Donderdag, 6 April. 1865. önttcnhnïL II tping UK. IXK, iker en jne geëerde snooten, dat is van de E. n". 58. UEd’. gunst iV 3 kJ. KENNISGEVING. NATIONALE MILITIE. 1 I Uitgave van A. BRINKMAN. I Vidalba heeft KMAN. bij G. F. )UDA, met ente-accijns, tens tien kan illissement, BURG. lebben of op 'EN, 1 guste ruin aftands CN WAGEN, 2 SCHOU- KGEREED- JBELEN en de goederen, ore van den Ouderkerk faillissement NK, schrijn- le te Gouda, rschijnrn op 165, des na- regtsgebouw dterdam* ten curding aan verstaan van den Curator tevreden is van den heer den heer Picard, dat de vrijheid n Begunsti- azijn. nrim dessins, van :n ordinaire RPETTEN, <EN,ZE1L- ROLLEN, .AS, BED- tEURMAT- tins prompte waardig te KKER. n°. 3. es voormid- van KLAAS jde van Be- het opeubaar Lange TiendewegD. n°. 60. /’ER a 462/jo er 2de soort i 561/, cents, per kan dere sterkte JOUDSCHE COURANT. r___3 uit de voeten te maken, daar het uit ie laatste bier ontvangen berigten blijkt, dat het congres al- rU- p-_:~ Qm over ajle specfe in de verschillende banken ter dienste der Confederatie te om over alle specie peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Inde Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. pcprijs per drie maanden is f'2,franco p. postƒ2,25. Pe inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. De prijs der Advertentien van één tot ze» regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, ma ten bij d:ze bekend, dat de tweede zitting van den Militieraad, bedoeld bij art. 86 der Wet van den 19den Augustus 1861, Staatsblad n°. 72), zal plaats hebben te Legden, op maandag een 24“ April 1865 des voormiddags ten 91/a ure. Zij herinneren voorts, dat in de gemelde Zitting voor den Militieraad behooren te verschijnen 1°. Alle Lotelingen omtrent wie in de eerste Zitting geene uitspraak is gedaan en die aan een persoonlijk onderzoek moeten onderworpen worden 2°. Die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar voor eenen Loteling verlmgt op te treden. Terwijl de Lotelingen, die voor bovengenoemden Militieraad niet zijn verschenen, gehouden worden geene redenen tot vrij stelling te hebben en voor de dienst aangewezen worden terwijl bet niet ontvangen van eene bij ondere kennisgeving of oproe- pingbiljet, niet ontheft van de verpligting tot het verschijnen voor den Militieraad of tot het indienen van de tot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewijsstukken. Gouda, den 4U April 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, Be /•cretaris, Be Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. Londen, 3 April. Het handeldrijvend publiek blijft de aandacht steeds op de amerikaansche kwestie vestigen. Zoo wel de boodschap van Jefferson Davis aan het congres der zuidelijken, als de herhaalde berigten omtrent den treurigen toestand van Richmond en van het zuidelijk leger, doen bier het gevoelen meer en meer veld winnen, dat de toost ar d van het zuiden hopeloos is en men nu vrij zeker het spoedig einde tan den oorlog kan te gemoet zien. Reeds deelen de ame- rikaansche bladen mede dat Jefferson Davis en generaal Lee, ils een gevolg van den treurigen toestand vau Richmond, be sloten hebben den strijd op te geven. De New-York Herald meldt zelfs dat president Davis besloten heeft de kwestie van vrede geheel en al aan scheidsregterlijke uitspraak over te laten, waartoe hij zijne keus wilde vestigen op Lee en Grant. Bat besluit moet aau de regering vau Washington kenbaar gemaakt en aldaar door den heer Seward goedgekeurd, doch door Lincoln afgekeurd zijn. De bankiers te Richmond schij nen intusschen verstandig te hebben gehandeld met zich bij tijds met hunne specie r*‘ *- j d daar den president Davis heeft gemagtigd r 2_ beschikken. Uit Montevideo berigt men van 29 febr. .De Brazilianen bezetten de Flores is voorloopig als pre- de stad aan Flores overgegeven, plaats. De vrede is hersteld, sident der republiek opgetreden. Te Richmond is de uitgave van alle dagbladen geschorst, doordien de daartoe behoorende zetters en drukkers tot de mi litaire dienst zijn opgeroepen. Ingevolge aldaar openbaar ge haakte officiële magtiging van den minister van oorlog zal er sp°edig worden overgegaan tot de vorming van neger-regimen- 'en. Be minister verklaart hierbij dat hij de wapening