I R’S )oping. Overzigt. öuttcnlanb. zooping A.K. Zondag, 10 September. 1S65. IV0 360. 2JKNIS, lopengesneden igen prijs van aar gesteld bij AS Jr. aihier. j lien op 1 De den opstand verlangen, aan hunne zwak- 1 n omsckreten. nen ten Kantore voornoemd, als- K te Gouderak. ehreven, terwijl tornoemde No- :n franco. r 1865, BRINKMAN. an de Arron- Regtbank te 25 September elf uur, in kei :ht, ten over- tigden Notaris ?F, van 3DE N°. 37 37 ellen uit- en BOUW- jgende aan de rLiST. Eerst gecombineerd lNEVEKa46’/I0 enever 2de soort ;r kan 575 cents, 7io. Per mindere sterkte eerd bij Cr, F. GOUDA, met Jemeente-aecijns, ninstens tien kan Londen, 6 September. De vrees voor eene verhooging van hei disconto is thans geheel geweken. De gunstige stand, zoowel van de engelsche als fransche bank, de aanzienlijke hoe veelheden goud, welke worden aar.gevoerd, waardoor de voor raad edel metaal zeer wordt vergroot, dit alles geeft zelfs regt cm te hopen, dat de koers van het disconto weldra zal wor den verminderd. Ter beurze blijft het inmiddels zeer stil, zoo als trouwens gewoonlijk in dit saizoen het geval is. De Mom. Post raadt den duitschen middelstaten, de inter ventie der europesche groote mogendheden in te roepen ter gunste der vestiging van een zelfstandigen sleeswijkseh-holstein- sehen bondsstaat. Zoo lang slechts een voorloopige toestand be staat, behoeven zij het vooruitzigt to. het bereiken van hun doel niet op te geven, maar een definitieven toestand, zooals Pruisen dien verlangt, zouden de europesche groote mogendheden on mogelijk kunneu bekrachtigen. De veeziekte is nog geenszins aan het afnemenintegen- GOUDA, den 9 September. De engelsche minister Russell vindt de beste eigenschap der gasteiner conventie, dat zij slechts voorloopig is. frankrijk en Rusland hebben nog niet geantwoord op de mededecling. Pruisen schijnt de gcheele zaak te willen afdoen, zonder de kamer daarover lastig te vallen, ofschoon de grondwet uit drukkelijk voorschrijft de goedkeuring der annexatie van Lauen- burg. Maar ook daar zal nog wel eene revolutie noodig zijn, voor men er aan denkt om de constitutie eene waarheid te doen zyn. Dit blijkt almede uit de schandelijke regtsvervol- gingen, ingesteld tegen afgevaardigden over de in de tweede kamer geuite meeningen. waarvan de vrijheid even uitdrukkelijk bij de grondwet is gewaarborgd. En ofschoon de pruisische afgevaardigden ongetwijfeld volharden zullen in de moedige verdediging hunner regten, is het niet te berekenen hoelang die Bismarcksche overmoed nog duren zal. Uit Oostenrijk verneemt men niet dan geruchten van lee- ningen, doch dit is daar eene chronische kwaal, die ten laatste alleen met den dood, dat is, met een staatsbankroet kan eindigen. Er is toch geen vooruitzigt op een beter beheer en al konden Holstein en Venetie duur verkocht worden, na kort tijdsverloop zou de slechte administratie de millioenen weder version m hebben. In Hongarije en Zevenbergen zal men nog eens schik king beproeveneen nieuwe landdag zal de oude eischen her nieuwen, maar de verwarde toestand zal voortduren en het land met zijne onmetclijke hulpbronnen sal arm en magteloos blijven. Een pruisisch jonker raakt in het gedrang tusschen Frankrijk en Engeland. De graaf zu Eulenburg, pruisisch officier heeft een fransch onderdaan, die engelsch geëmployeerde was, een Eizasser, kok van prins Alfred, met sabelhouwen gedood en is gestraft met enkele dagen arrest. De Elzassers komen op voor hunnen vermoorden landgenoot en de vraag is of Napoleon geen lust zou gevoelen om Bismarck eens in ’t naauw te bren gen. Tegenover den franschen autocraat zal hij ootmoediger zijn dan hij in Pruisen gewoon is. De oorlog in Zuid-Amerika levert weinige resultaten op, en de geestdrift ontbreekt vooral den Brazilianen zoozeer, dat te Pernambuco reeds oproerige demonstraiien tegen den krijg zijn voorgekomen. Uit Noord-Amerika verneemt men slechts van het afdanken der legers, nu liggen de generaals aan de beurt. De te onder gebragte oproerige staten zijn bezig met de reconstructie, wij zeggen reorganisatie, die hier en daar wel te worstelen heeft met groote moeijelijkheden, maar die tot stand zal komen door de gematigde vastheid van den president, dip meer cu meer blijkt voor zijne grootsche taak berekend te zijn. &0UDSCHE COURANT I peze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. I ‘RPT1WAT A Pr‘is ^er Advertenticn van één tot zes I jnde Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. I UltgRVC V3.I1 A JjltllXK.iyiAAregels met inbegrip van he* zegel