rson. eten. 1865. Donderdag, 23 Maart. iS’ 3 lik KENNISGEVING. KENNISGEVING. 7» 7* KENNISGEVING. 7. I5/16 BERGEN IJZENDOORN. 144’4 Oranje- 185’4 /s 20% LM AN. i bij G. F. OUDA, met eente-accijns, stens tien kan /s /g /is /is Burgerdochter IID-HUIS- ide Dame eene Werk- IE-KAAR- vrouw of n, goed kun- ekenen. onder left*. A. BRINK- gste ers. 7s 716 74 V16 /16 16 7inTMTMf4V I De pnjs der Advertennen vau een io Uitgave van A. BRINKMAN, j regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, Lange TiendewegD. n°. 60. dt gevraagd 1RKMJEII), i, die tevens i middag 1 Maart. Gebleven koers. 61% rOUDSCHE COUR ANT peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt dé uitgave des avonds te voren- De prijs per d rie maanden is f2,franco p post 2,25 De inzending der Advertenticn kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 5471. 25’4 TIE. dat brieven >ostlooper van n tien ure be lt veel vroeger POLITIE gelast voor de na- De BURGEMEESTER van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Hol land, op den 14n Maart 1865 is executoir verklaard het Kohier van het Patentregt over hei dienstjaar 1861/65 3C kwartaal. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende ver- pligt is, zijnen aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat, de termijn van DRIE MAAN DEN, binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. Gouda, den 18n Maart 1865. De Burgemeester voornoemd, v. BERGEN IJZENDOORN. Voldoen, bij deze aan Ingezetenen ten ernstigste, lijk tn c 11 -l' VER a 462/10 'er 2d« soort n 56% cents, per kan idere sterkte De prijs der Advertentiën van één tot zes .v.o~U -- 20 vow j eiken regel daarboven 10 Cent. I Buitengewone letters worden berekend naar I plaatsruimte. Ter ordonnantie van als wanneer de Plaatselijke Regering daartoe schriftefijke toestemming zal geven. 2. Dat op deze dagen, met uitzondering van geringe eetwa ren, geene koopwaren hoegenaamd op markten, straten of openbare plaatsen, zullen mogen worden uil gestald of ver kocht, en dat kooplieden en winkeliers hunne waren niet zullen mogen uitstallen noch met opene deuren verkoop^a. 3. Dat gedurende den tijd voor de openbare Godsdienst oefening bestemd, de deuren der Herbergen en andere plaatsen, alwaar drank verkocht wordt, voor zoo verre dezelve binnen den besloten kring der gebouwen liggende zijn, zullen gesloten zijn, en dat ook, gedurende dieuzelfden tijd, geener bande spelen, hetzij kolven, balslaan of derge lijke mogen plaats hebben. 4. Dat geene openbare vermakelijkheden, zoo als Schouwbur gen, publieke Danspartijen, Concerten en Harddraverijen, op de Zondagen en Algemeene Feestdagen zullen gedoogd worden zullende bet aan de Plaatselijke Besturen worden vrijgelaten hieromtrent eene uitzondering toe te staan, mits niet dan na het volkomen eindigen van alle Gods dienstoefeningen. 5. Dat de Plaatselijke Politie zorg zal dragen, ten einde alle hinderlijke bewegingen en gerucht in de nabijheid der gebouwen tot de openbare Eeredienst bestemd en in algemeen alles wat dezelve zoude kunnen hinderlijk zijn, voor te komen of te doen ophouden. 6. Dat de overtredingen tegen de bepalingen van dit besluit naar gelang van personen en omstandigheden, zullen ge straft worden met eene boete van niet hooger dan vijf en twintig gulden, of met eene gevangenis van niet langer dan drie dagen voor de overtreders die buiten staat mogten zijn de/.e boete te betalen. 7. Dat bij eene tweede overtreding de boete of straf zal verdubbeld worden en wijders alle de te koop gelegde of uitgestalde goederen verbeurd verklaard cn de herbergen of andere publieke plaatsen voor eene maand gesloten. En dat door deze Algemeene Verordeningen, alle daar mede niet overeenkomstige provinciale of plaatselijke reglementen en inrigtingen zuilen worden gehouden voor vervallen. