voor de a.s» Stemming :n woonhuis volledige Kantoorinstallaties. worden in den kortst mogelijken tijd geleverd* DRUKWERKEN een Burgerwoonhuis H.H. ROOKERS HOOIBOUWBIER. Drinkt VERZIJDEN'S KEIZERINNE-BITTER, f go m BAKKERIJ te BROOD - BESCHUIT - BANKET KOEK en SUIKERWERKEN. Adverteeren doet verkoopen. DUTHOTS BOEKHANDEL voor Waddinxveen - Moercapelle - Reeuwijk - Zevenhui: PPP8- W. J. VAN ZANEN modetüdschbift STIPTE GEHEIMHOUDING VERZEKERD DRUKKERU DAG EN NACHT DISPONIBEL DRUKKERIJ HERMAN MATHOT NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD een Vrijwillige Jaarlijksche Bijdrage ad f J. VAN VLIET - Reeuwijk Sigarenhandel Billijke prijzen. Nette afwerking. Stoomboot „VOORUITGANG" Wilt gij sigaren rooken ZONDER prijsverhooging, Neemt proef en gij zijt voldaan. i W. BURGER, JAC. ASSCHEMAN, Waddinxveen. C. P. VAN RHIJN WADDINXVEEN pa- Levert uitsluitend EERSTE KWALITEIT ifcil Zomerbloemen* 25 prachtige Boibegenia's m PRIJSKAMP, m DRUKKERU HERMAN MATHOT - WADDINXVEEN Uit den doode herrezen. FOTOGRAFISCH ATELIER - Oosthaven 20 - GOUDA Opnamen tot's aronds 9 our bfl ELBCTEISCH UCHT. 476 .....'ïïï'Hi vergrootingen VERSCHIJNT l IEU®tSmIÖBSG-i> RLIK fJtii iitTOFFPn 1 ItOtRf AFLEVERTO R BEVAT EEN GROOT AANTAL «JMHOEILEH voor DAMES» Ml MMKRUEEDKlHMD: wEMUMMKINiaMt W PRACTISCHE WENKEN m W RMKEHNSENOPAUiBlEI CtBIED, ALSMEDE EEft UITVOERIG KNIPfBTROfiEHBiMD. Strooi- en Aanplakbiljetten Telefoon Ijnterc. Nr 33 WADDINXVEEN Telegram-adresMathot voor Wadcjinxveen - Moercapelle - Reeuwijk - /Zevenhuizen Bureau t Julianaatraat D 9 - Waddlnxveen Ondergeteekende wenscht aan bovengenoemd Blad toe te kennen Naam' beveelt zich beleefd aan voor het leveren van alle voorkomende „B als: Visitekaartjes, Huweljjkskaarten, ïouwwerk enz. Circulaires, Sou's, tekeningen, Kwitanties, Bestekken, Reglementen, BSjettei enz. UREH VAR VEÏTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA: Zondag, v.m. 8.35; n.ra. 1.50 en 8.50. Overige dagen, v.m. 7.05 en 8.20; n.m. 1.58 en 6.50. Van BOSKOOP naar GOUDA: Zondag, v.m. 8.15; n.m, 1.30 en 6.30. Overige dagen, v.m. 6.45 en n.m. 1.30 en 6.30. Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP: Zondag, v.m. HUO; n.m. 5.- en 10.— Overige dagen, van. 8.— en 10.30; n.m. 5.— en 9,15. 3e PlataÉMdag ah Zeedag. Te huur tegen 1 Augustus a.s. m sct,uur en bergplaats aan den Rijweg te i bevragen bij Wed. H. C, DQELEMAN, D 57 bis. gevraagdt I Juli of eerder. s te bevragen onder het nummer dezer a. h. bureau v. d. blad. vraagt dan alleen mijn merken: MODJO 2'/a et. sigaar. LUCIA 2>/, GLORIOSO 3 MI CASA 4 ig een kleine voorraad 2 ct. sigaren (klein model). Beleefd aanbevelend Tabak en sigarenhandelaar, 731 WADDINXVEEN. Verkrijgbaar bij 7,3 SALON VOOR SCHEREN EN HAARSNUDEN MODEKS INGERICHT Speciaal adres voor BONBONS en CHOCOLADE. PRIMA BRUIDSUIKERS voor Bruiloften en Partijen. Aanbevelend, X D OX ITITCD Brug CIO A* JP* DARIVJEIK. Achterkade 17 BOSKOOP Telef. Int. 115 Speciaal adres op het gebied van SCHRIJF- EN TEEKENBEHOEFTEN voor Ruime sorteering. Groote voorraad. De nieuwste systemen. Franco levering. Ten alle tijden te ontbieden. Monstercollectie ter inzage aan het bureau van dit blad. Franco door geheel Nederland zenden wij met potklult, die direct op perken, serres of bal- cons kunnen warden uitgeplant. Dit pakket slechts f 1.2J| pakket, £0.75. ieder besteller 10 wit bloeiende Lellen gratia. BkemboUenlnt«kerg en Zaadhandel „Groningia", J" Aangenaam en Winstgevend. Die de meeste goede Hollandsche woor den van hoogstens 4lettors, uitgezonderd eigennamen, uit LANDDOUWFEEST zendt, zooals woud, snoet, enz.krijgt een Guitaar, volgende 5 ieder een fijn anker remontoir horloge, met 3 jaar zekerheid, 100 volgende goede en 100 eerste, dus vlugste inzenders, een geschenk naar keus, zooals: Fotograf)», toestel Zwitserse!» Uok, Vulpoohoodor. Bame» baUketting enz. Deskundige maakt den