1S65. Buitenlanb. MINDEN, tuurt, GO UDA. CTANDEN en het uitnemen der KUNSTWER- m zei ven geplaatst dt; hij verrigt al KUNDE vereischt nanier. Effecten. Donderdag, 5 January. r_ Uitgave van A. BRINKMAN. naar o. PAVOORDT. Qnsulteren 140 140 4 8 63»/l. 43% Lange 7i.ndewegD. n°. 60. 3 1 4 2 4 2 S 2 ze s voor 45,8/l« 27% 80% 83% 18Cl/4 57% »g te i Gebleven koers. 62V8 73 96V8 8 8 8 ƒ16 2 8 2 16 8 20%„ 43% tilleerd bij G. F. te GOUDA, met i Gemeente-accijns, n minstens tien kan 67% 80% 83>/2 187 58%. 297, 81% 63’%. 101% van allerlei aard circa V1/^ bijna 15, tot aanbouw van hotels mijnen ruim 4, gasmaatschappijen naakt bekend, dat DERIJ van C. iweg, overgenomen l»teu Jan narij 1865 ing uitgeoefend zal ts en door dezelfde ie nette en civiele ieders gunsteen re lingen te doen bij de stallen of bij 's □nnoodig, daar hij het algemeen ver eren zoo hier als abonneren met ge- regeling der tand- JENEVER ,i 64*/10 Jenever 2de soort per kan öö'/g cents, I6%o per kan of mindere sterkte 4. 30 December. Hoogste koers. 62% 73 96% 45“/16 27 V. BRINKMAN. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de 8tad geschiedt de uitgave gjs avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. post 2,25 Dc inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. GOUDSCHECOURANT: De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend I ilaatsruimte. De dagbladen van I _U_1 Breckenridge den noordelijken generaal Burbridge bij Saltville gesl.igeu heeft. In den staat van zakeu voor Savannah is geeue verandering gekomen. Parijs, 1 Jan. Bij de receptie van het corps diplomatique, die heden ten hove plaats had, heeft de p.iuseiijke nuntius, namens het corps, den keizer zijne gelukw«nsclien aangeboden. Volgens de lemps zou de keizer het volgende geantwoord hebben Ik ben door de wenschen van het corps diplomatique levendig getroffen. Die wenschen zijn de uitdrukking dier eec- dragt, welke tusschen de natiën moet heerschen. Uwe voor- zigtigheid is mij daarvoor de zekerste waarborg. Gelooft dat ik van mijn kant in de betrekkingen met de vreemde natiën zal trachten, om altijd doordrongen te zijn van eerbied voor het regt en van de liefde voor den vrede en de regtvaardigheid. De keizer heen zich vervolgens onderhouden met Je meeste hoofden der gezantschappen. Uit Rome wordt gemeld dat de pms, b j gelegenheid van het Kersfeest, de gelukwenschingen van het heilig eailegie ont vangen en in zijn antwoord op de daarbij geliouden rede van den deken heeft gezegd, dat de zegepraal der kerk verzekerd is, maar dat alleen de dag van dien triomph zich nog niet liet vooruitzien. Hij hoopte dat liet hem vergund mogt z.^n dien dag te beleven, en alsdan in navolging van Simeon uit te roe pen Z/Heer laat thans uv.’ dienstkm cht gaan in vredeDe leden van het corps diplom iti pie, met inbegiip van den heer van Meyendorff, zijn aizonderijk door den paus ontvangen. 2 Jan. De minister van justitie hee't onder dagteekening van 1 jan. eene circulaire aan de bisschoppen gezonden, tarin bij aankoudigt dat bij den raad v.m state een ontwerp-decreet in behandeling is, strekkende om dc openbaarmaking te ver gunnen van het gedeelte der encycli a, waarbij een jubiU wordt toegestaan. Wat het eerste gedeelte en <le cunclu-ie echter L - treft, uwe hoogwaardigheid z d begrijpen dit geen verl f kan worden verleend om die documenten, welke stellingen b< ten, strijdig met de beginselen, waarop de e ns keizerrijk berust openbaar te maken. Zij m icrluive niet worden gedrukt in de instructien, welke gij zult meenen te moeten geven aan de geluovigen, ter zake van het jubilc f voor elke andere gelegenheid. Men ziet hier eerstdaags eene bjeenkom?’ te gemoet al de fransche prelaten. Het iLi'iuicf -L».ir:-.e is cib' ei. den aartsbisschop van Parijs. Tot de e vergadering, ur men verzekert, over 14 dagen g houden zal w L ds uitgenoodigd Mgrs. Dupanloup, te Orleans, B i.. ,»e la Tour d’Auvergne te Rouaan en Bourg «.Hel eenkomst is om niet slechts de verklaring van Bonnet n 16S*2 te bekrachtigen, maar om gelijktijdig de regten sche kerk naauwkeung te omschrijven, op I it de geestelijkheid voortaan wete waaraan zij zich te houden Lebbe. Het verschil, dat in den beginne tusschen de I »r iee- lingen der encyclica door de beide officieu-e bivle.i be< I. is thans verdwenen. Even als de Constitutionnel, verdurf nu ook de Pays aan dat stuk den oorlog. Zoo Ut-.. bestaat er geen twijfel meer omtrent de meening onzer reg. ring betreffende dat stuk, welke buitendien spotdig nog zal blijken. Vooreerst zal de Pays eerl mg al .e -'ju peu- baar maken, die op Let