WATER SUR. Zondag, 30 April, 1805. UuttcnlflnïL Jonker, ’singel. ITecten. 'kooplog Overzigt. 4°. 5°. 2°. Kruiken, L86ö. GEBRUIK. kt, a 3 cents e Lebblooueri.1 BEKENDMAKIN G. Men moet overleggen: GOUDSCHE COUR A 30. De 144% 827/8 827/s 92% 92 50% 40% 46% 1». 189% 61,S/,6 31s/]6 787/S 65»,% 70 Hoogste koers. 61% 72%s 95% 144% )N vraagt men am MARKEUB. au dezer Courant, rij Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiende wegD. n°. 60. kantore van den te Onderkerk aan ag 25 April. Gebleven koers. 40% 46% 957a 511/4 19'/, 63% 69% 70 25% 188% 1 61>% 1 31% I 78% 65%, 63% I 69% l 70 3 25% 3 KALFVAAR. BALVEREN. een AARD, 1 ZEUG JERENWAGEN, HELKGEREED- HEUBELEN en verder te koop De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Londen, 26 April. Uit New-York wordt dd. 15 jl. het volgende gemeld. Gisteren avond is een aanslag op het leven van den president Lincoln gepleegd, tijdens hij de voorstelling in den schouwburg te Washington bijwoonde. Door een pistool schot gewond is hij heden ochtend aan de gevolgen daarvan bezweken. In denzelfden avond is eene poging gedaan om den heer Seward, minister van buitenl. zaken van bet leven te be- roovenook hij is zoo gevaarlijk gekwetst, dat aan zijn behoud wordt gewanhoopt. De generaal Sherman rukt nog steeds voorwaarts. Het gerucht dat Raleigh was ontruimd, heeft zich ten volle bevestigd. Goud agio 51 1/2. De beurs is allerwege gesloten, uithoofde van het overlijden van den pre ..lent Lincoln. (des avonds.) Met betrekking tot den moordaanslag, ge pleegd op den president van Noord-Amerika, den heer Lincoln, worden de volgende bijzonderheden medegedeeld. De president bevond zich in den schouwburg, toen iemand hem van achteren naderde een pistool op hem loste, waardoor de heer Lincoln doodelijk werd gewond. L: ter is gebleken dat de moordenaar Booth was geheeten. Een broeder van den moordenaar drong door in de woning van den heer Seward, die het bed moest houden, ten gevolge van het ongeval, hem voor eenige dagen overgekomen. Booth bragt den heer Seward verscheidene wonden toe met e?n dolk. De zoon van den minister op het hulpgeroep toesnellende, werd doodelijk gewond. Door een toevallige oorzaak is de generaal Grant verhinderd geworden zich naar den schouwburg te be geven in den avond, toen de moord op den president is ge- aan den LJssel, i !D Mei 1865, dJ zullen ten huize] onder Onderkerk openbaar worden Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. postƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, bren gen ter kennis van de belanghebbenden, dat met betrekking tot de vrijwillige verbindtenissen voor de militaire dieust bij de koloniale troepen, door Zijne Excellentie den Minister van Oorlog zijn vastgesteld de navolgende voorwaarden Men r. -i.n vao 18 tot 40 jaren oud, lang minstens 1.57 ned. ’.1, in allen opzigte gezond en voor de militaire dienst geschikt. ivertentie houdende eid-verklaring van u: Ingevolge ver- Jrwijl in dat zelfde regters mr. J. H. vormd. 'INK MAN. deden zijne vrienden pogingen om hem in den senaat te brengen, doch zonder gevolg. Evenmin slaagde de poging op de republikeinsche nationale conventie van 1856, om zijne kandidatuur voor het vice-presidentschap door te drijven. Vier jaren later gelukte het echter hem op de nationale conventie van Chicago tot kandidaat voor het presidentschap te doen verkiezen. De publieke opinie was destijds gunstig voor de republikeinsche partij gestemd, en Lincoln behaalde de zege op zijne mededingers. Gelijk men weet is zijne verkiezing tot president, waarin de zuidelijken eene oorlogsverklaring wilden zien, de aanleiding geweest tot het uitbreken van den bloedigen oorlog, die thans vier jaren heeft geduurd. De redevoering, waarmede Lincoln het presidentschap aan vaardde, was weinig naar den zin van een deel der republi keinen, omdat zij te veel een verzoenenden geest ademde, en toen, na het uitbreken van de vijandelijkheden, de noordelijke troepen bij Bulls Run de nederlaag hadden geleien, was de openbare meening niet ongeneigd om Lincoln daarvoor