uitslag op. Alleen winners betalen latervrachtenz. In te zenden vdór 27 Juni met 38 cent postzegels. Uitslag ontvangt ieder deel nemer 7 JnlL Die geen prijs heelt, oat- vangt oen verrassing ter waarde van 50 cent Haagsch Frijskampkantoer AH. LX 275. Rijswökschewog 333, 's-Gravenhags, Holland. Indien onderstaande BoN.medegezonden wordt, kost de deelname 28 coat 730 Naam Adres: L.T. Lezer van Nieuws- en Advertentieblad voor Wadd. enz. NUMMER 100 ZATERDAG 17 JUNI 1916 2e JAARC Nieuws- en Advertentieblai ADVERTENTIEPRIJS: van 1-5 regels 35 cent iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT (om binnen één jaar te plaatsen, gerekend vanaf 1 Juli, 1 Oct, t Jan. of 1 Aprlf250 regels 6 cent, 500 regels 5 cent 1800regels 4 cent en 2500 regels ot daarboven 3 cent p. regel. Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 x berekend. VERSCHIJNT 1EDEREN ZATERDAGMORGEN UITGA VB VAN TELETOOI lETEECOmmAAL Ir 33 VERSLAOEN van vergaderingen, BERICHTEN enz. I gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot u lijk Donderdagmiddag 1 uur; ADVERTENTIËN tot alfa Vrijdagmorgen 9 uur. Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlging uitgaan. Ingezonden stukken worden niet opgeno Advertentién worden aangenomen tot uiterlijk Donderdagavond 9 uur te Moercapelle bij J. Westhoek; te Reeuwijk bij J. van Vliet; te Zevenhuizen bij H. Verweij. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN i HERZIENING DER Lijst van Inkwartiering. Buroemeester en Wethouders der ge meente Waddinxveen maken bekend, dat op heden is aangeplakt en gedurende veertien degen, van den léden Jnni tot en met den 29sten Jon! aanstaande, ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage is gelegd de herziene lijst, bevattende de namen der inwoners, die voor het verleenen van inkwartiering en enderhond aan krijgsvolk in aanmerking komen, met aanduiding van de mate waarin ieder hunner, naar gelang van de beschikbare ruimte zijner woning, en van de gebouwen en getimmerten voor stalling bruikbaar, geacht wordt daarin te kunnen voorzien. Inlichtingen omtrent het indienen van bezwaren tegen de Ijst zijn ter gemeentesecretarie te bekomen. Waddinxveen, 15 Juni 1916. 7,1 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris, De Burgemeester, A. KreupeunO. Van Dort Kroon. Kamer van Koophandel en Fabrieken. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad- jli n xv te n, gelet OP art. 7, 2e lid sub B. van het Koninklijk besluit van 4 Mei 1896 (Stbl. po 76), noodigt hen, die niet voorkomen op de laatst vastgestelde lost van Kiesgerech tigden voer de kamer van Koophandel en Fabrieken te Waddinxveen, maar aanspraak kannen maken om op de kiezerslijst te worden geplaatst, uit, daar van vddr 1 Juli a.s. aangifte te doen. Het model dezer aangifte is door den Heer Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid vastgesteld en ter secretarie verkrijgbaar. Om kiezer van Leden eener kamer te zijn moet men: A. kiezer zijn van leden van den Raad der Oemeente, waar de kamer is geves tigd. B. aldaar bestuurder of medebestuurder zijn en gedurende ten minste twaalf achtereen volgende maanden zijn geweest van een bedrijf van handel en nijverheid. Waddinxveen, 14 Juni 1916. 744 De Burgemeester voornoemd, - VAN DORT KROON. De landbouw en de oorlogstoestand. Onderstaande ontlenen wij aan een artikel van den- heer V. R. IJ. Croesen te 's Gravenhage, voorkomende in de N. Cour. d.d. 9 Juni j.l. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, aan wiens zorgen niet alleen de be langen van den landbouw zijn toevertrouwd, maar eveneens de levensmiddelenvoorziening van heel de bevolking van ons land, heeft bij de regeeringsmaatregelen inzake de volksvoe ding gebruik gemaakt van het tweede, hiervoren genoemde systeem, waarbij de uitvoer van ver schillende voedingsmiddelen slechts ten deele wordt toegestaan en nadat eerst een zekere hoeveelheid voor de binnenlandsche consumptie, vaak tegen een bepaalden maximumprijs, be schikbaar is gesteld. Als gevolg daarvan hebben wij thans regeeringsvarkensvleesch-, boter-, kaas-, eieren-, groenten-, erwten en boonen, enz. Van verscheidene dier artikelen is de detailprijs hier te lande vrij normaal of iets daarboven, maar in ieder geval belangrijk be neden de prijzen, die in het buitenland bedongen kunnen worden. Aldus wordt aan den Neder- landschen landbouw en daarnaast aan bijna geen der andere takken van volksbestaan de plicht opgelegd het Nederlandsche volk te voor zien van niet te dure voedingsmiddelen. Hoe zwaar de last is, die, aldus op den landbouw gelegd wordt, kan het beste blijken uit de Memorie van Toelichting op hetï wetsontwerp inzake beschikbaarstelling van levensmiddelen (Aanvulling en verhooging van het tiende hoofd stuk der Staatsbegrooting 1916). Daarbij is nagegaan: exportprijs of de prijs op de open markt voor verschillende landbouwproducten in 1915 en 1916 de prijs, waarvoor die producten op grond van regeeringsmaatregelen door de producenten voor de binnenlandsche consumptie beschikbaar gesteld moesten worden; de hoe veelheid der beschikbaar gestelde producten en ten slote, op grond van ai die gegevens, welke bedragen zoodoende door de regeeringsmaat regelen aan de consumenten zijn ten goede gekomen. Deze bedragen zijn voor het tijdvak, ongeveer loopende van Mei 1915 tot Maart 1916:" voor kaas f 12.480.000 voor groenten 1.460.000 voor varkensvleesch 45.780.000 voor spek s 590.000 voor boter n 12.460.000 Totaal f 72.770.000. Dat wil dus zeggen, dat door den Neder- landschen landbouw in ongeveer een jaar tijds ruim zeventig millioen gulden voor onze volks voeding is betaald. Met dit bedrag voor oogeri en met de wetenschap, dat verschillende andere takken van volksbestaan niets hebben bijge dragen voor de door de buitengewone tijds- omstandigljpden ontstane nooden, zal men het sprookje van de bevoórrechting van den land bouw door onze Regeering en meer in het bijzonder door den Minister van Land bod w. Nijverheid en Handel onmogelijk kunnen vol houden. Het totaal aantal landbouwbedrijven in ons land op ongeveer 249.000 geschat, het geen blijkt uit de;desbetreffende statistiek, leert een eenvoudige dèeling, dat ieder dier bedrijveri Semiddeld ruim f 290 in een jaar tijds voor nze volksvoeding heeft bijgedragen. Deelt men Het bedrag van bovengenoemde winstderving door het totaal aantal inwoners van Nederland, dan blijkt het dat de landbouw per hoofd der bevolking een bijdrage van f 12 in ongeveer een jaar voor goedkoopere voeding heeft ge geven. Ik meen ten sterkste te mogen betwij felen of alle overige ondernemers in ohs land, voor zoovere zij oorlogswinst gemaakt hebben, gemiddeld op een dergelijke bijdrage tenalge- meene nutte kunnen bogen. Daarbij komt nog iets. Onze stedelijke be volking is nu eenmaal gewend zich den land bouwer te denken als iemand die een hoogst eenvoudig bedrijf uitoefent en daarin zonder veel moeite en zorgen aan den kost komt. Zij weten niet, dat het grootste gedeelte dier land en tuinbouwers uiterst kleine ondernemingen zjjn, die onder den druk van zeer zware lasten van hypotheek en ander crediet hun bedrijf uitoefenen en door hard werken en zeer sober tyven in gewone tijden een bestaan kunnen Vinden. Als bijlage aan bovengenoemde Memorie \j*n Toelichting is, op grond van de landbouw telling in 1910, een overzicht gegeven van de JpteeJing der land- en tuinbouwondernemers naar" hun welstand. Daarbij zijn de exploitanten van land- «n tuinbouwbedrijven, voor zooverre zij geacht kunnen worden voor den verkoop te produceeren, verdeeld in drie groepen: a. de kleine ondernemers, die zonder hiftp van loonarbeiders hun bedrijf uitoefenen én een zeer sober bestaan hébben, ten getale van 185.349 (waarvan 89.370 eigenaars en 96.079 