öuttenlanM Zondag, 2 April. s celen. I 180S KENNISGEVING. *578 »>718 19% >b>/„ H’/g 5U/g '27s )6 N° 3f4^? i An* J97, 34% Uitgave van A. BRINKMAN. tl naar en wij hopen si’A 6571, 50’/, van 57 INKMAN. =rd bij G. F. GOUDA, met jmeente-accijns, instens tien kan 18*1/, 59V, 96 145V4 Gebleven koers. 62‘/l« EVER a 46*/I0 lever 2d' soort kan 56% cents, o per kan liudere sterkte ■t 1865. ian. Johannes, men dd. 29 dezer: De Niagara en de Sacramento hebben getracht te vertrekken voor den afloop X) De VOORZITTER iar aanleiding ’53/16 Pt het Kiezen van taten generaal. in l o op 4a i ruim 3 j. W. »urg, reim 5 j. inauvorstendommei an. Te Sheffleli 1 gaat 1 Julij mel lienst geopend. Ibedd van Ju]jug arsenaal totaal af. phgt onderwijs ea n. - De keizerin bezocht, waar het old is op bezoek loopeude bonden, verscheurd. leze Courant verschijnt Donderdags en Zondags. B de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. pprijs per drie maand-n is f2,franco p. post ƒ2,25. e inzending der Ad\ ertentien kan geschieden tot des mufgens ten 11 ure. 28 Maart. loogste koers. i2’A« l5>/4 -riia I w/8 in deze resultaten, wij’ erkennen gaarne aan strenge eischen en steeds en dat de beperkte ruimte vereischt om onze lezers op de Het oordeel over de waarde wij onzen begunstigers en zoo wij hopen ver- t°]s/18 Lange TiendewegD, n°. 60. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. van den Gemeenteraad te GOUDA, geeft, g aanleiding der Wet van den 4“ Julij 1850 (Staatsblad 87), kennis, dat de Lijsten, de personen aanwijzei.de, die het kiezen van Leden der TWEEDE KAAI Eli. van de “Ivan de PROVINCIALE STATEN en den GEMEENTERAAD bevoegd zijn, definitief gesloten n de Plaatselijke Secretarie zijn nedergelegd, alwaar daar- inzage kan worden genomen op de werkdagen, van des lorgens 9 tot des namiddags één ure, terwijl bovendien eerst- enoemde Lijst is aangeplakt aan den ingang van de St. An- fyniesfraat bij den Kleiweg, de tweede aan den ingang van de Ljote Kerkstraat bij de Markt en de laatstgenoemde aan den Lang van de Lange Groeneudaal bij de Gouwe aan het Gebouw Lr Luthersche Kerk. Gouda, den 29n Maart 1865. De VOORZITTER voornoenid, v. BERGEN IJZENDOORN. met hoeveel moeite tot stand gekomen, toch zeker groote ver beteringen zullen aanbrengen in eenen ondragelijken toestand. Wij wenscheu het ministerie den tijd om de belangrijke toegezegde regeling der belastingen, de afschaffing der accijn- sen, de zegelwet enz. af te doen en dat het tegenwoordig mi nisterie, als het plaats maakt voor een ander, zich móge opgevolgd zien niet door conservatieve treuzelaars, maar door helderziende, vrijzinnige mannen van vooruitgang. Wij nu willen standvastig voortgaan op onzen weg, ijveren voor verbetering en trachten mede te werken tot verlichting, beschaving en veredeling. van Tuijl cn A A. A. Êinia van 25. hicolaas, 8 Johan nis, ouders is Jacobus, ouders A. Sparnamj, Wed. iu eu C. Ke truer. C. van der Palm 5. M. Flux, 7 m’ Im. H. van Londen, 29 Maart. De City of Baltimore heeft berigten van 18 dezer eangebragt. In zijne boodschap aan het congres heeft Jefferson Davis verklaard dat Richmond in groover ge vaar dan mit verkeert hij beveelt de opheffing van het H dras corpus ;o’u als onvermijdelijk voorden goeden uitslag van den oor log, welke voortgezet moet worden tot dat ten definitief resultaat zal zijn verkregen. Sherman heeft het oostelijk gedeehe van Zuid-Carolina verwoest. Sheridan heeft 15 mijlen ver in Vir ginia den cent raai-spoorweg vermeld. In Pennsyl vanie hebben, groote overstroomingeu plaats. Harrisburg en Oilcity staan onder water. De nerigten uit de fabriekdistrieten blijven ongunstig lui den de bestellingen zijn bij voortduring onoeduidend en de prijzen neigen tot daling. De arbeiders der ijzerwerken in Noord-Staffordshire hebben den wensch te kennen gegeven, om alleen iu hun eigen district en met hunne eigene meesters over de bestaande moeijei ijk heden in onderhandeling te treden, zonder zich in de algerneeue kwestie te mengen. D en ten gevolge zal binnen kort eetie b^eenkomst tusschen de t ide partijen plaats hebben Uit New-lork wordt gemeld, dat de minister van finan ciën de eerste helft der leening van 600 millioen dollars, do ar tusschtnkomst der firma Cooke, in junij zal