Zondag, 11 Junij. 186.1. öuitenlanlï. fecten. ,146,700 31,393 Overzigt. GOUDSCHE COURA h» S i aangekomen, hptrpvpn Iipp 96%6 *0’/8 40 98 97% 847/8 61% 65%6 483/16 48% benoemd v% nus-Ayres zal 70% 23% voor de 1 eeue 94’715 87% van onafzien- n oordeel zijn dat te dingen de eerste kamer r tweede en alzoo Tde van eene druk- eer tot dezen tijd van de bijeen- er onderlinge Pruisen, die beiden met dag 6 Junij. Gebleven koers. 62715 Hoogste koers. 62715 73V8 96]%6 Uitgave van A. BRINKMAN. Lange TiendewegD. n°. 60. igd, !N, DUBLIN, pondenten der gnomen bij de ■orderbaar vijf Branches te i of Marseille, vertoon bij 85% 89%6 951/4 88 193% 61s/8 31716 7978 65%6 697s zijn lot zal wezen, zóó uiteenloopend en nigvuldig, dat men verdichting te onderscheiden. n J. van der Steen. Arts. Hendrik Nela Wilhelmina, ouders J. H. Starre’ en E. Ouwel. Vergeer, wed. F. ijn, 5 m. 4. J. J. van Rood, 3 w. A. Kuijs, 46 j. Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post ƒ2,25. De inzending dtu Advertentién kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 64>/4 717, 7074 23716 tNKMAN. De prijs der Advertentién van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengew one letters worden, berekend naar plaatsruimte. Londen, 7 Junij. De dagbladen zijn opgevuld met be schouwingen en berigten uit New-York betreffende de verhooren welke Jefferson Davis onderging, en het vonnis, dat waarschijnlijk De berigten dienaangaande zijn evenwel de commentaren en illustration zóó me- inderdaad moeite heeft om waarheid van Zooveel is evenwel zeker dat het gevoelen hier veld wint, dat hij moeijelijk den strop zal ontgaan, hoezeer men ook ijvert om hem het leven te doen behouden om hem daarna aan de algemeene verachting prijs te geven. GOUDA, den 10 Junij. De engelsche en fransche regeringen hebben aan de zuidelij ken de regten van oorlogvoerende partij ontnomen, dat wel natuurlijk volgen moest uit de ontbinding der confederatie, maar echter nog moeijelijkheid oplevert, daar Galveston in Texas nog altijd in handen van oproerlingen is. Het proces der me- depligtigen aan den moord van Lincoln in gesloten zitting aan gevangen, wordt nu geregeld in het openbaar voortgezet. Het is tot nu niet gebleken, dat Davis in de schanddaad betrokken is, maar bet zal buitendien bijna onmogelijk zijn hem van de doodstraf te vrijwaren. Wenschelijk ware het, dat men na de volkomene onderdrukking der rebellie, van elke wraakneming afzagdaarop zijn echter de uitzigten ongunstig. In Frankrijk vleit men zich dat het bewind der unie de ex- peditien naar Mexico zal kunnen onderdrukken, ofschoon het ondoenlijk is het verhuizen derwaarts geheel te beletten. Begint de keizer, gelijk men vermoedt, op nieuw met de uitzending van troepen, dan zijn de gevolgen onafzienbaar. Gebeurt dit niet, dan zal Maximiliaan in het dreigendst gevaar verkeeren. Men sprak te Parijs veel van verzoening tusschen keizer en prins, doch dit is gebleken ongegrond te zijn, daar het ontslag is aangenomen en de prins nu op reis kan gaan, totdat zijne stoutigheid in het vergeetboek is geraakt. Le algerijnsche togt is ten einde, de keizer is op het hulpgeschrei van Max naar huis gekeerd. De treurige toestand der fransche financiën, zoo helder in het licht gesteld door Thiers, moet de publieke opinie wel afkeerig maken van verre togten en kostbare ondernemin gen, die naauwelijks ijdelen roem beloven. Het resultaat der italiaansche onderhandelingen hoopt men weldra te kennende verwachtingen zijn gunstig, meu vleit zich met toenadering, maar er is genoeg grond om teleur stelling te duchten. Waarschijnlijk zal de schikking niet veel meer betreffen dan de vervulling der bisdommen door het wij zigen van den eed. De radicalen zijn verontrust, doch de ge matigden vertrouwen op de eerlijkheid van den koning. De Zwitsers willen wijziging brengen in de bondsconstitutie ■en de Duitschers wanhopen bijna aan het vreedzaam bereiken van hetzelfde doel. De keizer van Oostenrijk bezocht zijne hon- gaarsche onderdanen, die hem gaarne willen eerbiedigen als koning, doch die steeds ongenegen zijn hunne nationaliteit te zien oplossen in de oostenrijksche monarchie. Dit geschil na dert geen voetstap tot de beslissing. Hoewel toegevende aan Pruisen op het punt roeping der stenden in de hertogdommen, blijft wrok bestaan tusschen Oostenrijk en I*. 