I 11'1 Zondag, 16 April. 1865. V 318. eten. ’/I gpillen. Overzigt. öuttenlanö. IM 1 7a I 7» «17» 7» 7. Parijs, 12 April. In de zitting der wetgevende vergade ring op heden, heeft de generaal Allard den heer Lanjuinais beantwoord. De baron David meende dat het noodig was de europesche bevolking in Algerie te vermeerderen. Naar zijn naar Apoth. Spui- its. den strijd 957/g 96S/4 ‘A O. ingezonden, MAN. I rm. Apoth. korte 85l./4 188% 6078 30% zes voor potheker, firma Heijden, in de Gebleven koers. ’As De prijs der Advertentiën van één tot regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. 69%6 267m OUDSCHE COURANT. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. 65716 69% 11 April, ogste iers. 9 716 72 51716 inds vele jaren ?en de slijm iönd gebruikt verkiug spijs- irderen, bij. en zeer zacht ;en 32% cent et gebruik, ver- t van de heerem inbrueh, Apoth. GOUDA, den 15 April. Men is in onze dagen reeds gewoon geworden aan den langzamen, langdradigen loop der diplomatische onderhande- lingen, en als eindelijk de eene of andere schikking tot stand komt, is die zoo herhaald van alle zijden besproken en bezien, dat de belangstelling geweldig is verminderd. Wij wenschten tel niet die vreedzame bemoeijingen vervangen te zien door het boos geweld, maar wij zouden de sluipende en huichelende gangen der politiek willen vervangen zien door ronde en cor date behandeling der opkomende vraagstukken. Maar wat moet men denken van de bedoelingen der fransche regering ten aan zien van Some; duizendmaal besproken blijft men even onzeker ten aanzien der beruchte conventie; zal Frankrijk rustig toezien als de Bomeinen, na het vertrek der vreemde bezetting, zich bij Italië voegen Zal het romeinsch bewind bedacht zijn op verdediging, zal het een leger bijeen brengen Is het waar dat van de katholieke mogendheden slechts Oostenrijk en Feije- ren het wereldlijk gezag zouden willen steunen, terwijl Spanje en Portugal zich onttrekken Dezelfde onzekerheid heerscht ten aanzien van het lot der op Denemarken veroverde hertogdommen. Wat bedoelt Pruisen, wat zoekt Oostenrijk, wat willen de overige duitsche staten, wat zal Frankrijk doen Onophoudelijk worden deze vraag stukken besproken, telkens met verschillende wijzigingen ver klaard en eindeloos duren de conflicten voort. Het is een vry nutteloos spel, die herkaauwing van dezelfde problema’s en het is dooiend voor de belangstelling. De altijd verworpen amendementen in de fransche kamer zullen mettertijd vruchten dragen in het opwekken van Frank rijk uit. den doodslaap, waarin het vervallen is. Dan zal het blijken dat de waarheden door de oppositie verkondigd, niet verloren gingen. Velen meenen dat de fransche staatkunde, wat althans het buitenland betreft, onder den invloed van prins Napoleon een andere rigting aanneemtmaar het zijn nog slechts vermoedens, die door daden bevestigd moeten worden. In Spanje hebben de studenten te Madrid eenige onrust ver oorzaakt, die van geringe beteekenis was, maar eene onaange name herinnering is van den gevaarlijken toestand, waarin dat rijk verkeertwant er zoude zoo weinig noodig zijn om tot eene algemeene uitbarsting aanleiding te geven. Uit Amerika weinig belangrijkshet einde van kan ieder nu voorzien, doch de laatste stuiptrekkingen van het bloedig drama kunnen nog vreeselijk zijn, en hoeveel verkeerds ook daar aanwezig moge ziju, toch hoopt dc vriend der mensch- heid nog zooveel goeds van het land der vrijheid. en Drog. op kerstr. n°. 372. (1° LLEN, bereid t, zijn door mij d verkrijgbaar J. BOEKEN- r van de Wed. JDENj in de peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags, jade Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Pc prijs per drie maanden is/2,franco p. post 2,25. pe inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. London, 13 April. Volgens berigten uit New-York van 1 dezer werden de troepen van Grant door de zuidelijken van Boyltonplank verdrongen, maar daarna verdreven de noorde lijken hen en namen White Oak road in Men gelooft, dat het hoofdkwartier van Grant eene mijl voorwaarts is verlegde In Peru is op 28 febr. eene revolutie uitgebarsten in Arequipa de prefect aldaar heeft eene proclamatie uitgevaar digd, waarbij Peget is vervallen verklaard van zijne waardigheid als hoofd der republiek, op grond van het door hem gesloten verdrag met Spanje. Verscheidene steden als Arica, Moqueque en de troepen in garnizoen te Tacua, hebben deel genomen aan den opstand. De admiraal der peruviaansche vloot is met drie fregatten onder zeil gegaan, ten einde zich naar een ge schikt punt te begeven, om met zijne onderhebbende troepen de opstandelingen te gaan bedwingen. en sints on- Slijm- en voorzien met CHBEUDEB, ing zich ook ede het doosje r wel attent op voor het ge it men tracht oordeel zou een militair bewind aldaarnog langonvermijdelijkzijn. De 17 en 18 werden aangenomen. Op 19 is een amendement der oppositie verworpen. De heer Kolb Bernard voerde het woord tegen Italië. 