IN. ING. Donderdag, 29 Junij. n° 339. ffecten. Postwezen m Nederland. öutttnlanh. 1863. Uitgave van A. BRINKMAN. Parijs. 24 Junij. Het dagblad le Droit zegt, dat de zaak der huurkoetsiers langs den weg van bemiddeling hare oplossing nadert. Men schat het aantal der koetsiers, die de dienst zullen hervatten op 600, en hoopt dat de anderen dit voorbeeld zul len volgen. OUDSCHE COURANT in het koffijhuis wijk C. N°. 44. ■n FORTUIJN 16 85S/16 85’/. 95 «9% 49% 49%c 69>%6 69% t, HOOIBERG de Zuid-Goud- ;root 9 Roeden 12, SCHUUR, N°. 88, groot Gebleven koers. 7215/ig 97 95% 87% het Gembek~ s, in de sociëteit korten tiendeweg ifsteeg te Gouda, teegje te Gouda, KOLFBAAN, n buiten Gouda. gt om het nog Lange TiendewegD. n°. 60. 76’%. 24%0 >g 28 Junij. Hoogste koers. 627s 73 97 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags, in de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden Is/2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 76% 24% !XKMAN. ten sterfhuize te Gouda, van 1ELEN. ris W. J. FOR- 60% 30% 79 64 6a:%e 78% 63% 6»*%6 De uitgave onzer courant geschiedt zonder eenige uitzonde ring in den namiddag van Woensdag en Zaturdag. Onze abonnenten ontvangen die geregeld denzelfden avond te Amsterdam en Rotterdam. Is het dan niet grievend dat ons uit Capelle o/d Yssel, op drie uren afstands van hier, aan den rijnspoorweg wordt geschreven: Sedert het iu werking treden der zomerdienst van de ned. rijnspoorweg ontvang ik uwe couranten ongeregeld en zeer laat. De domierdagsche, die reeds woensdag avond bij u wordt gedistribueerd, ontvang ik don derdag avond ten 6 ure; zoo is het ook met de zondagsche. Deze week (en zoodanige variatie is niet zeldzaam) ontving ik de courant die ze in Gouda woensdag avond lezen, vrijdag morgen omstreeks half acht; en de daarop volgende heden, maandag morgen. volstrekt niet alleen koetsiers die bij die gelegenheid gearresteerd werden. De regtbanken zijn tegenover deze lieden zeer gestreng het gemiddeld bedrag der straffen, die zij uitspreken, bedraagt zes maanden gevangenis. 27 Junij. De discussien over door de kamer ten einde gebragt. Londen, 26 Junij. De Persia heeft berigten uitNew-York aangebragt, loopende tot 14 junij. De beperkingen van den handel ten oosten van den Missis sippi zijn opgeheven. De jury van Norfolk heeft Lee en Long street van hoog verraad beschuldigd. Dit Vera-Cruz meldt men, dat een regt van 6 pCt. van de waarde zal geheven worden bij den invoer naar het bin nenland van napier, katoen, linnen en wol. Het maritieme schouwspel, dat de vereenigde franscbe en engslsche eskaders zullen aanbieden, zal nog grootscher worden dan men in den aanvang meende. Men zegt toch dat den 4n julij verscheiden schepen van de noord-amerikaansche vloot zee zullen kiezen en koers zullen zetten naar het kanaal. Het is meer dan waarschijnlijk dat deze vloot zich bij de genoemde eskaders zal voegen. Onder de liberalen heeft de door de tories te Coventry behaalde overwinning eene groote moedeloosheid veroorzaakt. Het voordeel blijft voor alsnog aan de zijde der conservatieven, en dit is hoofdzakelijk het gevolg van de bewonderensw’aardige organisatie en de eensgezindheid die ouder hunne gelederen heerscht. Bij de liberalen ontbreekt het volstrekt niet aan energie en ijver, doch hunne discipline is niet zoo goed, hunne tactiek niet zoo volmaakt en hunne manoeuvres zijn niet zoo regel matig als die der Tories, zoodat zij natuurlijk in den strijd dikwijls verslagen worden. 27 Junij. Berigten uit New-York van 15 en 17 dezer mijden Men verneemt, dat de zwarte troepen, die zich te Monroe bevonden, hebben geweigerd om naar Texas op te ruk ken, dreigende om decfficieren neder te schieten. Zij zijn echter ontwapend alvorens bloed was vergoten. Men wil, dat Lee en Stephens om amnestie hebben ver zocht. De Herald deelt mede, dat talrijke inwoners van Texas naar Mexico verhuizen. Het gerucht is in omloop, dat de keizerlijke troepen bij Matamoras geslagen zijn. 26 Junij. Het wets-ontwerp op den verkoop van bos- schcr en de 360 millioen voor openbare werken zal niet in getrokken woiuèü, maar eenvoudig zonder eenige voorafgaande mededeeling ad acta gedeponeerd worden, vooreerst tot de volgende zitting. Gelijk lot wacht de wets-voordragten over de koopvaardijvloot, den lijfsdwang en de misdaden in het buitenland gepleegd. De regtbanken hebben de handen vol met de procedures tegen het groot aantal lieden, die in hechtenis genomen zijn, naar aanleiding van de oploopen, waartoe het staken van den arbeid door de koetsiers aanleiding heeft gegeven. Het zijn De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. 