voor de a*s* Herstemming volledige Kantoorinstallaties. worden in den kortst mogelijken tijd geleverd* H.H. ROOKERS Drinkt VERZUDEN'S KEIZERINNE-BITTERTlör^leid. BAKKERIJ te BROOD - BESCHUIT - BANKET KOEK en SUIKERWERKEN, TE KOOP tegen spotprijzen? MATHOTS BOEKHANDEL VERLOREN Geïllustreerd Familieblad voor Waddinxveen - Moercapelle - Reeuwijk - Zevenhui; STIPTE GEHEIMHOUDING VERZEKERD DRUKKERIJ DAG EN NACHT DISPONIBEL DRUKKERIJ HERMAN MATHOT Wilt gij sigaren rooken ZONDER prijsverhooging, Neemt proef en gij zijt voldaan. W. BURGER, WADDINXVEEN lts- Levert uitsluitend EERSTE KWALITEIT Brug C 10 -b A* R BAKKER. Een groote voorraad 2de hands Meubelen W. J. VAN ZANEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Ondergeteekende wenscht aan bovengenoemd Blad toe te kennen een Vrijwillige jaarlijksche Bijdrage adf HAARBALSEM Geïllustreerd Familieblad. Zomerbloemen, 25 prachtige Bolbeg/onia's Stoomboot „VOORUITGANG" DRUKKERIJ HERMAN MATHOT - WADDINXVEEN Rundvet - Rijst - Aardappelen. NA DEN OORLOG. Uit den doode herrezen. trooi- en Aanplakbiljetten' Telefoon Interc. Nr 33 WADDINXVEEN Telegrasn-adrest Mathot vraagt dan alleen mijn merken: MODJO 2et. sigaar. LUCIA -2'/, GLORIOSO 3 Ml CASA 4 - Nog een kleine voorraad 2 et» sigaren (klein rnodet). Beleefd aanbevelend, Tabak en sigarenhandelaar, 731 WADDINXVEEN. LUXE Speciaal adres voor BONBONS en CHOCOLADE, PRIMA BRUIDSUIKERS voor Bruiloften en Partijen. waaronderstoelen, tafels, kasten, spiegels, pronk- en theetafeltjes, 1 ouderw.' mahonielL 'canapé, ledikanten, 1 groot prima keukenfornuis, nieuwe tuinbanken (geverfd en ongeverfd), paoten voor banken enz. enz. enz. TWEE HANDKARREN op veeren* goed onderhouden TILBURY, met Eng. Collumpatentas en voorzien van nikkel-koper. Een RIJZADEL met stijgbeugels, zeelen en hoofdstel met leidsels. Een prachtige MOTORBOOT, 8 P.K.^f K.M. II ¥J| een Partiinieuw smeedstaal en stalen zagenbledtien. r-OOr 0*0+ OlUcUcn Ijzerwerken voor hooibergen enz. Alle werkdagen te zien bij K. DE ROOIJ. Jaagpad E 87, Waddinxveen. FOTOGRAFISCH ATELIER - Oosthaven 20 - GOUDA Opntffleo tot .Tornt. 9 uur bij ELF.CTRISCH LICHT. VERGROOTINGEN sssi: voor Waddinxveen - Moercapelle - Recuwijk - Zevenhuizen Bureau I lalianaafraat D 9 - Waddioxveen Wijk: ft aam: Floralia's Oprechte Fijnste Bereid volgens oud recept. Heeft u ^ien kale plek op het hoofd, Of zijt gij geheel van haar beroofd, Wil DAN aan onze balsem denken, Die u dé haargroei WEER zal schenken. Voor het hoofdhaar is niet beter, *Die het gebruikt, is daarvan zeker, 7n Floralia's Baarbalsem is beroemd, es wör G^EN DEPOTS. Levering alleen na ontvangst postwissel door de fabriek. GROSSIERDERIJ „FLORALIA". 7 Oost Pottenbakkerst. 7, Rotterdam F. 780. Het adres wordt hieronder genoemd. Prijs 2.20 guldei per potvoor 3 maanden gebruik. Goed drukwerk is een machtig reclamemiddel; Achterkade 17 Tclef. Int 115 Speciaal adres op het jjebied van SCHRIJF. EN TEEKENBEHOEFTEN voor Ruime sorteering. Groote voorraad. De nieuwste systemen. Franco levering. Ten alle tijden te (^bieden. Monstercollectie ter inzage aan het bureau van dit blad. is geen enkel oogenblik besteed aan het hetwelk door een schat van fraaie illustraties U een aanschouwelijk beeid geeft van al wat er belangrijks ter wereld voorvalt. Dit RUK GEILLOSTREERD WEEKBLAD is bij ons verkrijgbaar gesteld tegen slecht 45 cents per drie maanden (franco per post 52'/2 cent). Proefnummer GRATIS verkrijgbaar aan het bureau van dit blad. In het begin van ieder kwartaal worden de abonnementsgelden geind. 