a 865. Zondag, 26 February. Öuttcnlnnï). C55/4 Pillen, et aloude en arop men in >nt maakt, ingesteldheden der taam op de SPIJS- uitmuntend tegen i het BLOED, en zij zijn ZACHT MAFDRIJVEND. ibbele Donzen zijn verkrijgbaar. Overzigt. Iffecten. I 54% Uitgave van A. BRINKMAN. 8°%6 OUDSCHE COURA naar 50’/* 41 Vs 46 94% zes voor 184% 59% I 531%6 I 26%c ?n. lb. Gebleven koers. 62% 74'/* 41 Vs 45% 94% Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Adxertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. Lange TiendewegD. n°. 60. F. tizen. Renesse, Apoth. Boekhorststr. Apoth. Haarlem* hoek Bakkersteeg. fd. irn, Apoth. Weste (Wagenstr. en Droog, op onkerstr. n°. 372. Londen, 23 Febr. De minister van buiten!. zaken, graaf Russell, heeft zich dezer dagen voor de afschaffing der dood straf verklaard. ,,Ik voor mij, zeide hij, twijfel geen oogenblik aan het regt der burgermaatschappij om eenen misdadiger het leven te benemen, noch aan het nuttige der uitoefening van dat regt in zekere toestanden der maatschappij. Doch wanneer ik niet enkel op dat abstracte regt en op dat in het afgetrok- kene onmiskenbare nut let, maar op de tegenwoordige gesteld heid onzer eigene burgermaatschappij, wanneer ik bedenk hoe mocijelijk het voor den regter is, de zaken, waarin onverbid delijke uitoefening des regts noodig is, te onderscheiden van die waarbij verzachtende omstandigheden bestaan, hoe weinig henijdenswaardig de taak i« van den minister, die eene voord ragt aan de kroon heeft te doen omtrent het al of niet uitoefenen Droog. Heilige- eg D. n°. 321. poth. 54'/. 53'% 26 'c BRINKMAN. 184 i 59716 30% 80% ®5*/ic i De prijs der Advertentien van één tot J regels met inbegrip van het zegel is St Cent, i eiken regel daarboven 10 Cent. I Bnitengew one letters worden berekend J plaatsruimte. zwaarlijk inkomen, schuldige zou alsdan niet meer een voorwerp enkel van mede lijden in het oog des publieks zijn, en hij zou tijd en gelegenheid hebben - 2 komen.” Generaal Grint, die in den laatsten tijd weinig van zich heeft doen hooren, heeft onmiddellijk, n 1 it de president te Washington was teruggekeerd, een aanval op de positie van Lee gedaan en daarbij weer eenige mijlen grondgebied op den vijand veroverd. Den 5“ dezer zond hij twee afdeeliugen van zijn leger langs den Weldon spoorweg, de eene naar Reams station en de andere naar de linkerzijde van Hatchers Run, op een korten afstand van den zuidelijken spoorweg aldaar. De zuidelijken werden uit hunne positien verdreven en de noorde lijken wierpen toen onmiddelijk veischansingen op langs het veroverde terrein. Die belangrjke manoeuvre van Grint is waarschijnlijk het begin van een nieuwen vel dtogt en men kan dus spoedig berigt ontvangen van een grootea veldsl .g tuss hen zijn leger en dat van generaal Lee. Grant heeft voorts eene versterking ontvangen van .3'».'' i man van het leger van generaal Thomas, en diar ook h<j?r van generaal Lee aanmerkelijk versterkt is, -i .v i dit urn dc ophan len zijnde veldslag zeer bloelig Gen-ra d Sherman rukt ook met zijne troep n langzaam Een gedeelte van zijn leger bevond zich cp Ier .g mjlen af- stands van Branchville en eene andere kolonner iv.e Ciar- leston aan. Te gelijkertijd had Sherman eene aanzienlijke rj n ijr cavalerie naar August,, gezonden en dus ijken genood* zaakt ook een aanzienlijk gedeelte hunner troepen in die plaats ter verdediging te laten. De geruchten als zou Mobile door de zuidelijken zijn on’r imd, worden op nieuw herhaald, doch men -chijnt niet te weten op welke gronden die geruchten rusten. Volgens een ander g. nicht, thans in het noorden verspreid, is het zuiden voorneme - eene geheele wijziging in de militaire opentien te maken en It ,:non l en Charleston te ontruimen. Generial Lee zou ah m ai de zuidelijke troepen aan de kust bij jn leger ini jven en den 1 in het open veld voortzetten. Dit gerucht aciiijnt hoog >n- waarsehijnlijk en ongerijmd. De washingtonsche regering heeft aanzienlijke a.ir.k open gedaan van magnesium, ten einde op de vloot der u: i j n te nemen met de aanwending van het nieuwe m igues.urn -ht. Men eerwacht daarvan gro >’e resultaten. Het met tal zal door eene nieuwe maatschappj, de Magnesium Metal Conptuy op groote schaal vervaardigd worden. Ook eenige europesche rege ringen zullen proeven nemen, ten einde zich te vergewissen in hoever het magnesium-licht doelmatig is voor kust- cn zee-dgnalen. Berigten uit New-York van 1 1 dezer meldenEr hebben op nieuw bij Petersburg gevechten plaats gehad. De linkervleugel van Gr int is voor een deel ternggeworpen. Volgens een gerucht zou