Zondag, 13 Augustus. flecten. Overzigt. Buitenland. 1S65. Zondag, 13 Augustus. M® 352. Uitgave van A. BRINKMAN. 5 w. W. A. de 1865. 85n/I6 gerucht dat 63>/, 4715/IS 48 72% eerd bij G- F. GOUDA., met Gemeente—accijns, minstens tien kan 4. J. Jonker, 53 ■r. van F. van der Aug 1865. rins. Franeina, 38% *6% Gebleven koers. 61% 72% 96% 147% 38^/16 47 99 NEVER a 46%0 mever 2de soort r kan 57“ ceuts, '10 Per kan mindere sterkte Lange TienicwegD. n°. 60. g 8 Augustus. Hoogste koers. 61% 72% 96% 147% Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 65% 73% 72%6 83% EINKMAN. en J. F. Berlijn. - 6. Johannes Ca- g. 8. Pieter, elijkend examen n beantwoorden ■chaffing ijveren, It en zoodoende en, deels om ’t eden voor dien •nedering welke te vaak onder- iven, geeue re- n doen zien dat iookt is. De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. 96% 87%6 192 597/16 Londen, 9 Aug. Uit New-York wordt onder dagteeke- ning van 29 julij gemeld, dat de heer Seward den amerikaan- schen gezant te Parijs had doen weten, dat het kabinet van Washington zich voorbehield, de mexikaansche kwestie ter ge legener tijd ter sprake te brengen. De zuidelijke kruizer Shenandoah heeft 9 walvischvaarders in de stille zuidzee vernield. Men vreest dat de geheele vloot in de noordpoolwateren vernield is. Er loopt een de Mexicanen naar Rio-Grande oprukken. De Times bevat een berigt uit Weenen, waarbij bevestigd wordt hetgeen vroeger is medegedeeld omtrent de voorstellen op 10 julij jl., door het oostenrijksche kabinet aan dat van Pruisen gedaan met betrekking tot de regeling der sleeswijk- holsteinsche kwestie, welke voorstellen in de hoofdzaak aldus luiden Pruisen zal Kiel en Rendsburg, twee vaste punten in Holstein behouden, daarentegen een zeker gedeelte van Silezie aan Oostenrijk afstaanwijders zal het aan Pruisen vrijstaan om eene conventie, betreffende de posterijen, de telegraaf- en militaire dienst met den toekemstigen hertog der Elve-hertog- GOUDA, den 12 Augustus. Er is altijd beweging over de eindelijke beslissing van het lot der elve-hertogdommen; de beide mogendheden, die Dene marken met zoo overmagtig geweld beroofden, twisten over de deeling van den roof. Niet in het belang van den door vreem delingen verdrukten duitschen volksstam hebben de vorsten ge streden land en volk zijn het wettig eigendom der overwin naars. Pruisen zou gaarne bezitter blijven, maar wat Oostenrijk wil, ligt in het duister. Sommigen vreezen zelfs oorlog uit den twist te zien ontbranden, maar dat gevaar schijnt niet groot en de arme inwoners kunnen nog lang zuchten onder de prui- sische willekeur als geene onverwachte gebeurtenissen eene wending geven aan de zaak. De duitsche bond is ziel- en krachteloos; de diplomatie kan den toestand jaren rekken en Frankrijk verlangt waarlijk niet naar duitsche eenstemmigheid, het gevoelt zich sterker naar mate Duitschland door innerlijke verdeeldheid wordt bezig gehouden. Te Parijs verblijdt men zich bij gedurige herhaling in de mexicaansche wapenfeiten; Juarez is nog eens geheel magteloos, maar binnen kort zal hij wel weder geslagen worden; schitte rend is de roem der fransche wapenfeiten, maar somber Ie toekomst van het nieuwe keizerrijk. Het spai.nsche ministerie zal zich moeten aansluiten bij de partij van den vooruitgang om staande te blijven. De erken ning van Italië heeft grooten tegenstand gewekt en de houding tegen over S. Domingo verbetert de positie niet. O’Donnel, het hoofd van het kabinet was vroeger de ontwerper der do- minicaansehe expeditie en wil nu terug komen op bet wijs be sluit ter ontruiming. De italiaansche onderhandelingen blijven vruchteloos. Bij gebrek van feiten verspreid men geruchten als van toenadering van Oostenrijk, van ontwapening, maar waaraan alle grond ontbreekt. Rusland maakt in Midden-Azie ter liefde van den vrede nieuwe veroveringen en doet telkens een stap nader tot Indie. In Engeland wekt dat uitzigt bij enkelen bekommering, maar Rusland moet in kracht verliezen wat het wint aan uit breiding; de om vang van het onmetelijk rijk wordt te groot, de administratie is gebrekkig en de financiën verward. En geland is het land der vrije ontwikkeling en daarom het mag- tigate volk op aardeFrankrijk kwijnt onder den druk van het despotismus en Am irika moet alle krachten inspannen om de gevolgen te len’cren van den vreeselijken burgeroorlog, dien het doorstond, e». »m ue maatschappij in het zuiden te regelen, die door de afschaffing der slavernij een nieuw en hoogst moeijelijk tijdperk is ingetreden. 