I 1865. Zondag, 25 Junij, 1'" 338. en. 5,700 ,303 Buitcnlanl». Overzigt. Uitgave van A. BRINKMAN. naar KENNISGEVING. ;e 6 391/2 6 98>/g 84% 95%, 6 16 16 49V16 6 6 15. UBLIN, iten der zes voor 69’/» 77 76%, 24’/, 647, 69%. 98%, 145% 65. Je Kluijver. genoote van w. 9, ouders J. B. van den I. S. Rond. A. van der N. Gren- I. van Vliet Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs ptr drie maanden is ƒ2,franco p. post 2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. Junij. •Sebleven koers. i bij de jaar vijf oches te Marseille, DOH bij De prijs der Ad vertentien van eén tot regels met inbegrip van het zegel ir 80 Cent, eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Commis- saiis des Konings in de Provincie Zuid-Holland, op den 7den Junij 1865 is executoir verklaard het Kohier van het Patent- regt over het dienstjaar 1864/65. Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger, dat ieder daarop voorkomende ver- pligt is, zijnen aanslag, op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat, de termijn van DRIE MAANDEN, binnen welke de reclames behooren te worden ingediend. GOUDA, den 20n Junij 1865. De BURGEMEESTER voornoemd, DE GRAVE. IF. I. B. pUDSCHE COURANT Dexe Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. De nrii« .Ur -z- L^nge Tienden egD. n°. 60. Londen,20 Junij. De officiële stukken, over de end irhandelin- gen tusschen de canadasche afgevaardigden en onzenminister van ko lomen en over de verdedigingswerken van Canada zijn publiek ge maakt. Daaruit blijkt, dat de onderhandelingen tot een zeer bevredi gend resultaat hebben geleid» Ziet hier hun inhoud in korte woorden medegedeeld -. De regering schenkt hare volkomene goedkeuring aan het plan tot de vorming eener confederatie der canadasche provinciën en zal voor (ie goede uitvoering zorg dragen onze regering zal het parlement de waarborging aanbevelen van den interest eener door Canada te sluiten leening, ten behoeve der verdedingswerken, volgens het plan van den kolonel Jervais en verbindt zich, om de wapenen te leveren. Aoorts zal zij trachten de vereenigde staten over te balen tot de hernieuwing van het reciprociteits-tractaat en op de waarborging eener leening ter betaling van vergoeding aan de Hudsons Bay Company aandringen. Eindelijk verbindt onzt regering zich om Canada zoo mogelijk te beschermen. D.tarcn- tegen verbindt zich de Canada-reg. om al het mogelijke aan te wenden voor het behoud der betrekking van de kolonie met het moederland. lit Philadelphia schrijft men o, a. aan de Times: «Het zuiuen is eerst sedert kort geopend voor den vrijen arbeid, en zoowel de verbalen van reizigers als de mededeel in gen van de enkele in het zuiden nog bestaande bladen stemmen overeen ia eene hoogst ongunstige schildering van den toestand. Dc middelen van, gemeenschap tussenen de onderscheidene deden des lands zijn bijna vernietigd. De bevolking is teruggegaan tot op den tijd, dat zij nog geene spoorwegen eu kanalen had, want de niet vernielde - nen eu vaarten zijn over hare geheele lengte ten deerlijkste beschadigd, omdat men sedert vierjaren geen materialen heeft kunnen bekomen om ze te herstellen. 21 Junij. In de afgeloopen week werden niet minder dan veertien nieuwe maatschappijen voor handel, industrie tn financiën aan dt markt gebragt. Ter beurze hebben die o»- dernemingen evenwel weinig geluk meer. Zij worden genoteerd, doch voorts genegeerd en soiiede makelaars waarschuwen hunne patroons steeds om hun geld in zoodanige actiën t*- stekei. Nogtans vindt men op het platteland steeds kleine kapitalisten, die door de beloften van hooge renten verlokt, in den val lo - pen. De hooge kunstmatige premien verlokken hen en zij mogen dankbaar zijn er met eenige honderde ponden af te komen. Wanneer men een blik werpt op de lange lijst van de maat schappijen, die gedurende de jongste achttien maanden ontston den, dan ziet men dat 5/6 gedeelte, die eenmaal met o.ge premien werden genoteerd, thans ver onder pari zijn gedaald. De leer, zwart op wit gedrukt, werkt evenwel