2 verderf bedreigt. Oostenrijk blijft zwak door chronisch geld gebrek, door de onzamenhangende deelen der monarchieën itali aansche woelingen doch Pruisen door eedbreukigen strijd tegen de constitutie. Geen wezentlijker gevaar bestaat er voor den vrede in Europa dan de pruisische willekeur, die altijd dreigt te leiden tot eene uitbarsting, die wel het eerst Pruisen maar ook in de gevol gen Europa zou wikkelen in eene treurige reeks bare bezwaren. In wel ingelichte kringen verzekert men, dat graaf Bussell eene depeche heeft gezonden aan den amerikaanschen gezant alhier, in antwoord op diens laatste missive aan ons gouver nement, betreffende de geeischte vergoeding der amerikaansche regering voor de plunderingen der zuidelijke kapers. De minister moet in die depeche alle verpligtingen onzer regering tot ver goeding ontkend, doch tevens te kennen gegeven hebben, dat zij bereid is het geschil met dc bondsregering zoo mogelijk in der minne te schikken, ten einde de goede verstandhouding te handhaven. Betreffende de vijandelijkheden tusschen Brazilië en Para guay verneemt men nader, dat de troQpen van den laatstge- melden staat den 16Q mei Corrientes genomen en later ook Bella-Vista tn Goya bezet hebben. De braziliaansche vloot is nog niet afgezeild, maar ein treffen zal toch niet lang meer uitblijven. De geallieerden beschikken over 75,000 man, die van Paraguay over p. m. 60,000. Te Rio-Janeiro heeft het wetgevend ligchaam zitting genomen en de keizerlijke toespraak behelsde o. a. den wensch tot herstel der betrekkingen met Engeland en de mededeeling dat de vereenigde staten de vor dering ter zake van de Massachusetts en de Florida gebillijkt hadden, tevens dat Brazilië het keizerrijk Mexico heeft erkend. Zoo als men weet had het ministerie zijn ontslag aangeboden; de senator Nabuco d’Aranjo is nu belast met de zamenstelling van een nieuw kabinet. De tijdingen welke de jongste Bombay-mail ons uit Indie bragt luiden bedroevend. In vele streken heerscht de cholera zeer ernstig en sleept ontelbare siagtoffers ten grave. De finan ciële toestand is er hoogst ongunstig, zoodat er vele en aan zienlijke faillissementen plaats grijpen. De knjgsoperatien in Bhootan zijn voor het oogenblik gestaakteerst wanneer het regensaisoen voorbij is, zullen zij worden hervat. De handelsberigten per Bombay-mail ontvangen ir.< len, dat er vele pogingen in het werk gesteld worden om tegen te gaan. Op eene meeting van eenige der vu.jru handelaren en bankiers had men maatregelen beraamd en g.-n - gekeurd, ten einde eene verlamming van den handel voor te komen, welke men te vreezen had door de onmogelijkheid, op eenige waarde, hetzij goed of slecht, geld te bekomen, tusschen vleit men zich dat deze toestand, door eene plot?- daling der katoenprijzen ontstaan, spoedig tot het v- zal behooren, aangezien de tegenwoordige prijzen nog tweemaal zoo hoog zijn, ais die, welke den planter nog deel zouden afwerpen. 8 Junij. Uit New-York wordt van 27 mei ber den 22Q te Baton Rouge commissarissen van Kirby en Herron zich naar het hoofdkwartier van n.by begeven heeft. Naar verzekerd werd, waren de voor .arden voor de overgave van het leger geregeld. De bladen v.ui Phi ladelphia bevestigen, dat Davis geboeid is. Men weet, dat dr tegenwoordige president der unie, Johnson, op raad van zijn geneesheer, alleen door ’t gebruiken van twee glazen sherry na eene afmattende ziekte bij zipe in huldiging beschonken was. H j was altijd zeer matig. Thans heeft hij belofte van volledige onthouding afgelegd, en, even als 11 andere presidenten der unie, de volgende verklaring der britsche alliance-maaUch ippij geteekend „Overtuigd, zoowel door eigen opmerking en ervaring, als door de getuigenis van geneeskundigen, dat sterke dranken als drank niet alleen overbodig, maar schadelijk zijn, en dat geheel onthouding daarvan zou leiden tot bevordering van gezondheid, deugd en het algemeen welzijn, spreken wij hierbij onze over tuiging uit dat, als de burgers der vereeaigde staten en vooral jonge lieden, de gewoonte van bedwelmende vochten te drinken, willen nalaten, zij hun persoonlijk welzijn, dat van hun vader land en van de wereld zeer zouden bevorderen.” De namen der 12 presidenten, onderteekenaars, zijnJames Madison, Andrew Jackson, John Quincy Adams, M. van Buren, John Tylor, Z Tylor, Millard Fillmore, James K. Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Abraham Lincoln. Andrew Johnson

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1