ZENDINGSFEEST öhtnenlanic Gemengde Berigten. ADVERTENT IEN. ILLUMINEERGLAZEN Gorinchem, 3 Junij. De handel in zoogenaamde meikaas, die ten gevolge van den grooten voorraad hooikaas, gedurende eenige dagen gedrukt werd, is thans weder meer geanimeerd. oor puike kwaliteit betaalden de commissie-koopers heden 21 de 50 ned. ponden. Marktberigten. Delft, 8 Junij. De graanmarkt lusteloos, aanvoer en handel gaven geen aanleiding tot prijsveranderiugalleen gerst hooger gehouden, Burgerlijke Stand. SO a25,000 te Maarsbergea, Te -Charleston is oneenigheid ontstaan tusscken de blanke en zwarte troepen, daar de negers wenschten deel te nemen aan openbare bijeenkomsten. Ook waren er geene zwarte troepen tegenwoordig bij de wapenschouwing van 75,000 man, onder Sherman té Washington gehouden, en evenmin bij andere wa penschouwingen. In Noord-Carolina heeft de militaire magt der unie zien meester gemaakt van het geheele archief der regering en van het congres der zuidelijke confederatie. Die geheele verzameling was reeds bij het eerste gevaar van Richmond naar elders over- gebragt en is nu naar Washington verzonden. 9 Junij. Naar luid van berigten uit New-York dd. 31 mei, heeft de generaal Kirby Smith zich overgegeven. De pre sident Johnson heeft eene amnestie uitgevaardigd wegens de gebeurtenissen van deu jongsten opstand, waarvan zijn uitgesloten de civiele hoofdambtenaren, de hoofdofficieren, zoomede de gou verneurs der bedwongen staten, de zeeroovers, plunderaars der grensstreken, en zij die een vermogen van meer dan 20,000 dollars bezitten. Parijs, 7 Junij. Nadat de heer Yuitry getracht had de argumenten van den heer Thiers te wederleggen, heeft de heer Rouher het woord gevoerd. Zijne rede was eene herhaling van de argumenten, in vorige jaren te berde gebragt, waarna de algemeene beraadslagingen werden gesloteu. Jn het wetgevend ligchaam hebben verscheidene sprekers het ontwerp tot verplaatsing van het postkantoor naar de Rue Rivoli bestreden. Daarna werd het in stemming gebragt en door de kamer verworpen. 8 Junij. De Moniteur bevat eene proclamatie van den keizer aan het leger in Afrika. Hij bedankt daarin het leger voor hetgeen het verrigt en de vermoeijenissen die het doorstaan heeft en zegt. dat Afrika een groote school is voor de opvoe ding van de soldaten, die er mannelijke deugden zich eigen maken, die den legers tot roem strekken en de sterkste steun zijn voor den staat, doordien zij aan gevaren leereu weerstand te bieden en ontberingen lijden, en eer en pligt leeren stellen boven materiele genietingen. „Nooit," heet het aan het slot, „heeft in uwe gelederen de toorn den strijd overleefd gij waart steeds de eersten om den Arabieren de vriendenhand te reiken en w ilde dat zij edeimoedig en regtvaardig behandeld wierden. Gij hebt u jegens hei vaderland verdienstelijk gemaakt. Frankrijk zegt u dank." De Moniteur berigt, dat de reis des keizers in Algerie een einde heeft gemaakt aan de moeijelijkheden, waarin het regentschap van Tunis gew ikkeld was met de Porte, aan welke men de zucht toegeschreven heeft om het tunesische grondgebied te overheerschen. Uit Konstantinopel is de verzekering ontvan gen dat het status quo nadrukkelijk zal worden gehandhaafd. 