Öuitenlanï». üHnnenlanft. Gemengde Berigten. Berlijn, 11 Mei. De Prov. Corr. analyseert de memorie, van welke de voordragt betreffende Ie oorlogskosten vergezeld gaat. De regering geeft in die memorie het vertrouwen te kennen, dat hare handelwijze met de meening des lands over eenstemt. Zij is overtuigd, dat de inlijving de doelmatigste oplossing zoo voor Pruisen als voor Duitschland en de her togdommen ware, doch acht die, met het oog op de groote financiële offers, niet zoo dringend noodig in 's lands belang, dat men onder alle omstandigheden naar de verwezentlijkiug moest streven, zonder te letten op het behoud van den vrede. De regering gelooft echter aan de eischen in de depeche van 22 febr. gesteld onder alle omstandigheden te moeten vasthouden, en meent dat de voorloopige toestand moet voortduren, tot men verzekerd zij, dat daaraan zal voldaan worden. De regering zal in de wenschen van de bevolking der hertogdommen, zoo dra die door eene vertegenwoordiging zijn uitgesproken, een belangrijk element voor haar eigen besluit vinden. Marktberigten. Delft, 11 Mei. De matig aangevoerde granen ruimden heden bij eene slappe stemming langzaam op; van afwijkende soorten bleef veel te koop over. Westl. tarwe/7.50 a J S 60 Westl. rogge 5.40 a 5.80 Westl. zomergerst 4.20 k 4.60. Peulvruchten zonder handel. in Pruisen is elke hoop op schikking vervlogen; de regering volhardt in hare verblinding en de vertegenwoordiging in on bezweken tegenstand. De oostenrijksche vertegenwoordigers begrijpen te regt, dat bezuiniging volstrekt noodzakelijk is en men vleit zich dat de regering buigen zal voor den wil des volks. De hessen-darmstadtsche eerste minister von Dalwigk heeft den in het verleden jaar door de kamer geweigerden verkoop van staatsdomein aan den bisschop van Mainz toch tot stand gebragt. en nu heeft eene groote meerderheid den ongehoorza- mec staatsdienaar in staat van beschuldiging gesteld. Duitsch- land ontwaakt langzaam, en het is ie voorzien dat de constitutieu weldra meer dan een stuk papier zullen zijn. Spanje en Griekenland gaan nieuwe woelingen te gemoet. Portugal zal nog eens andere ministers krijgen. In Engeland begint men partij te kiezen voor het noorden, ofschoon zoo velen meer gestemd schenen voor het zuiden. Napoleon doet ons denken aan zijn grooten oom, die in Egypte muzelman was; hij beproeft het onmogelijke als hij Arabieren door woorden wil vangen. Het bevalt hem in Algerie en hij schijnt gerust over den loop der zaken in Europa. Toch kan niemand voorzien, hoe een vonk in het kruid kan vallen en hoe ongedachte toevallen de beste berekeningen op eens doen falen. Londen, 8 Mei. Berigteu uit New-York van den 27B*eD melden het volgende De moordenaar van den president Lincoln werd hevig vervolgd door policie-agenten onder bevel van den kolonel Solmes, in de moerasstreken van St. Marie aan de oevers vaii den Rappahannock. Men had zijn spoor gevolgd tot aan de hoeve van Barker, waarin hij zich met zijn mede- pligtige Harrold verborgen hield. Beiden waren tot aan de tanden gewapend en men was genoodzaakt de schuur in brand te steken om hen naar buiten te drijven. Beiden werden ge vang 11, maar Booth eerst nadat hij door een kogel midden in de borst getroffen was hij stierf bijna onmiddellijk. De Tunes bevat en langen brief van Booth, den moordenaar van den president Lincoln. Dei e brief was door Booth in handen gesteld van zijn schoonbroeder Clarke te Philadelphia en zorg vuldig verzegeld, terwijl Booth te kennen gegeven had dat hij papieren vau waarde bevatte. Na het bekend wor «en der misdaad had Clarke hem geopend en in handen der politie gesteld. 