I b i! 1 Donderdag, 9 Februarij. Guttcnlanb. it eten. I i 7s 7* Vs V. 7s S/I6 Vs 7, v! I 5 Vs ly4 Uitgave van A. BRINKMAN. lLE mi- hij van af ummer- contracten ad no. 72), in verband v ?.l K ÏTn N ISGE VIN G. •J □aar 1865. harina Wester- lasina Vermeer, BERGEN IJZENDOORN. I AAÜW”. 142 94>/2 80?/s Febr. 139/3 t/57 a ƒ66 22'A 51 Vs - 181VS 59V1S ■1 Gebleven koers. G2?/ls i t Lange TiendeicegD. n°. 60. één tot zes voor Februarij. >gste ers. 9/ /16 Vs ,s/l« 54Vs 27 Vs KMAN, de voorlezing L inglau. Dit top van •:k van S. Hermans en ’rins en A. van n N. van Eijk. Sruin, 6 m. U. de Graaf en De BURGEMEESTER van GOUDA, gelet op Art. 7 der Wet van den 4den Julij 1850 (Staatsblad n°. 37), regelende het KIESREGT, enz. noodigt de Ingezetenen dezer Gemeente uit, om, zoo zij elders in de Directe Belastingen mogten zijn aan geslagen, daarvan, vóór den 15deu Februarij aanstaande, te doen blijken, door overlegging van het Aanslag-Biljet of een uit treksel uit de Kohieren dier Belastingen zullende tot de over neming dezer bewijzen, ter Plaatselijke Secretarie worden ge vaceerd, dagelijks, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure, met uitzondering van den Zondag. Gouda, den 7n Februarij 1865. De Burgemeester voornoemd, v. BERGEN IJZENDOORN. Londen, 6 Feb. De meest tegenstrijdige berigten ontvangt men bij voortduring over den staat van het geschil tusschen Spanje en Peru. Thans wordt uit Lima gemeld, dat de peru- aansche regering zoodanige concessien heeft aangeboden aan Spanje, dat de admiraal Pareja erkend heeft, dat zijne regering zich daardoor voldaan kon rekenen. Indien dit zoo is dan is de definitive regeling van het geschil nipts meer dan eene kwestie van vorm, die zeer gemakkelijk uit den weg te ruimen zal zijn. Uit Bombay worden omtrent den invloed van den in- dischen katoenhandel opmerkelijke bijzonderheden gemeld. Men verhaalt van een jeugdig inlander, voor 4 jaar nog klerk, die thans een vermogen van 50 millioen fr., een ander, tweede zoon van een rijk handelaar, die door speculatie 65 millioen fr. heeft bijeen gebragt. Een aantal personen heeft in korten tijd groote fortuinen verworven. Op het platte land is de voorspoed ook groot. De inlandsche boeren van het president schap Bombay werden voorheen tot de armste lieden van ge heel Britsch-Indie gerekendthans daarentegen verdienen zij meer geld dan zij verteren kunnen, en een hunner is reeds zoo ver gegaan van zilveren raderen te laten vervaardigen voor zijne karren. Tot verklaring van dezen zeldzamen overvloed van geld wordt door den briefschrijver in herinnering gebragt, dat de invoer uit Engeland te Bombay in het jaar 1864 be dragen heeft 1500 millioen fr., waaronder 1000 millioen aan goud en zilver. 7 Febr. In de troonrede, helen door de koningin ge houden tot. opening van het pirlement, wordt o. a. gezegd, dat de regering in vriendschappelijke betrekkingen staat met de overige mogendheden. Engeland zal voortgaan op den tot heden bewandelden «eg met betrekking tot Noord-Amerika door stipte onzijdigheid in acht te nemen. Wijders wordt medegedeeld, dat de rust op Japan is hersteld. Het stoomschip Moravian is heden van New-York aan gekomen met berigten dd. 28 jan. des avonds. hoofdzakelijk limde niet op. Zomergerst d° 2.40 a i 9 a 10. er had een genis zijner In bet lagerhuis werd den heer W illiamson en der eenige tegenkanting 1-1 TT 1 Tl 80 ®53/)6 peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. I Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is /'2,franco p post2,25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Doen te weten, dat het plan eener geldleening tot een maximum van 1,000,000.ten laste der provincie Zuid-Holland, tot bestrijding der kosten van droogmaking van Plassen, beoosten de gemeente Botterdam, voor de daarin belangstellenden, op de Gemeente-Secretarie alhier ter inzage ligt, dagelijks (de zonda gen uitgezonderd) van des voormiddags ten 10 tot des namid dags ten één ure. Gouda, den 7n Februarij 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. KENNISGEVING. GOUDA, gelet op Art. 7 der tOUDSCHE COURANT. De prijs der Advertentién van regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. senaat heeft zijne goedkeuring geschonken aan het inge- is_._ u De senaat heeft zijne goedkeuring geschonken aan het in ge diende wets-ontwerp, waarbij de minister van financiën wordt gemagtigd tot de uitgifte van 200 millioen dollars in schat- kistbiiletten. Volgens berigten uit New-York, dd. 28 jan., kunnen de monitors van het noordelijk eskader Wilmington niet naderen, dewijl er te weinig water in de rivier staat. De strijdkrachten der noordelijken voor Wilmington zijn versterkt. De dagbladen, welke ontvangen zijn uit Francisco, bevestigen het berigt no pens den afstand van eene mcxicaanscbe provincie aan Frankrijk. Die afstand is geschied onder zekere voorwaarden zoodra Mexico de gestelde voorwaarden heeft vervuld, wordt het weder in het bezit dier provincie gesteld. Men verzeker», dat Napoleon toe zegging heeft gedaan, dat nieuwe troepen naar Mexico zullen gezonden worden. Blair is te Washington teruggekeerd zijne zending is ten eeuenmale mislukt. De generaal Sherman is naar Augusta opgemarcheerd. la het hoogerhuis is het ontwerp-adres van antwoord op de troonrede ingediend door den heer Charlemont. Het werd ondersteund door den heer Houghton, die in zijne speech als zijn gevoelen te kennen gaf, dat de duitsche mogendheden nog niet voldaan hadden aan hare verklaringen van tijdens het be gin van den deenschen oorlog. Lord Derby verklaarde zich niet tegen het adres te willen verzetten. Graaf Russell zeide dat het gouvernement zijne neutraliteit ten opzigte van Amerika in den striktsten zin des woords zal handhaven en lat het de goede diensten van Portugal zal aannemen ter bemiddel mg in het geschil met Brazilië. Het adres is daarop aangenomen. I het ontwerp-adres, voorgesteld door i ondersteund doordeu heer Tracy, zon- van de zijde der oppositie, aangenomen. Parijs, 3 Febr. Heden wordt als officieel medegedeeld dat de conventie tusschen Griekenland en de drie beschermende mogendheden als geteekend te beschouwen is. De drie mo gendheden nemen daarb.j de verbind ten is op zich om de ge waarborgde schuld te liquideren, terwijl Griekenland gelijk ijdig de toezegging geeft van tot eene liquidatie of regeling te zuilen overgaan van de met gewaarborgde schu d en dus van de leen in gen van 1824 en 1525. De France berigt, dat in de wetgevende sec: ie van d-.i raad van state in een harer laats: e zittingen heeft plaats gehad van het rapport van dm heer rapport concludeert tot de verklaring dat de aarisbi—ciic-p Besancon en de bisschop van Moulins zich aan misbrui; gezag hebben schuldig gemaakt. Het publiek verwacht met ongeduld de vor-/ji.ing .et gele boek. Men vermoedt echter dat niet alle %ken bet rek kelijk de romeiusche kwestie er in zullen voor.-. men. 6 Feb. In den geheimen raad heeftzaturd.ig -. .\rs:ie van het verpligt onderwijs een onderwerp van beraadslaging uitgemaakt. Prins Napoleon die het verpligt onderwijs verdedigde, heeft als redenaar een groot succes behaald, hetgeen uur oelet heeft dat hij, alhoewel door den heer Duruy onderste md, de neder laag leed. Het eenige wat de prins heeft weten te verwerven, is dat het graas onderwijs zal worden uitgebrei 1. Er i- -■•’ne commissie benoemd om in dien zin maatregeen te beramen; de prins is tot voorzitter dier commissie benoem 1. De engelsche bladen meiden op grond van brieven uit Mexico, dat de provinciën Sonora, Chihuahua, S I r i.-io en Neder Californie door keizer Maximiliaan aan Frmkr/k -ijn afgestaan als belooning voor de goede diensten aan het imxi- caansche keizerrijk bewezen. In afwachting dat de fran-> !n- re gering die provinciën aanvaardt, heeft keizer Mtximiaian den heer Gwin, gewezen lid van den senaat voor Neder Californio, tot onderkoning over die provin-ie aangesteld. Men beweert dat een der kolonels van den generalm s af op last van den keizer naar Richmond is vertrokken, belast met eene bijzondere zending. De regering toont zich in tusschen meer en meer afkeerig om tol eene erkenning v tu het zuiden over te gaan, hetgeen voornamelijk ie wijlen is aan de gun-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1