.werk, prijzen. Donderdag, 1 Juni]. 1865. öuitenlani). fecten. nlaiidsclie r-uaa NATIONALE MILITIE. Uitgave van A. BRINKMAN. OUDSCHE COURANT. burgerlijke regten eenige rorden dadelijk 1447. 39’7). 977e b4’/2 841/3 48>/. 94'/, 863/, 192 van laten nio» men in bet Mei. I Gebleven koers. 79'/, 657)5 69'715 64 71 Vs 717. 23'A 947e 87'/, 1921/, 797, 65»/I6 69'715 607, 487, 647, 71'/, 71715 237, INKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. j 26 Hoogste koer?. 62'/, 73715 96'/, 145 SI’/, 40 47 98 J mogelijk eene is voor fijn en pot kan koken, k met de kost, onds 7 uur. WELTER op ei 1865. d. 1 j- J. F. J. Es, jd. 27 j. weduwe van Aart isselhuis, jd. 28 j. peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags, h de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren, pc prijs per drie maanden is/2,franco p. post ƒ2,25. pe inzending der Advertentieu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. heden, welke dat op hem de strengste straf behoort te Werd hij schuldig bevonden aan op Lincoln gepleegd, niemand 5 deelen. Doch indien, zoo a’s v w Economist, dit niet blijkt en Davis alleen als rebel moet te regt staan, dan meenen wij dat er voldoen le redenen zijn om aan te toonen, dat hij niet ter dood gebragt moet worden. Het grootste gevaar voor de unie zou de executie wezen van den heer Davishet genoemde blad raadt dan ook als de beste straf aan, om hem levenslang te verbannen, met verlies der ruin en P. Binee. Pieter Johannes, jrs S. de Jong tn en M. F. Station. verling en G. van J. van der Steen. De prijs der Advertentieu van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend raar plaatsruimte. AFKONDIGING. BURGEMEESTER cn WETHOUDERS der Gemeente Gouda Joen te weten, dat ingevolge art. 138 der Wet op de Nationale Militie van den 19deu Augustus 1861, (Staatsblad n°. 72), de INSPECTIE der VERLOFGANGERS voor de Gemeente Gouda, is bepaald op Vrijdag den 16n Junij 1865, des morgens ten 10 ure. Dat daaraan behooren deel te nemen de Verlofgangers der Nationale Militie, van de ligtingeu van 1861, 1862, 1863 en 1864, voor zoo ver zij vóór den lsten April laatstleden, in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, daaronder ook begrepen dezulken, welke tot eene andere Gemeente behooren, en zich thans alhier ophouden, welke Verlofgangers op voor schreven dag en uur zich behooren te bevinden op de STADS TIMMERWERF aan dc Turfmarkt in deze Gemeente, voorzien van de aan hen bij het vertrek met verlof medegegeven Kleeding- en Uitrustingstukken, Zakboekje en Verlofpas. Wordende hun voorts medegedeeld a. Dat hij, die door ziekte niet kan verschijnen, een attest van een Geneesheer of Heelmeester, door het Bestuur ge viseerd, moet overleggen. b. Dat degene, welke zonder permissie absent is, volgens de Wet met arrest zal worden gestraft. c. Dat zij, niet meer als vroeger, alleen gedurende de inspectie, maar thans, volgens art. 130 n°. 3 der Wet, zoolang zij in uniform zijn gekleed, worden geacht on.Ier de wapenen te zijn, zoodat ongeregeldheden als anderzins, gepleegd bij het gaan naar de plaats voor de inspectie bepaald, of bij het naar huis keeren, voortaan worden gestraft volgens het cri mineel wetboek en bet reglement van krijgstucht voor het krijgsvolk te lande. Gouda, den 26n Mei 1865. Be Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. Londen, 29 Mei. De Great Eastern zal den 11 julij Ierland verlaten om naar Newfoundland te stevenen. Binnen weinige dagen zal er eene lengte van 2300 zeemijlen telegraaf kabel aan boord zijn om de telegrafische verbinding tusschen Amerika en Engeland tot stand te brengen. Men vleit zich dat de eerste depeche den 26 julij zal kunnen worden verzonden. Het lot dat den heer Davis te wachten staat, maakt het onderwerp uit der beschouwingen van bijna alle bladen. De Economist zegt dienaangaande Het gevangen nemen van den ex-president wikkelt de vereenigde staten in groote politieke moeijelijkheid. De daad waaraan hij schuldig is bevonden, is te rangschikken onder die, welke behooren te worden gestraft, maar waarop nogtans geene bepaalde straf staat. Het hoofd een geduchte» opstand moet gestraft worden dit na te zou een gevaarlijk antecedent daarstellenmoet evenwel het vonnis uitgesproken worden, dat stuit men op moeijelijk- Er bestaat eene groote partij in de vereenigde staten, van oordeel is dat Davis behoort gevonnisd