u Donderdag, 22 Junij. Öuttenlanft. Tecten. g 16 Junij. Hoogste koers. 62’/. 1865. iW° 337. I Uitgave van A. BRINKMAN. I I naar om aaa het bestuur te komendoch het kan daarentegen niet Londen, 17 Junij. berigten uit New-York van 8 junij De R FORTUIJN. S51/3 85i/4 95 65 491/4 73»/ic INKMAX. OUDSCHE COURANT. ie te Gouda van ging en onder- icte dienst in de moegen mede te r inschrijvingen 1 fonds beloopt Gebleven koers. de compagnie 30,000 frs Lange TiendewegD. n°. 60. 97’/* l46>/4 67>/3 74s/s 73’/ls 24 i Leggende spreekt uit, dat de op- ene jaarlijksche [aandag aanzien- ;er, op dat het nheid worde ge le sedert Jaren d wachten, met ;en. 5. oom’. aren aangevoerd: en 270 varkens, veren 5/4, voor r. steen betaald. 4O’/ia lij I860. »ng en J. M. Cok. •uut, 10 d. nij 1865. g, z. Petronella van Puffelen, 50 j. pese Courant verschijnt des Donderdags en Zondags, ju de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. postƒ2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 'J. de Zeeuw. van der Lek, 41 j. van J. Kool, 66 j. Schoonderwoerd en 95 87’/. 194 60»/i6 60’5/16 30”/„ - öó’/is 69”/is De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cv”t, «oor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengi woue letters worden berekend plaatsruimte. 97’/. 145’/. 40V16 melden, dat de voorwaarden, waaronder Kirby Smith capitu leerde, dezelfde zijn als die van de capitulatie van Lee De rouverneur van Zuid-Carolina heeft zich overgegeven. De mi nister van marine heeft bevolen, dat de atlantische vloot van 600 op 90 schepen zal worden verminderd. Volgens eene ver klaring van den minister van financiën, bedroeg de staatsschuld der ver. staten op 1 junij 2,635,000,000de rente bedraagt jaarlijks 64V3 millioen dollars; de voorraad van munten munt- materiaal 60,000,000 dollars, het bedrag der in omloop zijnde bar.kbilletten 659,000,000 dollars. Het gerucht der aftreding van den minister van oorlog Stanton wordt tegengesproken. Het hoogverraad-proces tegen Davis zal in sept. beginnen. 19 Junij. In het huis der gemeenten wordt beraadslaagd over de drawback der suikerregten, waarvan de strekking is on dit onderwerp in overeenstemming te brengen met het tractaac, dat onlangs tusschen Engeland, Frankrijk, Nederland en België is gesloten. lu de City heeft het een zeer gunstigen indruk gemaakt, dat do bank den koers van het disconto tot op 3 pCt. verlaagde. Waarschijnlijk zal deze maatregel er toe bijdragen, om eindelijk wat meer leven in den goederenhandel te brengen, die zelden zoo lang zóó lusteloos bleef. Met de Atrato, te Southampton aangekomen, zijn tijdin gen uit de W.-Iudien ontvangen, loopende van st. Thomas tot 29 mei, waaruit blijkt, dat de spaausche vloot voor Chili aan zienlijke versterkingen heeft ontvangen. De eiseben van Spanje hadden aldaar geene geringe ongerustheid veroorzaakt, te meer omdat men er slechts onvolkomen mede bekend was. Men wist alleen, dat een van de eischen inhield, dat de forten van Chili de sp'aansche vloot voortaan moeten salueren, hetgeen deze weigeren te doen. Wat Peru betreft, hadden de regeringstroepen de opstande lingen te land en ter zee met goed gevolg aangetast. De laatsten namen na een korten tegenstand de vlugt, de versterkte punten van Arica in handen der overwinnaars latende. 20 Junij. Overal in ons land is de aandacht thans na genoeg alleen gevestigd op de ophanden zijnde verkiezingen. Men is algemeen van gevoelen dat de ontbinding van het te genwoordig parlement gevolgd zal worden door eene groote staatkundige voorstelling, zooals sedert jaren in ons land niet heeft plaats gehad. De tories zullen geen poging onbeproefd laten om aan het roer te komen en de aanvoerders dier partij koesteren het volste vertrouwen dat zij in die pogingen zullen slagen. Hoofdzakelijk steunen zij op de verdeeldheid, die onder de gelederen der liberalen heerscht, doch het is meer dan waar schijnlijk dat zij zich daarin teleurgesteld zullen vinden, daar deze laatsten, nu de crisis nadert en het gevaar meer nabij komt, langzamerhand met meet eensgezindheid beginnen te werken en de onderlinge grieven vergeten ten behoeve van het algemeen belang. De kiezers beginnen nu ook meer en meer te begrijpen, dat het resultaat natuurlijk grooten invloed zal uitoefenen niet alleen op de binnen- m; ar ook op de buiten- landsche staatkunde, die Engeland voortaan zal volgen. De groote meerderheid van ons volk zal het voor het welzijn en den vrede des lands hoogst wenschelyk achten, dat het tegen woordig gouvernement aan het bestuur blijft en dat wij zoolang mogelijk bevrijd blijven van een tory-bewind. Alleen de radi- kalen