1NTEEKENBIUET. Oridergeteekende wenscht geregeld te ontvangen het Naam: Wijk en Nr: Dit pakket slechts f 1.25pakket, 0,75. leder besteller 10 wit bloeiende Leliën Franco door geheel Neerland zenden wij riiet patkluit, die direct óp perken, serres of bal- cous kunnen wgiden uitgeplant. Dit {0.1 gratia. Koord Hederlandsche Bloembollntkweekenj ra Zaadbandd „Graulntia-, SdteemtU. UREN VAR VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA: Zondag, v.m. 8.35; n.m. 1,50 en 6.50. Overige dagen, v.m. 7.05 en 9.20; n.m. 1.50 en 6.50. Van BOSKOOP naar GOUDA: Zondag, v.m. 8.15; n.m. 1.30 en 6.30. Overige dagen, v.m. 6.45 en 9.—; n.m. 1.30 en 6.30. Van OOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP: Zondag,"v.m. 10.30; n.m. 5.f- en 10— Overige dagen, v.m. 8— en 10.30; n.m. 5— en 9.15. NUMMER 101 ZATERDAG 24 JUNI 1916 Nieuws- en ADVERTENTIEPRIJSvan 1—5 regels 35 cent, Iedere regel meer 7 cent BIJ ABONNEMENT (om binnen éét; jaar te plaatsen, gerekend vanaf 1 Juli, 1 Oct, 1 Jan. of 1 April) 1250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p. regel. Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 X berekend. VERSCHIJNT IEPEREN ZATERDAGMORGEN UITGAVE VAN TELEFOON IETEHCQMMUHAAL Er 33 ftr VERSLAOmkvan vergaderingen, BERICHTEN enz, I gratis woMen opgenomen en worden IngetKfMtt tot a lijk Donderdagmiddag 1 nar; ADVERTENTtfN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur. Advert en andere stukken onderteekend zijn of van een bekende uitgaan. Ingezonden stokken worden niet i Advertentiën worden aangenomen tot uiterlijk Donderdagavond 9 uur te Moercapelle, bij J. Westhoek; te Reeuwijk bij j. van Vliet; te Zevenhuizen bij H. VekwBJ. OFFICIEELE KENNISGEVINGEN BEKENDMAKING. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen brengt ter openbare kennis, dat door Heeren Gedeputeerde Staten dezer Pro vincie, bij hunne beschikking d.d. 5/17 Juni 1916, B. no. 582 (2e aid.) G. S. no. 65/1, mor mn jaar vrijstelling van den dienet bij de militie is verkend aan Willem Verwaal, ingeschreven voor de lichting 1917 dezer Gemeente, zulks wegens kostwinnerschap. Waddinxveen, den 21sten Juni 1916. tso De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad- dinxveen brengt ter algemeene kennis, dat naar aanleiding van het dhtvangen bericht dat eene beperkte hoeveelheid gesmolten rundvet en rijst beschikbaar is, aanvrage is gedaan tot de levering van 400 kilogram vet en 2270 kilogt. rijst. Het vet zal te verkrijgen zijn bij de slagers en winkeliers tegen den prijs van 80 cent per de rijst bij de winkeliers tegen 10 cent per pond. Op herbaalde aanvragen om aardappelen, is geen antwoord ontvangen. Waddinxveen,^ 22 Juni 1916, 7ei De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. Regeeringsmaïs. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen brengt ter kennis van belangheb benden, dat door hem krachtens artikel 76 A der onteigeningswet in bezit genomen Regeerings- maïs, gemengd met gerst, gemalen, wordt ver krijgbaar gesteld aan de Coöperatieve Maal derij „De Eendracht" aan den Brugweg alhier, voor de Ingezetenen dezer gemeente, vanaf Maan dag 26 dezer, voor den prijs van f 11.35 per zak van 70 Kilo bruto, contant, tegen over legging van bons, die vanaf dien dag ter Ge meentesecretarie persoonlijk aan de aanvragers zullen worden afgegeven tot een maximum hoeveelheid van drie zak per persoon. De zakken moeten worden meegebracht. Waddinxveen, 23 Juni 1916. 792 De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. MILITIE, LANDWEER EN LANDSTORM. De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dinxveen brengt ter kennis van belangheb benden, dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen en betrekkingen van Militie-, Landweer- en Landstormplichtigen zal plaats hebben M«*ndag 26 Jnni a.s., des morgens tus- schen 10 en 12 uur. Zij, die verzuimen het geld op de daarvoor vastgestelde uren af te halen, worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag. Waddinxveen, 22 Juni 1916. 