Donderdag, 19 Januari]. 1S65. 293 Öuitcnlaniï. D. Binnen Unit. 160 idzijden. iooping. men Uitgave van A. BRINKMAN. I Lange TiendeicegD. n°. 60. Londen, 16 Jan. Parijs, 16 Jan. Iedere dag schijnt thans een manifestatie van de hooge geestelijkheid des lands tegen het verbod der regering omtren* de openbaarmaking der encyclica aan het licht te moeten brengen. Thans b. v. kent men ook den brief, door den bisschop van Lyon aan den heer Baroche gengt, die, even als de overige prelaten die dezen weg kozen, over de ruimte klaagt die aan de dagbladen tot bespreking van de pauselijke demonstratie van den 8“ december is gelaten en dat voorregt bij het aan de bisschoppen opgelegde stilzwijgen vergelijkt, als mede over de groote vrijheid, die aan de geestelijkheid der overige gezindheden in soortgelijke aangelegenheden wordt toe gestaan. De bisschop van Mms verdedigt dezelfde stelling en komt daarbij tot de conclusie, die reeds door den p ms Celestinus ».’erd uitgedrukt, dat alles wat voor het welzijn der kerk wordt gedaan op het voordeel des keizerrijks uitloopt. De bisschop van Laval beeft zich eveneens tot den heer B iroche gewen t, m.rr tegelijkertijd zijn schrijven aan zijne geestelijken medege deeld. De bisschop van Poitiers heeft de encyclica aangegrepen, om zekere vrijzinnige bladen opentlijk te excommuniceren. Dien ten gevolge zijn de redactiën dier organen voornemens eene vervolging wegens laster tegen mgr. Pie in te stellen. De Pays heeft bovendien het plan zich niet alleen op dien prelaat, maar op al de bisschoppen te wreken, die tegen de circulaire van den heer Baroche in verzet zijn gekomen. Het officieuse blad wil namelijk achtervolgens de vrijzinnige mandementen open baar maken, waarmede die hoofden der kerk in 1Q48 de stich ting der republiek begroetten. De aartsbisschop van Parijs b'ij kt van zijne zijde geen deel aan den tegen woord igen strijd tusschen de regering en de hooge geestelijkheid te zullen nemen. Berlijn, 16 Jan. Eergisteren zijn de kamers door den koning in persoon geopend. Men kon wel niet anders ver wachten dan dat de afloop van den duitsch-deenschen oorlog en de zaak der hertogdommen den hoofd-ii.houd zouden uit— maken. Z. M. betuigt zijne vreugde er over, dat Duitschland in bet bezit is gekomen zijner betwiste noordelijke grenzen van de toekomst der hertogdommen wordt weinig gezegd, maar Turijn, 16 Jan. De minister van ju.-uitie heeft aan de diocesen erne circulaire gerigt brtrrlfr; le de encyclic:, iiiriu wordt herinnerd, dat de encyclica en het dairhij gevoegde do cument moeten worden onderworpen aan he: .akljk \e|ua'ur. Het gouvernement behoudt zich voor bj drKn-H e verklaren welk gedeelte van de genoem le doc'ii:i. :i kunnen wor len publiek gemaakt en ten uitvoer gelegd, en welke gr.lv en moe ten worden beschouwd als strijdig met de wetten des lands. V OUDSCHE COURA naar :oopers. PA A UW”. MNKMAN. de gehe den goeden, zes voor i overstaan vair JT, residerende Z, ten huize van uder aldaar, op Tij 1865. des i te veilen, en aaraanvolgende, te verkoopen >itale 1MNGEN rweZ, met ruim ÜEI,- hooi,- ILAND in de len IJssel, On lekker kerk alles i reven. te bekomen ten •Jotaris, bij wien gedrukte noti- ;elen te verkrij- IALE MI- at hij van af ftummer- ler contracten 'sblad n° 72), 0 in verband eer had eeu Luigeuis zijner n bovenal en verder een vij o. a. aan >uwen betref- oet Frankrijk De Europe- in te maken. voorzanger, 4. Christelijk m der Chijs, Chronijcke ter vereewi- houwelijcks- Kamer of de (Met eene len, Hoekwa- rage al meer Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is 2,franco p. post 2,25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. Berigten uit New-York van 5 dezer van Wilmington is Thomas aangewend De grond is ver een gerucht, hun ENTIE am de beweringen ditie alhier verdie- is, dat de bedoelde •nden dag na het ■lijk is terug bezord, egen van den dici- isporing des nachts begeven naar Bo den volgenden dag De prijs der Advertcntien van één tot regels met inbegrip van het zegel is SO Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Gouda. 18 Jan. Het ontbreekt n/e st i 1 in winter- saisoen niet aan afwisselende afleiding. De en. r:< a, h dan ook van zeer onderscheiden gehalte, volg a elk m r op »ui niet minder de tooneeivoorstellingen. Maand :g iv nul h l me: keus. Wij noemen eerstens de openbare les in le gymnastiek. waar voor de belangstelling blijkbaar toeneemt. De onderwijzer Steenbergen verdient die ten volle ;z‘jue leerlingen gave uit muntende proeven hunner vaardigheid en het geheel ma.. op al de aanwezigen vooizeker een gunsligen indruk. In de sociëteit „ons genoegen” gif de heer Spriet aan de leden eene voorstelling van zijne wondervel r i.