GANGEN SCHUTTERIJ. RILDEN JEKHANDEL te Kampen, een j lijhouten j met vijf en éréoscoop- nco. iffecten. Overzigt. 1865. GOUDSCHE COURANT naar wegen het gemeeute-bestuur ambts- KENNISGEVING. J. van BERGEN IJZEN DOORN. 144% 39 »6%* 93% 61% 65%S IRINKMAN 88% 93% |190% 61% 31% 49% 18% 68% 25 96%, 144% 65%, 70 Gouda, den 5n Mei 1865 Burgemeester en Wethouders voornoeind, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUI JN. v. BERGEN IJ ZEN DOORN. ENTIE. t vatbaar voor guu- Mei. j Gebleven I koers. 62 me ruime sor- 5, 20, 25, 30, 60, 65, 70 en aronder fijne Qts. Mede te taande dépots: iten. Gouda, bij bijH.W.van 1 Kleeuwens L. G. Post. franco. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 6G. Mei 1865. Gaillard, 12 d. ogendoorn, 5 m. C. Nobel, 64 j ;sdag 9 I Hoogste I koers. 62 49% 183/. 611/, 68% 68%, 25 I 381’/!, Johanna, ouders C Johannes, ouders p us, ouders C. Thim lusselson en M. de Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Ju de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden i^/’2,franco p. post/2,25. De inzending der AJvertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. nalatig zijn, niet te min van wtgen het gerueente-bestuur ambts halve worden ingeschreven, en bovendien door den Schutters- Raad worden verwezen tot eene geldboete; terwijl dezulken ZONDER LOTING bij de SCHUTTERIJ uiien worden inge- lijfd, indien bet zal blijden, dat er tijdens de verzuimde in schrijving geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling te hunnen aan zien bestonden. Wordende eindelijk degenen, welke aan de inschrijving moeten voldoen, verwittigd, dat zij bij gemelde inschrijving moeten overleggen hun bewijs van Geboorte, zu’lende z'j, voor zoo verre zij Ahier geboren zijn, zich te dien einde moeten vervoe gen op de Secretarie dezer gemeente op MAANDAG den löa Mei aanstaande, van des voormiddags tien tot des namiddags écn ure. En zullen zij tevens verpligt zijn bij L inschrijving op te geven hun naam en voornaam, de stiaat, de wijk en het nummer van het huis, hun beroep benevens dat hunner ouders, alsmede sedert wanneer zij Ingezetenen dizer gemeente ge weest zijn. de Jong, 1 j. Vroom, 9 j. 8 m. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van brengen ter kennis van de Ingezetenen, dat ter voldoening a~u art. 69 der Wet van den 4 Julij 1850 (Staatsblad n°. 37.) afschriften van de Processen-Verbaal, betreffende de benoeming vau drie leden van de Provinciale Staten, bedoeld L j de artikelen 52 en 67 dier Wet, zijn aangeplakt, en zulks aan den ingang van de grootc Kerkstraat by de Markt, alsmefe dat gelijke afschriften op de Secretarie der Gemeente zijn nedergelegü, alwaar daarvan inzage kan worden genomen op iederen werkdag, van des morgens tien tot des namiddags één ure. Gouda, den 12n Mei IS65. Burgemeester en Wethouders voordoe, md, De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJX. De prij dvertentitn van één tot zes regels met lUucgrip van het zegel is S0 Cent, voor eiken regel daarboven 11» Lent. Buitengew one letters worden berekend plaatsruimte. GOUDA, den 13 Mei. De berigten uit Amerika blijven voortdurend gunstig i..i den. De minister Seward begint te herstellen. De Instate gvrbenden van het zuiden capituleren. De moordenaar van Lincoln is om gekomen en men heeft, om elke uitbarstig der volkswoede te voorkomen, het lijk in alle stilte begraven. Enkele medeplig- tigen zijn gevangen en het schijnt meer en meer te blijken, dat er een complot bestond. Intusschen blijft alles rustig en men begint reeds enorme sommen op <le krygsuitgaven te bezuini gen. Sherman ziet zijne handelwijze afgekeurd; hij is waar schijnlijk beter krijgsoverste dan diplomaat, want hij g;m te ver in het toegeven. Het was Jefferson Divis nog niet geiukt te ontkomen en het is te vree/eu dat hij den noordelijken in handen zal vallen. Beter ware het dat hij ontkwam, want de volkswoede tegen hem inogt matiging en menschel yk heid doen vergeten. Tot nu moet men erkennen dat geen w ra ikzucht de gemoederen beheerschtde opgewondenheid zal spoedig be daren en de herstelde unie zal op vaste grondslagen gevestigd uen bloei verhoogeu van het land der vrijheid. Italië betreedt den weg der onderhandeling maar de Italia nen zijn tegen elke concessie aan Rome. Nog altijd is het geheel onzeker of de zending van Vegezzi tot eenig resultaat heeft geleid. De groote kwestie der italiaansche eenheid zal niet door woorden afgedaan worden, maar de tijd der beslissing is nog niet daar. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda, gezien de Wet op de Schutterijën van den lln April 1827, (Staats blad n°. 17), alsmede de Reglementaire bepalingen, voorkomende in het Staatsblad van den 21° Maart 1828, n°. 6. In aanmerking nemende, dat het tijdstip genaderd is, waarop behoort te worden overgegaan tot het inschrijven voor de schutterlijke dieust Hebben goedgevonden aan de Ingezetenen kennis te geven, dat een ieder, in de termen der Wet vallende, verpligt is zich voorde DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ te doen inschrijven. Dat tot de inschrijving zitting zal worden gehouden in het RAADHUIS dezer Gemeente, op Maandag den 22u Mei aan staande, van des voormiddags tien tot des namiddags één ure. Dat de bovengemelde Wet ten aanzien der voorschre.cne ver- pligting, de navolgende bepalingen en voorschriften behelst: Art. 1. Ieder Ingezeten van het Rijks die op den 1° Ja nuary van elk jaar, zijn 25ste jaar zal zijn ingetreden en zijn 346te niet voleindigd zal hebben, zal, ingevolge de bepalingen dezer Wet, daartoe opgeroepen zijnde, verpligt wezen de schut terlijke dienst uit te oefenen. Als I dezer wet, beschouwd a. Ingezetenen worden, met betrekking tot de toepassing Alle Nederlanders, binnen het Rijk hun gewoon verblijf houdende. Alle Vreemdelingen, binnen het rijk woonachtig, welke hun voornemen om zich daar te vestigen, zullen hebben aar den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukkelijke ver klaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen en de hoofdmiddelen van hun bestaan. De tijdelijke uitoefening van een bedrijf of handwerk in eenige ondergeschikte betrekking, gelijk die van leerling, knecht, enz., kan op zichzelve niet beschouwd w’orden als etn bewijs van het voornemen om zich in dit Rijk te vestigen. Art. 6. Elk jaar, vóór den eersten Junij, zullen de Inge zetenen, welke op den eersten Jan narij van het jaar hun 25e jaar van ouderdom zullen zijn ingetreden, zonder onderscheid, of zij vermeenen mogten al of niet tot de vrijgestelden of uit geslotenen te behooren, verpligt zijn zich bij het bestuur der gemeente, in welke zij wonen, voor de Schutterij te doen inschrijven. Art. 7. Zij, die in meer dan eene gemeente bun gewoon verblijf houden, of den zetel van hun vermogen hebben ge vestigd, zullen tot de Inschrijving verpligt zijn binnen die ge meente, alwaar eene dienstdoende Schutterij aanwezig is. Bijaldien in die verschillende gemeenten alleen dienstdoende of alleen rustende Schutterijën beslaan, zullen zij zich doen in schrijven in de gemeente, alwaar zij voor de personele belasting zijn aangeslagen, en de ambtenaren in dia gemeente, alwaar zij ambtshalve verpligt zijn hun verblijf te houden. Art. 8. Die van hunnen ouderdom geen voldoend bewijs geven, zullen door het plaatselijk bestuur worden ingeschreven naar deszelfs oordeel, onverminderd de bevjegdheid van den ingeschrevene om van zijnen juisten ouderd un nader te doen blijken. Wordende dientengevolge alle ingezetenen, welke in de ter men van gemelde artikelen vallen, dat zijn zij, welke deu eersten Januarij 11. hun 25e jaar zijn ingelreden of geboren werden in den jare 1839, mitsgaders de zoodanigen tusschen de 24 en 35 jaren oud, welke sedert de laatst gedane oproe ping in dato 4 Mei 1864 zich alhier met der woon hebben gevestigd, opgeroepen, om zich op den bier bovengemelden dag, op de uren en op de plaats ter inschrijving bepaald, aan te meiden, zullende zij, welke hieromtrent onverhoopt mogten

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1