I öintenhnït. Donderdag, 13 Julij. dman. ITcctcn. Raadsverkiezing. 1863. 343. KENNISGEVING. I 'I I I i Uitgave van A. BRINKMAN. I pritsen ndergeteekende. 911de en geil et Magazijn van te Gorincliem. LEIN, Sz. 'atz. :SG5. uin, ruim 6 m. 2 j. C. de Kijk, i 146% 40'/, li 48%6 69 w elke aren aangevoerd: en 170 varkens. 97’/, 146% 85’/, 90 96% en M. C. van den spers. Hendricus 40% 47 %6 196% 60% 3O’%6 79% 64% 75’%b 23% Gebleven koers. 62% eene circulaire de verlenging GOUDSCHÉCÖURANT. Lange TiendeicegD. n°. 60. 197% 60% 30’%, 79% 64% Lee Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. postƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. lommeerde geleverd in ver en een half m af SO Cents •ns, of 16 Cents t ons. Confiturizr N°. 56. ag 7 Julij. I Hoogste koers. I 63 van het Ge- 1 -. Granen op de er 6%d. lager. 76 24%e RINKMAN. De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. geachte personen, weder in te kiezenafwisseling geeft niet alleen nieuw leven, maar als men telkens anderen kiest, dan ontstaat er een kern van personen, die met den gang der zaken bekend zijn en bij voorkomende gelegenheid eenige ondervin ding bezitten, en zoo ook kan er beter inzigt en meerdere belangstelling in een grooter kring verspreid worden. Bovenal is het wenschelijk dat de kiezers uit eigen oogen zien, ernstige belangstelling betoonen, en geen kiezer uit onver schilligheid zich late bewegen om bloot een dienst te bewijzen of uit partijschap zijne stem te geven of te onthouden. Onder de aftredenden zijn er, die zonder aanbeveling, trots tegenwerking, ingekozen zullen worden dat zijn goede raads leden. Zij, die dringende aanbeveling behoeven, faalt het zeker aan kennis, geschiktheid of achting. Kampen en Groningen 92/ tein en Kiel 90/ a 86/—. ras 44/ a 46/— rik. 64/ a 66/— jtvreemde stil 1—4 julij, 1040 ir. vr. gerst, en Londen, 11 Julij. Lord Palmerston heeft gerigt tot zijne kiezers, waarin hij verzoekt om van zijn mandaat. Hij wijst daarbij op zijn verleden als den besten waarborg voor de toekomst. Gedurende de zes jaren dat hij deel van het bewrind uitmaakte, is de welvaart van Groot- Brittannie in het algemeen toegenomen, niettegenstaande de noodlottige gevolgen van drie mislukte oogsten in Ierland, en ondanks den tegenspoed in de fabriekdistricten ondervonden, ten gevolge van de aanzienlijke vermindering van katoen- invoer uit Amerika. De vrede met buitenl. mogend heden is bewaard, de binnenlandsche handel van vele belemmeringen bevrijd. Van daar eene snelle vermeerdering van den rijkdom van het vereen, koningrijk, liet koloniale stelsel door de re gering aangenomen, heeft goede vruchten opgeleverd, en Indie, alwaar de opstand is onderdrukt, gaat met rasse schreden voort op den weg van beschaving. Lord Palmerston eindigt aldus Hoe langen tijd het nog aan dit kabinet zal gegeven zijn de aangelegenheden dezer groote natie te besturen, hangt af van de beslissing van het nieuw te kiezen parlement. Dit alleen kan ik zeggen, voor zooveel mij en mijne collega’s be treft, dat bij eene onpartijdige beoordeling van ons beheer, dit eene reden zal zijn om dezelfde welwillendheid te vinden als bij het ontbonden parlement. De president der unie heeft een buitengewoon commissaris naar het zuiden gezonden, ten einde den toestand des lauds te onderzoeken, en hem vervolgens een rapport mede te deelen. De generaal Schurz is met deze taak, die waarlijk uiet tot de gemakkelijkste behoort, belast. Allen zijn het voorts in de unie eens, dat de reconstitutie des lands op grondslagen, die duurzaamheid beloven, een problema is, welks oplossing zeer moeijeiijk zal zijn. De bondsregering heeft, naar men verneemt, van den generaal een brief ontvangen, waarin hij vergunning vraagt om weer in de unie als trouwe burger opgenomen te worden hij verzoekt dus begrepen te worden in de amnestie, door den heer Johnson met tal van uitzonderingen uitgevaardigd. Het verzoek van het voormalig opperhoofd van het zuidelijk leger is eeu groot moreel succes voor het noorden. Het proces van dr. Pritchard is ten einde gebragtgelijk vermoed werd, is de