I O 8 AD VERTENTIEN. 1 a In de Landman. Slijm- en Maagpillen. 1S( H. SCHMIDT C°. Remda, Thuringerwoud. Londc New-York volgende tulee-d he regard, B van Stom na te zett 300,000 <3 gevonden, Sedert Mc pen overg slag op di As. van der KLEIN, Sz. Gouda, April 1865. Conjiturier. komaan» Prijzen der Effecten. Burgerlijke Stand. GK 11 39% 96% SS’/a 83 83 Apoth. Gouda, J. G. Boekenoogen, Apotheker, firma 481I/is 48% i Tricht, Apoth. Haar- Oudrhoorn, G. van den Boom. 40 467/a 96% 65s/8 70%, 95% 144% 65% 70%S ini gm *m' 48S/S 18% 61% 67-/s 67% 237a Hoogste koers. «1% I De DROOGL WALDW0LL-WAABEN-FABR1K VON BURGI Goudag (Staatsblad bevoegdhe Brengen voor de v of te beps zijn en dé van 1864, hooren te IttltlllM itmuiia 9278 85% 190% 6P/S 61% 68% 68 25-/4 61% 68’/S 68%e 257e ■S2£) 9213/ic 85V4 19074 6P/.. 31716 7974 657lc 70 Laagste koers. 61%s 727-z 9574 144% 537e 3974 46>%6 96% 937, 85% 190% 61%b 313/s Getrouwd C. KOOIJMAN en A. van KRIMPEN. Gouda, 10 Mei 1865. Eenige Kennisgeving. HOOFD-DEPOT voor NEDERLAND en BELGIE. M. J. C. HAM, Utrecht verschillende herstelde lijders, aanbevelingen van HH. Doc het groote Debiet bevestigen dat het SCHMIDTSCHE Bosch- of Waldwolproduct het voortreffelijkste middel is tot genezing van alle Rhu- Dankbetuigingen van toren en I Med. J. A. P. P. v. d. Heijden, in de Wijdstraat. ’s Hage, J. Visser straat. Leyden, O. A. van lemmerstraat. en Zoon, Apoth. Spui- Tegen genot van volle Kost en 60 a 80 cents per week, naar ouderdom en bekwaamheid, wordt gevraagd een DIENSTMEISJE, van ’s ochtends j zeven tot ’s avonds kalf tien ure, om huis werk te verrigten. Die kan breijen en naaijen is daardoor aanbevelenswaardig. Desverkiezende kan zij blijven slapen, doch wordt zulks niet gevorderd. Aanbiedingen, in persoon, bij den uitge ver dezer Courant. aan ge en 140 GOUDA. Geboren: 10 Mei. Maria, ouders H. Schouten en J. den Riet. - 12. Johan Jacob, ouders J. J. Henrich en J. van den Berg. Cornelia, ouders B. van Roon en A Lourier. Overleden: 9 Mei. J. van den Edel, 6 m. 10. J. Scheffers, Ij. L. van der Werken, 2 j. 11. C. van der Kist, 3 ia. 12. J. H. Blom, 14 w. Gehuwd: 10 Mei. A. A. Tholens en A. Dongelmans. M. van Dillen en W. C. Ouwel. L. van Eijk en G. van der Zijde. J. van der Wolf en E. A. Houtkoper. C. Kooijman en A. van Krimpen. M. J. D. Ensie en J. Laforce. 9571 144% Deze Court In de Stad De prijs per De inzendii morgens Volgens bedreigt h hebben bi. De ongunstige en Amerik t u meent doen geld aangerigt, overgesteli dat die kv weg zal w nog juist ook de pi minder gu aangemcrk Beri Davis in der unie i hem te ve een gerucl langen te treden, ei Presta en clamatie v kend wor weder in Zuid-Caro Uit Pei zuidelijken generaal rJ van Bootl Een groot het compl keurd. De langzamer 15 Prijs van het gedestilleerd bij Gr. F. van de VET.dk, te GOUDA, met inbegrip van Rijks- en Gemeente-accijns, bij eene hoeveelheid van minstens .len kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a 462/10 °/o per kan 59“ cents. Jenever 2de soort (Moutwijn) a462/]0% per kan 58 cents, inl. BRANDEWIJN 462/10 per kan 62“ cents. Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. Gouda, 13 Mei 1865. !■- De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende. Ontvangen uitmuntende en geu rige THEEEN uit het Magazijn van RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchem. Deze Theeën worden afgeleverd in ver zegelde pakjes van twee en een half en een ned. ons, van af 80 Cents tot en met 3,75 de 5 ons, of 16 Cents tot en met 75 Cents het ons. Botermarkt A, N°. 