595 De Burgemeester voornoemd, VAN DORT KROON. Meer dan één geleerde en niet-geleerde heeft zich en ons, reeds beziggehouden met te voorspellen, hoe het er in buiten- en bin nenland uit zal ziei\ met den economischen toestand der volkeren, als deze geweldige oorlog, die alle oorlogen van vroeger in hevigheid overtreft, zal zijn geëindigd en de vrede weer tot ons zal zijn gekomen. Dat daarbij de één, lettende op de te verwachten schaarschte aan arbeidskrachten, geldmiddelen, krediet én koop kracht, de zaken veel donkerder inziet dan de ander, spreekt wel van zelf; evenzeer gevoelt ieder, dat het gedesorganiseerde bedrijfsleven, zoowel in de oorlogvoerende als in de neutrale staten, nogmaals een gevoeligen schok zal hebben te verduren, als de vrede is gesloten en het normale verkeer wederom mogelijk is geworden. Het spoorwegvervoer zal vermeerderen, de scheepvaart zal door het vrijworden der gé- blokkeerde handelsschepen den invoer doen toenemen en de prijzen doen dalen, huizenen fabrieken zullen weder worden opgebouwd maar verder, ja, wat zal er verder gebeuren? Zal de energie der volkeren, om zoo spoedig mogelijk te herstellen, wat is uiteengerukt, zóó groot zijn, dat de loonen stijgen en de koop kracht grooter zal worden? Of zal de armoede zoo groot en de kredietwaardigheid van Europa zoo klein zijn geworden, dat het onmogelijk zal zijn zich in korte jaren uit eene algenieene malaise naar boven te werken? We weten er niets van N en we geven om de voorspellingen dienaangaande niet heel veel; tot nu toe is met betrekking tot dezen oorlog zoo ongeveer geen enkele uitgekomen. Maar bovendien, wie zich ooit, hetzij uit den aard van zijn bedrijf, hetzij oni andere redenen, heeft moeten bezighouden mest het berekenen van toekomstige toestanden, weet hoe dikwijls die berekeningen falen, om de eenvoudige reden, dat men één of meer factoren, die juist den doorslag geven, niet kende en 4'ikwijls niet kon FEUILLETON a a Era episode alt dra Ooctenrjjksch-lUliaanscfaen oorlog. 7) De „groote vogel" welke Quida gezien had was de vliegmachine, waarmede de Fransche vliegenier La Ros ep de Bèlgische oorlogsspion dokter Jules Verbeeke, waren opgestegen om bommen te gooien. Overvallen door het onweer, was La Ros getroffen geworden door een bliksemstraal en had Jules Verbeeke met bovenmenschelijke in spanning het dalende vliegtuig bestuurd, ten minste voor zoover het mogelijk was. Eindelijk was ook de motor getroffen en Jules, onbewust van welk eene daad hij op het oogenblik deed, sprong uit het nu reeds brandende vliegtuig, met het gevolg dat hij enkele meters verder op den harden rotsgrond neerkwam. Gelukkig was de sprong zeer klein, want het toestel had den bergwand al geraakt, dóórdat hij den sprong maakte. En zoo kwam het dan ook dat Quida, hem meegenomen had en hij door die oude vrouw verzorgd werd, als ware hij haar eigen kind. Trouwens in haar troebele hersenen was dé gedachte vastgeworteld dat hij l^iaar zöon, haar Franz was. Zoo was het dan ook geen Wonder, dat de mannen uit Storo die op onderzoek uit waren gegaan, wel La Ros en de machinjeoverblijfselen vonden, doch geen dokter Verbeeke Aan Quida, de heks uit de bergen dacht natuurlijk niemanden men meehde algemeen, dat de moedige Belg, reeds vóö,r La Ros uit de machine gevallen of geslagen, was. En hij was bij Quida, terwijl daar beneden dagen, zelfs, tweedrie weken, over h^m gesproken werd. Maar vinden deed men hem niet. Cari Caro doet een ontdekking. Zoo was dus dokter Verbeeke; de groote, geweldige oorlogsspion die zoo menigmaal held haftige dingen had^erricht en die schipbreuk in de lucht had gereden, verdwenep niettegen staande hij leefde. i Wonderlijk was de toestand. Quida, die met niemand sprak, had ook nu niets gezegd van haar vondst, en de enkele malen d&t Jules tot bewustzijn was