10 Mei. De Belgian heeft berigten aangebragt uit New-York van 20 april des namiddags. Berig'.en m*t deze gelegenheid ontvangen, melden dat de generaal Johnston zich den 26stec met zijne ge- heele legermagt a; n Sherman heeft overgegeven op dezelfde voorwaarden als Lee. Jefferson Davis is in Zuid-Carclina aan gekomen. De minister van oorlog Stanton heeft eene aanzien lijke vermindering op de militaire uitgaven bevolen. In de zitting van het huis der gemeenten is weder be raadslaagd over h.'t bekende voorstel van den heer Baines, strekkende om eene uitbreiding aan het stemregt te geven door den census van 10 op 6 te vermiuderen. De minister van binnenl. zaken, die bij de voortdurende ongesteldheid van lord Palmerston het woord namens het kabinet voerue, ver klaarde dat hij en zijne anibtgenooten voor de tweede lezing der wet zouden stemmen, omdat zij zich vereenigden met haar beginsel, en met den heer Baines eene uitbreiding van het stemregt in de steden, waardoor een aanmerkelijk deel der arbeidende volksklasse in het kiezerscoliegie opgenomen zou worden, nuttig en noodig achtten; maarzij wilden niet geacht worden daarmede de door den heer Baines voorgedragen wij ziging goed te keuren. Hij verklaarde verder dat het gouver nement geen bepaald plan van parlementshervorming had, maar zich dienaangaande het oordeel wilde vr:j houden, om vervolgens te handelen zoo als de omstandigheden, het algemeen belan» en de weusch der natie, welke aldra bij de algemeene verkie zingen zou blijken, zouden aan de hand doen. De heer Israeli, het hoofd der conservatieve partij, achtte de voorgestelde wijziging geheel ondoelmatig en ontoereikend tot wegneming der gebreken in 's lands representatieve instel lingen. Hij waarschuwde dringend tegen het invoeren dei democratische begrippen in de engelsche staathuishouding. Ook door onafhankelijke leden van liberale denkwijze werd het voc.stel ontoereikend en ondoelmatig geachten ten laatste is met 288 tegen 214 stemmen besloten hetzelve niet tot een onderwerp van nadere discussie te maken. Berigten uit New-York van 29 april melden, dat de generaal Grant het verzoek van de hand heeft gewezen, dat hem gedaan was om aan Jefferson Davis en de andere hoofden der zuidelijken amnestie te verleenen en hun te vergunnen het land te verlaten. Volgens de New-York Herald betreft de ca pitulatie met Johnston gesloten al de legers van Tennessee Noord Carolina, Georgia en Florida met 66 generaals. De !e- gerafdeelingen van Kirby Smith en Taylor vertegenwoordigen thans de geheele strijdmagt van het zuiden. Taylor is bereid te capituleren. Jefferson Davis heeft met eenige zijner lotge- nooten Zuid-Carolina bereiktmen verv acht dat hij gevangen genomen zal worden, alvorens hij den Mississippi oversteekt. De kamer van koophandel te New-York protesteert tegen het in beslag nemen van particulier eigendom in de zuidelijke staten wanneer de betrokken personen aan de unie den eed van ge trouwheid af eggen. De gevangenen worden onder bepaalde voorwaarden vrijgelaten. Parijs, 10 Mei. De washingtonsche correspondent van de Agence Havas meldt het volgendeDe heer Seward was in zoover hersteld, (lat hij reeds eenmaal in een rijtuig had kun nen uitgaan. De toestand van zijn zoon Frederik wordt beter. De generaal Grant, die den 24n te Raleigh is aangekomen, i ffV Sherman de berisping der regering overgebragt wegens ove-seukomst door hem met Johnston gesloten, aan wien dadelijk is kennis gegeven, dat het gouvernement de ratificatie weigert, met bijvoeging dat de civiele aangelegenheden niet behandeld kunnen worden in conventies tusschen militaire be velhebbers. De heer Stanton heeft in eene depeche aan de bevelhebbers der verschillende legers van de afkeuring der handelingen van Sherman door het gouvernement kennis gegeven, met last om in het vervolg aan geen bevel te gehoorzamen, dat genoemde bevelhebber mogt geven. Weenen, 10 Mei. Yrij algemeen is men van gevoelen, dat de oostenrijksche regering het budget zal goedkeuren, gelijk het door het huis der afgevaardigden is gewijzigd. Bij den geduchten brand, welke voor