uitgeven. De be wijzen zullen in vorm eu benaming overeenkomen met de tegen woordige 7/30 en ook dezelfde rente opieveren, doch zij zullen tien maanden langer dan deze moeien loopen, eer zij verwisse d kunnen worden in 5/20, waarvan de interest in goud betaald wordt. Tijdingen uit Peru en Chili, via New-York ontvangen, bevestigen dat er in die beide rijken rust heerscht. Columbia heeft den oorlog aan Ecuador verklaard. Hetzelfde telegram meldt dat het canadasche gouvernement een crediet heeft aan gevraagd van een millioen dollars, voor den aanleg van ver dedigingswerken en een crediet van 350,000 dollars, voor de wapening van vrijwilligers. Naar luid van mededeelingen uit Nnv-York, dd. 19 dezer, herstellen de zuidelijken het kanaal bij de James-rivier. Te Richmond worden krachtige pogingen in het werk gesteld om negers onder de wapenen te brengen. Met elk oogenblik wordt een aanval op Mobile te gemoet gezien. Maandag morgen is het stoomoorlogschip Agincourt door zes stoom vaartuigen uit het drcGge dok te Birkenhead, waar het is gebouwd, onder het oorverdouvend gejuich van ten minste 30,000 toeschouwers en het gebulder van 21 stukken geschut, naar buiten gesleept. Het is een der grootste gepantserde sche pen, die immer hier te lande zijn gebouwd. Binnen 2 maanden zal het zeilvaardig zijn. Een kolenmijnwerker te Marske, nabij Leeds, heeft door het onvoorzigtig omgaan met buskruid, dat hij tot het doen springen van kolenlagen noodig had. zijn huis in een puinhoep doen verkeeren en zich zei ven den dood berokkend daarenbo ven zijn drie zijner kinderen zoodanig gekwetst, dat men aan hun herstel wanhoopt. Uit Lissabon berigt GOUDA, den 1 April. Me: dit nummer zijn wij den vierden jaargang van ons blaadje ingetreden, in het goed vertrouwen dat de gunst van het publiek, die het tot nu mogt onderwin Jen, ook in het vervolg niet zal ontbreken. Velen misten bij het op nieuw' verschijnen eener Goudsche Courant alle vertrouwen in haren duur, hoewel weinigen zoo ver gingen als het beruchte haagsche orgaan, dat aan het dagdiertje slechts drie maanden levens voorspelde. Wij meenen onzen lezers dan ook de verklaring schuldig te zijn, dat de onderneming voor goed gevestigd is zoo goed levensvatbaarheid bezit als eenig ander blad. Deze uitkomst is voor onze gemeente niet onbelangrijk, om dat de meest bevoegde beoordeelaars niet geloofden aan de mogelijkheid eener eenigzins duurzame ondersteuning Intus- schen is het blad nederig begonnen met een gering kapitaal, gebrekkige hulpmiddelen en een ongenoegzaam personee1, en dat gering kapitaal is niet dan half gebezigd, het gebrekkige is door vlijt vergoed, aan de geregelde uitgave heeft niets ont broken eu onze bevolking heeft door belangstellende medewer king de onderneming geschraagd. Verheugen wij ons iz dat ons blaadje niet voldoen kan toegevende beoordeelii g behoeft, steeds groote zorgvuldigheid vc; hoogte van het nieuws te houden, komt niet ons toe. Maar ook dit willen verzekeren, dat belangrijke wijzigingen, beteringen, wachten op de eindelijke aanneming der zegelwet, die door alle vrienden van den vooruitgang zoo vurig wordt te gemoet gezien. Óver de politieke rigting van het blad bestaat geen twijfel. Toch onthouden wij ons van gedurige inspraak; het is verve lend altijd toe te juichen, en oppositie ligt meer in onzen aard, en hoewel de stof niet ontbreekt, wij willen dit ministerie niet lastig vallen met gedurige aanmerkingen. Wij hadden in de laatste jaren genoeg van beginsellooze, weifelende en niets af doende bestuurders; wij zagen de benoeming van het tegen woordig bewind met te groote vreugde, wij erkennen te zeer het reeds tot stand gebragte, dan dat wij op eeuigerlei wijze zouden mede werken met eene personele, hatelijke en partij- zuchtige oppositie, die geen insinuatien, geen laster schroomt, om de oude vooroordeelen tegen onzen grootsten staatsman te verlevendigen. Wij willen liever het vele goede erkennen, als de uitmun tende toestand onzer financiën bij het krachtig dóórzetten zoo vele publieke werken van buitengewonen om vang, het tot stand brengen der wet op het middelbaar onderwijs, de op-en üirigting dier scholen en nu de vier geneeskundige wetten, die 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1