geweest, waren niet voldoende geweest om de oude vrouw begrijpelijk te maken dat hij een dokter verlangde. En al had Quida hem begrepen, dan nog kennen. Welnu van meer dan één factor, die van invloed zal zijn op den toestand na den oorlog, zal de grootte onmogelijk zijn te schatteneene vergelijking met vroegere jaren na geweldige oorlogen brengt ons, door de groote wijzigingen, die de gansche maatschappij heeft ondergaan, niets verder. Veel zal ook afhangen van den duur van den oorlog: dat ten slotte eene menschen- en kapitaalvernieti ging als thans plaats heeft, rampzalig moet zijn in hare gevolgen, is zeer waarschijnlijk. Maar we ten doen we niets en als wij, althans ten opzichte van ons land, nogal optimistisch zijn gestemd, dan heeft dat geen meerdere beteekenis dan deze, dat ons land relatief misschien in betere conditie verkeert, dan de ons omringendelan den, doch dat zulks inderdaad slechts een graad verschil in de algemeene verarming behoeft te bedragen. De vraag rijst dus onmiddellijkwat hebben wij te doen, nu wij misschien staan aan den vooravond van een crisis van enkele, of aan een tijd van malaise van vele jaren? Hoe houden wij eventueel het spook der slechte tijden, der lage loonen en der werkeloosheid zooveel mogelijk buiten onze deur? In zijn algemeenheid is het antwoord natuurlijk een voudig en voor de hand liggend: we moeten trachten de takken van ons volksbestaan zoo sterk mogelijk te maken door onderwijs, voor lichting, krediet, enz. Merkwaardig is het echter, dat, wanneer men verschillende schrijvers dit onderwerp ziet behandelen, men bijna altijd zal bemerken, dat zij bij hunne beschouwingen bijna uitsluitend het oog hebben gericht op handel en verkeer en op de nijverheid en dat zij eerst in de laatste plaats, of in 't geheel niet, zich bemoeien met dén landbouw in al zijne geledingen. Voor Nederland is het vraagstuk van de crisis een landbouwvraagstuk. In hoofdzaak althans. Zonder eenigen twijfel zal het voor het geheele land van overgroote beteekenis zijn, hoe het na den oorlog gaat met onzen handel en met onze industrie. Wie denkt niet onmid dellijk aan Amsterdam en Rotterdam, met de schitterende havenbedrijven en aan allen die daarbij ten nauwste betrokken zijn, van den grooten koopman en den grooten bankier tot den eenvoudigen havenarbeider? Wie denkt niet onmiddellijk aan Twente, aan Brabant, aan zdovele plaatsen in ons land, waar een bloeiende nijverheid zich heeft ontwikkeld en aan duizenden een bestaan verschaft? Maar van hoe groote beteekenis voor ons land ook is de welvaart der groote steden en van de industriegebieden, van nog grooter be teekenis is de welvaart van land- en tuinbouw voor de algemeene welvaart, voor de kracht om aan moeilijke tijden het hoofd te bieden. In de eerste plaats reeds wegens het aantal inwoners van ons land, dat min of t direct bij de uitkomsten van het land- c bouwbedrijf is betrokken. Precies te hoe velen dat zijn, is moeilijk of, beter g ondoenlijk; het hangt natuurlijk ook van soonlijke inzichten en plaatselijke omsf heden af, welke categorieën van personen» in deze cijfers wil betrekken. Bovendien er heeft hier een soort wisselwerking plaats tus- schen de drie hoofdtakken van het volksbestaan, die het moeilijk maken te zeggen, wie in som mige gevallen het meest meewerkt tot de wel vaart van hen allen. Bloeit de industrie in onze Veenkoloniën door den landbouw, of bloeit daar de landbouw door de groote ontwikkeling der industrie Landbouw, nijverheid en handel zijn niet te scheidenze staan niet tegenover, doch naast elkaar en hebben elkaar noodig. Zien we nu de Jaarcijfers van 1914, dan blijkt ons, dat volgens de beroepstelling van 1909, er ruim 1,7 millloen mannen In een be roep werkzaam vuuen; meer dan een half mil- lioen hiervan