:s, i 1863. Zondag, 5 Maart. $uttenlanïr. öinncnlnnö. Affecten. Overzigt. I o voor naar ii 73% 6 41 94% 83’-/ie 59>/4 ö5S/16 52,5/i« t Hendrina van Lief- Jakomijutje Koos, i den Yssel, wedu- lonkoop, jd. 25 j. JWILLIGE ping. jp Woensdag des voormiddags tAK, in de Her- ELVAREN,” ten s G.J.SPRÜIJT, EliKa/d IJSSEL, open 59 nieuw en Hoogste koers. 62716 737s Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. 81 t 83Vs 1184 59a/i6 1S' 29’716 80 651/4 ag 28 February. Gebleven koers. S en Winkel, s Getimmerte»-, tlGAARD (be- loamen), Dijk en ne daarachter ge- 3OUWLAND alles staande en GOUDERAK in e zamen groot 1 Ellen, oudbelasting over luwden eigendom le de gebouwde van grondlasten 867. HUIS en aanbe- 15 en het LAND enoemden Notaris. •U Va 4<>Va 94% 50’/4 s! 51 c I 5 3716 I 53716 oa'7' I 251*/J- BRINKMAN. GOUDA, 4 Maart. Wij zijn in staat gesteld het door de plaatselijke schoolcom missie aan B. en W. ingediende adres, betreffende het voorstel van den heer Kemper, onzen lezers hieronder mede te deelen. Nadat de ziektetoestand van H. M. de koningin-we.luwe sedert den vroegen ochtend van woensdag meer en meer een ernstig karakter had aangenomen, is de vorstin des namiddags ten 4% ure overleden. Al de leden vin de koninklijke fa milie waren aan haar sterfbed tegenwoordig Anna Paulowna, grootvorstin van RusLmd, werd geboren den 19den januarij 1/95 zij was het jongste der negen kinderen van czaat Paul (die in Maart 1801 werd vermoord) en van keizerin Maria Feodorowna, geboren prinses van Wurteinberg. van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. pOUDSCHE COURA Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. DDTVFAfAV De prijs der Advertentien In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Jltnm.Vft van A. rSK.I i\ K IV! A l\l »><r.aa --1 De prijs per drie maanden is /’2,franco p. post 2,25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. De Gazette de France de voorrede van het leven van Cezar beoordeelende, zegt ten opzigte van de daarin voorkomende zin snede, waarbij de keizer het anathema uitspreekt over die volken, welke groote mannen bestrijden en miskennen, dat zij op hare beurt uil roeptMee de volken, die de veroveraars vergoden en hen tot de wolken verheffen, die geheele geslachten ten offer brengen, enkel ter voldoening van hunne eerzucht, die alle wetten, welke hen in hunne handelingen beperken, met voeten treden, alle maatschappelijke waarborgen omverstooten. Want wel verre van zoo als de keizer zegt, het werk van eeuwen in eenige jaren te volbrengen, verhinderen deze rustverstoorders dien arbei 1 en beletten den vooruitgang, enz. Weenen, 1 Maart. De financiële commissie verlangt drin gend, dat krachtdadige pogingen in het werk worden gesteld om de sterkte der armee zoodanig te verminderen, dat de schatkist daarvan die voordeelen kan genieten, welke de vredes tijd kan schenken. De commissie zegt, dat de toestand van Europa thans van dien aard is, dat in den loop van 1865 niet behoeft gevreesd te worden voor het uiibarsten van een oorlog. Daarbij komt nog, dat de organisatie der armee aan de rege ring de zekerheid geeft, dat binnen een zeer kort tijdsverloop onder dc wapenen kunnen gebragt worden 320 bat. liuieiroe- pen, 29 veld bat. grenstroepen, 38 bat. jagers, 14 reg. cavalierie en 960 stukken geschut, behalve de genie, mineurs en andere dergelijke speciale wapenen en de officieren van gezondheid. Hieruit volgt, zegt de commissie, dat geene buitengewone offers van de schatkist behoeven gevorderd te worden, gelijk thans door cie regering geschiedt. 2 Maart. De regering heeft aan de financiële commissie der tweede kamer van den rijksraad verklaard, dat zij bereid is om 20,100,000 fl. op het budget van 1865 te be uinigen, mits haar het regt worde toegekend tot af- en overschrijvingen van het eene hoofdstuk op het andere, zoowel op het budget van 1865 als op dat van 1866. De commissie heeft daarop besloten dat voorstel naar eene sub-commissie te renvoyereu en voorts om hare beraadslagingen over de onderdeden der be groeting voort te zetten. Berlijn 28 Februarij. Uit Koningsbergen is aan het huis der afgevaardigden eene petitie gezonden, houdende verzoek, dat de jury hersteld worde voor politieke- en persprocesseii en de voorloopige inbeslagname van drukwerken worde