pachters). b. de eigenlijke kern van onzen boerenstand, ni. die land- en tuinbouwers, welke, ofschoon niet rijk te noemen, in verband met hunne sobere, levenswijze toch zoodanigen welstand genieten, dat zij hun bedrijf financieel goed in de macht hebben en een stootje kunnen ver dragen, ten getale van 57.969 (waarvan 24.517 eigenaars en 33.453 pachters). c. de rijke, eigen geërfde boeren, die men in hoofdzaak in sommige kleistreken aantreft, ten getale van 5,369. Uit een en ander volgt dat door de landbouwers, die voor een groot gedeelte uit kieine en hard werkende ondernemers bestaan, een hoogst belangrijk bedrag voor onze volksvoeding wordt opgebracht en dat als extra-belasting, die niet geheven wordt of in veel geringere mate van de ondernemers in allerlei andere bedrijven. En wanneer men dan verder bedenkt, dat ook het landbouwbedrijf 'met veel hoogere j prijzen te maken heeft en de uiten normale wijze alleen plaats zal vinden, het door niet te groote prijsdrukkjng 1 blijft, dan volgt daaruit verder, dat, in h algemeen gesproken, aan een ieder, die j gronde of ongegronde klachten meent te f over dé tegenwoordige prijzen der voedin_ middelen, het recht ontzegd mag worden devil oorzaken dier klachten te wijten aan de land-, bouwers of aan bevoorrechting van den land bouw door de Regeering. Fruit en warmoezeiijgewassen. Het hieronder volgend overzicht betreffende den stand van het fruit en van de warmoe- zerijgewassen onder glas en in de open lucht is, onder medewerking der Rijkstuinbouwlee- raren, samengesteld naar gegevens, verstrekt door de correspondenten van de Directie van den Landbouw. Fruit. De Vooruitzichten van den fruit oogst blijven algemeen belangrijk beneden die van het vorig jaar. In verband met de weinige zorg, die veelal nog aan de bemesting der boomgaarden wordt besteed, kon trouwens, na den rijken appel- en perenoogst van het vorige jaar, voor deze belangrijke fruitsoorten thans slechts een veel kleinere oogst worden verwacht. Dooreengenomen zijn de vooruitzichten om trent de appels beter dan die voor de peren. Uit~"8ömmige plaatsen (Loppersum, Drachten, Houten) komen klachten over schade, veroor zaakt door den appelbloesem snuitkever. In Noord-Holland valt hier en daar de vrucht zetting der peren tegen, doordat van de schijn baar reeds gezette vruchtjes nog vele verdwijnen. De stand der kersen blijkt niet zoo gunstig te zijn als zich tijdens den bloei liet aanzien. De Engelsche krozen zijn ten deele als mislukt te beschouweniets beter is het gesteld met de andere pruimen. Warmoezerijge wassen, nomen is de stand der verschillende wi zerijgewassen zeer bevredigend, In de Noordelijke provinciën, alSJT Noord-Holland, werd nogal geklaagd kiemen der snij- en slaboonen* hef toegeschreven aan de mindere het in 1915 gewonnen zaaizaad. In ér streken hadden gewassen te lijden van hoogen polderwaterstand en van de vochtigheiddaardoor was de opbrengst asperges in Noord-Holland kleiner SST' leden jaar, terwijl door dezelfde oorzaak erwten in Ter Aar en Aïkemade een licht gaven. In Zuid-Holland leden ook tje vroege aardappelen in sommige streken van het water. In Noord-Brabant doet de koolvlleg schade aan de bloemkool. H. V. a q a FEUILLETON bob wij tOU' Een episode alt én Oostenrjkicli-IUlixaucheii oorlof. 6) Cari Caro, had toen gezegd: „Hier dalen af". En meteen hadden de mannen hun tbówen gereed gemaakt, vastgebonden om hunne lichamen, gewapend met hun houweelen, daarna was Cari Caro afgedaald, had Quida gevonden en met haar het lijk van den twaalfjarigen FranzMet moeite had men Quida kunnen redden, want zij wilde niet van haren zoon weg, doch toen Cari Caro bezwoer dat hij 't lijk mede nemen zou, liet zij zich gewillig naar boven trekken door de aan vele gevaren gewoon zijnde menschen. Franz werd in Storo begraven, doch Quida was zinneloos geworden. Niet zlnpeloos in den gewonen