gebeurde tusschen den n i .p van Parijs en den biechtvader de Srgur betrekking Lebben, waardoor den ultramontanen een nieuwe «lag zal worden toe- gebragt, en ten andere moet de heer Drouyn de L!en last des keizers hebben ontvangen te Rome den ongun-iigen indruk te doen kennen, dien de encycli -a uier te lau ie in net algemeen heeft te weeg gebragt. De heer Min J heeft in ho >ger ber p het pr -e- g nen tegen de maatschappij voor den aanleg eener haven te M ;r> ie. Deze zaak komt hierop neder: Mires bid zich, met het oog op het aanleggen van de bedoelde I. iven, mees:er gemaakt v.m terreinen die hij in der tijd aan bedoelde maatschappij, waarvan hij bestuurder was, verkocht tot een prijs die hem eene winst Londen, 1 Jan. Met de west-indische mailboot is de tij ding ontvangen, dat het congres te Lima besloten heeft van den spaanschen vlootvoogd de ontruiming der Chincha eilanden binnen acht dagen te vorderen, bij weiger’ waarvan de pe- ruaansche vloot het spaansche eskader zou vallen. Sedert eenige jaren worden uit Zuid-A ;ika aanzienlijke hoeveelheden ossenvleesch naar Engeland gezonden, die hier gretige koopers vinden. In 1858 bedroeg die hoeveelheid 93,436,000 pond en in 1863 reeds 255,000,000 pond. Het vleesch is in Zuid-Amerika zoo overvloedig, dat het de bevol king walgt, terwijl het hier te lande voor velen een voorwerp van weelde is. Om die reden was men op het denkbeeld ge komen om scheepsladingen in de zon gedroogd ossenvleesch herwaarts te zenden, dat voor 3 p. per pond verkocht wordt en gekookt zijnde een overheerlijk voedsel is. Blijkens den openbaar gemaak.en staat van den Board of Trade, bedroeg de uitvoer hier te lande gedurende de maand november eene waarde van 12,065,213, zijnde 5ï/2 per cent minder dan in diezelfde maand van 1863. Over de elf eerste maanden des jaars bedroeg het cijfer 12 percent meer dan in 1863 en 34 percent meer dan in 1862. In h«-t afgeloopen jaar zijn hier te lande 282 nieuwe maatschappijen op aandeelen aangekondigddat wil zeggen, zij zijn niet allen in werking getreden, daar vele dezer onder nemingen nooit ten uitvoer zijn gebragt. Ook ontbreekt het n.e aan dezulke die nu reeds wegkwijnen. De gezamenilijke kapitalen dezer maatschappijen wijzen een totaalcijfer aan van 155,887,500. Bij classitic.uie verdeelt zich dit moutant voor namelijk aldus: banken 251/2 millioen, financiële eu disconto m latschappijen 38, fabriek- en handelsvereenigingen 38, spoor wegen 12, assurantie-maatschappijen scheep vaart-maatschappijen bijna 2, tot exploitatie van Is/10 millioen, enz. Volgens berigten uit Chili is de kusthandel in die repu bliek opengesteld voor schepeu van alle natiënanker-, tonnen-, bakengelden enz. zijn geheel afgeschaft. De 118 artikelen, die tot dusverre vrij waren van iuvoerregten, zijn daarentegen ver minderd lot 29. Doc'.i de uitvoerregten zijn aanmerkelijk verlaagd. De volgende havens zijn voor eiken handel opeu verklaard: Megillones, Caidera, Huasco, Coquimbo, Valparaiso, Constitucion, Tome. Talcahuano. Coronel Valdivia. Ancun:- en IVIelipnlli. Het tegenwoordig parlement bestaat thans jaar; het heeft zoo vele wijzingen ondergaan, dat 154 zetels in het la gerhuis, dat is bijda een vierde gedeelte van het gansche aan tal, door bedanken, bevordering of overlijden, door andere personen dan de primitieve zijn bezet geworden. Bij de nieuwe verkiezingen is de conservatieve partij in het lagerhuis door 15 stemmen versterkt geworden. De ultramontaansche meeting te Dublin is ruatig afge loopen en de daarmede beoogde vereeniging tegen de prote- s’antsehe kerk in Ierland gerigt, tot staud gekomen. Uit New-York berigt men van 23 dec: De vloot der noor delijken is op de hoogte van Wilmington aangekomen. Generaal Sherman bevindt zich nog voor Savannah en maakt zich gereed to: een aanval, terwijl zijn tegenstander Hood eenige schipbrug- gen over de Tennessee heeft doen leggen. De president Lincoln heeft last gegeven tot de ligting van I 300,000 man. De minister van financiën is voornemens eene lee- ‘1 ningopen te stellen ten bedrage van 100 millioen, in 10/40 bonds. Generaal Hood (der zuidelijken) is in vollen terugtogt over de Duckrivier. Zijn verlies bedraagt 17,000 mau eu 61 stukken geschut Savannah is geheel ingesloten. Uit New-York berigt men van 24 dec.Het leger van %den zuidelijken generaal Hood is te Pulaski aangekomen, ver volgd wordende door de bondskavallerie. De noordelijke gene raal Thomas bevindt zich ten zuideu van Columbia. het zuiden verzekeren, dat de generaal In den staat

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1