f isos Buitenland. GST. ISTREKEN. Overzigt. Ouderkerk Rotterdam. R rUIS.TUIN r de Boompjes, SNEEL. JONG. PERS lotilienst IBEL, IN, Uitgave van A. BRINKMAN, i Lange TiendewegD. n°. 60. JNST. uda ten 5j/2 n n rd am en n N Rotterdam aan idblaak, bij de ft': 366. J. Furrer en C. ■nemers, RINKMAN. 1 6 GOUDSCHE COURANT. onder letl. Z. irant. 12 3 6 2 heden de inspanning uur. n n uur. u n it •EN en VEE, „Stad Gouda'' 1865. Maria, ouders rs D. Kooiman en 1865. EEËN van de IIJS ZOON, 2 en 1 ons. 2.50 per 5 ons. oo» te bekomen. srd bij G. F. GOUDA, met jmeente-accijns, instens tien kan Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondagj. In de Stad geschiedt d° uitgave des avonds te voren.1 De prijs per drie maanden is/2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. Simon Petrus Ts y laurier en n K. de Vlaming Elshout. Nico.' Petrus, ouders C. [EVER a 463/ï0 never 2de soort kan 58’ cents, 10 per kan nindere sterkte deren dagelijks men; te Gouda Commissaris. zoo zou dan wor- J. Schreven, 3 m. ran H. J. Bcuse- Telkens als wij Nederlanders den blik slaan op de buiten- landsche aangelegenheden, vinden wij waarlijk elders weinig benijdenswaardigs, en 1 kounmnön<> vnnr_ ingenomenheid, maar den besten schat, de vrijheid, in De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Londen, 27 Sept. De Morning Post zegt in staal te zijn te kunnen berigten, dat de fransche regering een gewigtig besluit heeft genomen ten aanzien harer troepen te Home. Binnen kort zal namelijk met de ontruiming dier stad een begin wor den gemaakt. Een gedeelte van het garnizoen zal J’.ome ver laten en zich te Civita Vecchia concentreren, en dit, voegt de Post er bij, zal eene veelbeteekende waarschuwing voor den paus zijn. De Privy Council heeft in dato 22 dezer verschillende verordeningen, betreffende de veeziekte vastgesteld. Daarbij is eene bepaling opgenomen, inhoudende dat zoolang»de veeziekte duurt, geen vee naar de londensche veemarkt of eenige andere markt binnen de jurisdictie der hoofdstad zal mogen worden vervoerd of verzonden, dan in geval het aldaar uitsluitend tot onmiddellijke slagting wordt verkocht. Nadat in den loop van eenige maanden reeds allerlei klassen van arbeiders, tot zelfs de doodgravers, het werk had den gestaakt om hooger loon te bedingen, verneemt men thans het bestaan van een dergelijk plan onder de kantoorbedienden bij de spoorwegdiensten. Zij hebben eergisteren, ten getale van ongeveer 400, eene bijeenkomst gehouden om de zaak te over leggen cn eene tweede vergadering tegen 6 October belegd, terwijl uit hun midden eene commissia is benoemd ter bevor dering van het beoogde doel. De Morning Post meldt, dat Oostenrijk eene nota aan de groote mogendheden heeft gezonden, waarin verklaard wordt dat het manifest des keizers geen reactionaire stap is. Oosten rijk zal het vertegenwoordigende stelsel handhaven. uit ten Beiden Iaat zich wel vereenigen, het is niet te denken, dat de fransche beschermers eenmaal zouden wegtrekken. Maar men zou dit ook en het gedeeltelijk wegnemen der be- eene dreigende waarschuwing. Men slechts aan zeer enkele volken ten deel valt. Een geest van vrijheid bezielt ons volk, welvaart bloeit onder de schaduw der vrijheid en vrijheidlievende mannen besturen ons gelukkig land. Aan dien zegenrijken toestand ontvingen wij het vernieuwd bewijs bij de openlegging van ’s rijks geldmiddelen. De in komsten blijven de klimmende uitgaven overtreffen. Hoe ver bazende sommen besteed worden aan den ijverigen bouw der staats-spoorwegen, hoe groote sommen geeischt worden door belangrijke waterwerken en verschillende buitengewone uitgaven, alles wordt gedekt zonder verhooging, ja, met aanzienlijke af schaffing van rijks-belastingen. En onder dat alles worden hoogst belangrijke sommen afgezonderd tot schulddelging. Te vens is er zooveel, dat getuigt van den zin onzer bewindslieden om onze maatschappelijke instellingen te voltooijen en noodza kelijke verbeteringen in te voeren, dat nijd en laster verstommen moesten voor de bewijzen van eerlijkheid, ijver en bekwaamheid. Dat goede is, wij erkennen het gaarne, voor een groot gedeelte te danken aan den voortreffelijk en staatsman, in wien de kouing zijn vertrouwen stelt en wiens naam onverdeeld gehuldigd zal worlen door een wijzer nageslacht. Hij is dwaas, die meent dat de bewondering voor waarach tige grootheid ook het voorbijzien van gebreken insluit. En zoo zijn dan ook vele ware vrienden