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geïnsereerd, en dat een genoegzaam getal Exemplaren gedrukt en aan de Staten in .Ie onderscheidene Provinciën of Land schappen, ingevolge art. 86 der Grondwet, ter uitvoering zal worden gezonden, met last om dezelve alomme te doen publi ceren en affigeren, en van de Predikstoelen der onderscheidene Christelijke Kerkgenootschappen te doen atlezen. Lasten en bevelen voorts dat Onze Ministeriële Departementen en andere Authoriteiten, Justieieren en Officieren, wien zulks aangaat, aan de naauwkeurige uitvoering de hand zullen hou den, zonder ee.uige conniventie of dissimulatie. Gegeven te *s Gravenhage, den l'ten Maart des jaars 1814. het Tweede van Onze Regering. (get.) WILLEM. Zijne Koninklijke Hoogheid, (get.) A. R. FALCK. gemelde aanschrijving, en vermanen de om de voorgeschreven bepalingen stiptf acht te nemen, ten einde de rust op de uren, aan de open bare Godsdienstoefening gewijd, niet worde gestoord, en ieder zich zou kunnen vrijwaren voor de toepassing der Strafbepalingen op de overtreding hiervan, vast gesteld En is de KOMMISSARIS van homing dezer te doen waken. GOUDA, den 18 Maart. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEER ER FORTUIJN. v. BERGEN IJZEN DOORN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda brengen ter kennis van hen wien zulks zoude mogen aangaan, dat bij de plaats gehad hebbende uitlooting van eene obligatie groet f 1000.in de geldleening groot 15,000.aange gaan krachtens raadsbesluit van den 13 October 1854, goed gekeurd bij dispositie van Gedeputeerde Staten van den 29 December 1854, n°. 20, ter aflossing is aangewezen de obli gatie n°. 11. Wordende de houder der gezegde uitgelootte obligatie op geroepen, om zich met dezelve op den 31“ Maart aanstaande des voormiddags tusschen 9 en 12 ure te vervoegen ten kan tore van den Gemeente Ontvanger op het Raadhuis alhier, ten einde aldaar, tegen overgifte van de obligatie en de niet ver schenen coupons, haar bedrag te ontvangen met den daarop tot den 1Q April verschuldigden Interest, zullende na dien tijd geene renten meer worden te goed gedaan. Gouda, den 14n Maart 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Gouda, gelet op de aanschrijving van Herren Gedeputeerde Staten van ZUID-HOLLAND, d. d. 9 Julij 1844, strekkende om de In gezetenen den inhoud der Wet betrekkelijk het vieren der ZON- en FEESTDAGEN te herinneren, welke Wet luidt: Wij WILLEM, bij de Gratie Gods, Prinse van Oranje- Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden, enz., enzenz. Aun alle degenen die deze zullen zien of hooren lezen, sali® doen te weten Arcoo Wij in overweging genomen hebben de noodzakelijk heid om, op het voetspoor onzer Godsdienstige Voorvaderen, die daarop steeds den hoogsten prijs stelden, de pligtmatige viering van den dag des Heeren en andere dagen den open baren Christelijken Godsdienst toegewijd, door eenparige en voor de ge.heele uitgestrektheid der Vereenigde Nederlanden alge meen-werkende maatregelen te verzekeren: Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord en met gemeen overleg der Staten-Generaal dezer landen, hebben goed gevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze. 1. Dat op Zondagen en op zoodanige Godsdienstige Feest dagen, als door de Kerkgenootschappen van den Christelijken Godsdienst dezer landen algemeen erkend tn gevierd wor den, niet alleen geene beroepsbezigheden zullen mogen verrigt worden welke den Godsdienst zouden kunnen sto ren, maar dat in het algemeen geene openbare arbeid zal mogen plaats hebben, dan ingeval van noodzakelijkheid,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1