nog uiet af schrikwekkend gen *eg. ~~7. ®e^eian bragt tijdingen uit New-York van den 9^° junij, waaruit blijkt dat de noordelijken thans meester zijn van bijna geheel Texas. De artillerie van Brownsville, door hen ingenomen, was door de zuidelijken verkocht aan dc mexicaan- sche. keizerlijke troepen. Kirby Smith is, naar men zegt, naar Mexico gegaan met een aanzienlijke som gelds. A olgens nadere bijzonderheden omtrent de kruidontploffing te Mobile zijn aldaar van eenige straten niets meer dan de puin- hoepen te vinden, terwijl bovendien de bij dit ongeval onstane brand eene aanmerkelijke schade heeft aangengt. Acht groote blokken huizen zijn geheel weg, 300 personen uit de burgerij zijn gedood, gewond of onder de puinhoopen bedolven, 12U00 balen kat en zijn onder water geraakt en drie stoombooten zijn verbrand, .erwijl eeu detachement van 45 negersoldateu geheel is omgekomen. Terwijl de liberale kandidaten zich bij de kiezers vooral aanbevelen door te wijzen op de goede vruchten van het be stuur van lord Palmerston’s bewind, is er van regeringswege eene opgave aan het parlement verstrekt, welke de uitkomsten der handelsstaatkunde van het ministerie in eenige cijfers GOUDA, den 24 Junij. Men beweert dat de italiaansche onderhandelingen met Rome mislukt zijn de eed op de constitutie door de bisschoppen af te leggen is het onoverkomelijke struikelblok. Het is dwaasheid op vreedzame schikking te hopen tusschen partijen, die van geheel strijdige beginselen uitgaan. De Amerikanen vragen schadevergoeding voor de hunnen handel toegebragte nadeden door de in Engeland en Frankrijk uilgeruste zuidelijke roofschepen. De raadslieden der kroon in Engeland adviseren tot weigering en Napoleon wil zich aan hetzelfde compliment houden. De gunstige berigten uit Amerika houden aan men verwacht weldra de onderwerping van Texas; men gaat onafgebroken voort met de afdanking der legers, de vrijlating der gevangenen en de reorganisatie der onderworpen zuidelijke staten. Prins Napoleon zal wel weder eene verre reis moeten onder nemen, want hij schijnt voor het oogenblik geheel in ongenade gevallen. De onwil der koetsiers heeft te Parijs groot ongerief veroorzaakt en men ziet er uit hoe verderfelijken invloed een monopolie kan uitoefenen en tevens hoe de onrustige geaardheid der Parijzenaars zich doet gelden. Staatkundige bedoeling is wel niet merkbaar in dat veelzijdig dienst weigeren, maar de ondervinding leert dat er zoo weinig noudig is om den grooten boop aan het hollen te brengen. Het spaansche ministerie dat op het punt stond om de drukpers geheel te onderdrukken, is voor de publieke opinie bezweken en O’Donnell vervangt de reactionairen met een liberaal programma, ofschoon zijne antecedenten niet van groote vrijzinnigheid getuigen. In Pruisen is de vertegenwoordiging met scherpe berispi* g naar huis gezondenmen staat verbaasd over de lompe aan matiging van dat ellendig ministerie. Wat er broeit is onzeker, maar er geschiedt meer dan genoeg om het geduldige volk tot razernij te brengen. Het moet uitloopen op omwenteling of onverholen tiranny. Men meende dat Oostenrijk en Pruisen bet eens waren geworden over het bijeen roepen der stenden in Sleeswijk-Holstein, maar nn wordt het onbepaald uitgesteld omdat Oostenrijk de uitdrijving van Augustenburg niet wil toelaten. Men wisselt talrijke nota’s, maar men zoekt elkander te misleiden. Die dubbelhartigheid kan wrange vruchten dragen; intusschen zuchten de inwoners der hertogdommen onder den druk der pruisische willekeur, die verachtelijker is dan de deensche onderdrukking. De mexicaansche keizer zal zijn bestaan moeten rekken door fransche bajonetten en hij deed wijzer de zaak spoedig op ie ’even het is bloed en geld in vruchtelooze p_gingen verspillen eo hij zou door haastig vertrek zijn franscheu weldoener groote ^gelegenheid besparen. De Yankees zijn moediger en nu ook bedrevener dan de Mexicanen, en bet drama zal zeker eindigen ®et de verdrijving der vreemdelingen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1