is SO Cent, voor I De prijs per drie maanden is/2,—franco p.post/2,25. Tnnne Tienden-en D n« Rn eiken regel daarboven 10 Cent. I De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des iMwge i vtnat cj .o. Buitengewone letters worden berekend naar I morgens ten 11 ure. -plaatsruimte. deel, uit onderscheidene steden verneemt men, dat het kwaad er verergert en groote verwoestingen aanrigt In Ayrshire is men wegens de uitbreiding, die de besmetting erlangt, het meest ongerust, daar in die streek voor ruim 8 millioen gulden aan rundvee is. In sommige streken is de epidemie zoo hevig, dat de veeartsen aanraden, de dieren af te maken zoodra zich maar een kenteeken der ziekte bij hen vertoont. Bij den directeur der North Britisch Railway heeft zich eene deputatie vervoegd, ten einde hem te bewegen terug ie komen op het besluit om zondagstreinen te laten loopen. De heer Hodgson heeft alleen doen opmerken, dat zich wel spoedig van zelf zou openbaren, of er behoefte aan was, al of niet. De eerste trein liep 11. zondag, en de Scotsman zegt, dat er een groot aantal personen van gebruik maakte. Alleen hadden zich een paar ijveraars onder de menigte geposteerd, die de reizigers uitmaakten voor z/zonen des duivels, die voor een stuiver per mijl naar de hel voeren”, maai zelven weldra voor het volk moesten wijken. Volgens berigten uit New-York heeft de president John son eenen wel beraden stap gedaan ten einde toenadering tus schen de republikeinsche of bewindvoerende en de democratische partij te bewerkenhij heeft namelijk eene gewigtige ambtsbe trekking, den post van ontvanger der invoerregten te New-York, aan de democratische partij gegeven. Die ambtenaar heeft 1000 a 1200 hem ondergesch’kfp beambten aan te stellenen zoo is de benoeming van een democraat tot ontvanger der douanen te New-York eene hulde •mn ae lemocratische partij, zonder dat zij als een middel tot omkooping kan worden aangemerkt. Door op die wijze toenadering usschcn de twee groote partyen uit'te lokken, verkrijgt het tegenwoordige bewind meerdere vastheid en worden de radicalen, die eene strenge tuchtiging van de hoofden van den opstand verlangen, aan hunne zwak heid overgelaten. Den 10- en lln aug. is te Harrisburg eene vergadering van negers gehoudennagenoeg duizend negers uit onderschei den oorden van den staat Pennsylvania waren er vereenigd. Na eene zeer ordelijke discussie is er besloten eene petitie aan het congres te rigten met verzoek om in al de regten der blanke bevolking te mogen deelen. 8 Sept. Volgens berigten uit New-Y’ork van 26 aug. heeft de democratische conventie van den staat Ohio het besluit genomen, om het constitutionele herstel der unie te ondersteu nen, maar zich tevens verklaard tegen het verleenen van het stemregt aan de negers en tegen het voortduren van den staat van beleg. Te Liverpool rijn in de laatste dagen de eerste schepen uit de vroeger geblokkeerde havens van Noord-Amerika aan gekomen, en had men berigt ontvangen, dat het schip Francis B. Cutting met katoen ter waarde van 580,000 doll, van Mobile naar Liverpool was uitgeklaard. In laatstgenoemde stad heerscht dan ook eene sints vele jaren ongekende buitengewone levendigheid. Eene lading vee, per het stoomschip de Maas van Rot terdam aangevoerd en bestaande uit 280 stuxs, is onder qua rantaine geplaatst. Het schijnt dat de veearts, belast met de surveillance, eene koe ontdekte, die aan de ziekte leed en dan ook onmiddellijk werd afgemaaktmen koesterde dus vrees voor de geheele lading. Het vee werd alzoo in een ruimen en frisschen stal geplaatst, om aldaar eenige dagen te blijven, ten einde zich te vergewiscen of meerdere beesten besmet zijn. Tot nu toe is daarvan echter niets ontdekt. Dc 1600 schapen en 300 var kens zijn aan wal gebragt en op de gewone wijze te koop gesteld. In Ierland zegt de International, heerscht op zekere punten eene epidemische ziekte, waardoor de varkens worden bezocht, die den rijkdom uitmaken van den ierschen boer. Te Westmeath, een vlek van eene halve mijl in omtrek, zijn 120 dezer dierea in de laatste weken gestorven. Parijs, 6 Sept. De depeebes van den gezant te Washing ton ontvangen, zijn bevredigender dan te voren. De heer de I Montholon heeft met president Johnson eene bijeenkom tember 1865, 10 uur, C. OOMS. KLUIT Hz, ge- voornemens ten ld, bij Veiling, ïrkoopen ne BOU W- ING, SC'HU- JIN en B00M- eelenBOUW- alles naast en Ier de gemeente Kattendijksblok, an 10 Bunders, ’erceelen. ERF teGov- grootte van 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1