Donderdag, 27 Julij. lecten. 1865. N® 347. KENNISGEVING. van A. BRINKMAN. 1°' UDSCHE COURANT .eind, 4O'/8 40 99% 86 641%j 21 repu- C. Steenwinkel en irandenbarg en C. C. H. Mulder. Johanna Mar- :rt, ouders W. van ran Leest en A. de jr. J. A. Revet r Pijl. U. Bau- 88 192% 48% 21 68% 76% 75% 23% 88 192% 60% 30%% 80 64»/w 69%s koers. 63 74% 98% 143% --f' Lange TiendeicegD. n°. 60. igevoerd 5070 varkens. Voor 5/voor do. n betaald. r 112/a 114/— y 92/ a 102/—, laix 82/a 86/— ,s 40/ a 47/—, a 62/—. met beperkten Aanvoer vaa ve, 3250 qr. vr. 6 pr. 50 n. 16. e 1.22. pr. n. weinig bandel. 'eeuwsche tarwe f 8.60. Rogge Korte haver Duiveb. 7.50. Witte erwten oreen zeer mooi 75. Poldergoed ulij 28/4, 777/8 .50 per n. <g. J.00. bedong volle anderd en haver qr. inl. tarwe r. vr. gerst en g 21 Julij. Hoogste Gebleven koers. 63% 74% 98% 144% 76% 75% 23% 1INKMAN. De prijs Oer Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van bet zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Bnitengewoue letters worden berekend naar plaatsruimte. ;d. Magere var- De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat aan de Kiezers zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het be- iioemen van EEN LID van den Gemeenteraad, en dat wanneer eenig kiezer geen brief van oproeping of stembiljet mogt heb ben ontvangen, hij zich tot bekoming daarvan ter Plaatselijke Secretarie zal kunnen vervoegen. Voorts worden de kiezers opmerkzaam gemaakt op het na volgende, te wetendat de inlevering der stembriefjes zal aanvangen op den laten Augustus aanstaande, des morgens ten tegen en eindigen des namiddags ten vijf ure dat het stembriefje schriftelijk ingevuld, door den kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden; dat geen ander stembriefje dan dat, hetwelk van het Ge- meentezegel voorzien is, mag worden gebruikt dat de in het bbiEfje in te vullen persoon, duidelijk met vaam en voornaam moet worden aangewezen dat bet briefje niet onderteekend mag zijn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht. GOUDA, den 26" Julij 1865. De Voorzitter UUiiivi DE GRAVE. Londen, 22 Julij. De eerste steen voor de nieuwe brug over de Thecmj nabij Eiackfriars, welke in venetiaansch-gothi- sehen stijl zal worden ópgetrokken, is donderdag met veel pleg- tigheid gpLgd. De brug zal rusten op vijf bogen een dezer bag Heeft eeue spanning van 184 voet. De brug zal zijn 'J63 voet laug en 75 voet breed. De kosten worden geraamd op C 320,000. Berigten uit New-York van 12 dezer melden, dat de abolitionisten er op aandringen dat aan de negers het stemregt zal worden verleend en dat de militaire bezetting van het zuiden tot dien tijd zal worden in stand gehouden. De Daily News beschouwt de vereeniging der fransche en britsche eskaders in de wateren van Cbcrburg als een der meest belangrijke verschijnselen, in dien zin, dat zij eene vriendschap pelijke mededinging aantoont tusschen twee volken, te lang door naijver verdeeld. Het blad meent dat thans van den vrede moet worden gebruik gemaakt om te onderzoeken, of de werk tuigen thans bij de marine in gebruik, alsmede de geheele za- mcnstelling der vloot aaft het doei, beantwoorden. Het verwacht daarom dat beide regeringen zich niet bij eene parade-vertooning zullen bepalen, maar een onderzoek instellen, aarbij het volk belang beeft en dat bet de overtuiging kan geVen, dat ’s lands gelden niet onnut besteed worden. 24 Julij. Naar luid van berigten uit New-York, gedag- teckend 15 jl., heeft de minister Haclam, in eene door hem gehouden redevoering. Frankrijks politiek met betrekking tot Mexico, hevig gegispt. Hij drukte bij die gelegenheid den weusch uit, dat het in de wegen der Voorzienigheid mogt liggen Mexico door Amerika te doen beschutten. In eene rede door den hr. Montgomery Blair gehouden, werd o. a. gezegd, dat de staat kundige rigting door den minister Seward met betrekking tot Mexico gevolgd, eene schande was voor Amerika, en dat de president volstrekt niet eensgezind van gevoelen te dien op- zigte was met zijne 'ministers. Uit Vera-Cruz wordt dd. 1 dezer gemeld, dat de generaal Castagny de republikein^cbe troepen heeft geslagen. De r-f"- blikeinen daarentegen hebben de overwinning behaald in Mi choacan de generaal Regules heel. Uruapan ingenomen en het garnizoen, bestaande uit keizerlijke troepen, krijgsgevangen gemaakt. De Economist de toekomst van de geldmarkt