Charleston door de zuideljken ontruimd en Branchville door de noordelijken genome., ZjU. De mededeeli ng om'rent de voorwaarden, door het kabi» GOÜDA, 25 February. Ofschoon men weinig twijfelt aan de baatzuchtige bedoelingen der pruisische regering ten aanzien der hertogdommen, blijft het geheel onzeker langs welken weg die oogmerken tot stand zullen komen. De arme bevolking protesteert bij tienduizenden tegen de inlijving; de duitsche middelstaten intrigeren tegen dc htbzacbt der grootrnagten, maar als Pruisen Oostenrijk weet te bevredigen heelt het niet veel te vreezen. In Frankrijk toch ademt alles vrede, men wil noch daar, noch elders oorlogvoeren voor vreemde belangen. Het is ook waarlijk om er genoeg van te krijgen, als men den toestand gadeslaat van Mexico, dat ten koste van zooveel bloed en van zoo buitengewone krachtsinspanning nog rampzaliger gemaakt is dan het was. Die grootsche heldendaden dragen schrale vruchten. Frankrijk zal nu vergast worden op de discussien over de ant woorden op de troonrede en hoewel niet van alle belang ontbloot cm de italiaansche conventie en de encyclica, kan de uitkomst slechts onbeduidend zijn in een land, waar slaafsche volgzaam heid len boventoon heeft en elke vrije uiting onmiddellijk be dwongen wordt. Uit Spanje verneemt men eene daad van groote opoffering. De koningin komt het benarde land met haar vermogen te hulp. Als het volk in denzelfden geest handelde was Spanje voor het oogenblik gered. Maar indien net bestuur niet verstandiger gevoerd wordt, zullen de geschonken millioenen slechts korte verademing aanbrengen. Oostenrijk mogt waarlijk ook wel eens zoo koninklijk begif tigd worden. De budgetten bieden gee e verblijdende uitzigten, in dit en in het volgend jaar een zeker deficit van 30 mil- lioen, behalve ruim 80 millioen verpligte uitgaven, dit opent een verschiet van steeds toenemende leeningen. Nu wil men nog vestingen bouwen aan de Po om het venetiaansch gebied te beschermen, die toch niets zullen zijn dan een zekere prooi voor Italië, als Napoleon den tijd gekomen acht. Men is gewoon daar zeer onverstandig te handelen; nu alles begon te wijzen op eene schikking met Hongarije, verneemt men op eens van strenge vonnissen over zamenzweerders en het ge heele volk is weder ontstemd door zoo ontijdig magtsbetoon. In Engeland is men niet gerust over Canada, dat velen be dreigd achten door de unie; maar de engelsche bewindslieden hebben zoo veel bewijzen van schrandere bedachtzaamheid ge geven, en de Amerikanen zullen nog zoo lang bezig gehouden worden met hun eigen zaken dat de bekommering voorbarig schijnt. Men ducht dat de argentijnsche republiek door de opgewon denheid des volks medegesleept zal w orden in den oorlog door Uruguay en Paraguay tegen Brazilië gevoerd. Uit N. Amerika nog weinig bijzonders, weldra kan men meer verwachten, als Sherman zoo ver is opgerukt, dat Grant over kan gaan tot het laatste tooneel van het groote treurspel. ijk verzocht, wel door ons, bij nie- t’3-Pillen, bereid Recept, in Dépot in de hierboven op- K n dan bij de hier Iers. In eik doosje ?t. de eigenhandige irvaardigers Wed. kers, welke Hand* It op het Zegellak rzegeld zijn. Wij instantelijk daar en hun aan wel men de Doosjes j Doosjes, waarin I teek en in g is, zich te wachten voor namaaksels. (8 ag 21 February. Hoogste koers. 82%6 74'/, 96 van het regt van gratie, hoe ernstig de aanmerkingen van het publiek zijn, hoe ligt en hoe spoedig het voorwerp van alge- meene afschuw een voorwerp van mededongen, ja van belang stelling wordt, hoe beperkt en hoe gering het aantal gevallen reeds is, waarin die onbarmhartige, ijzingbarende strafoefening werkelijk plaats heeft, welk eeu tooueervan schaamteloosheid en gevoelloosheid de uitvoering van eeu doodvonnis doorgaans oplevert, dan kom ik tot de gevolgtrekking dat noch de ge- regligheid, noch de veiligheid van het leven der onschuld i/en iets zouden verliezen, indien de doodstraf geheel wierd afge- schaft. In zekere gevallen zou eene veroordeeling tot langdurige opsluiting in eene eenzame cel, gevolgd door een nog langer tijdvak van dwangarbeid en harde tuchtiging, niet meer, gelijk thans, beschouwd worden als grond opleverende om genade en strafverligling voor eenen misda liger te vragen. Indien het onderzoek des regters tot die uitkomst leidde, zouden er be- meer petitiën bij den minister van binnenl. zaken om verligling van straf voor eenen moordenaar. De lijden in het oog des publieks zijn, hebben om voor den troon tier bamhartigheid tot inkeer te

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1