1 IS65. Donderdag, 12 Jaiitiarij. ELD. Ouitcnlanïï. Effecten. Uitgave van A. BRINKMAN. 7. Vs 78 7. I t naar KENNISGEVING. „DE PAAUW”. -50. en /-80. ten 'Is 7* 94 Is 798/s 64 22% Vï :ste 40% 45’716 94% Gebleven koers. 62% 72% 96% Is '716 47 71. 46% IONALE Mi ni, dat hij van af ’S ofNummer- ten der contracten Staatsblad n°. 72), art. 50 in verband 797.6 83’/s 186% 57”/l» Lange TiendeicegD. n°. 60. S CHEMISCH TEN leveren een tegen JICHT en lerlei aard, als: ORST-, HALS- en IN DE ZIJDE enz depót verkrijgbaar 1. BOERS, apotheker 83’/s 186% 57»/. 29% t 64%6 Londen, 9 January. Naar men zegt zou de heer Adams, gezant der vereenigde staten alhier, vervangen worden door een staatsman, die niet zoo on voorwaardelijk gestemd is voor «ene vredelievende politiek tusschen Engeland en Amerika. Volgens de geruchten zou het amerikaansche gouvernement zich daartoe genoopt gevoelen door de openbare opinie in de vereenigde staten, als een gevolg van de moeijelijk Led en, die in de laatste tijden tusschen de beide gouvernementen hebben plaats gehad. In den senaat te Richmond heeft de heer Henry Eoote een zeer donker tafereel opgehangen van c2 —.2 deiijke confederatie. Hij verklaarde overal redenen tot vrees en bezorgdheid te zien. Wanneer het thans ingediend financieel wetsontwerp werl verworpen, dan was onmogelijk voort te zetten. J" het punt van haren ondergang. «eer c~'-T~ L volge van de meest verkeerde handelwijze, gecne achting, u..* het binnenland worden de regten van den staat en de al gemeen e vrijheid bedreigd door noodlottige wetten, die wel onmiddellijk gewijzigd mogten worden. Het congres laat zijne regten varen ij de eer had een e geiuigeuis zijner ijdag 6 Jannarij. Hoogste koers. 627, 727s 96*/8 46% i 27’71»- aTbkINKMAN. '/s Vu 71. 81% ‘716 f I Vs- Gerenommeerde merk OGST 1 en in pakken van bekomen bij H. J Oosthaven. 3H, 0 a ƒ2,50. zeer goed 1 en geurig 1. 10 a 80 cents. Dit kenteeken wordt vastgemaakt en gedragen aan een hals- band, waarvan elke hond behoort voorzien te zijn. Bovendien mogen honden, waarvoor de belasting van ƒ1.25 voldaan is, en de zulke» die aan kooplieden in honden behoo- ren, om daarmede handel te drijven, niet langs de straat uf den weg loopen, zonder aan een touw geleid te worden. Abt. 7. Honden, welke onvoorzien van 1 - geschreven kenteeken aangetroffen worden naars onbekend gesteld. Wordende tevens alle belanghebbenden aangemaand om zich den tijd voor de aangifte en betaling ten nutte te maken, einde alle voor hen schadelijke gevolgen te voorkomen. Gouda, den 5“ Januarij 1S65. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester. DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. G0UDSCHE COURANT - Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is /’2,franco p. post 2,25 De inzending der Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. i het bij art. 4 voor- en waarvan de eige- zijn, worden ter beschikking van de politie en bevordert oen militair despotisme gelijk men er nooit een gezien heeft. De vrijheid van discussie en de vrijheid van drukpers acht hij evenzeer bedreigd, terwijl vooral de armee zijns inziens, in een alles behalve geweusehten toestand ver keert. Ten slotte verklaarde hij vermoedelijk voor het laatst in den senaat gesproken te hebben, daar hij voornemens was zijne overige levensdagen in een meer afgelegen gedeelte des l uids te gaan doorbrengen. Mogt hij evenwel ook'aldaar u^or de verdrukking getroffen worden, dan zou hij in den vreemde de vrijheid en het geluk gaan zoeken, die heu in de zuideinke staten niet mogten ten deel vallen. Hoogst belangrijk is het berigt der inn n van Savannah door Sherman, die bij deze gelegenheid een grooten buit ge maakt heel', en waarna dadelijk de operation tegen bet fort Fislier en Wilmington zijn begonnen; het botnbar.lemeut van laaistgemelde plaats was bij bei afzenden der berigteu in vollen gang. Wilmington is de belangrijkste stad v.ui No.>r l-('iroiina, zij ligt aan t.e Cap Fear, 45 mijlen van zee eu is de natuur lijke haven van den staat. De haven „as sedert het begin van dtn oorlog en sedert de blokkade der overige groote ha vens van het zuiden meer etle.