der 8hven aanbeveelt, maar zich tegen hunne emancipatie verzet. Een koorts van vreemden aard is Petersburg uitge- öroken. Zoolang zij duurt is zij zeer hevig. De pols doet alsdan 130 slagen per minuut en er vertoont zich een groot verlies van krachten. Zij verlaat den patient na eenige uren en komt na verloop vau eene week weder op. Zij vertoont zich daarna met gelijke tusschenpozingen. Tot nog toe heeft men geen geneesmiddel er tegen ontdekt. Quinine en prikke lende middelen zijn beide daartegen onvoldoende. De sterfte bedraagt 8 pCt. Men beschouwt den voortgang der ziekte als eene voorname oorzaak vindende in het groot aantal werklieden van buiten, die zich thans binuen Petersburg ophouden. Naar men zegt, zijn er niet minder dan 43,000 dezer arbeiders, die grootendeels van roggebrood leven. Men heeft nu bevon den dat dit brood eene gr iote hoeveelheid rogge bevat, waarin zich de aansteking van braud vertoont, en wel in zoodanigen graad dat één werkman daags gemiddeld 100 grein van deze krachtige, gevaarlijke stof opeet. Het russische gouvernement heeft eene commissie benoemd om dit eeu en ander te onder zoeken. 4 April. De mail-stoomboot Peruvian heeft berigten aangebragt van New-York, loopende tot 25 jl. des avonds. baar luid der mededeel in gen uit New-York dd. 25 heeft generaal Johnston de troepen van Sherman nabij Bentonville aangetast, geslagen en hun drie stukken geschut ontnomen. Het is echter aan Sherman gelukt zijne terugtrekkeude troepen te verzamelen en zich in eeue versterkte positie te handhaven tegen Johnston. De dagbladen der zuidelijken beweren, dat Hardee op 16 jl. bij Averasboro de noordelijken heeft geslagen, waarbij deze laatsten 3000 man hebben verloren, naar de in omloop gebragte geruchten. Men zegt, dat Sherman Oldsboro beeft bezet en de noordelijken in het bezit zijn van Mobile. Parijs 2 April. De discussien in het wetgevend iigchaam over bet adres van antwoord leiden wel is waar tot geener- lei wijziging van het kruipend ontwerp, maar wekken echter in hooge mate de algemeene belangstelling door de welspre kende betoogen van de leden der minderheid, die ondanks smadelijke verguizing volharden in de bestrijding van den geestdoodenden dwang des besluurs. De voorgesteide amende menten worden alleen voorgesteld om aanleiding te geven tot het bespreken der regtmatige wenschende grootste minderheid was die ter gunste der vrijheid van drukpers, waarvoor o3 stemmen werden uitgebragt, die voorzeker oneindig meer gel den dan de 187 tegenstemmers. De beide laatste zittingen van het wetg. ligch. zijn vrij gematigd geweest. Zelfs Granier de Cassaignac heeft zich rustig gehouden. Hij heeft wel is waar de vrijheid willen uitstellen tot alle p.irtijen zouden zijn opgeheven, maar het is toch reeds van eenige beteekenis, dat niemand, zelfs hare onverbiddelijkste te genstanders niet, zich een vijand der vrijheid durft te verklaren. Deze zachtere stemming in de vergadering is geheel in over eenstemming met hetgeen men uit andere hoeken verneemt. Zoo zou de keizer donderdag ter receptie tot Drouin de Lhuys gezegd hebben: De meerderheid meent nog altijd, dat 1852 eerst gisteren was. Voorts hebben de keizer en de keizerin beiden hunne goedkeuring te kennen gegeven over Je rede van Ollivier. die Thuillier ongelegen achtte. De heer Rouher heeft in eea gesprek de rede vau Thuillier niet gedesavoueerd, maar verzacht. Men verzekert ook, dat de keizer zeer over de zoo van pas komende afgetrokkenheid Schneider, waardoor hij het gezegde van de 2 dec. eeue misdaad was, niet gehoord had. Ondanks de milde stemming blijft er toch sprake van een strengere houding tegenover de pers. Van den anderen kant echter wordt verzekerd, dat de Lavalette voornemens is, geene waarschuwingen te geven, dan n.idat de schrijvers der geïn crimineerde artikelen zelven ophelderingen zullen gegeven hebben. Uit Mexico schrijft men het volgende dd. 23 febr. De inneming van Oaxaca, die spoediger en onder gunstiger omstandigheden heeft plaats gevonden, kwam juist in tijds om eene heilzame afleiding te schenken aan de bekommeringen van den jongsten tijd, ten gevolge der toename vau guerillas op verschillende punten des rijks, en waaronder zich, naar het

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1