85»/I6 90% 96% 87% 192 697/16 30% 79> 63%6 68% dommen aan te gaan, in welke hoedanigheid de groothertog van Oldenburg wordt erkend. De minister-president, de heer v. Bismarck, heeft deze voorstellen van de hand gewezen. In den Times leest men berigten, waaruit blijkt, dat de runderpest zich niet tot de stad Londen en hare omstreek be paald, maar zich ook in verscheiden plaatsen van het graaf schap Norfolk heeft geopenbaard en zelfs in Northumberland. In het laatst gemelde gewest schijnt het bewijsbaar, dat de ziekte is aangebragt door eenige runderen, die uit het buiten land over Londen ingevoerd waren. A olgens de laatste berigten uit New-York h -d de presi dent Johnson een aantal der voornaamste financier- en kapita listen uit onderscheidene staten der unie te Washington bijeen geroepen, tot eene gemeenschappelijke beraadslaging over den tegenwoordigen toestand der financiën. De Times hierop de aandacht vestigende, wijst hierbij op de volgende omstandigheden. Er is nog slechts een bedrag van 6,000,000 aan geautori seerde bonds der uitgifte overgebleven en wanneer dit bedrag is uitgeput, dan heeft de schatkist vooreerst geene andere middelen van ontvangst dan de belastingen, benevens de in- en uitgaande regtenwant voor dat er nu weder eene leening door het congres kan gesanctionneerd worden, mo ten eerst maanden verloopeu. In de berigten uit New-York van 26 Julij wordt, bel live het reeds medegedeelde, nog gemeld dat Lij het gouvernement te M ashington uit vele oorden der unie verslagen omtrent den staat der te velde staande gewassen ingekomen zijn, en dat deze vooruitzigt op eenen overvloedigen oogst geven. 10 Aug. De Times, die Amerka’s gebMijken toestand nog on langs zoo hoogst ongunstig schelste dat de regering, haar inziens, de toevlugt zal mneten nemen tot leeningen of andere operatien van dien aard, meldt thans, ook in hare particuliere correspon dentie uit New-York, dal de ontvangsten in den laatsten tijd zoo zeer zijn toegenomeu en de uitgaven zoo zijn verminderd, dat de minister van financiën, zonder tot tijdelijke leeningen de toevlugt te nemen, in de behoeften van de dienst zal un- nen voorzien, totdat het congres weer bijeenkomt. Het engelsch eskader zal zich den 14“ van Portsmouth naar Cherbourg begeven en na aldaar t< t den 17 n te hebben vertoefd, zal het koers zetten naar Brest, alwaar het zich zal vereenigen met het fransch eskader. De prins van Wallis zal de vloot vergezellen met zijn nieuw jagt Dagmar. De lu september zal de acte tot wijziging der suikerregten in werking treden, zullende het invoerregt v. 'uwe suiker alsdan 8 sh. 2 d. en de drawback op geraffineerd bij uitvoer 12 sh. 4 d. bedragen. De voorzitter der marktcommissie heeft thans bekend gemaakt, dat de veeziekte niet uit dun vreemde in Engeland is gekomen. Op de londensche markt zijn alle mogelijke voor- zorgs-maatregelen genomen, om de verspreiding der ziekte tegen te gaan. Ziek vee kan wel niet worden geweerd, doch zoodra hei zich binnen de limiten der markt L lu i’, wordt het afgemaakt. Onder de telegrammen uit New-York, in dato 29 julij per City of Washington ontvangen, is er een, aldus luidende: z/In de depeches uit Washington wordt berigt, dat de mi: ster Mac Culloch, door vermeerdering der ontvangsten en eene vermindering in de uitgaven der schatkist, thans van gevoelen is, dat hij in staat zal zijn om tot de bijeenkomst van bet congres in alle betalingen te kunnen voorzien, zonder tot tij delijke leeningen de toevlugt te nemen.” Parijs, 10 Aug. In een brief uit New-York komt voor, dat men in de vereenigde staten weinig ingenomen is met de onderneming van het leggen van den .ransatLntischen kabel, voornamelijk omdat men zelfs bij den buitensporig hoogen prijs van 20 dollars voor een telegram van 20 woorden, hoe genaamd geene zekerheid bezit, dat het telegram aankomen zal ter bes.emder plaatse. Daar te lande wordt dan ook di' keur gegeven aan een ander plan van telegrafische gemadischap tusschen de oude en de nieuwe wereld, namelijk /ene lijfi, G0UDSCHÊ COURANT

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1