9 Junij. B;j decreet van de keizerin-regentes wordt ver klaard, dit al de waarschuwingen tot h den aan de dagbladen gegeven, beschouwd zullen w orden als niet .a hebbeu plaats gehad. Het ontslag door prins Napoleon als vice-president van den geheimen raad en president der commissie voor de algemeene tentoonstelling in 1867 ingediend, is door den keizer aangenomen. Gisteren heeft de heer Jules Favre in het wetgevend lig chaam de expeditie van Mexico hevig gegispthij bew eert dat de toestand van keizer Maximiliaan hagchelijk is en geeft zijne vrejs te kennen voor geschillen met Amerika. De heer Chaix d'Est Ange betoogt dat de toestand van keizer Maximiliaan geenszins hagchelijk is en wijst op den vooruitgang in Mexico tot stand gebragt. Het effectief van het expeditionaire corps overtreft eene sterkte van 26,000 man niet. Ten aanzien der vrees voor geschillen met Amerika herinnert de heer Chaix d'Est Ange aan de laatste vredelievende woorden van Lincoln, woor den die een staatkundig testament zijn gewordeD, hetwelk zal worden ten uitvoer gelegd door hen, welke Lincoln niet meer regeert, maar op wie zijne nagedachtenis nog invloed uitoefent. De vereenigde staten zijn alleen bedacht op het vertroosten en verzorgen van weduwen en weezen en denken er niet aan om wederom bloed op de grenzen te doen vloeijen. Heden ochtend te 4 ure is de keizer te Toulon aangekomen. Weenen, 8 Junij. In de kamer van afgevaardigden is door den minister vaa financien verklaard, dat met 1868 het evenwigt op het budget zal hersteld zijn door inkrimping van militair vertoon in Italië en een gunstiger stand van den wisselkoers. Tot dekking van het deficit over 18641866 draagt hij eene leening van 53 millioea voor en indien de staatsdomeinen niet te gelde worden gemaakt, eene tweede leening van 45 millioen. Berlijn, 8 Junij. Na levendige, maar weinig afdoende debatten over het duel tusschen den minister en den heer von Virchow is het wetsontwerp, betreffende de reorganisatie der armee door het huis verworpen, door het aannemen van de conclusien van het deswege ingediende rapport, welke allen werden goedge keurd. De ledeu der conservative partij waren de eenige, die voor het ontwerp hebben gestemd. Uit Petersburg wordt van den ln gemeld: „Sedert gistere namiddag waait Lier een storm, zooals niemand in dit saizoet heeft beleefdwant wanneer eenmaal de ijsgang voorbij i» behooren zelfs hevige winden, gezwegen van storm, tot de zeld, zaamheden. De wind huilt met een schrikkelijk geweldvoort, durend hoort men alarmschoten als signalen, dat zekere laag gelegen gedeelten van de stad onder water staan. De New» en de menigte kanalen staan hooger dan sedert 1824 het geval was. Gaat de wind gedurende eenige minuten liggen, dan ver- loopt het water dadelijk eenige voeten, zoodat de straten dan droog zijn, om na weinige oogenblikken weder te worden over- stroomd." Florence, 7 Junij. De Nazione behelst bijzonderheden betreffende de onderhandelingen met Rome. Zij komen hierop neer de paus zal bisschoppen voor de vacante bisdommen be- noemen, volgens eene voordragt, door den koning te doen. De bisschoppen zullen verklaren, dat zij den koning en het koning, rijk erkennen. Van zijne zijde staat de paus de opheffing van sommige bisdommen toe. De italiaansche regering zal het regt hebben den terugkeer van bisschoppen te beletten, wanneer zij dit noodig voor de openbare rust acht. De Nazione meent dat deze verbintenissen op het woord zullen worden aange gaan en dat er geen overeenkomst zal gesloten worden tusschen Rome en Italië, noch met een of meer der katholieke mogend heden. GOUDA, 10 Junij. Naar men verneemt zullen de oude krijgers, die het fees: te Leyden gaan vieren, gratis doer de van hier op Rotterdam varende stoomboot d'IJssel overgebragt worden. Naar men verneemt is ook alhier de toezegging ontvan gen, dat H. M. de koningin aan het genootschap „tot huif der vrouwen" de gift zal doen uitreiken, vroeger door wijlen H. M. de koningin-moeder jaarlijks aan genoemde