korten tijd Admont in Stiermarken heeft geteisterd, is de benedictijner abdy aldaar insgelijks eene prooi der vlammen geworden. Deze abdy was in menig opzigt een der merkwaardigste gebouwen in geheel Stiermarken; zij had 1180 ramen, 6 tuinen in en om het klooster; het was het rijkste geestelijke gesticht des lands en bevatte een zeldzamen schat boeken en handschriften de bibliotheek telde ongeveer 80,000 deelen, en onder deze bevonden zich 900 incunabelen en meer dan 1000 handschriften, om hunne zeldzaamheid of om andere redenen hoogst merkwaardig. Aan de vereenigde pogingen der kloosteruewoners en de van elders toegesnelde menigte is het gelukt de bibliotheek en de verza melingen van verschillenden aard, bijna geheel te redden. Een 20tal personen, bewoners van de abdij, zijn bij den brand omgekomen. Het gebouw is een puinhoop geworden. 11 Mei. De Abendpost constateert dat de onderhande lingen, die tegenwoordig tusachen Turijn en Rome plaats hebben, alleen kerkelijke aangelegenheden betreffen. De geruchten dat oostenrijks gezant Rome aan die onderhandelingen deel neemt, behoeven, zegt het blad, naauwelijks wederlegd te worden. Een ander artikel van genoemd blad spreekt van parlemen taire bandeloosheid" en zegt, dat het „hoog tijd is aan het schreeuwend misbruik een eind ie maken," en dat men mag vertrouwen dat de regering hare zorg aan die taak wijdt. De Kieler Zeitung deelt het volgende mede omtrent de sterkte der pruisische troepen in de Elbe-hertogdommen Die der infanterie is 12,090 man, der cavailerie 1500 man. Betref fende de oostenrijksche troepen berigt men, dat de sterkte is respectief 5090 en 400 man, uitmakende een totaal van 17,180 man infanterie en 1900 men cavailerie. Uit Flensburg wordt gemeld, dat, ten gevolge van het onderzoek, ingesteld tegen de onderteekenaars van het adres aan keizer Napoleon, vijf personen regens poging tot landver raad. en verleiding daartoe veroordeeld zijn tot een half aar vestingstraf en in de kostentwee tot 2 maanden gevangenis straf en in de kosten, terwijl een met veroordeeling in de kosten is vrijgesproken. GOUDA, 13 Mei. De benoeming van den heer IJzendoorn iot lid der provin ciale staten heeft een zeer aungenamen indruk gemaakt. Op tich zelve betcekent het zooveel niet, dat de man van algemeen erkende bekwaamheid, die om zijn edel karakter door allen treacht en bemind v ordt, in het district zijner inwoning zich troepen ziet tot den voorstand der provinciale belangen, dat hij eene groote meerderheid verkrijgt op een geheel vreemd en onbekend persoon;maar wij waren reeds gewoon overstemd te worden in ons district door eene meerderheid, die trouwe- looze inblazingen volgt en gereed is ook den onbeduidendsten reactionair aan te nemen op de aanwijzing van wel bekende lieden zoo dat het eene welkome verrassing is de door velen betwijfelde zekerheid te verkrijgen, dat de meerderheid der kiezers geen lijdelijke werktuigen zijn en zelfstandig kunnen handelen, als zij gewezen worden op een bekend man. Zijn beiden onbekend dan gelden andere gronden en velen geven de voorkeur aan al wat groen of groenachtig is, maar nu wist men wie ineu koos en weinigen lieten zich misleiden. Het was dan ook onder algemeene toejuiching der geheele bevolking dat donderdag avond aan het nieuw benoemde lid der staten van Zuid-Holland eene serenade met fakkellicht werd ge bragt door het hoornmuziekcorps van het 4e regiment infanterie. Allen stemden in met de hulde den benoemde toegebragt en aller wensch is dat het hem vergund moge zijn in verschillende betrekkingen lang werkzaam te zijn ter bevordering van de waarachtige belangen des volks. Morgen, zondag middag te 121/2 uur hooru-muziek vau het 4e reg. infanterie, in het park. Tot lid van de tweede kamer der staten-generaal voor het kiesdistrict Haarlem, is met 757 stemmen herkozen de luitenant-generaal van