13 April. In de heden gehouden zitting van het wet gevend ligchaam heeft de heer Thiers verklaard een tegenstander te zijn van de italiaansche eenheidhij ziet daarin wel geva ren, maar geenerlei nut vcor Frankrijk. Volgens hem heeft het gouvernement het volgen 1 probleem gesteldTegenover Italië het voorkomen hebben van 'Inmc te leverentegen over de anderen zich het air geven van datzelfde te weigeren. Vermits de paus slechts een arme priester is, die wel een ze delijke kracht, maar geen 300 duizend man achter zich heefi, verzoekt men hem om toe te geventot hiertoe heeft hij dat echter geweigerd, en de toekomst zal het overige zeggen. De heer Thiers houdt staande dat het katholicisme geen belemme ring is voor de h -mane denkbeelden. De omverwerping van het gouvernement des pausen zal zeer stellig de vestiging van nationale kerken na zich slepen. Spreker wenscht den paus niet te Parijs, omdat deze dan te digt bij de Tuilerien zou zijc. De heer Ollivier heeft den heer Thiers beantwoord hij ver dedigde de conventie, die de italiaansche eenheid bevestigt, en bestreed het denkbeeld van den heer Thiers tot eene alliantie met Oostenrijk. Onze meest doorluchtige koningen hebben het denkbeeld van deze alliantie bestreden, die niet vreemd is ge weest aan het ongeluk van het eerste keizerrijk. Het nationa- liteits-beginsel met betrekking tot Hongarije en Venetie scheidt ons van Oostenrijk. De conventie van 7 september brengt de soevereiniteit van den paus onder normale voorwaarden. Wat .de vraag betreftzal de conventie het pausdom zijn wereldlijk gezag doen verliezen; daarop zal de paus zelf antwoorden. Het romeinsche volk heeft het regt tc eischen, dat het goed worde geregeerd en dat het die vrijheid geniete, welke de hr. Thiers zoo levendig voor Frankrijk eischt. De heer Bouher is aan het woord, doch de discussie is verdaagd tot aanst. zaturdag. Berlijn, 12 April. Het ontwerp tot uitbreiding der ma rine, heden in de tweede kamer ter tafel gebragt, verlangt voor Pruisen een achting gebiedend standpunt onder de zee-mogend- heden van den tweeden rang, naartoe zijn noodig 10 ge pantserde fregatten, 10 gepantserde batterijen, 20 korvetten en adviesjagteneen en ander binnen 12 jaren tot stand te brengen. De uitgaven daarvoor worden geraamd op 34,593,500 thalers. De kamers van koophandel te Keulen en te Solingen hebben zich dezer dagen tot de regering gerigt, dringend ver zoekende dat zij pogingen mogt aanwenden, om voor den prui- sischen handel en scheepvaart op de nedtrlandsche havens gelijke voorregten te bedingen als bij het handelsverdrag met Frankrijk in de fransche havens zijn toegezegdbij invoer van goederen uit pruisische of andere in het verdrag opgenoemde havens. Het antwoord der regering hierop is, dat de neder- landscbe havens met de opgenoemde eerst dan zullen gelijkge steld worden, zoodra het handelsverdrag tusschen Frankrijk en Nederland, waarover sedert eenigen is beraadslaagd, van kracht zal zijn verklaard. 14 April. Hoewel niet met zekerheid bekend is welke de conclusien zijn van het rapport der lands-advocaten betref fende de sleeswijk-holsteinsche kwestie, zoo beweert men toch dat daarin aan hertog Friedrich het uitsluitend regt op de hertogdommen ontzegd wordt, althans dat deze slechts op een gedeelte van die gewesten aanspraak kan maken. Men verneemt, dat Oostenrijk binnen kort op nieuw op helderingen nopens de sleeswijk-holsteinsche zaak aan de regering zal vragen. De hertog Christiaan van Augustenburg, de vader van hertog Friedrich van Sleeswijk-Holstein, zal zich weldra vesti gen in de nabijheid van Nienstetten aan de Elvede villa voor hem aldaar in gereedheid gebragt, ligt op den weg naar Biankenese. I “Frankfort, 12 April. De groote voorjaarsmis loopt ten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1