van onzen grooten mi nister, overtuigd dat hij in eene noodlottige dwaling vervallen is, toen hij den dringenden raad versmaadde om onmiddelhjk en allerkrachtigst op te treden tegen het verdelgend monster der vee pest, dat ons gelukkig land met vreeselijkeu jammer bedreigt. Het is nu te Iaat; de uitkomst zal ons leeren of de bekommering ie groet -was. Wij gelooven gaarne dat de minister door edele bedenkingen weerhouden werd en den omvang van Let kwaad niet doorzag. Maar onbegrijpelijk komt het ons bij zijn doorzigt voor, hoe hij aan de afzonderlijke gemeenipn kon overlaten, wat algemeen en eenstemmig moest werken. Flaa'iwheid is onze karaktertrek, halve maatregelen half uitgevoerd btderft hier zoo veel. En dan zoo het belang der geheele welvaar: over te laten aan de bekrompenheid der gemeenteradenMogt men nog zaak beter inzien en beproeven wat door kracht en i te redden mag zijn GOUDA, den 30 September. De koning van Pruisen laat zich huldigen in zijne nieuwe bezitting Lanenburg, die hij betaald heeft met zijn eigen geld en waarmede de pruisische kamers niets te maken hebben. Want de constitutie spreekt van vreemde landen en Lauenburg is een duitsch gewest. Zoo zal het dan ook wel met Slees- wijk gaan, dat wel niet tot den duitschen bond behoort, maar toch als deel van Duitschland ontnomen werd aan Denemarken. Ook dan zal Europa toezien bij het feit, dat in de negentiende eeuw nog eens menschen als vee verkoopt. Men moge roemen op vooruitgang, zij wordt niet gevonden in den staatkundigen toestand der meest beschaafde volken. De bey van Tunis zou niet veel anders handelen. De turksche sultan decreteert in de laatste jaren van tijd tot tijd groote verbeteringen, maar men verneemt weinig van de uitvoering, want de Turken zijn bar baren, maar Oostenrijk is een beschaafd land, waar de regering niet veel anders is. De geheele constitutionele inrigting van de oostenrijksche monarchie is door een magtwoord des keizers weder op losse schroeven gesteld; men juicht in Hongarije, waar men de oude regten hoopt terug te krijgendoch te Weenen is men bekom merd over het dreigend verlies der naauwelijks aangevangene ontheffing van de willekeur. De regering zelve acht het noodig den westmagten te verzekeren, dat de opheffing der constitutie niet in de bedoeling ligt. Uit Engeland berigt men, dat Frankrijk weldra een begin zal maken met het langzaam ontruimen van Rome en Frankrijk verzekert mpn dat de september-conventie stipt uit voer zal gelegd worden. F.’’ 1 want de helft is reeds verstreken van den gestelden tweejarigen termijn, en zoo op anders kunnen opvatten zetting beschouwen als w gelooft namelijk te Rome niet aan het vertrek der Franschen; men verzuimt eiken maatregel, die daartoe ncodig isnu meent de keizer welligt aan dat ongeloof een schok te zullen geven door het vertrek van een gedeelte der bezetting, ook iu den zetel des geloofs, het geloof geboren moeten den uit de vrees. De iersche zamenspanning der fenians houdt de gemoederen bezig in Engeland. Men bazelt veel over dien vreemden naam, men zoekt den oorsprong van het complot bij de tallooze Ieren in Noord-Amerika, en het doel zou zijn de oprigting eener iersche republiek. Doch dit alles ligt in hei duister. Aan het werkelijk bestaan eener zamenspanning schijnt echter niet te twijfelen, zij heeft breede vertakkingen meest wel onder den minderen stand, toch ook zelfs in het leger. Nu men de zaak eenmaal op het spoor is, zal men die gemakkelijk onderdrukken, en zoo gelukkig een vruchteloos bloedvergieten voorkomen. De berigten uit Mexico luiden zeer ongunstig voor Juarez, hij schijnt het onderspit te delven en wat meer zegt, het kabinet te Washington is afkeerig van elke buitenlandsche bemoeijing. Men wil zich verre houden van elke inmenging in Mexico, even als men in het noorden Canada in het gerust bezit der Britten iaat. Herstel der unie, bevrediging van het zuiden, oplossing der slaven kwestie, dit alles met zachtmoedige wijsheid tot stand te brengen, houden de staatsmannen der groote republiek voor oogen als het eeuig doel hunner pogingen en alles bevestigt hoop dat Johnson de waardige opvolger zal den eerlijken Lincoln. aïs het eeuig doel hunner pogingen meer en meer de 1 zijn van Telkens als wij Nederlanders den blik slaan op dit niet uit zotte en bekrompene voor uit volle redelijke overtuiging, dat wij zoo ruime mate genieten als

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1