war^m in den landbouw werkzaam. Verdeelt men nu degenen, die zonder beroep zijn, dat zijn in hoofdzaak de vrouwen en de kinderen, gelijkelijk over de beroepen, dan zon hieruit volgen, dat reeds dadelijk bijna een derde deel der bevolking bij den landbouw is betrokken. In werkelijkheid is dat getal echter .veel grooter. We behoeven slechts te denken aan de bedrijven en de winkels ten plattelandc en in de kleinere stedenaan de zuivel-, sui ker-, carton-, aardappelenmeel- en werktuig- fabrieken; aan de binnenschipper!] en aan degenen, die zich bemoeien met den uitvoer van onze landbouwproducten; aan de graan handelaren, de hypotheekbanken, de landeige naren; ja, wie in ons land haast is niet bh dén landbouw direct of indirect geïnteresseerd? Het is, dunkt ons, volstrekt niet gewaagd te zéggen, dat minstens twee derden van onze bevolking onmiddellijk en bijna de geheele be volking middellijk bij den bloei van den land bouw belang heeft. Wil dat nu zeggen, dat het oude spreekwoord; 3 als het den boer goed gaat, gaat het iedereen goéd, in alle opzichten juist is? Natuurlijk niet; i vooral in deze tijden behoeven we niet ver te zoeken naar menschen, die het volstrekt niet preftig vinden, dat het den boer zoo goed gaat en die liever een lageren prijs voor som mige artikelen zouden betalen. Maar wel is het spreekwoord juist, zoolang die welvaart haat ontstaan heeft te danken aan grootere productie, aan meer intensieve cultuur en vol komen op zijn plaats is hier het woord van dr. Bos: „elke verbetering in de productie brengt voordeelen in veel ruimeren kring dan die der producenten." had ze misschien niet gedaan wat van haar verlangd werd, omdat zij steeds maar dacht dat „Franz" opnieuw van haar heen zou gaan. Djt was zoo inzielig, zoo jammerlijk droef. Want met al haar werken met geestkrach tige kruiden, bereikte zij niet zoo heel veel, omdat Jules' ledematen, gekneusd door den sprong op de harde rotsgronden, verzorging vroegen. Eindelijk na vele dagen, opende Jules de oogen weer, en voelde zich tamelijk goed, alleen zeer veel pijn in armen en beenen. 't Allereerste wat Jules deed, nadat hij een tijdlang had rondgezien was te probeeren een gesprek met de oude vrouw aan te knoopen. Jules sprak goed Italiaansch, zoodat Quida hem verstaan kon. Waar ben ik vrouwtje? Bij je moeder, jongen, antwoordde Quida. Jules keek haar scherp aan, en hoewel zijn geest nog niet zoo helder was als anders, hij had immers dagen lang bewusteloos gelegen en alleen in heldere oogenblikken wat kruiden tot zich genomen, bemerkte hij aldra, dat het vrouwtje niet wel bij het hoofd was. Wat nü? Was zij alleen met hem? Waren er nog anderen hier in de hut? 't Angstzweet brak Jules uit. Wat wat moest hij beginnen met deze krankzinnige? Verroeren kon hij zich niet, dat was onmogelijk Den dood was hij ditmaal ontsnapt, zou hij nu hier als een hond moeten sterven. Waarom spreekt mijn jongen niet? vroeg de oude Quida met een smartklank in haar stem. „Moeder," sprak Jules, die opeens van tactiek veranderde, „Moeder ik heb zoo'n pijn." Een idiote glimlach verhelderde het gelaat van de ongelukkige. Zeg mij, Franz, wat ik doen moet! Ga een dokter halen. Moet ik naar beneden, Franz? Anders sterf ik, zei Jules toonloos. Neen, neen,Ge moogt niet sterven Ik zal alles doenMaar neem geen dokter. Hij neemt jë van mij weg 11 Dan gaat ge mee, moeder, hernam Jules, die tot iederen prijs haar wilde overtuigen van hare gedachte, dat hij haar zoon was. Neen, stiet de oude vrouw uit I Hier moeten wij blijven. Jules rilde. Hij duizelde even. Kunt gij dan niet naar beneden gaan om medicijnen, Moeder? Wij hebben kruiden I Daar kan ik niet van leven. (Wordt vervolgd).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Advertentieblad Waddinxveen | 1916 | | pagina 1