1 ND, •i 1 I II I I Zondag, 5 Februari]. v Buitenhui lL Overzigt. 1865. I I I I 1 i I 7’ i y OUDSCHE COURANT. Sen.” >t aanst. ran het rij BE- [ST. naar NATIONALE MILITIE. ING I I De 83/4 geconfedereerde staten; 27s 1 arissen VAN Gouda. 197* larij. ebleven koers. vergezeld naam zin had. generaal Sherman p 300 nnen Le zen- r V bij aldaar. in het huis op den 16u het zes voor O’/is 4u/is Dings- mds te >ERS J. P. met iccijns in kan 'adelijk 3Vjs 2’71. 77). ^7to soort cents, r kan sterkte Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. Deze Courant verschijnt des Donderdags eu Zondags. In Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Pc prijs per drie maanden isƒ2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten U ure. «71. 3 KENNISGEVING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, voldoende aan art. 28 der Wet van den 19de“ Augustus 1861 (Staatsblad u°. 72) en aan art. 20 van Zijner M ijesteits besluit van den 88ten Mei 1862 (Staatsblad n°. 46), brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat de LOTING der in het jur 1S64 voor de ligting dezes jaars, ingeschreven voor de Nationale Militie, en dus van de jongelingen die geboren zijn in het jaar 1845, in deze gemeente zal plaats hebben op Vrijdag den 248teu February aanstaande, des middags ten 12 ure, in het RAADHUIS alhier. Zij herinneren dat de ingeschrevenen naar alphabetische orde opgeroepen, zelve hun noromer trekken, dat ook voor den niet opgekomen loteling de trekking kan geschieden door zijn’ Va der, Moeder of Voogd: terwijl bij hunne afwezigheid dit door den Burgemeester of een lid van den Gemeenteraad wordt gedaan. Dat zij, die bezwaren mogten hebben tegen de wijze waarop de loting is geschied, die bezwaren kunnen inbrengeu bij de Gedeputeerle Staten dezer Provincie, binnen vijf dagen, te re kenen van den dag waarop de loting heeft plaats gehad en wel bij een op ongezegeld papier geschreven verzoekschrift, hetwelk, met de noodige bewijsstukken gestaafd, tegen bewijs van ontvang zal behooren te worden ingeleverd bij den Bur gemeester dezer gemeente, die hetzelve aan Gedeputeerde Stalen opzendt. Voorts, dat ingeval de loteling meent redenen van vrijstel ling te hebben, daarvan bij de loting opgaaf behoort te ge schieden; terwijl wanneer die vrijstelling is gegrond op broeder- dienst of van te zijn eenige wettige zoon, hij bovendien op Woensdag den I5de“ February aanstaande, van des voormiddags 10 tot des namiddags één ure ter Secretarie moet verschijnen, vergezeld van twee bij den Burgemeester bekende en te goe der naam en faam staande meerderjarige Ingezetenen, die de vereischte getuigenis kunnen afleggen en het aldaar op te maken getuigschrift onderteekenen. Gouda, den 3“ February 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. De prijs der Advertentien van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters w orden berekend plaatsruimte. Is Pruisen in openlijk conflict met de vertegenwoordiging, in Oostenrijk geeft men goe e woorden en ine.nt men den schijn aan van toegeven aan het einde blijkt meesial, dat men de praters laat praten en doet wat men wil. Wanneer zullen de constitutien waarheden worden De belgische kamer der afgevaardigden heeft de oorlogsbe- grooting met overgroote meerderheid aangenomen. De/e uit- I komst was te voorzien, nu de minister den blinden de oogen geopend hal voor het nul en de noodzakelijkheid van een groot en kostbaar leger. Wanneer zullen de vertegenwoordigers, niet alleen te Brussel, naar overtuiging stemmen De burgeroorlog in Noor.l-Amerika *p< edt ten einde. Hier toch heeft de goede zaak de meerderheid voor zich en de gadelooze in spanning van h^t noor.len zal den overmoed der on verzoenlijke slavenhouders beteugelen. Hoe men de zaak nog altijd kleure en bewimpele, vrede is onderwerping; het noorden zegeviert; de slavenhouders moeten den strijd opgtven, en hoe edelmoe diger het noorden nu handelt, des te spoediger zullen de vree- selijke gevolgen van den oorlog