwante artikelen. Lezer van het Algem. Verspreid Advertentieblad voor Waddinxveen. LK" Zoolong de voorraad otrekt nog verkrijgbaar van 14 ets p. ons. eurig van smaak en voordeellg In 't gebruik. Aanbevelend, Kruidenierswaren, Waddinxveen. en alle Onderdeelen en Benoodigdbeden. hefoons (zonder naald), Gramofoons, Platenkasten, Hoorns, Weergevers, Veeren, Naalden, Saffiers, de echte Hohner Mondorgels en alle soorten Pathe en Naaldplaten. Groote voorraad Gaskousjes en Glazen. GOUDA. Evenals vorig jaar houdt ondergeteekende zich beleefd aanbevolen voor de levering van NOORDEINDE B 132. HANDEL IN "a EN ONDERDEELEN. INRICHTING VOOR REPARATIE. AGENTSCHAP VAN Astra-, Fongers-, Vierkleur-, Bato-, Hima- en Diamantrijwielen. Machinale Rijtuig- en Wagenmakeifij tS" Te koop: een geschilderde Omnlbnsbrik en twee gebruikte Boerenwagens. Te huur een kleine en groote Vrewagén. MS Stoom-Wasscherij, Ververij en Chemische Wasacherij Telef. kantoor en fabriek No. 196 Int. Na 8 uur 's av. No. 476. Winkel: Markt 41. Telef. 253. Waar nog niet vertegenwoordigd, worden solide Depothouders gevraagd; zeer gunstige voorwaarden, waardoor ruime bijverdienste. Aanvragen aan het kantoor: Fluweelen Singel 22, GOUDA. Zorg dan dat U in bezit komt van een der onderstaande eerste klas merken: 1 Agent voor Waddinxveen: t heeft in voorraadt Handel in Motorrijwielen en Rijwielen. Brood, koek en Beachultbakkerij. Beveelt zich beleefd aan voor leveringen bij als: Taarten, Broodjes enz, enz. voor een solide Maatkleeding en Manufacturen. Zuidkade - Waddinxveen. Ondergteekende beveelt zich beleefd aan voor het opmaken van JANNETJE BOEBE, p/a T. BOERE, Kruidenier, RienvIJk. Verkrijgbaar bij Koopt «iet als ge 't niet noodlg hebt, »ss Maar hebt ge iets noodig, bestelt dan bij wij verkoopen duizenden artikelen» Aangenaam en Winstgevend. Die de meeste goede Hollandsche woor den van hoogstens 6 letters, uitgezonderd eigennamen, uit: LEGERAANVOERDER zendt, zooals: vader, tegen enz., krijgt een Engel Accoord Cither. Volgende 5 ieder een fijn anker remontoir horloge, inet 3 jaar zekerheid. 100 „volgende goede en 100 eerste dus vlugste inzenders, een geschenk naar ke.us, zooals: Fotografletoeatel, Zwit- sersche klok, Vulpenhouder enz., «a Deskundige maakt den uitslag op. Alleen winners betalen later vracht enz.' In te zenden véór 30 Mei, met 38 cent postzegels. Uitslag ontvangt ieder deel nemer 9 Juni. Die geen prijs heeft, ont vangt een verrassing ter waarde van 60 cenL Haagsch PrSskampkaatoor Aid. LR. 275, Rijswijkscheweg 333. VGravenhage, Holland. Indien onderstaande Bon medegezonden wordt, kost de deelname 28 cent Naam: Adres: Ondergeteekende beveelt zich aan voor het maken van en verder alles wat tot het behoort (gewapend en ongewapend). Alles wordt tegen garantie geleverd. Timmerman en Metselaar# Reeuwijk, Telefoon Int. No. 1. DANKBETUIGING. Aan de Firma J. M. BODE Co. te Zevenhuizen. j Ondergeteekende betuigt bij dezen gaarne zijne volle tevredenheid voor de door geleverde BR0N6AS-1NSTALLAT1E. Het voldoet mij uitstekend. Hoogachtend, e43 KAZ1US, Moordrecht. ZATERDAG 20 MEI 1916 NUMMER 96 ADVERTENTIEPRIJS: van 1-5 regels 35 cent, Iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT (om bhinen één jaar te plaatsen, gerekend vanaf 1 Juli, 1 Oct, 1 Jan. ol I April)250 regels 6 cent 500 regels 5 cent, 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p. regel. Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 x berekend. VERSCHIJNT 1EDEREN ZATERDAGMOR(jpN UITGAVE VAN DRUKKERIJ HERMAN MATHOT - WADDINXVEEN TKLireoi mTUceuijJijLU. sa VERSLAGEN van vergaderingen, BERICHTEN m gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiter lijk Donderdagmiddag I nar; ADVERTHVTIÊN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur. Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn ol van een bekende vereenlglng uitgaan. Ingezonden stukken worden niet opgenomen. Advertentien worden aangenomen tot uiterlijk Donderdagavond 9 uur te Moercapelle bij P. A. VERHOEPF; te Reeuwijk bij J. van VUET; te Zevenhuizen bij H. Verweij. KOHIEREN VAN SCHOOLGELDEN. Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken bekend, dat af schriften van de Kohieren van Schoolgelden over de maanden Maart en April 1916, gedurende v|f maanden, van den 13den Mei 1916 tot en met den 13den OctobeT 1916, ter Gemeente- Secretarie voor een ieder ter lezing ltggen. Waddinxveen, 13 Mei 1916. ,74 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, Va. Kreupelino. Van Dort Kroon. Burgemeesver en Wethouders der ge meente Waddinxveen maken bekend, dat de op 22 Maart 1.1. gewijzigde kiezerslijst voor de jaren 1914—1917, zoonis deze thans luidt, van heden tot 15 Mei van het volgende jaar van kracht blijft, behoudens wijzigingen ten gevolge van rechterlijke uitspraken en aantee- keningen omtrent schorsing. Bedoelde lijst blijft voor een ieder ter secre tarie der gemeente ter inzage nedergelegd en in afschrift of afdruk, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar. Waddinxveen, 15 Mei 1916. 472 Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, K De Burgemeester, A. Kreupeling. Van Dort Kroon. Burgemeester en Wethouders der ge meente Waddinxveen brengen belangheb benden in herinnering, dat alle vorderingen ton laste van het Rijk, de provincie en dé gemeente, over het dienstjaar 1915 vóór of op den laatstee Juni sul» bij de besturen en de ambtenaren, die het aangaat, moeten zijn ingediend. Alle op dien termijn niet-ingediende vorderingen worden voor venaard of vernietigd gebonden. Voorts worden belanghebbenden verzocht niet den uitersten termijn af te wachten, maar de indiening der bewijsstukken zooveel mogelijk te bespoedigen. Waddinxveen, 16 Mei 1916. 473 Burgemeester en Wethoudhfs voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, a. Kreupelino. Van Dort Kroon. FEUILLETON n a Q MILITIE, LANDWEER EN LANDSTORM. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad- dinxveen brengt ter kennis van belangheb benden, dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen en betrekkingen van Militie-, Landweer- en Landstormplichtigen zal plaats hebben Vrfidag 26 Mol ax, des morgens tus- schen 10 en 12 uur. Zij, die verzuimen het geld op de daarvoor vastgestelde uren af te halen, worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag. Waddinxveen, 18 Mei 1916. 885 De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. LANDBOUW. Abnormale omstandigheden. Onder dezen titel schrijft „De Boerengids": Als men in deze tijden de ntenschen hoort spreken over de rijpe oorlogsvrachten, welke zoo menig Nederlander onverwachts in den schoot vallen en men luistert dan even naar de nadere aanduiding der door de tijdsomstandig heden begunstigde categorieën, dan is de volg orde dezer geluksvogels met haast wiskundige zekerheid als volgt te stellenscheepvaartmaat schappijen, suikerfabrikanten, margarinefabri kanten, boerenVerder