wenschen naar eene verandering in het ministerie, omdat zij alleen daarin eenige hoop meenen te zien voo. die hervor mingen, waarnaar zij sedert de laatste jaren onvermoeid, doch vruchteloos gestreefd hebben. En toch is het hoogst onwaar schijnlijk dat een ministerie Derby-Disraëli meer dan het tegen woordig gouvernement zou doen, om de radicalen tevreden te stellen °en’hervormingen in te voeren. Het tegenwoordig ka binet heeft zich wel is waar aan groote nalatigheid schuldig gemaakt en de beloften geschonden die het heeft uitgesproken worden ontkend dat het gouvernement ons land veilig en zege vierend door groote moeijelijkheden heeft geholpen en den vrede met vreemde mogendheden heeft weten in stand te houden in de meest hagchelijke oogenblikken, waarin een ton -gouvernement Engeland waarschijnlijk in den oorlog zou hebben gewikkeld. Onpartijdig geoordeeld neeft onze natie zich omtrent de tegen woordige regering niet te beklagen. De staat van ’s lands finan ciën is bloeijend, de meerderheid van het volk is tevreden, de betrekkingen met andere landen zijn bevredigend, en om dien staat van zaken te blijven behouden, zou de natie niet beter kunnen doen dan bij voortduring haar vertrouwen te schenken aan een liberaal ministerie, dat in ieder geval hare belangen, de eer, de waardigheid, het welzijn en den voorspoed des lands beter zal behartigen dan een tory gouvernement. De uitslag van de ophanden zijnde veikiezingen zal spoedig leeren waaraan onze natie de voorkeur geeft. De aftreding van den heer Stanton, minister van oorlog in het kabinet te Washington, wordt, te oordeelen naar de berigten uit New-York, al meer en meer waarschijn ijk. Zij, die voor eene milde toepassing van het regt des overwinnaars zijn, zullen zijne aftreding met een levendig genoegen ien want Stanton vooral is voor eene strenge toepassing van dat regt. Buitendien is hij ook als minister van oorlog weinig gezien. Dit is zelfs zoozeer het geval, dat de generaal Sherman, bij de groote militaire revue die onlangs te Washington plaats had, geweigerd heeft de hand aan te nemen die de minister hem aanbood en Sherman werd hierbij door de publieke opinie in het gelijk gesteld. De omstandigheid, dat de aftreding van Stanton waarschijnlijk wordt geacht, werkt het vermoeden in de hand, dat de heer Johnson een ruim gebruik van het regt van gratie zal maken, waarvoor hij in zijne bekende proclamatie de deur open gelaten heeft. Eu inderdaad, hij kan kwalijk anders handelen. Volgens de World toch bedraagt het aantal van hen, die in deze proclamatie van de amnestie uitgesloten zijn, niet minder dan 175,000 personen. De heer Johnson heeft reeds uitgemaakt, dat Jefferson Davis niet voor den krijgsraad zal teregt staan, maar voor het civile hof te Washington. Parijs, 17 Junij. In het wetgevend ligchaam heeft de heer Dupuy de l'Home, in antwoord op eene vraag van den heer Granier de Cassagnac, gezegd, dat de uitvinding, waarmede proeven te Toulon zijn genomen, zelfs iu het denkbeeld van den uitvinder geene nieuwe zaak ishet betreft het gebruik van onderzeesche mijnen de kwestie is noogst belangrijk, maar kan geenszins de buitengewone uitkomsten opleveren, waarvan de heer de Keverguen heeft gewaagd. De laatste hoofdstukken der begrooting van marine en vier hoofdstukken van die van open baar onderwijs zijn aangenomen. 18 Junij. De dienstweigering der koetsiers is inderdaad eene belangrijke gebeurtenis geworuen pn de zaak, die aanvan kelijk van den kluchtigen kant werd beschouwd, krijgt thans een treurig aanzien, sedert men er van spreekt, dat dit voorbeeld der koetsiers zal gevolgd worden door de machinisten en conducteurs der spoorwegen. De heer Duroux, de directeur-generaal van impériale, die eiken dag een verlies lijdt van 30,000 frs en nog bovendien een boete moet betalen, omdat zij niet het bepaalde getal rijtuigen heeft gestatioiiueerd, de heer Duroux, heeft zich gewend tot den prefect der Seine, om hem te ver zoeken consideratie te gebruiken met zijn treurigea toestand doch naar men zegt, is de beer Hausmann, die niet over de compagnie tevreden is, onverbiddelijk gebleven. Intusschen wordt van een anderen kant verzekerd, dat giste ren, onder presidium van den heer Hausmaua eene zitting van den gemeenteraad is gehouden om de kwestie der kleine rijtui gen, die tot de bevoegdheden van de prefectuur der Seine be hoort, te bespreken, en dat in die zitting is voorgesteld aan de moeilijkheden een einde te maken door den prijs van het tarief te verhoogen. Alzoo zal bet publiek w eer den prijs moeten betalen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1