beschuldigde overtuigd van de hern ten laste gelegde misdaden en is hij dien ten gevolge met eenparige stemmen veroordeeld tot de doodstraf. De veroordeelde ontstelde slechts een oogeublik bij het voorlezen van zijn vonnishet geheel hoorde hij overigens kalm en gelaten aan. Spoorwegmaatschappijen, die steeds meeuen dat het publiek voor haar is en dien ten gevolge hoogst nonchalant zijn, kun nen slechts i de beurs gestraft worden. Men is thans op ieu goeden wegde great eastern railway c°. althans is veroordeeld tot eene schadeloosstelling van 6,300 p. sterl. te betalt n aan iemand, die door zorgeloosheid van een der ambtenaren aeerlijk gewond werd. Dit goede voorbeeld zal wei navolging vinden.^ De benoeming van lord Cran worth tot kanselierJtfw lkw Binnen weinige dagen moet weder voorzien worden in de vacature van vijf leden van den gemeenteraad, die volgens het voorschrift der wet met september aftreden. Elders worden reeds kandidaten aangeprezen er het zal ook hier wel geschie den. Het mag menigeea vrij onuoodig schijnenwant het gewone resultaat is inkiezen. Was dit nu het gevolg van de overtuiging, dat de aftredende raadsleden uitmuntten door be kwaamheid en ijver, men mogt er vrede mede hebben, maar het blijkt hier en elders meer het gevolg te zijn van onver schilligheid en gemakzucht, waardoor zoo dikwerf leden inge kozen werden, die slechts uitmunten door hunne volslagen nietigheid of die hunne bekwaamheid verduisteren door hunnen wandel. Uit een ander oogpunt is de aanbeveling doelloos. Kennen de burgers elkander niet genoegzaam om hunne stemmen uit te brengen op bekwame, ijverige, zelfstandige en zedelijke man nen, aan wie zij de behartiging der gemeente-belangen kunnen opdragen Misschien ware het wel goed dat de kiezers doof bleven voor elke aanbeveling en allen voor zich eene geheel onafhankelijke keuze deden. Waarschijnlijk zou men dau tot overstemming komen, maar het zou duidelijk blijken wie bij het volk geschikt gëacut wcrucu vuur de niet onbelangrijke betrekking. Wij zouden niemand raden hem te kiezen, die zich zelven aanbeveelt, tenzij dit rond en opentlijk geschiedde. Het is een lastpost, die men zich ter wille zijner medeburgers getroost het jagen naar °erambten geschiedt doorgaans door ledige en waanzieke hoofden, en wij behoeven onbaatzuchtige, verstan dige mannen. Partijdigheid moet geen invloed hebben op de keuze. Dol driftige drijvers, die administratie en ceconomie met politiek vermengen, zullen de welvaart eener gemeente niet bevorderen, maar evenmin zal dit geschieden door bekrompene bevoor oordeelde aanbidders van het oude, die zich niet weten te voegen in hunnen tijd en die de gebiedende noodzakelijkheid van den vooruitgang niet beseffen. Wij mogten onder meer van de Amerikanen wei over nemen om nimmer onbeduidende, al zijn het vrij geschikte en De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat aan de Kiezers zijn toegezonden de oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het be noemen van vijf leden van den Gemeenteraad, in plaats van de als zoodanig met den eersten dingsdag in September 1865 aftredende leden, de Heeren W. J. Fortuijn Droogleever, J. J. Braggaar, J. Reutinger, W. B. van Straaten en A. K. Kemper, en dat wanneer eenig Kiezer geen brief van oproeping of stem biljet mogt hebben ontvangen, hij Zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen verjoegen. Voorts worden de Kiezers opmerkzaam gemaakt op het na volgende, te weten: dat de inlevering der stembrieijes zal aanvangen op den 18u Julij 1865 des morgeus ten negen en eindigen des namiddags ten vijf ure; dat het stembriefje schriftelijk ingevuld, door den Kiezer, in persoon in de stembus moet gestoken worden dat geen ander stembriefje dan dat, hetwelk meentezegel voorzien is, mag worden gebruikt dat de in het briefje in te vullen personen, duidelijk met naam en voornaam moeten worden aangewezen dat het briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht. Gouda* den 10° Julij 1865. De Voorzitter voornoemd, VAN BERGEN IJZENDOORN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1