JPING. otterdam, last hebbende te Rotterdam, 35 des voor- rkt te Gouda, IJK. 0uttenlanïL cht. 1S65. Zondag, 23 April. Overzigt. v/v. r. ovenhuis tot Mei 1865, tarissen. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. aars. worden af- nig bank- c begeerende, -ge zich bij Wydttrtuk weder Sleeswijk- aan de JOUDSCHE COURANT. gelegen aan bet volgende I Ellen. an kaas, en 1444, groot 'rkooping 5, des voor in huize van Izijde van het het openbaar en ERVE, ebroed.;rsteeg ld perceel en i B. n°. 90, hebben of op 1 PINK- KRUIWA- GBOOMEN, R.DEN, eene oren, diverse SCHAPPEN, HUISRAAD, le goederen itore van den OlDEBKEEK een bekwaam het Bureau Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is ƒ2,franco p. postƒ2,25. De inzen lieg der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. Laas, met de n BALANS, i de Noord en Noorden C. n°. 1820, en gistingmen gaat daar voort en onvrijheid totdat eene nieuwe revolutie nogmaals de wijziging der verouderde misbruiken beproeft. Portugal eeft nog eens een nieuw ministerie bekomen te Rome viert men feest boven een afgrond, en Italië wacht op de eindelijke beslissing. Men moet het geduld bewonderen van het vurige volk, dat zijnen dierbaarsten wensch onvervuld ziet blijven, en de staatkunde verfoeijen, die Oostenrijk in het bezit iaat van het geroofde Venetie, gelijk die nu i Holstein stilzwijgend tegen den wil der bevolking heerschzucht van Pruisen ten offer brengt. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitc igewone letters worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, den 22 April. Eindelijk is het groote pleit beslist, de hoofdzetel van den opstand gevallen en het opgeworpen bewind uiteen gedreven. Deze uitkomst, hoezeer lang voorzien, komt velen nog onver dacht, omdat men zich hoogst gebrekkige voorstellingen vormde ran de amerikaansche toestanden en het zuiden onder de zelf- zuchtigen vele vrienden telde. In dezen vreeselijken burger oorlog heeft dan toch de zaak der raenschelijkheid overwonnen, schoon op weinig menschelijke wijze. Het laatste tooneel was nog eens een schrikkelijk bloedbad, en du vlugt der opstande lingen kenmerkt zich door bloedige gevechten eu nieuwe verliezen. Algemeen is de verwachting dat Lee den strijd zal moeten opgeven. Nog altijd spreekt men van vrede en vrede handelingen, dat ongerijmd klinktwant het geldt onderwerping en bevrediging der afzonderlijke staten, amnestie en wederop name in de unie. Lincoln en Grant, Sheridan en Sherman hebben hunne namen vereeuwigd, die het nageslacht in zegenend aandenken zal houden. Onberekenbaar zijn de vruchten van den strijd vier millioen slaven vrijgemaakt en de aristocratie der trotsche slavenhouders voor altijd vernietigd. Aan het Zuiden is nu de weg ter ontwikkeling geopend en weldra zal het blijken, hoe heerlijk de vruchten zijn der vrijheid. Wij ontveinzen ons geenzins, dat gevaren van inwendige tweespalt den overwinnaars bedreigen, en dat hebzuchtige heerschzucht de unie nog vu°l kwaads berokkenen kan, maar wij vertrouwen op de kracht van Je betere kern des volks. Pruisen gaat voort in zijn overmoed en wil naar Kiel zijne maritieme etablissementen overbrengen, Let bekommert zich weinig om het pruttelende Oostenrijk, dat de handen gebonden heeft en Frankrijk ziet rustig en zwijgend toe als het verdeelde en magtelooze Duitschland zijne bedoelingen in de hand werkt. De fransche keizer wil Algerie bezoeken, waar het altijd onrustig blijft; wat hij' er doen moet is een raadsel, want een keizer krijgt niets te zien of te hooren, dan hetgene men voor hem goed en nuttig acht. In Spanje heerscht onrust op den weg van duisternis Times toch voortgaan met onrustbarende mededeelingen dien aangaande; doch in andere bladen wordt hiertegen aangevoerd, dat bet blad al die mededeelingen uit de tweede hand en niet regtstreeks als een gevolg van plaatselijk onderzoek ontvangt. Aller aandacht blijft hier bijna uitsluitend op de ameri kaansche aangelegenheden gevestigd. Inzonderheid in onze handelskringen is die kwestie het hoofdonderwerp der gesprek ken, en op onze beurs doet zij nog steeds haren invloed ge voelen. Het algemeen verlangen naar nadere berigten werd intusschen heden bevredigd door de ontvangst van tijdingen, loopende tot den 8 dezer. Daaruit blijkt dat bet krijgsgeluk steeds aan de zijde der noordelijken blijft. Uit de vroegere mededeelingen was reeds gebleken