uitgewischt worden. De meerderheid der zuidelijke bevolking zal zich onttrekken aan de dwingelandij der min talrijke partij, die zich door heb zucht en overmoei het verderf bereidde. Londen, 2 Feb. De tijding betredende de bemagtiging van het fort Fisher door de noordelijken, heeft hier bij de aanhangers van het zuiden veel agitatie te weeg gebragt. Op die gebeurtenis waren zij volstrekt niet vooruereid, doordien zij na de mislukking der eerste expeditie niet verwacht hadden dat de noordelijken werkelijk de onderneming zou en herhalen. Dat het verlies van die belangrijke positie alweer een groot verlies voor het zuiden is, wordt hier algemeen erken 1. militaire autoriteiten zijn van gevoelen dat wanneer del ijken volhouden, Wilmington ook zeer spoedig zal vanen. Is die plaats eenmaal in hun bezit, dan zal aan het zuiden hoogst moeijelijk vallen zich van w apenen en oorlog-, cnoodig l- heden te voorzien, daar rij alsdan van alle gemeenschap met andere staten zouden zijn afgesloten. Volgens de dagLla ien van Richmond heeft generaal Grant aanzienlijke versterkingen ontvangen, o. a. verschillende neze.» corpsen en by het vertrek der laatste mail waren er geruchten in omloop dat hy een nieuwen aanval op P.ichmond in den zin had. Uit de nadere berigten bet reilende Sav.mnah blijkt, dat generaal Sherman met zijn leger dtu weg naar Ch ir.»-stou heeft ingeslagen. De blokkade van Wilmington is th ins volledig tot stand gebragt. Naar men zegt, zouden de zuidelijken het fart Cash- w’ell in de lucht hebben doen springen, terwijl de kanmueer- booten zich gereed maken om naar Wilmington op te ^tev De zuidelijken hebben Potctaligo ontruimd. Volgens alhier ontvangen berigt zou Wilmi’gton door de noordelijken zijn ingenomen. Generaal Sherman rukt voorwaarts in eene noor lel.jke rigting. Men heeft berekend, dat in de drie laats.e j ireu niet minder dan 111 snelvarende stoomschepen op de Clyde zijn gebouwd met bestemming om te dienen tol b olik ide-verbr?ker* der geconfedereerde staten; van dit getal 70 lu‘iu.igtig.1 c.f vernield, terwijl 29 hun gevaarlijk bedrijf nog uitoefenen en de overigen in de laatste dagen op hun eersten togt van hier zijn vertrokken. Blijkens de laatst ontvangen berigten uit Ncw-York is in het huis van vertegenwoordigers der unie te Washington op den 16“ het voorstel gedaan, om den president uit te noo- digen vredes-onder handelaren te zenden of ie ontvangen of om op eenige andere doelmatige wijze het ophouden der v,w tijde lijkheden en hei herstel der unie te verzekeren. Dit voorstel is met 84 tegen 51 stemmen verworpen. De bestorming vu fort Fisher wordt door de noordelijke dagbladen als Let schitterendste wapenfeit van den gebeelen GOUDA, 4 February. De liberaliteit van den adel te Moskou bleek weldra niets dan aristocratie en nu verneemt men, dat de senaat uit Peters burg bevel geeft de vergadering le sluiten, het dagblad dat de 5 zaak bekend maakte in beslag te nemen en de ontwerpers van het adres te vervolgen. Nog altijd geeft men de hoop niet op, d it de pruisische regering bij de aanstaande indiening van de wet ter vaststel ling van het legercontingent iets zou willen toegeven aan de vertegenwoordiging. Ten aanzien der bedoelingen met de her togdommen blijft men in het onzekeremen wisselt nota’s met Oostenrijk en wat daarvan uit lekt geeft geen licht. De arme bevolking voor wier bevrijding zooveel bloed is gestort, is in groot gevaar om uit den regen in den drop te komen. Te Turijn is men onrustig; de verplaatsing van den zetel der regering is het voorwendsel tot oproerige bewegingen, die wel waarschijnlijk van buiten aangestookt worden. Frankrijk wordt aardig bezig gehouden door de woorden van I een w ^rloos mm, die niets anders zeggeu, dan hetgeen men I van hem wachten kon en moest. Prins Napoleon zal, om de I gekheid vol te maken, zelf eene brochure schrijven. Nog lang mogeu de Frar.schen hunnen ledigen tijd met zulk gekibbel doorbrenger..

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1