,000. Donderdag, 25 Mei. 1865. öuitenlanh. RING 2». :c MUZIEK [ANO. tl0 I Uitgave van A. BRINKMAN. m. NDENTIE. o qr. vr. gerst es GOUDSCHE COUR A om de lief— LO1, te Gouda, BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. J Dese Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. door brand en N, FABRIEKEN, enz., tegen billek ietratiekoeten wor- n half jaar Vrij. den sluipmoord, op den den krijgsraad met ge- De prijs der Adverteutien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden bekkend naar plaatsruimte. .865. llemeintje Brunt, 3 w. en A. Reijne. xf is Godefridus Nicolaas, 17. Jacobus Wil-’ - Arie, ouders P. de ;n, 7 m. 17. A. J. K. Sonsbeek, 12 w. j- ;ber. H. Groenendal nen. ien waren aange. 0 schapen en 110 is heden het beloofde SMA te Traneker. VKMAN te Gouda. azurka’s ƒ0.45. ses n°. Desd. n 0,30 Nationhf1.1 0.60, Marseillaise z/ 0.15. jierreichische )lks hymne zz 0.15. ischer Natio- lal. gezang u 0.15. irdeVarsovie// 0.30. lir cavitine z/ CA Adeline,poikazz 0.25. Adeline, valse,7 0.30. Mei 1865. idriana Kerkhof, 4 n. Gerrigjc Duijs. 28 j. en Cornelia na Hamerslag jd. 26 j. tig ijzeren rasterwerk. De tombe is gesloten met eene massive deur. Het front van het monument prijkt met eene ornamen tatie in beeldhouwwerk, in het midden voorzien van het op schrift ./In memoriain Abraham Lincoln, zestiende president der vereenigde staten.” Het huis, hetwelk hij te Springfield vóór zijne benoeming tot het presidentschap bewoonde, is in de laatste dagen door duizende personen bezocht. Het is een eenvoudig houten gebouw, met twee verdiepingen Eenige bur gers aldaar en in Chicago zijn voornemens het aan te koopen, om het tot eene gedachtenis aan de weduw" aan te bieden. Uit New-lork wordt van den 13“ mei berigt: Generaal Taylor heeft zich met zijne troepen aan de noordelijken over gegeven. Kirby Smith heeft zijne manschappen aangespoord om den oorlog voort te zetten, doch men verzekert dat dit door hen met weinig geestdrift beantwoord is. Ten opzigte der emigratie naar Mexico heeft de minister Seward verklaard, dat de regering de wetten der neutraliteit zou handhaven. Intusschen worden de aanwervingen voortgezet. De liberalen in Mexico zijn zeer werkzaam en opgewonden, ten gevolge van het succes der noordelijken. l'e Manchester heeft weder eene bijeenkomst van de her- vormingsvereenigiug plaats gehad, waarin met groote meerder heid is besloten, slechts eene degelijke hervorming te eischen, zonder zoover te gaan van op het algemeen stemregt aan te dringen. In eene ’s avonds gehouden meeting is besloten, den kiezers van het vereenigd koningrijk te raden hunne stemmen te onthouden aan eiken kandidaat, die zich niet mogt willen verbinden ecu hervormingsontwerp te ondersteunen, strekkende 'om het aantal kiezers uit te breiden, zonder daarom eene uit breiding te zijn van het kiesregt. Dat het in Italië nog niet pluis is, blijkt uit het berigt, alhier ontvangen, dat de heer Ainstie Murray mei zijn reisge noot tusschen Paestum en Salerno door roovers is overvallen geworden, en zij een losgeld hebben moeten baaien van 8000 p. st. Het is nog niet lang geleden, dat aldaar een «ander Engelschman met zijne vrouw werd doodgeschoten. De beschuldigden, als medepligtig aan de misdaad van Booth, zijn veertig in getal; verscheidene hiervan zijn voorivlugtig, rekent men Jefferson Davis door Johnson onbewinpeld medepligtige aangeklaagd er bij, dan vindt men er de meeat verschillende maatschappelijke standen onder, van den hoogsten tot den laagstenzoo b. v. een ex-president van een opr rige onwettig geconstitueerde republiek en een timmerman-- knecht van den schouwburg ford, ee« ex-minister van binueui zaken en publieke vrouwen. Wat den ouderdom der besch’ digden betreft, men vindt er een tachtigjarigen grijsaard u straatjongens van tien en twaalf jaar ouder. Zeer groot is hel aantal personen, die in het complot betrokken zijn geweest men kent echter niet allen, die als blinde werktuigen sle<-l handelden naar de bevelen der aanvoerders en leiders. Op den avond toen de misdaad gepleegd werd (14 april), ten lü ure 10 min., werden 22 telegraafdraden, waardoor het dep. van oorlog in gemeenschap stond met de vestingen en voorposten, gelijktijdig afgesneden van verscheidene plaatsen op korten af stand van elkander, en dit feit op zich zelf bewijst reeds de medewerking van een groot aantal personen. Parijs, 21 Mei. Vrijdag jl. is de sedert eenigen tijd aan- gekoudigde brochure van den hertog de Persigny in het licht verschenen. Onder den vorm