391%, 41716 - men niets dut de meening meer en het budget zijn eindelijk w Het is zonder eenige wij ziging aangenomen met 238 tegen 11 stemmen. De dagen eu weken aan de behandeling van dit gewigtig onderwerp gewijd, hebben dus hoegenaamd geen resultaat opgeleverd. Volgens berigten uit Mexico heeft keizer Maxim i liaan een paleis te Mexico aan den maarschalk Bazaiue ten geschenke ge geven. Indien de maarschalk teruggeroepen wordt, verliest hij alle eigendomsregten op dat paleis, maar ontvangt als schade loosstelling de som van honderd duizend dollars waarlijk een vorstelijk geschenk Het optreden van O’Donnell aan het bewind in Spanje wordt hier beschouwd als een bewijs van de toenemende goede verstandhouding tusschen ons hof en dat van Madrid. Men verzekert dat eerstdaags de erkenning vin het koningrijk Italië door Spanje, daarvan een nieuw bewijs zal geven men hoort zelfs spreken van een tusschen Frankrijk en Spanje te sluiten of- en defensief verbond, speciaal met het oog op Amerika en het belang dat Spanje bij Cuba heeft. Anderen verzekeren dat koningin Isabella bekeerd is tot den constitutionelen regerings- jerm, geheel op eugeLche leest geschoeid, zoodat koningin Isabella voortaan geen meer gezag zou hebben uit te oefenen dan dit met koningin Victoria het geval is. De keizer is zeer vertoornd over de werk- en dienststa- kingen, en veronderstelt dat -de politiek er achter schuilt. Zelf wilde hij de houding der bevolking gadeslaan en daarom reed hij in een open calèche over de boulevards. Op den boulevard st. Denis bevond hij zich te midden van zulk eene digte volks menigte, dat zijne paarden stapvoets moesten gaan. In weerwil van het geroep der politiede keizer de keizer vond Napoleon niets dan onverschilligheid en op veler gelaat lag spotternij. In de voorname wijken nam bijna niemand den hoed af voor den soeverein, toen deze voorbij trok. De uitslag der verkiezing vuü oen lid der kamer van vertegenwoordigers, welke heden heeft plaats gehad, is als volgt: verkozen de heer Girod de Pouzol, de candidaat der oppositie, met 14,140 stemmen; op den heer Meyuadier, den regerings- candidaat, zijn uitgebragt 12,188 stemmen. Weenen,27 Junij. De vroegere financiële huishouding van onzen staat, die juist daarom zulke heillooze resultaten heeft opgeleverd, omdat zij zonder eenige controle van de volksvertegenwoordi ging werd gevoerd, heeft moeijelijkhedeu en toestanden in het leven geroepen, waar onze tegenwoordige minister van finan ciën zwaar voor boeten moet. De financiële nood van den staat moet, zij het dan ook tijdelijk, inderdaad zeer groot ijn, wanneer die toestand regt geeft tot verwijten en beschuldigingen, zoo als in de jongste zittingen van het huis van afgevaardigden, zoowel als in het heerenhuis, tegen den heer von Plener en het geheele ministerie werden te berde gebragt. Van het handels verdrag met Engeland hoort dan ongunstige noten kraken, zoo meer veld wint, dat de pogingen nimmer met een gunstig ge volg zullen worden bekroond. Daarentegen spreekt men meer over de waarschijnlijkheid Jat spoedig een zoodanig verdrag met Rusland zal worden gesloten. Men schrijft uit Triest van gis er152 passagiers zijn in goede gezondheid uit Alexandrie aangekomen. Al laar stier ven gisteren 184 menschtn, tot nu overleden er 1014 aan de heerschende ziekte. liet, aantal afgereisden, dat overdreven is voorgesteld, wordt geschat op 20,000 personen. Men verzekert ten stelligste Jat er eene ministeriele wij ziging op handen is; er wordt zelfs beweerd, dat alle ministers hun ontslag lebben aangeboden en dat George Mai lath is be- benoemd tot hofkanselier van Hongarije. Volgens het Fremdenblatt is de Geer von Schmerüftg-van zijn post ontheven. De aartshertog Reinier heeft zijn demissie

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1