zin. doch met vlagen, niet boosaardig, doch wel ellendig. Vanal 't oogenblik dat ze Franz te Storo had zien begraven, was ze niet meer daar geweest. Wie er bij haar hut kwam, vond deze gesloten en Quida niet thuis. Daarbij kwam nog dat Quida grijs geworden was van angst en smart. Zij prevelde steeds zacht voor zich uit... de wenkbrauwen trok zij als in voordurend gepeins te zamenhaar hoofd was steeds neergebogen. Zoo kwam het dat wie Quida in lange tijden niet gezien had, haar niet meer herkende. Met niemand sprak zij. lederen dag zag men haar de bergen ingaan. Weer of geen weer, Quida toog er op uitGeen donder trof haar, geen storm deerde haar, en eens toen een vreeselijke lawine verscheidene menschenlevens had opgeeischt, werd er Verteld dat Quida ook in die lawine was geweest maar dat Onzichtbare handen haar geholpen hadden, zoodat zij onge deerd thuiskwam Sinds dat oogenblik werd Quida de veelbe proefde ytouw ,4e bergheks" genoemd!... Ouder gewoonte had Quida den ganschen dag door de bergen gedwaald, had verschillende kruiden gezocht en keerde thans huiswaarts. Zij bleef op de plaats, waar eens Franz, vele jaren geleden gevallen was en prevelde voor de zooveelste maal haar smart uit! Toen liet zij haar oog gaan naar de lucht, die al zwarter en zwarter was geworden Ik zal voortmaken I prevelde zij, ik zal vöór 't onweer binnen zijnl... Hé, wat is dat?... Quida hoorde het geraas van een motor boven zich. Ze zag op en bemerkte een vliegmachine. Onkundig van alles wat er om haar heen gebeurde begreep zij allerminst hoe 't mogelijk was dat er zulk „een groote vogel" bestond. Angstig, ademloos, volgde zij iedere beweging en klemde zich vast aan den bergwand, die langs haar pad leidde. Opeens zag zij de machine dalen en hoorde onmiddellijk daarop een geweldig harden slag, en nog eenen nog een derdeQuida sidderde. Zij drong zoo dicht mogelijk tegen de rotsen aa(i, bang als zij was dat er iets vreeselijks zou gebeuren. Ze daalde eenige meters van het gewone bergpad af en zette zich neer onder een afdak van rotsen ook begroeid met struiken die nog eenige beschutting gaven. Het gevreesde, onderwijl naderbij gekomen on weer, raasde nu in alle majestueuze kracht. Stil, de oogen gesloten zat de oude Quida te luisteren naar den rommelenden donder en liet geruisch van den neerstroomenden regem Plotseling was 'i alsof de hemel voor Quida's voeten viel. Zij sidderde en durfde haar oogen eerst niet open te doenEen vuurgloed ver spreidde in Quida's onmiddellijke nabijheid een hitte, zoo, dat zij er niet langer kon blijven. Zij opende de oogen en staarde ontzet naar den brandenden vogel die zij nog geen uur geleden hoog boven zich zap vliegen. Zij snelde, voor zoover haar oude ledematen konden, weg en struikelde eenige meters verder over een menschelijk lichaam. Nieuw ontroering. Quida bukte zich en boog zich over het menschelijk lichaam neer. Het bewoog zich niet meer maar toch leefde het nog. Een wilde vreugde doortrilde Quida ineens. Zij had weer een van haar zinnelooze vlagen, en riep nu, terwijl haar stem onhoorbaar werd door een hevigen donderslag „Franz ben je eindelijk teruggekomen?" Met onbegrijpelijke kracht hief zij het lichaam op, en piemand had haar gezien, toen zij, ijlende met het mannenlichaam in de handen, haar hut binnentrad. Eveneens onbegrijpelijk was het dat Quida opeens alle moederkracht en moederzorg had teruggekregen, want het was werkelijk be wonderenswaardig, zooals zij direct maatregelen nam om den man te helpen. Zij wiesch hem, onderzocht de diepe hoofd- i wonden, reinigde deze en deed er eenige bladen óp, die zij uit eene kast kreeg, daarna verbond zij 't hoofd. Zij wreef zijne ledematen, onderwijl ze almaar zacht verweet, dat „Franz, haar zoolang alleen gelaten had, doch de man bleef bewusteloos. s (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1916 | | pagina 1