besprekende, l)cze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Uitgave pc prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25. Pe inzending der Adverteütiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. zegt dat het aan geen twijfel onderhevig of de waarde van hptfgeld zal spoedig rijzen, al is het dan ook zoo gemakkelijk niej om de redenen daarvoor aan te geven. In de eerste plaats ia Jet geld duurder op de markt, dan bij de bank; ten tweede is ir vraag naar goud voor rekening van het vaste land; bo vendien is er wat meer levendigheid in den handel gekomen, terwijl eindelijk de verkiezingen veel geld aan de circulatie heïfben ontnomen. In een woord zegt de Economist, wij vertrouwen dat de bank, voor dat er veel dagen zullen ver logen zijn, er voor zorgen zal, dat de lage stand van den interest geene onnoodige aanmoediging meer wezen zal, om ons kapitaal in den vreemde te plaatsen. alle verkiezingen is bekend. berale en 287 conservatieve leden. interest geene onnoodige 25 Julij. De uitslag van alle verkiezingen is bekend. Het huis der gemeenten zal zamengesteld women uit 371 li- ----2De liberale meerderheid bestaat derhalve uit 84 leden. De berigten aangaande den te velde staanden oogst in Eagelanl zijn minder gunstig dan men verwachtte en de op brengst zal, naar het schijnt, onder het gemiddelde bedrag blij ven. In Frankrijk is, zoo zegt een engelsch dagblad, de oogst slecht in het zuiden, en goed in het noorden. In Italië, Spanje, Portugal en het noorden van Duitschland is hij minder dan gc- msldeld, in Hongarije en aan den Donau slecht, iu het zuiden van Rusland goed, doch in het zuid-westen onder liat gemid delde. Uit Amerika zijn de berigten gunstig. Parijs, 24 Julij. De uitslag der verkiezingen, voor zoo vef die bekend is geworden, is zeer gunstig voor de Aftredende gemeenteraden. Bijna,overal zijn de aftredende leden herkozen en de maires en hunne adjuncten Herbenoemd. Men verneemt de volgende bijzonderheden omtrent het plan tot reorganisatie van Algerie. De kolonie zal in twee gedeelten gesplitst zijn, waarvan een voor de kolonisten en het andere voor de inboorlingen bestemd zal wezen. De eerst* af- dceling zal in gemeenten verdeeld wezen, die uitsluitend .cr het beheer van burgerlijke autoriteiten zullen staan, i.ami lijk van een maire, die door het gouvernement uit de led- .in den gemeenteraad zal worden gekozen. Aan de gemeen: zal eene groote vrijheid van handelen, zoo als tol het aanga van leeniugen enz. worden toegekcud. Fransche onderdaan zullen zich in de militaire afdeeling mogen vestigen, maar men zal hun slechts hunne persoonlijke zekerheid waarborgen. Men kan op grond van bijzondere berigten uit Jt ku ...ma mededeelen, dat de taikoen op het punt staat het vorstendom Choshin van den prins van Nagato in beslag te nemen, ten einde daarmede de betaling der schadeloosstelling aan de ver bonden mogendheden te kwijten. Tevens heeft de j’p nsche regering aan de vertegenwoordigers dier staten verklaard, geene nieuwe havens te willen openen en zich liever de uitbetaling der schadeloosstelling van 3 millioen piasters voor de expeditie van Simonosaki te getroosten. Engeland verzet zich tegen de aanneming dier schikking. De geestelijke zuster Patrocinio, wier groote invl. ed aan het spaansche hof bekend is cn die Madrid, ten gevolge der erkenning van Italië heeft verlaten, wordt te Toulon in bet klooster van het sacrc cceur verwacht, waar zij zich voorloopig zal vestigen. Morgen zal het verkiezingswerk voor de hernieuwing der gemeenteraden volbragt zijn. Het gouvernement zal zonder eeni- geu twijfel in sommige districten de nederlaag lijden, maar de uitslag der verkiezingen in het algemeen genomen, zal niet in zijn nadeel wezen. De openbare meening durft zich nog niet zelfstandig genoeg uiten, omdat men voor reactionaire maat regelen vreest eu men het klein beetje vrijheid dat men bezit niet in de waagschaal wil stellen. Er wordt op dit oogenHik tusschen de twee hoofdpartijen, de liberale en de conservatieve, gestreden om het oppergezag. Beide partijen verlangen niet de verdrijving van de napoleontische dynastie; zij willen slechts onder de opperleiding des keizers bare beginselen doeu zege vieren. Daar nu de behoudende, onvrijzinnige partij op het kussen zit, moet de liberale hoogst’ omzigtig wezen, daar t cue

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1