Muiken. Onmiddellijk na de aanneming der suiker-accijnswet is cea niet minder belangrijk wets-ontwerp in behandeling gekomen, het west-indisch regerings-reglement, dat be- .md schijnt om onze west-indische bezittigen, na de weldaad der emancipatie, tot zelfontwikkeling en krachtigen bloei op te voeren. Wel hebben twee sprekers, de heeren van Goltstein en W intgens den stap te stout, te doortastend, te liberaal geschetst, juist op grond van de nog z.oo groote achterlijkheid dezer koloniën, maar Je tijd is nog niet zóó verre af dat men datzelfde van Ne derland evenzeer beweerde en zijne bevolking noch rijp noch vatbaar achtte voor staatkundige hervorming. En nu moge men, niet het oog op wezentlijk verschil van toestand het nog niet zoo gaaf eens zijn over de mate van toepassing, bij goed ge leide en krachtig bevorderde immigratie, bij eenige meerdere belangstelling van de huiszittende eiqrenaren, k?.*i Suriname eene schoone toekomst te gemoet gaan, \»°arop meer speciaal de heer Dirks wees, en wij herinneren daarbij dat er een rapport van den graaf van den Bosch bestaat vóór de instelling van Java's cultuurstelsel, waarbij het productief vermogen van onze west-indische bezittingen oneindig prooter werdt geschat dan dat onzer oost-indische bezittingen. Daarvan ook partij te trekken, daaraan den stoot te geven, ouder de hoede van vrijgevige instellingenziedaar wat ons volk ook in die koloniën te doen staat. En daarom weg met partijschap er. partijtwisten, waar er voor het levend geslacht en voor den nakomeling nog zóó veel in harmonie te doen is. In de zitting van ue tweede kamer van woensdag zijn de algemeene beraadslagingen voortgezet over het reglement op het beleid der regering in de kolonie Suriname. Door de hh. Rochussen, J. K. van Goltstein, Guljó en Mijer zijn onder scheidene bedenkingen daartegen ingebragt, die door den heer Kappeyne van de Coppeilo en den minister van koloniën wer den wederlegd. Uit de mededeeliugen van den minister bleek, dat sedert 1840 het bedrag van de subsidien, door het raoe- derlaud aan West-lndie verstrekt, geklommen was tot 40 millioen. De minister z 1 den bloei van Suriname te verwachten j niet alleen uit de plantagien, maar ook uit het bebouwen van kleine stukken grond, door hen die zich daar als kolonisten vestigen. Vo«j regeringswege zou geen voorstel gedaan worden I om van staatswege immigratie te doen plaats vinden. I In de zitting van donderdag zijn de algemeene beraad- I slagingen over het west-indisch regerings-reglement afgeloopen I de artikels 3 tot 10 (reglement Suriname) aangenomen. I In de bijeenkomst van gisteren zijn de beraadslagingen I over de afzonderlijke artt. voortgezet, maar nog niet ten einde ISebragt. Meu is gevorderd tot art. 106 en zal de d'scussie teden voortzetten. -De calvinistische predikanten der vrije sehotsche kerk, bbeu in hun klein land, eene agitatie bevorderd tegen d" Moderne goddeloosheid, tegen de ongeloovige pers en tjgen de directeuren van ae spoorwegen, allen sabbathschenners, zco als zij zeggen. De agitatie die van den preekstoel aangeblazen werd, heeft een zeker succes grb'J Twee honderd petities zijn er in verschillende kerkekamers en publieke vereenigingen geteekend. De administratie van de North Britisch Railway heeft zich genoodzaakt gezien haar zaak te bepleiten in eene brochure, en daarin te verklaren dat het haar onmogelijk was de circu latie tegen te houden, juist op dagen dat zij het drukst was, d it het haar onmogelijk was om de passagiers- en goederen treinen precies om elf uur, negen-eu-vijftig minuten zaturdags avonds te laten stilhouden dat zij het algemeen publiek representerende, geen concessie doen kon aan eene fractie der gemeenschap dat de petitionarissen en hunne vrienden zondags maar t'huis moesten blijven, omdat zij dat als eene zonde beschouwden en dat al wat de compagnie doen kou om hun genoegen