inrigtin: geschonken. Men wil weten dat het feest, van staatswege aan de oude strijders te Leyden bereid, dat op den 25n junij was vastgesteld, eenige dagen is uitgesteld, ten einde zoo veel mogelijk aan bill.jke wensehen te voldoen en geuite klagten te gemoet te komen De tweede kamer der staten-generaal heeft woensdag in het tarief voor Oost-Indie, alle voorgestelde amendementen verworpen en art. 1, met de tabel der goederen en regten aangenomen. De discussie loopt nu over art. 3, differentieel uitvoerregt. Donderdag heeft de tweede kamer, nadat zij alle amen dementen nopens het differentieel uitvoerregt had verworpen, het geheel tarief voor Oost-Indie aangenomen met 49 tegen 8 stemmen. Zaturdag zal de discussie over de wet betreffende het gedistilleerd plaats hebben, terwijl maandag met de behan deling der wet nopens de personele belasting een aanvang zal worden gemaakt. Op den 6 nij is het in dit jaar invallend feest van het 290 jarig bestaan van de hoogeschool te Leyden, aldaar, ouder een ontzaggelijken toevloed van belangstellenden uit alle oorden des rijks, zeer luisterrijk gevierd. De gecostumeerie optogt der studenten, voorstellende de intrede van Willem van Oostervant in de stad Zierikzee, in het jaar 1304, was al- iezins prachtig en de kleeding, zoowel van de voorname als van de mindere personen, zeer naauwkeurig. Des avonds was de stad fraai geïllumineerd. Op de vrouwenbrug over den Apothekers-dijk was een prachtig verlichte tempel in chineschen vorm opgerigt, die eene treffende uitwerking deed. Langs de Breestraat waren de standaards der gaz-lantaarns van verlichte bollen voorzien. In weerwil van de overgroote menigte, die de straten doorkruiste, is de orde niet gestoord. Men zegt dat een inwoner van den staat Massachusetts een in Noord-Amerika inheemschen zijdeworm ontdekt beeft, die eene zijde levert, voortreflelijker dan de beste chinesche soorten. Deze worm wordt gevoed met eiken-esschen- en wilgenhladen, Met betrekking tot de veldvruchten verdient vermelding, da'; ook de laat gezaaide hennip ongemeen schoon is opgekomen, zoodat dit gewas algemeen uitnemend te velde staat. De vroege aardappelen worden mede reeds gerooid. Reeds zijn enkele soorten zeer goed van smaak. Men betaalde heden ƒ6 tot 7 het mud. Ofschoon de felle winden der vorige week nog al eenige schade aan de steenvruchten hebben veroorzaakt, zoo belove de boomvruchten toch een goeden oogst. De uu geheel voltooide Aspernbrug te Weenen heeft eeDe lengte van 186 bij 60 voet breedte, zij kost 540,000 fl. Te Napels zijn alle geestelijke processien op de straat verboden, vroeger werden reeds de jladonna-beelden van den openbaren weg in de stad verwijderd. Den 7 junij heeft de ned. bank bare geld'oursen */g pCt. verlaagd. De tuilewevers te Lyon hebben grootendeels het werk hervat. Frankrijk zal weder 8000 man naar Mexico zenden. Voor den aanstaanden scherpschutters-wedstrijd bouwt men te Bremen een feesttempel, die eene oppervlakte van 85,000 vierkante voeten beslaat. De radicale partij in het kanton Neufchatel heeft bij de verkiezingen eene volledige overwinning behaald. Prinses Dagmar keert terug tot het protestantisme na een poosje grieksch te zijn geweest. Er is eene volkomen verzoening op handen van de tuilerién met het palais royal. De verkoop der schil derijen van den hertog de Moray heeft vier dagen geduurd en ruim 1,700,000 frs. opgebragt. Garibaldi is te Genua geproclameerd tot eersten italiaanschen vrijmetselaar en honorairen grootmeester. De over eenkomst betreffende Algerie met de maatschappij Talabot wordt te Parijs ongunstig beoordeeld. Het amsterdamsche