te worden worden toegepast. i medepligtigheid aan den moord zou eenige straf te zwaar oor- wij allen gelooven, zegt de 11e Boeken en len den kortst recommandeert alle soorten van i en verbeurdverklaring van he regt om bezitting in Amerika te hebben. De landsadvocaat in de vereen, staten voor het district New-York heeft aan den franschen consul-gener.ial in die stad, een brief gengt, waarin hij dezen kennis geeft, dat hij van de legering der unie aanschrijving heeft ontvangen om streng toe te zien of er onwettige expeditie» naar Mexico georgani seerd worden, en zoo ja, om de daarbij betrokken personen overeenkomstig de wet te straffen. Dien ten gevolge wordt de consul-generaal verzocht hem alle inlichtingen, die hij om trent dergelijke expeditien zou kunnen geven, te doen geworden. De openbare aanklagt van medepligugheid aan de moordaan slagen te Washington, we.ke de preside!.t der unie, de heer Johnson, tegen den heer Jefferson Davis heeft ingebragt, heeft over het algemeen slechts weinig vertrouwen ingeboezemd. De Express van New-York bevat thans een berigt, waarin gemeld wordt, dat Johnson slecht ingelicht is geweest door den lands advocaat, die hem de mededeelingen omtrent Davis medeplig tigheid had gedaan en waarop Johnson zijne aanklagt bad gegrond. De laatste zou nu dan ook van oordeel zijn, dat die regterlijke persoon geene voldoende bewijzen had om Davis van medepligtigheid te beschuldigen. Parijs, 28 Mei. De Moniteur deelde zaturdagden volgen den brief mede, welken de keizer aan prins Napoleon heeft gerigthij luid* aldus Z/Ik kan niet nalaten u den pijnlijken indruk bekend te maken, welken het lezen van de rede, door u te Ajaccio gehouden, op mij heeft gemaakt. U gedurende mijne afwezigheid bij de keizerin en mijn zoon 1. tende, als vice-president van den geheimen raad, heb ik u een blijk willen gpven van mijne vriendschap en mijn vertrouwen, hopende dat uwe tegenwoordigheid, uw gedrag en uwe woorden bet bewijs zouden geven van de eendragt, welke in onze familie heerscht. Het staatkundige programma, dat gij onder de beschirming des keizers plaatst, kanalleen dienstig zijn voor de vijanden mijner gering. Bij stellingen, die ik niet kan aannemen. voegt *rij de uitdrukking van gevoelens van haat en wruk, welke met meer van onzen tijd zijn. Om op den tegen woon li gen tijd de denkbeelden van keizer Napoleon I toe te passen, de harde beproevingen van de verantwoordelijkheid gezag hebben ondervonden. En bovendien, zouden v ij i g- meeen die wij zijn, werkelijk de groote historische fig mr Napoleon I naar hare wezentlijke waarde kunnen schatten is evenmin het geval als wij voor een kolossaal st u. staande, het geheel daarvan zoudeu kunnen beschouw* Wij zien nooit anders dan de zijde, welke onze blikken tre van daar het onvolledige van de beschouwingen en het verser van meeningen. Hetgeen duidelijk is in de oogen der gai e we reld is dat om de verdeeldheid in de gemoederen, die gp>i- hte vijandin der ware vrijheid, tegen te ga. i, de keizer zijne familie eerst de regering en vervolgens eene strenge tucht heeft gevestigd; hij duldde slechts een wil, slechts eenheid van han deling. Ik kan thans van de elfde ged ragt s lijn met af .ken. De Presse deelde het volgende antwoord van den pr.i - ne ie //SireNaar aanleiding van uwer m.ijesteits brief i den 23D dezer en de openbaarmaking daarvan in den M- aiteur, neem ik mijn ontslag als vice-president van den geheimen raad en president der commissie voor de algemeene tentoonstelling. De beriglen uit Mexico zijn ongunstig voor ’t keizerrijk. De juaristeii worden dagelijks weder stoutmoediger, en de fran- sche en belgische troepen leden in de laatste dagen verschil lende nederlagen. Verschillende steden, o. a. Periana in Michoacan, en ook Morelia waren in handen der jnaristen gevallen. Laatst genoemde plaats was door 300 belgische soldaten bezet en deze in eene kerk gedreven zijnde, weigerden zich over te geven, waarop de jnaris*en de kerk in brand staken, zoodat de meeste dezer Belgen in de vlammen omkwamen, terwijl de overigen, die zochten te ontvlugten werden doodgeschoten. Juv.ez be vond zich met zijn kabinet, zijne kamer van afgevaardigden en zijne voornaamste troepen te Chihuahua, van waar hij eene pro clamatie had uitgevaardigd om het vo?k aan te sporen tot van Dit ed

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1