zal ik de les maar niet opzeggen, want in het kader van .dit tijd schrift komt enkel het bespreken van het wei en wee der plattelandsbevolking te pas. En nu is het juist in dezen abnormalen tijd met zijn buitengewoon abnormale omstandigheden spe ciaal voor den boerenstand van noode goed te overwegen, hoe te handelen, en vooral hier wilde ik met mijo.betoog heen zich niet te laten misleiden door zekere teekenen, die, 't moet gezegd, wel in staat zijn eenige verwarring in boerettkringen te stichten. Over 't algemeen kan niet worden ontkend, dat de boeren in de meeste streken goede zaken maken. Ik leg hier den nadruk op de gespatieerde woorden, want er belgtaLonderscheid gemaakt en er zou geen grootere onrechtvaardigheid bestaan, dan indien de wetsuitvoerders ik denk hier bijv. aan de verdedings- en oorlogswinstbela6ting den geheelen Nederlandschen boerenstand over één kam gingen scheren. Want waarlijk, er zijn streken in ons land, die buitengewoon onder de regeeringsmaatregelen gedrukt gaan, terwijl de boerenstand in andere gewesten heel wat minder de nadeelige gevolgen daarvan onder vindt. Ik kan mij ontheven achten van de taak hier te gaan specialiseerende lezers van dit tijdschrift zijn menschen, die voor het werkelijke boerenwelzijn voelen, die dus wel weten, hoe ongerijmd het is te beweren, dat de boeren een gulden tijdperk aan het doormaken zijn. Maar deze bemerking slechts in het voorbijgaan. M'n bedoeling was minder aan te toonen, dat de boeren van zware klei, lichte klei en zand grond onder ongelijke voorwaarden denhuidi- gen tijd beleyen, maar meer om de boeren, die van de omstandigheden profiteeren, er voor te waarschuwen zich niet te laten van de wijs brengen. Want werkelijk, hiervoor is reden. Als de bodem veel produceert, als flinke oogsten de schuren worden binnengereden en de boer met voldane tevredenheid van de markt huis waarts keert och, dan gdat men zoo gauw zich aan de fouten te buiten, die nu en nooit kunnen leiden tot welvaart en bloei van den boerenstand. Ik bedoel hier nu niet, dat men, der weelde te zwak, zich aan excessen zou gaan schuldig maken maar wèl, dat men zichzelf in den waan brengt, dat slechte tijden voor goed achter den rug zijn. Vóóral thans is het voor onze boeren zaak op de teekenen te letten. De meeste economen zijn het er over eens, dat vroeg of Iaat reactie op den huidigen toestand zal intreden. De magere jaren zullen niet uitblijven. En wat dan te doen, als men in vroegere dagen heeft over het hoofd gezien, dat abnormale omstandigheden tijdelijk wel vaart brachten, als men zich geen rékenschap er van heeft gegeven, dat de hooge prijzen van granen en andere directe en indirecte landbouw producten op ongezonde fundëering berustten Op 't oogenblik beheerscht de oorlog alles. De twistende partijen willen, 't koste wat het kost, hun doel bereiken; de miüioenen- legers moeten' tout prix op de been ge houden en dus gevoed worden; het i$ een wedloop, een tour de force zonder weergfl. Milliarden na milliarden worden geleend en in den oorlogsroes vergeet men, dat Europa straks voor een volslagen of half bankroet staatMaar onze boeren mogen dit niet vergeten 1 Zij moeten er aan denken, dat de schromelijke geldver spilling van thans zal gevolgd worden door een tijdperk, 't welk geldgebrek in alle schrille vormen zal te zien geven. Geen koopkracht zal er dan wezen. En de prijzen, die nu hoog en flink staan, zullen dan dalen tot wellicht nooit