Donderdag, 21 September. 1865. V 363. Duttenhni). Affecten. 3 Uitgave van A. BRINKMAN. la1Jssel. ags, ’s morgens 6>/, ingsdags ’s morgens L ten 2 uur. ïn-OIie, ;rond is op de mp, en de haren gen uitvallen en Deze Haarolie de bolletjes, waar* en, te beschutten vloed der buiten zijn eigenaardigen louden. Daardoor die de voortbren- i, noch door de armte aangedaan, er.iad van oud en st gebruik dezer ouderdom zijne ins. Elk fleschje ebruiksaann ijzing, echtheid is onder- depothouder voor Londen, 17 Sept. De Daily News, een van de groote liberale dagbladen van Londen, zegt„Het is thans uitgemaakt, dat in Ierland een groot aantal personen zich hebben aange sloten aan de heimelijke woelingen der Fenians, en omgaan met oproerige plannen, welke zij met bijstand uit de vereenigde staten hopen uit te voeren. Die beweging, zij moge zwak of geducht, dwaas of van ernstigen aard zijn, behoort door ons gouvernement te worden gestuit. Er is geen oogenblik te verliezen.” BEKENDMAKING. water, waarin roestend 1473/. 147VS wordt door deskundigen «7)6 62’/a 47«/I6 473/. 65S/S 653/s 1 B 717)6 233/. 39]3/lfi «7 b 99% Gebi‘ vea koers. «2% ■7 84% 90% 96% 877a 191% 59%. Lange TiendewegD. n°. 60. 84% 907s 963/4 87’3/16 1917. 59716 S0»/16 7915/i6 63 677a 71716 24 BRINKMAN. >ts in g 15 September. Hoogste koers. 621/. Deze Ccuant ver=chijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Do prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. per fleschje ver fpot te Delft, bij rVELT, Az., GOUDSCHE COURANT. De prijs der Advertentien van één tot zes i egels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. s Zo»c^s’sn«inid- ige dagen namid- s Retourkaarten. ast l>ebben"^MP vreegtijdig^^ haar, wordt met het gebruik der gunstig bekende -GENA’S De BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente GOUDA, brengen ter algemeene kennis den inhoud eener, aau den Heer Commissaris des Konings ia de provincie Zuid-Hol- iand gerigte mis ire van Z. E. den Minister van Binnenland sche Zaken van den 15“ dezer n°. 250 (9e afd.) bevattende eenige wenken en raadgevingen weike kunnen bijdragen om de Veeziekte af te weren of te overwinnen. Die missive luidt dis volgt GRAVENDAGE, den 15“ September 1865. Niet genoeg kan aan de veehouders, zoowel in Gemeenten waar de veetyphus zich vertoont, als waar nog geen geval van die ziekte voorkwam, worden onder het oog gebragt, hoe zeer het in hun belang is niets te verzuimen, wat kan medewerken om hun vee zoo veel mogelijk tegen mededeeling van besmet ting te vrijwaren en. bij ziekte, heilzaam is gebleken. Bekendmaking door de Gemeentebesturen van eenvoudige raadgevingen, mededeeling van hetgeen door deskundigen en door de ervaring wordt aanbevolen, kan daartoe zeker dienstig zijn. Ik noodig U uit de Gemeentebesturen daartoe aan te sporen. Tot hetgeen door deskundigen wordt aanbevelen, behoort o a. het volgende Het is in de eerste plaats raadzaam, dat men zijn vee en degenen, die er mede omgaan, buiten elke aanraking houde met alles waardoor de smetstof zou kunnen worden overgebragt. Ieder die met besmet of verdacht vee in aanraking kwam, blijve op een afstand (men raadt aan van 50 Ned. ellen) van gezond vee. Kooplieden in vee, slagters, vilders en dergelijken late men niet b.j gezond vee toe. Men wachte zich voor het aanraken van onbekend vee. De uiterste zorg voor reinheid wordt aanbevelen. In de stallen wor. u de mest zoo diKwijls mogelijk weggeruimd en de grond gereinigd. Den grond met run te bestrooijen, wordt als nuttig geroemd. Ruime toevoer van versche lucht, door open staande ramen en deuren, kan niet dan gunstig werken. Voor zuiverheid van het drinkwater zal met meer dan gewone zorg worden gewaakt. Van het wasschen van liet vee met wa ter met azijn of met chloor (water, waarbij zoogenaamd bleek- water is gevoegd;, of met creosoothoudend water beloven sommigen zich goede gevolgen. Het zal in allen gevalle niet schaden. Door inwendige dagelijksche wassching van neusga ten en den mond der runderen met azijn, meent een veehouder in Duitschland, in eene streek waar de veetyphus sterk hcerschte, zijne 400 runderen te hebben behouden. In Engeland schijnt het drinken van i ijzer is gelegd, gunstig te werken. Water door zoutzuur of zwavelzuur (vitriool) zuur gemaakt, wordt ook aangeprezen. Het aankoopen van vee wordt door deskundigen zeer afge raden. Wanneer het geschiedt, ’’evelen zij aan, het nieuwe vee drie of vier weken afgezonderl ie houden. Eer in eenen stal, waar ziek vee heeft gestaan, andere run deren worden toegelaten, worde hij zeer zorgvuldig en grondig gereinigd en gedesinfecteerd. Wassching met chloorwater, teer- water, creosootwater, kalkwater, water met zwavelzuur ijzer, met carbolzuur, wordt tot vernietiging der smetstof aangeraden. In den veestapel van Lord Granville, nabij Londen, werden, nadat al het vee gestorven en de stal zorgvuldig gereinigd en mei. smetstof vernietigende middelen gezuiverd was, op nieuw koeijen geplaatst en deze bleven gezond. De Minister van Binnenlandsche Zaken, THORBECKE. Goud"., den 19” September 1865. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester DROOGLEEVER FORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN. Gouda. i Westewagestraat. Oostpoort. te ff''oerden. u Zevenhuizen. Gorinchevi. n Dordrecht, n Utrecht. :to ia ons Rijk. Berigten uit New-York van 6 sept. melden dat in het zuiden het vermoorden van negers bleef aanhouden. De ge neraal Slocum heeft een verbod uitgevaardigd tegen het orga niseren van militien, die ten doel hebben om de guerillabenden in Mississippi te vernietigen en heeft eene alg^meene aflevering van wapens bevolen. De staat blijft vooreerst onder militair bestuur. In Tennessee duren de onlusten voort. 19 Sept. De veeziekte neemt hier steeds in uitbreiding toe; te vergeefs zoekt men naar middeler om de verwoesting, die onder onzen veestapel wordt aangerigt, te stuiten. Meeting op meeting wordt belegd, die alleen dit resultaat opleveren, dat aanzienlijke giften worden bijeengebragt om hen, die door deze ziekte worden geruïneerd, in hunnen nood bij te staan. In eene onlangs gehouden zitting van den gemeenteraad, kwam het toenemend getal der in de straten van Londen plaats hebbende ongelukken ter sprake. Het klinkt ongeloofelijk en toch is het ofncieel bewezen, dat verleden jaar in de city vier maal meer personen door rijtuigen en paarden het leven hebben verloren dan in het geheele land door spoorweg-ongelukken. Gemiddeld worden wekelijks in het gedrang der city vijf men- schen en dikwijls meer, door de rijtuigen verpletterdzij, die er met gebroken ledematen afkomen, niet medegerekend. Dublin, 17 September. De arrestatien duren steeds voort zoowel in de stad als in de provinciën. De gevangenen zullen wegens hoogverraad teregt gesteld wordenhet volk geeft blij ken van sympathie voor de houding der autoriteit. Eene pro clamatie is te Cork uitgevaardigd, waarbij de instandhouding van den vrede en de rust overal wordt aanbevolen. Brussel, 17 Sept. De Indcpendance deelt den inhoud mede eener depe s van graaf Russell over de zaak der Elve- hertogdommen. uaarin wordt gezegd dat het verdrag van 1852 docr de overeenkomst van Gastein geheel is ter zijde gesteldmen had hel regt te verwachten, d&t, wanneer ver dragen alzoo worden vernietigd, men althans de gezindheid der bevolking van Duitschland, de wensc.ien der bewoners van de hertogdommen en de mcening der meerderheid van den bond zou hebben geraadpleegd, maar alle oude of nieuwe regten, gegrond op eene pleg*ige overeenkomst tusschen vorsten of op eene duidelijke verklaring van den volkswil, zijn met voeten getredenalleen het gezag der magt is geraadpleegd en erkend geweld en verovering zijn de eenige grondslagen van het ver drag vat Gastein. Graaf Russell beueurt diep de aldus aan den dag gelegde minachting der beginselen van het volkenregl en van de wettige aanspraken des volks. W eenen, 17 September. Het clericale dagblad das Va- terland bespreekt den financielen nood des iands en doet ten slotte het volgende voorstel, dat meer om het zondemnge dan om de toepasbaarheid verdiend te worden vermeid. Het blad maakt in allen ernst den voorslag, om het vermogen van een honderdtal der voornaamste beursspeculanten en handelaren ten behoeve van de schatkist verbeurd te verklaren, de schulden van den staat op die wijze te betalen en dan aan de beroof den een pensioen ten laste van de schatkist te verzekeren. Een dergelijk plan, zegt het blad, is oneindig verkieslijker dan eene secularisatie der kerkelijke bezittingen. Gedurende drie jaren is het gansche land door veepest geteisterd geworden; nadat deze plaag voor een drietal maan den had opgehouden, heeft zij zich op nieuw vertoond in verscheidene streken aan de Leitha en Pachfurk gelegen.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1