56. Deze PILLEN, die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen de slijm en als maagversterkend gebruikt worden, door hare zachte werking spijs vertering zeer bevorderen, bij zonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, z;ju tegen 32% cent het Doosje, met berigt van het gebruik, ver krijgbaar door tusschenkomst van deheeren: Amsterdam, Ruijs en Weissenbruch, bij de Stilsteeg. Arnhem, W. F. Verster. Detfsharen, J. Koch. Deventer, G. J. Erenst. Dordrecht, H. J. Ciltay. 52/ a 56/—, Gouda 52/ a 56/—, Derby 56/ a 58/—, Kanter 26/ a 27/—, Amerik. 56/ a 66/—. 10 Mei. Granen. Tarwe goed gevraagd tot vaste prijzen; gerst geregeld te plaatsen haver vast. Aanvoer van 69 mei 350 qr. inl. en 1970 qr. vr. tarwe, 120 qr. inl. en 1774 qr. vr. gerst en 1030 qr. inl. en 26880 qr. vr. haver. 11 Mei. Aan de veemarkt van heden waren voerd: 860 runderen, 500 kalveren, 8230 schapen varkens. De prijzen waren onveranderd. pCt. Ned. w. sch. 27s dito 3 dito 4 Handeim. op resc. Belgie Roths. 27a Spanje obl. 2% Portugal obl. 3 Rusl. obl. H. 5 d°. 1828/29 5 d°. 6e serie. 5 d°. Lond 1862.5 do.Amst. 1864.5 d°.Amst. 1860.4% Aand. spoorw./ Oost. Metall.5 pCt dito dito d°.renteAmst. 5 d°. nat. 1854. 5 do. in zilv.1864.5 Italië Amst. 5 Turk. binn. 6 Griekenland 5 Ver.Staten 1874.5 d°. 1881.6 d°. 1882.6 Mexico 1851 3 Boekdrukkerij van A. BRINKMAN. mattache aandoeningenHet bestaat uit verschillende GEZONDSHEIDS-KLEE- DINGSTÜKKEN geschikt voor alle deelen des ligchaams, ook FLANEL en KEPER per el, BREIWOL, SPIRITUS, ELIXER, ZEEP, POMADE BONBONS voor Hoesten en Borstaandoeningen, a 30 Cts. de doos. De zoo zeer beroemde ANTI-RHUMATISCHE WALDWOLWATTEN, a 25 en 50 Cts. het pakje en ter inwrijving de DENNENNAALDEN OLIE a 35 en 70 Cts. het fleschje, en verdere artikelen volgens prijscourant verkrijgbaar te GOUD4 bij Mej. de Wed. BOSMAN, en verder te Loskoop, J. GOUDKADE. Woerden, Geb3. Pfenning. Hazerswoude, Mej. J. Gaarkeuken. IJsselstein, J. B. Mulle. Oudeicater, A. Buijs. En verdere Depots op de gebruiksaanwijzingen. Aanvraag om DEPÓT bij M. J. C. HAM, Utrecht. De THEEËN van het gerenommeerde merk TÏÏEEOOGST zijn alhier gedeponeerd en in pakken van 5, 2y3 en 1 ons t«! bekomen bij H. J. KABEL, Banketbakker, Oosthaven. Zeer njn en geurig/1,50 a/2,50. zeer goed 80 a 1.Zeer goed en geurig ƒ1. a 1,30. Vrij goed 60 a 80 cents. AMSTERDAM, Vrijdag 12 Mei. Gebleven koers. 62% Rotterdam, v. Santen Kol ff, Apoth. korte Hoofdsteeg. Schiedam, Wed: A. Rombouts. Schoonhoven, L. Okhuijsen. Stolwijk, A. Zijderlaan. Utrecht, F. Altena, Apoth. en Drog. op den Steenweg over de Donkerstr. n°. 372. Zevenhuizen, A. Prins. (11 De SLIJM- en MAAGPILLEN, bereid volgens het echte recept, zijn door mij te Gouda, alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer J. G. BOEKEN- OOGEN, apotheker, opvolger van deWcd. J. A. P. P. van der HEIJDEN in de Wijd straat. Om elk doosje der echte, en sints on heugelijke jaren gebruikte Slijm- en Maagpillen, is een biljet, voorzien met de haudteekening van J. J. SCHREUDER, Apotheker, welke handtee*ening zich ook bevindt op het zegellak, waarmede het doosje verzegeld is. Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het ge bruik van een namaaksel, dat men tracht in omloop te brengen. Emden en Leer 86/ a 94/Hols.ein en Kiel 112/ a 118/ Yersev 98/ a 108/Kaas. Edam gras 60/ a 64/hooi

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 3