gekende laagte. En wat te doen dan, als men in die tijden voor zware pachtprijzen zit, opgehoogd als ze waren in perioden van vroe- geren, voorbijgaanden .welstand? Wat te doen, als men dan hooge hypotheekrenten zal hebben te betalen voor landerijen, die in '15 in '16 peperduur werden gekocht? Het mag volstrekt niet uit het oog worden verloren en in dit tijdschrift, dat onder 't oog van zoovele boeren en hun vertrouwensmannen komt, dient het met nadruk gestipuleerdhet kan een ramp worden voor onzen boerenstand, indien niet algemeen wordt ingezien, dat het huidige tijds gewricht op hoogst abnormale fundeering be rust en dat hierop dus niet in 't minst te bou-^ wen valt. Deze tijd staat op zich zelf; daarom verbinde men zich thans zoo weinig i voor de onzekere toekomst; gouverner c'i prévoirl (Vrtdb.) Teelt ren geweeeen nor bnitenlnnlicbe rekening. Het blijkt, dat In sommige streken des Innds buitenlanders contracten trachten af te sluiten met land- en tuinbouwers voor de teelt van peulvruchten en andere gewassen. In verband hiermede wordt ter algemeene kennis gebracht dat het bezit van zoodanige contracten geenerlei recht zal geven de betreffende producten utt te voeren, anders dan onfier daarvoor vast te stelten voorwaarden. Mochten de aldus geteelde producten door opslag aan het gebruik worden onttrokken, zoo zal, wanneer dit noodlg blijkt, tot de inbeslagneming worden overgegaan. Grasmaaimachines. Het Nederlandsch Landbouw-weekblad meldt: Het bestuur van het Nederlandsch Landbouw- comité ontving van meerdere zijden klachten» dat grasmaaimachines, van overzee aangevoerd en te Rotterdam liggende, niet worden vrijge laten. Aangezien het seizoen om te maaien is aan gebroken en de landbouwers erf* handelaren groote schade zouden lijden, indien zij niet spoedig in het hezit van deze machines werden gesteld, heeft het bestuur zich gewend t uitvoerende commissie van de N. O. T., met verzoek, hare aandacht aan deze aangelegen heid te wijden. De cbmmissie deelde aan het bestuur mede, dat pogingen in het werk worden gesteld, om de zendingen grasmaaimachines, welke met verschillende stoomschepen werden aangevoerd, ten spoedigste te kunnen doen vrijgeven, en sprak de hoop uit, dat deze machines binnen kort zullen kunnen worden uitgeleverd. De commissie gaf de verzekering, dat deze zaak haar volle aandacht heeft en dat zij, vsat -r het belang overtuigd, niet zal nalaten te trachten een spoedige afwikkeling te bewerkstelligen. V. P. N. Hoe kan men firoedschheid verhelpen? Waar houders van kippen der lichte rassen f in dezen tijd zeer dikwijls de tegenovergestelde vraag op de lippen zullen hebben n.l.„Hoe kom ik toch aan een voldoend aantal broed- hennen", zullen de houders van de Wyandotte, de Orpington, de Plymouth Rock en andere zware rassen wel eens de verzuchting slaken wat moet ik toch doen om die lastige broedsch- heid te overwinnen? Altijd en altijd zitten er enkele op het nest en met geen stok zijn ze er af' te houden, 't Is waar, en ik zou lederen boer dan ook wel in overweging willen geven Ent episode aft den Oostenrjjkuh-Italiaaindiea oerieg. 