DE MARKTVEEREN OPENBARE SCHOLEN. TE KOOP. |8< ...IT DIJKGRAAF en HOOlöJ INGELANDEN van den polder het Nieuwland, genaamd den Ande’ onder ’s Gravesande, maken bekend: Buiten Nieuwland, aan de Maas, In de Landman’, De van ouds gerenommeerde Goudsche Spritsen zijn te bekomen bij den Ondergeteekende! OPENBARE VERKOOPIXGEX. Prijzen der Effecten. OPENBARE VERKOOPINGEN. 674 Londe den toesta bronnen ii en meer 1 spoedig d< Heeds mo geven van men op g( besloten a waarbij A oosten rijks volgens h rijk zijn r scheu troo J. B. PEETERS Jz. A'. van der KLEIN, Sz. Gouda, Mei 1865. Conjiturier. op LEIDEN en GOUDA, waarvan de voorwaarden acht dagen t voren ter Secretarie der genoemde Gemeente ter lezing zullen liggen. Gouda, 10 Junij 1865. si 98% 94’/. 60% 6415,i< 4S’/s 48»/16 71% 65% 71% 71%. Gebleie koers. 85% 89% 94% 963, 144 Orgelmaker op de Turfmarkt alhier. I De A DROOG L. 72% a"/ic 71% 23’/4 I 233/8 Hoogste koers. 62% 73%6 96’716 144% Deze Coora de Stad De prijs per De inzendii morgens 72'4 7 Is 'il 23%| 7S*7/8 65% 69% De brief van erger dooi had. Groo bloeijende zonder an is menig inoogstte, door ligti eigendom getrouw a; onbeschoft voor magl de verper dat hij h werken n negers ht 40716 dat de groote jaarlijksche hooiverpach™ op de Gronden van het onder ’s Gravesande en Naaldwijk, a plaats hebben op Zaturdag. 17 Juni 1865, des voormiddags ten 10 uur. Inlichtingen te bekomen bij den Hoofd opzigter A. H. DE BRUIJN, onder’s Gr. vesande en bij Mr. J. F. A. LEESBERG Notaris te ’sGravenhage. De PLAATSELIJKE SCHOOLCOMMISSIE te GOUDA brengt ter algemeene kennisse, dat op Woensdag 14 Junij e. k. inschrijving zal worden gehouden voor de Kinderen, wier plaatsing wordt verlangd aan de Openbare Jonge- jufvrouwenschool, de Hollandsche Burgerschool, de Tusschen- SChOOl voor minvermogenden of aan de StadS-armen en Bewaarschool. De inschrijving zal plaats hebben op bovengemelden dag, des namiddags ten Vijf ure in de respective Schoolloealen. Alle kinderen aan de openbare scholen opgenomen, moeten bij hunne komst ter schole, voorzien zijn van een bewijs van teel afgeloopen, vaccine of kinderziekte. Nament de PI. Schoolcommissie, Secretaris. 47 Vi 98% 100% 85% 89% 94% 877s 192% .193 60’716' 61’/8 30>%6 31 793/4 79’ 64% 69% 6IV2 48% pCt. Ned. w. sch. 21/s dito 3 dito 4 Handelm. op resc. Belgie Roths. 21/s- Spanje obl. 21/4 401/2 BUK( gezien hel blad n°. 1 LOTING brengen b LOTING 5 op MAAI' ure, voor jare 1840, ingeschrevi tot en me' gemaand, paalden 11 door ziekt worden, e( keud, in i Voorts betische N Secretarie, dezer maar een ieder gezegde li, komen, di kend, of LOTING De ondergeteekende waarschuwt ieder, geene gelden of goederen aan zijnen Schoon zoon ARIE van den BERG en zijne Schoondochter G ERRIG JE van den BERG, voor zijne rekening af te geven, daar die in geen geval zullen betaald worden, door J. SCHOONDERWOERD. Oudewater, 8 Junij 1865. Eenige Piano’s, waarbij eene Octaaf, te bevragen bij GABRIJ, en ERF in de Stoofsteeg te ERF in het Koster Gijzensteegje Prijs van het gedestilleerd bij G. F. van de VELDE, te GOUDA, met inbegrip van R.jks- cn Gemeente-accijns, bij eene hoeveelheid vau