Zondag, 8 S865. öuitenlnnö. i Januarij. 290.'^ fecten. igpillen. Overzigt. f naar Apoth.’Haar- >uts. 193'4 139>/2 451:/IS t 63?/8 prins Napoleon NEMAN. COURANT. )om. Apoth. korte 4'Ji/4 46V4 ze s voor den, Wijdstraat. n, Apoth. Spui teers. 62 727/8 95U/16 Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendeicegD. n°. 60. !27s ■41/2 6]/2 •g’/2 771S 184’A 57s/8 S37/8 l53/4 ■7ls/n> !95/l6 iO’/4 U’/ls Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per d e maanden is f 2,franco p. postƒ2,25. De inz< nding der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. De prijs der Advertentién van één tot regels met inbegrip van bet zegel is SO Cent, eiken r^gel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. en si nts e Slijm- ■t, voorzien met SCHREUDER, ening zich ook mede bet doosje ar wel attent op 3 Januarij. loogste Gebleven koers. 527te 13 )6 NTIE. d. IJ. wordt be- met het le spoor te 8 ure aldaar r eerst dcc avonds berigt, ten einde ir te kunnen in- lOï/a 15 sinds vele jaren igeu de slijm tend gebruikt werking spjj's- orderen, bij en zeer zacht gen 32*/2 cent het gebruik, ver st van de beeren: lenbruch, Apoth. en Drog. op ikerstr. n°. 372. (7 on en zeer veel moeite het locaal ontruimd was, bleek het 9 vrouwen den geest gegeven hadden, en GOUDSCHE GOUDA, 7 Januarij. Keizer Napoleon beeft veler verwachting te leur gesteld en zich volstrekt niet uitgelaten over zijne bedoelingen en voor nemens. Hij heeft echter iets gedaan dat niet zonder beteekenis ishij heeft zijn neef, prins Napoleon, benoemd tot vice-pre sident van den geheimen raad. Sommigen zien daarin een voorteeken van liberale concessien, terwijl anderen die benoe ming in verband brengen met de veel besprokene encyclica. Het verbod om die in Frankrijk volledig af te kondigen maakt sensatie, en het algemeen gevoelen is vrij eenstemmig, dat dit stuk niet alleen zijne bedoelde werking zal missen, maar zelfs de zaak van het pausdom schaden. Is toch de klove zoo groot tusschen de moderne maatschappij en de onveranderlijke kerk, dan is het niet moeijelijk te voorzien, dat der moderne rigting de toekomst behoort. Doch in allen gevalle is het goed dat men wete, waaraan zich te houden opregtheid is altijd verkieselijk boven veinzende huichelarij, die haren verpestenden invloed zoozeer in vele betrekkingen doet gevoelen. Terwijl men zich verdiept in onzekere gissingen over den loop der diplomatie ten aanzien der hertogdommen, begint men daar wakker te worden en ernstig aan te dringen op het genot der zelfstandigheid onder den eigen vorst. Wat Pruisen wel zou willen is niet duister, maar hoe men ook roemen moge op de eenstemmigheid met Oostenrijk, daar heult meu met de midden- staten, en waarschijnlijk zal Pruisen zich vergenoegen met ecue zeer gedeeltelijke vervuiling zijner wcuschen. Oostenrijk wil den pruisischen bondgenoot ongaarne missen, want er naderen dagen, waarin het nog eens alleen zou kunneu staan tegenover het magtige Frankrijk. De amerikaansche berig'en blijven gunstig luiden voor het no' rden. Men verwacht weldra de tijding der inname vau Sa- v ,nah, en bij de zuidelijken begint zelfs generaal Lee aan te dringen op de wapening der negers. Dit is het laatste redmid del, doch een hoogst gevaarlijk exper.meut. Wij zien daarin het begin van een vreeselijk etude; de gewapende slaven kun nen gevaarlijker vijanden w'orden dan de meest verwoede noor delijken. Lincoln vraagt eene laatste krachtinspanning en liet zou wenschelijk zijn de beslissing te bespoedigen. De geruchten van vrede beteekenen niets, tenzij men er ouder versta, afschaf fing der slavernij en dit is onderwerping. De kleingeestige europesche staatkunde heeft vergeefs getracht het zuiden te steunen; de zaak der menschheid zal zegevieren, gelijk die der vrijheid in Europade stoffelijke vooruitgang is de grondslag waarop geestelijke ontwikkeling ontkiemt, en ook de volken van Europa zullen de boeijen van bijgeloof en dwang verbreken, om na langdurige beproevingen een tijdperk in te gaan van rustiger genot der uitkomsten van verlichting en ontwikkeling. het onderwijs afgekeurd en de bepa ling dat de geestelijkheid geen gezag heeft in zake van het In genoemd j i.ir was het Beauvais, die belast was met hij was het die het verbod der fransche regering nopens de afkon igiug van be doelde encyclica ter kennis van de geestel.jkheid bragt. Meu hecht hier aan de benoeming van prins Napoleon tot lid en vice president van den geheimen raad eene groote beteekenis, zoowel om de benoeming zelve als om het oogen- blik waarop zij plaats heeft. De