2) Net als hijl prevelde zij voor zichzelf met een zonderlingen glimlach op de lippen. Signora is ziek. Ik zal een dokter halen. Blijf, gebood zij. Signora, vergeef mij, hernam hij, maar wat gij wilt Is niet goed. Iedereen zal het U zeggen. Hebt ge geen vertrouwen meer in den ouden. Beste goede, Cari Caro, zeker heb Ik ver trouwen, maar ik wil nu eenmaal naar boven toel Kom Ik niet boven, dandan zal ik blijvenen misschien vallen op de plaats, waar mijn held, mijn Jules ligt De oude man keek haar hulpbehoevend aan. Hij opende den mond, doch geen geluid kwam over zijn lippen, en hij sidderde over zijn gansche lichaam. Zij daarentegen stond met een geheimzinnigen lach op.'t gelaat naar bulten te starenkeerde zich plotseling omen liep naar de deur Om GodswilSignora I Laat los I gebood zij, want de oude man had haar bij de kleeren gegrepenLaat los ik moet weg Gij kunt niet!,.. Ik ga I Ik bezweer het U, Signora Iik bezweer het U, ge zult sterven Ik ga toch Er ontstond een kleine worsteling. De oude man had zich met zijn rug tegen de deur weten .te plaatsen, de handen wijd uitgespreid als om den doortocht af te sluiten. Zij mocht thans niet heengaanZij mochtzij kon niet dat was zelfmoordMet gloeiende, fonke lende oogen stond zij voor den ouden berg- klimmer, hij die zoo menigmaal met gevaar te kampen bad gehad. Wie? riep zij brullend van drift, wie... wie... geeft jou recht om tegen mij geweld te plegen wie Laat mij door 1Niemand kan me beletten heen te gaan IHahahal stiet zij Ineens in een hellen schaterlach uit ik zie hem!... Ga weg... Hoor!... Hoorl... Gillend had ze deze laatste worden uitge roepen. De oude man beefde. Toen opeens scheen haar kracht geweken Zij weid doodsbleekwankelde en viel met een harden slag op den grond Met één stap, was de oude man bij haar riep dan ïachtdan luidSignora Signora I... Doch geen antwoord volgde uit dien kleinen mond, die nu vastgesloten was! Enkele minuten later was het hotelpersoneel in de kamer, dat in allerijl hulp bood en een dokter riep om door zijn kunde het lijden te verzachten. Het was een eigenaardig tafereel daar in het kleine hotel, „De Toerist" gehéeten. De eigenaresse, eene volbloed Tyroolsche, sprak weinig doch gaf met enkele handbewe gingen- de noodige bevelen om de vrouwelijke gast, naar haar slaapvertrek te brengen. Toen dit geschied was, kwam de dokter, een Officier van Gezondheid, Dr. Rachuni. Wat ts hier gebeurd, vroeg de kleine stoere man, terwijl hij zijn soldatenmantel afwierp. Wij hebben U laten roepen, omdat aan een der damesgasten Iets overkomen is. Hm. Waar is de patiente? Volg me dokter. Door een deur, dicht bij de ramen, die nog immèr hel verlicht weiden door de bliksem stralen, kwam men vanuit de kamer der jonge vrouw in haar slaapkamer. Op een ledikant, voorzien van prachtige witte lakens, lag de witte, slanke gestalte. De geneesheer trad vlug nader. Meteen böog hij zich over haar neer, voelde haar pols en zelde: Overspannen zenuwtoestand. Wie is zij? Freule d'Epinay, dokter. Wat, de bruid van den Belgischen held? Juist dokter 1 Hoe komt zij hier? Onderwijl de dokter eenige medtcamenten dooreen mengde, en deze in den willoos ge- openden mond liet druppeten, zei de eigenares van het hotel: De oude Cari Caro zou 't U beter kunnen vertellen, dan Ik, dokter. De freule is zeer stil en zou morgen heengegaan zijn. Daar is geen denken aan, 't gestel is geheel geschokt. Dat is geen wonder dokter I hoorde men nu de stem van den ouden berggids Cari Caro. De dokter zag om en vroeg: Qij ook hier, Cari? Ik was bij de Signora toen zij viel. Hoe kwam dat? De Signora wilde in dit weer naar boven gaan en dat was niet mogelijk. Ik belette ham om zich in den dood te brengen. (Wordt venolgdj

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1916 | | pagina 1