-ief gen ar len t-, ii t li.iof Ipunt v.tn den handel van het zuiden. Zj bevatte steels tien u vijf tien blockade ruimers (vaartuigen die bij mts ek ge- bikt z.jn om door het blokkade-eskader heen te komen De vernietiging of iuname der stad zal dus een hoog-t ge» ge sl.ig voor het zuiden zijn, welks gelteele handel daardoor ,1 stilstand gebragt zal wor len. Parijs, S Jan. De bi schop van Montauban erkent ent lijk in een brief aan den mii.istcr v.tn «eredienst <!.t de encyclica in direct verzet tree.lt tegen all? b.-rippen v.j» .len tegenwoordige» tijd; hij erkent Bn... - 111 Gre gorius VU geen andere t 1 hut‘en gevoerd dan i 1' -l.\, maar hij keurt het tevens strengt af, dut de mmi-i. r in deze kwestie de handen gebonden h*- ...ui de fran-lt ucf:- lelijkheid, ier vereenigde pogingen eu .km .av.ue.i It-n ten dage niet te veel zijn om de ma itschapp.j te redden, die be dreigd wordt door de vr:jm--selanj. den re-, du .ci iir u st en tie demagogie. De minister van eeredieust z.tl zeker hed vreemd hebben opgekeken toen hij op die w e vern.tii, lat hij bondgenoot was van de revolutionairen, de demagogen.... i ja zelfs van de vrijmetselaren. Het rapport vui deu minister Fould betreffende den fi- nancielen toestand, behelst de volgende l>.j/on.h-r: n Het j iar 1863 zal een tekort laten van 15 millioen men gedacht had. De dienst van z.d ir- ten. In 1.865 zullen de uitgaun voor de oorlog en marine verminderd worden met Op het budget voor 1866 zal gebragt worden I uidioe., m het overschot der middelen over 1865. De -oin kan n- g aan merkelijk toenemen, zoo, gelijk er grond be-i.:at t m te nemen, de buitengewone uitgaven voor oorlog en marine, die op het budget voor 1865 nog voorkomen tot een bedrag van 65 mil- lioen, allengs verminderen en eindelijk geheel verdwijnen, een gelukkig gevolg van het vertrouwen in 's keizers regering en vredelievende gevoelens. Woenon, 9 jan. De financieele commissie vu, het huis der afgevaardigden heeft besloten het voorstel te d .en, d it de regering zelve de doorhalingen op het bmiget v n uitgaven uc neer iicmy iuuic aanduiden zal, terwijl het huis am de regering volle vrjheid den toestand der zui- zal laten om op het geheeie budget posten af-en i iirjven. Berlijn, 8 Jan. De mii.i-u-rraI Ir ci-ter eer lang geduurd, ten gevolge van de verschillende in welke e - h- zijns inziens de oorlog +en omtrent de in behandeling genomen k •- r .n,.k de De confederatie, zeide hij, staat op i in te dienen begroetingvroeg in deu voornii i .g ka un de ng. De toestand der financiën is raad bijeen, en eerst ruim 3 ure des nami idags ging L uiteen, ongunstig. In het buitenland geniet het zuiden, ten ge- I --- e van de meest verkeerde handelwijze, gecne achting. In 1 tHiincnlünö. Gouda, II J n. Wij vernemen dat maandag a. -16 dezer, des avonds ten zes ure, in het lokaal op de spicringstraat BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda vermec- nen bij deze aan alle belanghebbenden te moeten herinneren aan de artikelen 2, 3, 4 en 7 van de verordening, regelende de invordering der belasting op dc Honden in de gemeente Gouda, vastgesteld den - November luidende als volgt: 14n ^November 1862, Art. 2. Ieder eigenaar of bezitter van een of meer honden, die aan de bekisting onderhevig zijn, is verpligt daarvan jaar lijks vóór den 31“ Januarij bij den Ontvanger aangifte te doen. Die aangifte geschiedt door de inlevering van een behoor lijk ingevuld en door den aangever onderteekend biljet, van den 15“ December des vorigen j - steloos ten kantore van den Ontvanger verkrijgbaar. De betaling der belasting gesc .i< dadelijk bij de aangifte tegen quitantie, onverminderd het »egt, om, zoo de aangifte later onjuist bevonden wordt, daarvan herziening en aanslag te doen plaats hebben. Art 3. De aangifte en betaling wegens honden na den 31“ Januarij verkregen, geschiedt binnen acht dagen na het ver krijgen. Die van honden, binnen het jaar geboren, geschiedt binnen twee maanden na de geboorte. Art. 4. Bij de betaling wordt door den Ontvanger koste loos voor eiken hond een kenteeken uitgereikt, volgens een model door Burgemeester en Wethouders vast te stellen. Daarop wordt het jaar, waarvoor het uitgereikt wordt en een doorioopend volgnommer uitgedrukt. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is bO Cent, \oor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend I plaats unite. LÖ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1