afgeschaft. Frankfort, 1 Maart. De Europe meldt uit eene authen tieke bron dat Sherman Branchville heeft ingenomen en de zuidelijken onder Hardee heeft geslagen. Charleston is ontruimd. Turijn, 28 Febr. Naar men verzekert hebben de rectoren van verscheidene seminarien hier te lande, waaraan ook inrig- tingen voor middelbaar onderwijs verbonden zijn, zich tegen de inspectie dier inrigtingen van staatswege verzet. De rege ring heeft dien ten gevolge eenige dier instellingen doen sluiten. Om echter de intellectuele belangen der leerlingen niet te benadeelen, moet de minister van openbaar onderwijs thans op een anderen maatregel bedacht zijn, waarbij op die belangen en tevens op de regten van den staat gelet is. GOUDA, 4 Maart. Terwijl in Frankrijk telkens gunstige berigten uit Mexico worden bekend gemaakt, is meu in Oostenrijk niet gerust over den toestand van den tot keizer gepromoveerden aartshertog, die zijne te Miramar afgestane regten hernemen wil eu dus de mogelijkheid inziet, dat het langer verblijf iu Amerika hem wel eens ongeraden zou kunnen voorkomen te Brussel kijft men over het legioen, dat de keizerin te Mexico moet beschermen; In Oostenrijk is de vierde verjaring der constitutie flaauw - gevierd het plantje is daar op vreemden bodem en wil nog niet veel aansterken. De ministers harrewarren met de verte genwoordiging over luttele be~"inigingen, en de grootste zouden naauwelijks in staat zijn den weligen bloei der staatsleeningen te stuiten. Eindelijk wil men overgaan tot eene inkrimping an twintig millioenen. De koniug van Italië is weder verzoend met Turijn en gaat nu te Florence zijne tent opslaan tot dat onvoorziene gebeur tenissen hem verder brengen. Parijs heeft weder een been om aan te knagen. Alles is dapper in de weer om den keizer-auteur te bewierooken, te beoordeelen en teregt te wijzen. De sop is de kool niet waard, en de wetenschap zal niet winnen bij het curieuse voortbrengsel van een moeiziek despoot. Het verpligt onderwijs wekt nog altijd de opmerkzaamheid, daar kon het medewerken tot de voltooijing van het heerschende dwangstelsel. In Denemarken kan men het niet eens worden over de ge wijzigde inrigting van den staat. Ook in Prursen blijft men twisten en iutusschen gaat de re gering in stilte voort met de maatregelen, die haar bet bezit moeten verzekeren der van het deensebe juk bevrijde hertog dommen. Na het afbreken der onmogelijke vredehandelingen bereidt men zieh in Amerika tot deu laatsten strijd. De zuidelijken denken nog altijd als laatste toevlugt aan het gevaarlijk expe riment van de wapening der negers. Vooreerst roept de op perbevelhebber Lee nog eens alle burgers te wapen. Grant is Kiehmond .veder enkele mijlen genaderd; doch Sherman doet meer, hij heeft niet alleen Branchville genomen, maar ook Co lumbia de hoof tstad van Zuid-Carolina bezet en het is hem alzoo gelukt Richmond aan die zijde geheel af te snijden. Alles wijst op een spoedig einde van deu strijdoverwinnin gen door het zuiden behaald kunnen slechts den afloop vertragen, een belangrijk gevecht ter gunste van het noorden kan tot de catastrophe leiden. Londen, 1 Maart. Uit New-York wordt dd. 18 februarij berigt, dat de generaal Sherman Branchville na een driedaagsch gevecht heeft ingenomen. Volgens berigten door de zuidelijken verspreid, is de stad ontruimd, zonder slag of stoot. De voor hoede van deu generaal Sherman staat op uen zuidelijken oever der Congaree, in de nabijheid van Columbiameu verwacht eerstdaags eenen veldslag tusschen de beide legers, want de zuidelijken bezetten den noordelijken oevr der gemelde rivier. Tegen 4 maart is eene buitengewone zitting van den senaat aangekondigd. Nadere berigten van 22 febr. melden: De geconfedereerden hebben Charleston ontruimd, welke stad door Sherman bezet is geworden; het grootste gedeelte der stad is verbrand; de troe pen der zuidelijken zijn in eene noordelijke rigting gevlugt. Parijs, 28 Febr. De Const, bevat eene correspondentie uit Hamburg waarin zeer voor de aanhechting der hertogdommen gepleit wordt; als voorwaarde wordt evenwel gesteld dat Noord-Sleeswijk aan Denemarken worde teruggegeven. Brieven uit Spanje gewagen er van dat het offer der ko ningin in de provinciën nog meer geestdrift verwekt dan te Madrid.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1