- l imhedcn, die gisteren in datzelfde lok.ial voorliet publiek u< i i ii< rit i 1 1. Maar het populairste en drukst bezochte was ongetwijfeld het concert en bal door den heer Lampe gegeven, ter opening van zijn nieuw koffijhuis „Harmonie waar de beide groote zalen naauwelijks plaats hadden voor de zamengevl lt- m< :_r<lie zich tot in den vroegen morgen venna:'1'.. .»*et d grootste belangstelling volgde men de woorden ter op :.mg r een begaafden redenaar gesproken, en de gel:»» t<< -r. t:i ie van het begin tot het einde van den goe v ,.S, ipp. .ij ken geest, die onder onze burgerij heerseht. Tegen aanstaanden maandag, 2> januar.j, .t reels weder eene voorstelling a-ngekondigd van de reder jkers-k.-mi r „de Goudsbloem”. Mogt de vroegere voorstel.ing van hetbl <pel: „Wie is ’i reeds lof inoogsten, nu in ruimer lokaal N i en I Vermaak, gedeeltelijk ten voordeele der armer, zal de opkomst stellig voldoen aan de gunstige verwachting. Wij wenschen melden, dat volgens eên gerucht de vloot teruggekeerd. Hood is over de Tennessee getrokken, rukt voorwaarts en heeft eene vruchtelooze poging om het kanaal van Dutch Gap te openen. zakt. Fessenden en Seward hebben, volgens ontsl ig ingediend. De bewoners van Savannah hebben eene vergadering gehouden, waarin het besluit is genomen om zich aan het gezag van de Unie te onderwerpen. De Moniteur zegt in zijn niet-ofllcieel gedeelte, dat de oostenrijksche regering zich niet vereenigt met de bezuinigingen op het budget van oorlog door de finauciele commissie van het huis der afgevaardigden voorgesteld. Tot dusverre hebben de volgende prelaten tegen de cir culaire van den minister van eeredienst protest aangeteekend de aartsbisschoppen van Kamerijk, Lyon, Besancon, Touis, Hennes en Toulouse en de bisschoppen van Mans, Savol, An gers, Poitiers, Moulins, Beauvais, Carcassonne, Montauban en Nevers. Aan de andere zijde verdient gemel 1 te worden dat mgr. de Bonnechose, aartsbisschop van Rouaan, een brief aan den paus gezonden heeft, waarin hij zijn leedwezen te kennen geeft dat ue encyclica van dien aard is, dat zij een twistappel is geworden tusschen de fransche regering en de geestelijkheid. De aartsbisschop van Parijs, de bisschop van Versailles en eenige anderen zullen, naar men verzekert, dit voorbeeld volgen. Kar dinaal Donnet, aartsbisschop van Bordeaux, moet eveneens voor de zaak der regering gewonnen zijn. In de alhier ontvangen dagbladen uit Richmond wordt voorgesteld over te gaan tot de emancipatie der slaven, wan neer Frankrijk en Engeland overgaau tot eene collectieve er kenning der zuidelijke confederatie. zeer bepaald gewezen op de vriendschappelijke betrekking met Oostenrijk als echter in de trouw aan de traktaten de waar borg ligt voor den band tusschen beide groote mogen heden en de duitsche staten in het algemeen, gelijk de koning /egt, dar ziet het er treurig uit, wanneer men er aan «enkt hoe tegei over Denemarken met de traktaten is gehandeld De koning beweert, dat de gelukkige uitsiag van den oor. aan de tegenwoordige organisatie des legers te danken is, weike organisatie door de kamer zoo ernstig is bestreden. De gevolg trekking is trouwens niet gemotiveerd. Z. M. dringt zeer op uitbreiding der marine aan en verklaart, dat het kanaal der verbinding der noord- en oo-tzeeën in het belang der marine de medewerking van den staat eischt. Ook over het handeis- verdrag mei Frankrijk in verband met Ie hervestiging van het tolverbond bevat de troonrede eene Ten slotte dr .kt zijden wensch uit, dat de overeenstemming tusschen de regering eu het huis d*T afgevaardigden herseid wor le, met bijvoeging dat eerbiediging der constitu'i me e regten ’s kauiug? vast besluit is. De kamer van al ge va ir lig len leeft den heer Grabowals president, en de heeren von Unruh en von B kSu n Doltfs als vice-presidenten herko eu. D<- ue< r G r jkjw he i z.jue At.rlig- heid aanvaar 1 met eene re le, wurm hij o. a. het volgende zeide: Se lert men ten vor.gun j «re vergeef- g- pt had, dit de regering met de ver.egeii o >r iigiijg i >t vt-ree - in- ming zou geraken, zijn de liberale di .k; de .m a en staatsburgers vervolg geworden, is de gt :neen i.ngiing van 1808 bedreigd, en heeft men getracht <ie op m.rr in - ng door krijgsroem te onderdrukken, de kamer t >i <m ierwerping te dwingen en de levensale” der constitutie af snijden. D ch de openbare meening beschouwt de consiitutie ais heilig en blijft onbuigzaam.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1