verant woordelijk te stellen. De stemming te zijnen opzigte verbeterde echter, toen hij aan generaal M’ClelIan het bevel over het leger overdroeg. Toch heeft Lincoln al den tijd van zijn bestuur met een sterke oppositie, vooral in het westen, te worstelen gehad. Het kan intusschen niet ontkend worden, dat Lincoln in de moeijeiijke omstandigheden, waaronder de unie gedurende zijn bestuur verkeerde, een mate van geestkracht en eeue bekwaam heid heeft aan den dag gelegd, die bewondering verdienen. De politiek, die hij met onverzettelijke standvastigheid steeds voor oogen hield, had de ondeelbaarheid der uuie tot grond slag. Dien ten gevolge beschouwde hij de zuidelijken als re bellen, die tot eiken prijs tot onderwerping moesten worden gebragt. Dat die politiek door de meerderheid der burgers van het noorden werd goedgekeurd, bewees de herkiezing van Lincoln in het laatst des vorigen jaars, niettegenstaande de groote krachtsinspanning van de partijen, die hem of zijne politiek vijandig waren. Zijn dood, op dit oogenblik, meer dan ooit een verstandig en voorzigtig politiek beleid, car ginds noodig is, kan op den loop der zaken eeu grooten invloed uitoefenen. GOUDA, den 29 April. Op het oogenblik dat de volharding van het noorden met de schoonste zegepraal bekroond werd, en de bloedigste bur geroorlog ten einde gebragt de heerlijke uitkomst in de ver nietiging der slavernij verzekerde en de schoonste uitzigten opende van vernieuwden bloei en welvaart, vervult het berigt van den afgrijselijken moord elks gemoed met ontzetting en bedreigt de ontkiemende hoop met bittere teleurstelling. Wat men ook vreesde of hoopte, dit had niemand verwacht, Lincoln verraderlijk vermoord, de aan zijn bed gekluisterde Seward door dolksteken gemarteld, Grant en Stanton als toevallig aan het gevaar ontkomen. Het zuiden zet zich de kroon op bij het eindigen van den boozen opstand. Het treurig onheil wordt verzw’aard door het gering vertrouwen dat de vice-pre sident geniet, die den president volgens het voorschrift der staats regeling opvolgt. De bijzonderheden van het schrikkelijk feit ontb'eken bijna geheel en de weinige medegedeelde zijn verward en tegenstrijdig. Weldra zal men meer vernemen; de eerste indruk was algemeene ontzetting; maar onberekenbaar zijnde gevolgen in het legenwoordige tijdstip. Lincoln was als zoo velen in Amerika «en man die zich zelven door eigen geest kracht vormde en zich langzaam uit onkunde en onbeduidend heid tot groote bekwaamheid en hoogen invloed verhief. De ruimte ontbreekt ons om zijne geheele levenschets over te nemen, wij bepalen ons tot het volgende: De politieke carrière van Lincoln begon eigentlijk eerst regt in 1844. Om zijn redenaarstalent en zijn aanzien in Illinois en Indiana, was hij de man, die op de politieke vergaderingen in beide die staten een grooten invloed uitoefende. In 1847 werd hij lid van het congres te Washington. Daar onder scheidde hij zich zoowel door zijn welsprekendheid als door zijn vastheid van beginselen en zijn karakter. Twee- of driemaal Een extract uit het geboorte register. Een bewijs van goed gedrag afgegeven door de bevoegde autoriteit zijner woonplaats. Het bewijs dat aan de verpligtingen ten aanzien van de Nationale Militie is voldaan. Minderjarig (geen 23 jaren oud) zijnde, een behoorlijk gelegaliseerde toestemming van ouders of voogden. Gehuwd zijnde, een gelegaliseerd schriftelijk bewijs dat de echtgenoote met het in dienst treden genoegen neemt en zich heeft verbonden haren man niet naar Indie te volgen. koloniale verbindtenis wordt aangegaan als soldaat der Infanterie, voor den tijd van zes jaren, te rekenen van den dag der inscheping naar de bestemming. Het handgeld bedraagt de som van 150:- Het aanbrenggeld is 10:- Tot het aangaan van melden in iedere plaats toriteit gevestigd is. Gouda, den 28“ April 1865. Burgemeester ei. Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. eene verbindtenis kan men zich aan waar garnizoen of eenige militaire au-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1