minstens tien kan a contant. Zuiver overgehaalde JENEVER a 46%0 7o per kan 59 cents. Jenever 2de soort (Moutwijn) a46%0°/0 per kan 575 cents, inl. BRANDEWIJN 46%0 per kan 62 cents. Meerdere of mindere sterkte naar evenredigheid. Gouda, 10 Juni 1865. Ontvangen uitmuntende en get Tige TH F! HF.N uit het Magazijn va RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorincken. Deze Theeën worden afgelevcrd in vet zegelde pakjes van twee en een hal en een ned. ons, van af 80 Cent tot en met f 3,75 de 5 ons, of 16 Cent tot en me. 75 Cents het ons. Botermarkt A, N°. 56. Op Dingsdag den 13“ Junij 1865, des voormiddags ten negen ure, in het Huis aan de Peperstraat Wijk K. N°. 237, van Nieuwe VLOERKLEEDEN, KARPETTEN, LOOPERS en MATTEN, BEHANG SELPAPIER, oude DAG BLADEN, MEUBELEN en verdere roerende Goederen. Op Dingsdag den 27Q Junij 1865, des voormiddags ten elf ure, in de Sociëteit -Vredebest” aan de Markt te Gouda, van Twee HUIZEN en ERVEN, staande en liggende aan den Korten Tiendeweg een HUIS en een PAKHUIS en te Gouda. Wijk D. N°8. 96 en 98, Gouda, Wijk A. N°. 77 te Gouda, ongenommerd En op Donderdag den 29n Junij 1865 der namiddags ten een ure, in het Kof- fijhuis „De Kap” in de Gemeente Stein, van Een HUIS Wijk A. N°. 1, KOETSHUIS, PAARDENSTAL, KOLFBAAN, verdere betimmering en ERF, staande en liggende te Stein even buiten Gouda. Verhuurd tot 30 April 1867 voor 200, ’s jaars, met het regt om het nog voor 6 Ja ren in te huren En een HUIS en ERF, op <len Overtogt te ZicamuierdaM, Wijk C. N°. 44. Verhuurd tot 1 Mei 1866, voor 65 ’s jaars. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W. J. FOR- TUIJN DROOGLEEVER te GOUDA. Portugal obl. 3 Rusl. obl. H. 5 d°. 1828/29 5 d°. 6e serie. 5 d°. Lond 1862. 5 d».Amst. 1864.5 dc.Amstl860.4% Aand. spoorw. Oost. Metall.5 pCt dito dito 2% d°.renteAmst. 5 d°.nat. 1854. 5 d°. in zilv.1864.5 Italië Amst. 5 Turk. binn. 6 Griekenland 5 Ver.Staten 1874.5 d°. 1881.6 d°. 1882.6 Mexico 1851 3 Boekdrukkerij van A. BRINKMAN. Op den 20n Junij 1865, der morgei ten elf ure, zullen te WOERDEN op hl Raadhuis in het openbaar worden verpacht AMSTERDAM, Vrijdag 9 Junij. Laagste koers. 62716 73’/2 96’%6 1437/8 Op Vrijdag den 16" Junij 1865, des voormiddags ten negen ure, aan het Huis bewoond door G. ZWANENBURG aan de Zuid-Goudkade in de Gemeente Broek, Wijk B. N°. 56, van: 6 KALFKOEIJEN, HOOI, MEST, BOUW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, INBOEDEL, MANUFACTUREN en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden En op Maandag den 3“ Julij 1865, des voormiddags ten elf ure, in het Ge meentehuis van Zuid-Waddingsveeu, van Een HUIS, gemerkt B. N». 56, ZOMERHUIS, STALLING, HOOIBERG, SCHUUR, verdere betimmering en ERF, staande en gelegen aan de Ziud-Goudkade in de Gemeente Bboek, Kadaster Sectie D. NOs 46 en 1118, groot 9 Roeden, 60 Ellen. En een HUIS en ZOMERHUIS, gemerkt B. N”. 13 en 12, SCHUUR, verdere betimmering en ERF, gelegen als voren, Kadaster Sectie D. N°. 88, groot .3 Roeden 10 Ellen. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER en Mr. KIST, te GOUDA.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 3