van een brief aan den heer Troplong, den president van den senaat, zet de hertog uiteen, dat de wereldlijke magt van den paus, wat Rome betreft, in het belang van de geheele christenheid moet blijven gehand haafd, omdat de hoofdstad van de christelijke wereld, de zetel van het geestelijke gouvernement van de katholieken der ge heele aarde, niet de uitsluitende eigendom kan en mag zijn van dezen of genen afzonderlijken staat. Men duet opmerken, dat de brochure tot zeer uiteenloopende beoordeel in gen aanlei ding zal geven en dat de daarin op den voorgrond gestelde beginselen lijnregt in strijd zijn met die, welke laatstelijk door prins Napoleon te Ajaccio Jjn verkondigd. Londen, 21 Mei. De president Johnson heeft eene pro clamatie uitgevaardigd, waarin hij zegt, dat de oorlogschepen van vreemde natiën, welke voort zullen gaan om gastvrijheid te verleenen aan de kruisers der opstandelingen, ir. de havens der unie niet zullen worden toegelaten. Het proces der medepligtigen aan president Lincoln gepleegd, zal voor sloten deuren worden behandeld. De bewoners van Houston in Texas hebben besloten, den oorlog voort te zetten. Bureaux voor eene emigratie van militairen en zeelieden naar Mexico zijn overal in de vereenigde staten geopend. In de Agricultural Hall is eene tentoonstelling geopend van industriële voorwerpen, afkomstig uit de verschillende ver beter-, wees-, krankzinnigenhuizen, gevangenissen en andere inrigtingen, zoowel in als buiten Europa. De nederlandsche voorwerpen staan digt bij den ingang van het hoofdlokaal aan het westeinde, zoodat zij al dadelijk den bezoeker in het oog vallen en dus de algemeene aandacht tot zich trekken. Zij zijn geplaatst onder toezigt van tene engelsche dame, mej. Tucker, die den bezoekers met de grootste bereidwilligheid aide noodige ophelderingen daaromtrent geeft. Reeds heeft zij verschillende voorwerpen uit het blindengesticht te Rotterdam aan de lief hebbers verkocht. De New-York Tribune z#*gF, dat Jefferson Davis geheel van geld is ontbloot. Kolonel Klark, die gevangen is genomen op het oogenblik, dat hij Richmond trachtte te ontvlugten, zegt, dat hem het beheer over den geldvoorraad was toe vertrouwd. Aangezien de noordelijken hem op de hielen zaten, en wel zoodanig, dat hij niet ontkomen kon, stak hij de wagens in brand middelerwijl braken de sodaten de geldkisten open en eigenden zich alles toe. Voorts zegt hij, dat de som, welke door Davis was medegenomen, zeer overdreven was voorgesteld, aangezien zij niet meer dan 200,000 p. st. beliep. In het huis der gemeentenisnu onlangs weder beraadslaagd over het voorstel van een lid tot wijziging van den voor katholijke parlementsleden voorgeschreven eed. Die leden moe ten thans bij het zitting nemen eenen eed afleggen, welke hen doet voorkomen als verdacht van antinationale gezindheid en van kwade trouw. Volgens het voorstel zouden zij voortaan enkel behoeven te verklaren dat zij geenen buitenlandschen vorst, prelaat of anderen persoon eenig territoriaal gezag in Engeland toekennen, en zouden zij daarop toegelaten worden na het af leggen van denzelfden eed als alle andere leden. Dit voorstel is door den minister Gre^ namens de regering ondersteund, maar door eenige conservative of ultrapiotestantsche leden bestreden. Ten slotte is met 190 tegen 134 stemmen besloten tot de tweede lezing der wetsvoordragt en alzoo haar beginsel aangenomen. De Globe acht den toestand van keizer Maximiliaan zóu bedenkelijk, dat men voor de toekomst ernstig beducht moet wezen. Juarez werkt met amerikaansch geld, evenals Maximi- lipan met europeeschde laatste is door Frankrijk en Engeland erkend, even als de eerste door Noord-Amerika. Juarez vindt daarenboven ondersteuning bij de openbare meening. Wanneer Maximiliaan al deze moeijelijk heden overwint, dan mag hij ge acht worden een staatsman van den eersten rang te zijn. Het stoffelijk overschot vau den president Lincoln is ein delijk, na een traject v;a Baltimore, Harrisburg, Philadelphia, New-York, Albany, Buffalo, Cleveland, Columbus, Indianopolis en Chicago, op het kerkhof van Oak-Ridge, in Illinois ter aarde besteld, aan den voet van een kleinen heuvel door geboomte omgeven. Het monument, hetwelk aldaar te zijner eere is opgerigt, heeft den vorm van een griekschen tempel. Het dak rust op dorische kolommen, ter hoogte van 15 voeten, geheel uit steen gehouwen. De lijkkist staat twee voeten boven den beganen grond op een marmeren voetstuk, omzet met een prach-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1