benoeming zelve is van belang te achten, omdat men zeer goed weet welke uiterste begrippen prins Napoleon ten aanzien van de italiaansche kwestie aan kleeft. Men zal zich zijne heftige redevoeringen nog wel her inneren tegen het wereldlijk gezag van den paus en voor de eenheid van Italië. Reeds het feit zelf is bovendien niet van belang ontbloot dat de vice-president van den geheimen raad Londen, 4 Jan. De Army and Navy Gazette zegt dat de bezuinigingen, die in de begrooting van uitgaven voor de britsche landmagt zullen worden voorgedragen, meerendeels reeds bij de regering vastgesteld zijn, en noemt dezelve op, daarbij voegende dat zij schier geene vermindering in de we zenlijke sterkte der krijgsmagt zullen brengen, en niet ten ge volge zulleu hebben dat ook maar een enkel officier op non- activiteits-traotement gesteld worde. Eergisteren avond heeft te Dundee een noodlottig voor val plaats gehad. In een diep gelegen locaal zouden gymnas tische oefeningen worden gehouden, waarvan de aankondiging een groot aantal volks daarheen had gelokt. In hunne onstuimig heid om naar binnen te komen vielen eenigen deu 13 voet hoegen trap af en doordien de massa, die zich nog op straat bevond dit niet bemerkte, bleef deze opdringen, totdat zoovelen in den kelder stortten, dat men eindelijk begreep wat er was gebeurd. Toen na s I dat 10 mannen en 9 vrouwen den geest gegeven hadden, vele anderen in meerdere of mindere mate gekwetst waren. Parijs, 4 Jan. Door de al te zeer bekende staatkundige overtuiging van den prins Napoleon hecht men hier eene zeer groote beteekenis aan dieus beuoeming tot li l van den geheimen raad, vooral in verband met het plan der reg- iug om aan die vergadering een meer uitgebreideu werkkiing aan te wijzen. Daarbij weet meu, dat deze ra id, door zijne roeping, een groot aandeel in het onderzoeken der dynastieke aangelegenheden heeft en da prins dientengevolge voornamelijk door de keizerin daaruit werd geweerd. Die. benoeming word:, naar aanleiding daarvan dm ook niet alleen beschouwd als het bew.js dat bij de kei zerlijke familie grootere overeenstemming dan ooit heerscht, maar tevens als eene gewigtige manifestatie v ui N ipoleon III tegenover de jongste handelingen van Pius IX, vooral in ver band met de uiterst gunstige en geheel oog- wone to. achting, waarmede de Moniteur die benoeming doet verge eld giin. De spanning der betrekkingen tusschen het hoofd der kerk eu den keizer was dm ook welligt nimmer grooter dan thans. Bjna al de vrijzinnige bladen drukken zi*'i zeer voor- deelig uit omtrent de benoeming van deu prins Napoleon tot lid van den bjzonderen raad. He regering is voornemens den prijs van den enk»lvou- digeu telegram in de hoof.lstad zelve, welke tot heden 50 centimes bedroeg, tot op de helft te vermin leren. De liberalen bier betreuren het zeer, dat de regering aan de bisschoppen de officiële afkondiging van het grootste deel der encyclica verboden heeft. Volgens hen k m men Je pau- selijke regering geene grootere ondieust doen dan om aan de encyclica de meest mogelijke openbaarheid te geven. Men be schuldigt deu heer Drouiu de Lhuys en eenigen z i.i-r geest verwanten den keizer in het belang vau deu paus.' lot "dezen maatregel bewogen te hebben. De verplaatsing van den zetel der ital -gering naar Florence zal alsnu in de aanstaande ma it. naar be slag erlangen. De koniugen de prins ,.e t i. ,u i. beiden in die stad wonen. Prins Humbert, de kroonprins, zal een groot deel van het jaar te Napels verblijf houden, de I r.og van Aosta, de tweede zoon les konmgs, te Turyii, w ,r luj een regiment zal commanderen. De verplaatsing zo i re< D i '.eger zijn afgeloopen, zoo niet door de plaats gehad rade over- stroomingen het sp< •rweg-verkeer tusschen Florence en Turijn aanmerkelijk was belemmerd. Niet miiid-r i.m 'irugg- a ijn weggespoeld en twee kilometers van den w a: mistreeks 3 maanden zulleu wordeu gevorderd tot volk >m<u herstel der gemeenschap. De cleric ile Union, van het verbod aau de fr.m- he geeste lijkheid gewagende, om de encyclica af te kondigen, beweert dat zoo iets zonder voorbeeld is. De Constitutioneel heeft hierop onmiddellijk geantwoord en hei blad herinnerd aan bet verbod onder de regering van Karel X, in 1829, om de encv’ii-'.t van dien tijd af te kondigen, waarin de vrijheid van eerci.-i.~- ver oordeeld, de rigting van het onderwijs afgekcurd en de bepi- i “j J J~ z burgerlijk huwelijk, gelaakt werd, een geestelijke, de bisschep vau de portefeuille vau openbare eerdienst, en

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1