te geven, daarin alleen bestond, dat zij op de predikuren geene treinen zouden laten loopen. Ammerstol, 12 Mei. Alhier zijn van zaturdag 6 dezer tot heden gevangen 89 zalmen van 14 tot 24 h/ii. ponden, waarvan de prijs gew eest is 0.80 a 1.en ruim 1100 elften, waarvan de prijs gevarieerd heeft tusschen 45 a 60 ets. per stuk bij partijen. MeD zal eene onderzeesche telegraafliuie aanleggen tusschen I5omb;iv en Suez. - - Te Darmstadt hebbeu de vertegenwoordigers besloten oai d<-n minister-president Dalwigh in staat van beschuldiging te stellen. De koning van Zweden zal een buudcl gedichten uitgeven. De fransche Moniteur Yondigt eene nieuwe vrijheid aan, de vrijheid der pensmarkt. Den 15 Maart is te Panama eene militaire revolutie uitgebroken. Dc tarksche ambtenaren mogen voor het bedrag hunner aehterstallige trak tementen deel nemen in ds nieuwe leening. Op Cuba vreest men de uitbarsting van den slavenopstand. Keizer Napoleon wil zijn zoontje dcu titel van koning van Algerie verleeneu. Te Tananarive op Mada gascar zijn met nieuwjaarsdag 5000 ossen geofferd. In Frankrijk worden aanzienlijke bestellingen gedaan voor du pruisische marine. L). utder- laudscne afgevaardigden geven blijken van echt uederland.-ch« n zin iu trage en late opkomst. Even buiten Prinseubagen is eene boerenwoning enz. verbrand. De moordenaar van Lincoln is in alle stilu bigraven. Lit Kopenhagen gaan 670 Mormouen naar bet zoutmeer :n Amerika Het vlek Oberstdorf in Beijeren is vernield door ten brand, die van vroi-g in den morgen vau den 6n tot des nachts van den 7u Mei duurde. Ruim 20f» woonhuizen met de nevengebouwen zijn verwoest, een aantal be.\on«i> cn eene menigte vee is daarbij omgekomen. De uitgaven oor het leger der noordelijken zijn met een millioeu dollars daags vermiiid rd. De schilderijverzameling van den baron van Bneuen van de Groote Lindt heeft te Parijs 974,000 frs. opgebragt. Men zal iu Frankrijk nog 1,600,000 frs. uitgeven voor de verlichtiug ter zeedoor bet bouwen van vuurto rens. Woensdag is de dienst op de spoorwegliju Zwolk-Kampcn voor het publiek geopend. Een stoomschip Biet 2000 gevangenen raa Lc< leger is op ue Mississippi door brand vernield, daarbij bebbcu l-D-'Ö p i- sonen het leven verloren. Het geneeskundig etablissement Zuidcrburg zal eerlang worden opgeheven. ln Beijtren is meu voor de belasting op het bier af te schaffen. Het portugesche ministerie dreigt te vallen. De onderkoning van Egypte heeft Emile Ollivnr benoemd tot commissaris bij de 8uez-kanaalmaatschappij met eene bezoldiging van 30,000 irs. Gouda, 11 Mei. Tarwe. Poolschep. last/ 295. Zeeuwsehe per mud li a 8.75. Rogge. Iniaridsohe 5.50 li, builen— landsche 6 a 6.25. Gerst/ 3 h 5.00. Ila.-er 2.50 1 Boekweit. Fransche per 2100 ned. 190. Noordbrabnntsehe 105. Erwten 6.50 a 9. Bruine boonen f M a 13 Paardenboonen 5.30 a 5.90. Duiieboonen 6 0 Hennepzaad 9.50. De veemarkt met geringen aanvoer en vluggen handel, ook in vette schapen en magere varkens die grif van de h.nt gingen. Goeboter la/ 1.06, Weiboter/ 0 SS a a 0.94 pr. n.®. Kaas. Aangevoerd 25 partijen; prys 21 a 2.' Aan stads waag gewogen, van 4 tot 11 mei 2,4. 1139 8 en 189/16 boter, te /amen 24750 ned. <8. Boter/45 a 51 het vierde, 1.12s k 1.27s per n. IiOIlden, 8 Mei. Granen. Eng. tarwe bragt vorige prijzen op; vreemde onveranderd in pr/; haver goed gevraagd. Aai 7oer van 1—6 Mui 1097 qr. ml. en 1170 qr. vreemde tarwe, 87 qr. inl. en 10352 qr. vr. gerst >35 qr. inl. eu 38041 qr. vr. haver. Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd; 4S20 runderen, 210 kalveren, 23750 schapen en 450 varkeus. Voor beste runderen werd 4/10, voor do. kalveren voor do. schapen 5/8 en voor do. varkens 4,8 pr. steen betaald. 9 Mei. Boter. Friesche 116/kampen en Zwolle 108/ a 112/'s Bosch 70 ii 74.'—, Groningen 70, a 76/—,

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 2