dat Grant en Sheridan het vlugtende en half vernielde leger van Lee achtervolgden, om zoo mogelijk zijn terngtogt naar het zuid-westen te verhinderen en hem tot overgave te dwingen. Volgens de heden cutvan- gen tijdingen laat het zich wel aanzien dat zij dit doel zullen bereiken. Tc Washington waren althans reeds officieele depeebes van generaal Sheridan ontvangen, waarin hij meldt dat hij, na Lee van maandag 3 april tot den volgen len woensdag te hebben achtervolgd, hem dien dag bij het Burkersville-st.lion aan den Danville spoorweg iuhaalde, en hem daar op nieuw aanviel en versloeg. Die nederlaag der zuidelijken moet geweldig zijn geweest, daar Sheridan, volgens zijn rapport, behalve eenige duizenden gevangenen, een aantal stukken geschut benevens ander oorlogsmaterieel, ook zes generaals in handen kreeg, na melijk Ewell, Button, Kershaw, de Barry, Coarze en Curtew Lee. Den volgenden morgen werd Lee op nieuw, en wel door Meade aangevallen. Hij leed toen op nieuw eene nederlaag. Des avonds had het overblijfsel vun het vlugtende zuidelijk leger de hoogten nabij Sailors Creek bereikt, alwaar het door het korps onder generaal Humphrey v erd achtervolgd. Sheri dan verklaart in zijne depeches dat I ?e genoodzaakt zal zijn zich over te geven. Te New-York v as bij het. afzenden der laatste berigten, reeds het gerucht veipreid, dat dit reeds ge beurd was, doch dat schijnt nog voorbarig te zijn. Parijs, 19 A; ril. In den ministerraad, zaturdag jl. gehou den, hebben al de ministers zich eenstemmig verklaard tegen het plan des keizers om eene reis naar Algerie te ondernemen. Niettemin is het zoo goed als zeker, dat zij plaats zal hebben. Zou die aanstaande vrij langdurige afwezigheid des keizers van Parijs de oorzaak zijn van de buitengewone flaauwbeid der beurs? Sommigen beweren zulks en voorzeker zal die omstan digheid wel iels toegebragt hebben tot de daling, die de 3 pCts. rente, het cred mob. en de ital. leen, ondergingen, waarvoor men echter nog andere gronden bijbrengt. Zoo wil men weten dat Lee zich aan generaal Grant heeft overgegeven en zijn leger ontbonden is; tot op dit oogenblik ontbreekt, voor zoo ver bekend is, de bevestiging van dit gerucht, hoewel de Moniteur in eene particuliere correspondentie mededeelt, dat de toestand van Lee wanhopig is, en hij waarschijnlijk evenmin proviand als ammunitie heeft. In Mexico is door keizer Maximiliaan een besluit uit gevaardigd, houdende bepalingen tot uitvoering der wet vau 26 febr., welke de door het republikeiusche bestuur bewerkstelligde secularisatie der kerkelijke en geestelijke goederen in beginsel bekrachtigd heeft. De keizer heeft ook een belangrijk besluit, betrekkelijk de zaak der kolonisatie genomen er is namelijk door hem bepaald, dat de buitenlanders, die zich in Mexico nederzetten en er gronden in eigendom verkrijgen, terstond af stand doen van hunne nationaliteit en onderdanen van Mexico worden moeten. De heer Lesseps heeft een feestmaal gegeven aan de af gevaardigden der kamers van koophandel, die op zijne uitnuo- diging den staat der werken op de landengte van Suez waren komen opnemen. Onder de 110 aldaar vereenigde gasten was ook de heei Bulwer, Engeland’s gezant bij de Portedeze had niet alleen de uitnoodiging aangenomen, maar heeft ook aan het feestmaal eenen toast op den voorspoed der onderneming ingesteld. Londen. 20 April. Berigten uit New-York van 8 dezer belden, dat de generaal Lee nog altijd wordt vervolgd door Sheridan, die den vijand steeds afbreuk te doen. Men zegt dat er bij Burkersville een hevig gevecht heeft plaats gehad, baarbij Lee op de vlugt geslagen en Ewell en vijf andere generaals gevangen genomen zijn. De dagbladen deelen het uitvoerig officieel rapport mede Jan den britschen gezant te Petcrsbuig, betreffende de aldaar I heerschende ziekte. Het bevat de antwoorden op zeven vragen, door hem aan het russisch gouvernement gedaan. Hoewel de hoofdinhoud daarvan reeds medegedeeld is, blijkt nog uit dit stuk, dat het aantal lijders in februarij 11. in de hospitalen opgenomen, tweemaal zoo groot was als dat der patiënten in diezelfde maand van 1864. De sterfte daarentegen was veel grooter, daar het aantal dooden gemiddeld 25 a 30 daags be droeghet maximum was 60. Hoewel in het rapport duidelijk wordt herhaald, dat de ziekte an het afnemen is, blijft de

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1