beurs-comiié zal de officiële notering toelaten der nieuwe spaansche 3 pCt. Den 28 mei is te Napels de protestantsche kerk ingewijd in tegenwoordigheid der autori teiten en notabiliteiten. In Duitschland is een nieuw soort van hoef ijzers uitgevonden. In de nabuurschap van Delden is de bliksem in een schaapskooi geslagen, doodde vijf schapen terwijl eene menigte van het gezigt werd beroofd De franscbe keizerin wordt ziek van het re geren. Men wil te Parijs de photographien aan een zegelregt onder werpen. De bey van Tunis is benoemd tot grootkruis der Bathorde. De hrim-oorlog heeft aan Frankrijk gekost 95,612 man, aan Rusland 630,000 manoverigens nog 22,182 Eugelschen, 2124 Italianen, 3500 Russen, te zamen 784,991 man, en aan geld 7 milliard. De zwitsersche regering beraadslaagt over een ontwerp ter herziening der bondsconstitutie. Servie heeft den 50sten verjaardag van den opstand tegen Turkije plegtig gevierd. In den n. amerik. staat Connecticut is het stemiegt aan de negers verleend. De weduwe Cobden heeft beleefdelijk van de hand gewezen het aanbod van een jaargeld van 18 duizend gulden. De maarschalk Magnan laat niets na dan schulden en lombard-briefjes. Madrid heeft de bank het disconto tot 8 pCt. verminderd. Er is boop dat Oostenrijk twee leeningen zal sluiten ten bedrage van 98 mil lioen ti. P" sultan heeft den kapudan pacha afgezet. Nu de baas van honk is. worden de lafaards stout en reeds ten tweeden male heeft het franscbe v 6evende ligchaam een gouveraeinentsvoorstel afgestemd. Het spaansche ministerie neigt weder ten val. De Noord-amerikanen willen de scb «ld de'gen door vri. willige inschrijvingen. Une mer a boire. De oostenrijksche bank heeft het disconto verlaagd tot 3 pCt. Woensdag jl. heeft door het derailleren der twee locomotieven van een trein met 900 personen op den spoorweg van Chester naar [Shrewsbury een zwaar onheil plaats gegrepen. De wagens zijn op elkander geworpen, 14 mannen en vrouwen en twee kinderen zijn gedood en 50 personen, sommigen ernstig gewond. Op Haiti is een opstand uitgebroken. Het depot der artillerie te Mobile is in de lucht gesprongen. Gouda, 8 Jnnij. Tarwe. Poolsche p. last 295. Zeeuwsche per mud 6 a 3.00. Rogge. Inlandsehe 5.50 a 6, buiten- landsche f 6 af 6.25. Gerst/ 3 a 5.00. Haver f 2.50 a 4. Boekweit. Fransche per 2100 ned. 190. Noordbrabantsehe 205. Erwten f 6.50 a 9. Bruine boonen f 10 a 13. Paardenboonen 5.80 a 6.50. Duiveboonen 6.50 a 7. Hennepzaad 9.50. Be veemarkt met genogen aanvoer en boogere prijzen vette schapen en lammeren grif verkochtmagere varkens mede gevraagd. Kaas. Aangevoerd 70 partijen prijs 21 a 23. Goeboter 1.14 a 1.18. Weiboter 0.90 a f 0.96. Dordrecht, 8 Junij. Tarwe m»t kleinen aanvoer, tot vo- rigen prijs redelijk verkocht. Puike jar. w. z. en vl. 8.30 af 8.50; mindere 7.30 af 8. Rogge, in de puike soorten iets beter. Zeeuws, en vl. 5.60 a f 5.90. Overm. /5.30 a 5.50. Gerst, winter 3.80 a 4.70; Zomer 3.70 a 4.60. Haver, inl. voeder 2.60 a f 3.20, dc. dikke 3.30 a 4. Paardeb. 10 a 20 c. hooger, puike harde 6.20 a f 6.40, af wijkende 5.80 a 5.90. Bruine boonen 12 a 14. Erwten, 30 c. hooger. Goedkokende blaauwe 7.30 a ƒ7.50, mindere 7 a 7.20. Boekweit, Peel 188, Rijn 195. Aan stads waag gewogen, van 28 junij 43/4, 12S5/8 en 77/16 boter, te zamen 28190 ned. Boter 46 a 55 het vierde, 1.15 a 1.37° per u. Loildeil, 5 Junij. Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd: 4460 runderen, 550 kalveren, 27530 schapen en 370 varkens. Voor beste s<*»apen werd 6/pr. steen betaald. 6 Junij. Bote** loll. i0/hooger; Friesche 98/ Kampen en Zwolle 92/ a 94/Groningen 66/ a 70/—, Emden en Leer 70/ a 78/Yersey 80/ a 88/Morlaix 70/ a 72/Kaas. Edam hooi 50/ a 54/Gouda hooi 40/ a 44/Derby 50/ a 52/Kanter 26/ a 27/ Granen. Eng. en vr. tarwe stil, n. oostzeee 1/lager te koop; gerst en haver stil. Aanvoer van 29 Mei tot 3 Junij 2706 qr. inl. en 14262 qr, vreemde tarwe, 310 qr. inl. en 7390 qr. vr. gerst en 243 qr. inl. en 262S0 qr. vr. haver. 7 Junij. Granen. Erg. en vr. tarwe stil op vorige prijzen; gerst flnauw, haver vast. Aanvoer van 36 junij 470 qr. inl. en 11780 qr. vr. tarwe, 300 qr. inl. en 640 qr vr. gerst en 1150 qr. inl. en 13620 qr. vreemde haver. 8 Junij. Aan de veemarkt van heden waren aangevoerd: 990 runderen, 845 kalveren, 11770 schapen en 80 varkens. Voor beste kalveren werd 5/6 pr. steen betaald. De markt vast. GOUDA. Geboren: 6 Junij. Maria Hendrica, ouders J. de Jong en XV. de Jonc. Engelina Leduina Jacoba, ouders A. J. Biczenaar en M. E. van Catz. 8. Aldcrt, ouders A. bloos en M. de Zeeuw. Auna Dorothea, ouders J. G. van Dam en 3. G. Bik. 9. Jacobus, ouders J. de Bruijn en G. van den Berg. Overleden 5 Junij. J. Zoet, 5 m. 6. G. dc H^njp 19 d C. Brinkman, 7 m. K. Langerak, 12 d. 7 A W. J 9 j 8. J. Kolmeijer, 23 j. J. Hofman, 3 m. A F Beict, Gehuwd: 7 Junij. H. Bunschoten en J. Zorg D. van lui.: en Nieuwland. J. van der Hoop en A. J. Lafeber. MOERDEN, van 3 tot en met 2 Junij 1865. Bevallen: A. van Dam, geb. van der Maat, z. C'. Adriaansen, geb Donze. z. Overleden G. van Brugge, ruim 51 j. echtgen. van XV. Niederbtlmau. J. M. Demmers, bijna 5 m. Ondertrouwd: L. van der Stoel, ruim 42 j. en J. XV. Kietvild. bijna 44 j. Getrouwd: B. Karsdorp, bijna 2S j. en D. Radix, 22 j. SCHOONHOVEN. Ingeschreven van 26 Mei tot en met 2 Junij 1QG5 Geboren: XX'illem, ouders X\\ Verhtij en S C. Rietveld. t Johannes, ouders A. van der Paauw en M. Hoefnagel. Tuuis Corn ouders C. de Bunt en J. van der XVal. Maria, oudrr? H Prinsen t- J. Koorevaar. Karei, ouders XV. Rietveld e» A i. K Maria, ouders M. de Pleijt en F. S. van Ettiuger. Catharina A ouders J. van den Bergh en P. C. XXewer jlouis, ouders Roefs en M. E. Libert. Sijgje, ouders H. van Baaren "u T de Xaa, Overleden: M. Oldenburg, lj. G. PuDsioeu nn 2 M Klaveren, ruim 3 j. N. P. Lazonder, bi.na 4 in J A 8 >5 Getrouwd: P. van Geelen met H. Rietveld. li P. bautm met M. G. Greup. Bevallen van eene Dochter M. E. BIEZEN AARvan CATZ. Gouda, 7 Junij 1865. Al degenen die iets verschuldigd zijn aan, of te vorderen hebben van, of wel goederen of zaken onder zich hebben, be- hoorende tot de firma van A. KRAAN en ZOON, gevestigd te Waddinzveen, worden verzocht hiervan betaling en opgave te doen aan den Notaris A. N. MOLENAAR te Zuid- Waddituceeenwordende men ver zocht geene betaling of afgifte te doen als aan en tegen qnitantie van genoemden Notaris MOLENAAR. Voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij het overlijden van mijn echtgenoot en jongste dochtertje, betuig ik, ook m.mens de wederzijdsche famiiie, mijnen dam, Jonkvr. A. M. C. M. de ROTTE, W«h A. J. COSIJN. Zijn voorhanden in het jn van K. C. JONKER, Turf singel. Te koop bij partij voor een billijken prijs. OP DONDERDAG 6 JCLIJ e. k. Feestprogramma's (35 ets. per ex. i Kaartjes voor mondbehoeften 5 ets. per stuk) en Biljetten voor den Feest-trein van Rotter dam naar Maarsbergea zijn te bekomen (zoo lang de voorraad strekt tot 1 Julij) te Gouda bij den Boekhandelaar P. C. MAAS te Rotterdam bij den Boekhandelaar G. B. PO ESC H MA N N en te Weerden bij den Post-Directenr L. PALING. Prij?: 2* kl. 2,35 en 3e kl. 1,35 met inbegrip tan het Programma.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 2