)0P öiritenlanfc. d Affecten. Overzlgt. Uitgave van A. BRINKMAN. altijd de 'J 1865. 6 97% 81% 81% 94% 94 5 45% 45% 6 BRINKMAN. Lange Tienden-egD. n°. 60, 4 5 V8 97% lleerd bij G. F. te GOUDA, met Gemeente-accijns, minstens tien kan 189*4 5615/ifi 709/is 24% 78% 605/is 66 •1 190 57% 64%6 71% 79h/16 25 79V4 G03/s 661/s I October 1865. loofd Ingelanden ld, JKEVOItSEL, taf. 71% 951/2 1453/s □r brand bescha- fvOLEN tegen 55 irgplaats; 60 cents ■gd a contant, •straat K. 225. JFD INGELAN- ït Nieuwland, ge- G> meniande en zekerheid melden, iet Buiten Nieutc- enblik 390 stuks 1, en zich geen nderpest heeft ir. het algemeen it belang der ei- i strengste voor genomen, dat voor lalve geen nieuw ordt aangenomen i den weitijd het ifgeleverd als het GOUDSCHE COURANT. lag 10 October. Hoogste I Gebleven koers. I koers. 601%J 6011/ls 71% 951/2 1453/s ENEVER a 46%0 Jenever 2de soort >er kan 58’ cents, ;2/io. Per kan mindere sterkte Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. De prijs der Advertentiën van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voo* eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, den 14 October. Hoe stiller het is in de politieke wereld, hoe minder het aantal der gebeurtenissen, die eenige belangstelling wekken, des te meer vergaapt men zich aan geruchten, vermoedens en ver zinselen. Von Bismarck is Napoleon komen opzoeken en is met open armen ontvangen; het zijn mannen, die in menig opzigt met elkander overeenstemmen. Beiden koesteren heerschzuchtige plannen, die tot zekere hoogte zamen kunnen gaan. Maar daarop bouwt men allerlei ontwerpen, die als ijdele schaduwen plaats maken, als onverwacht de eene of andere onvoorziene gebeurtenis zich een nieuwen weg baant en de scherpzinnigste wijsheid te schande maakt. Het is niet moeijelijk te zeggen, dat Pruisen de aanhechting beoogt der elve-hertogdommen dat Frankrijk de rijngrenzen niet vergeetdat Italië niet rusten kan zonder het bezit van Venetie. De ziekte van vorst Couza komt juist ter snedede donau-vorstendommen kunnen aan Oostenrijk het beste equivalent opleveren. Toch zweeft nog onoplosbare romeinsche kwestie als een onweersbui boven den politieken gezigteinder. Men ontveinst het bestaan van dien gordiaanschen knoop en men spreekt over de ontruiming van Rome, alsof die zonder schokken mogelijk ware; tsaar hoe dikwijls aangekoudigd, aar zelt men en treedt men terug bij het begin der uitvoering. De Franschen zouden al op weg zijn, maar welke voorwendsels bezigt men niet om de vertraging te verontschuldigen, de rco- verijen zouden weder toenemen op de napelscne grenzen. En toch zal er iets moeten geschieden, na zoo stellige en gedurig herhaalde verzekeringen, Om in de diepe wijsheid der diplomatie te gelooven, behoeft men slechts de oogen te slaan op het rampzalige Griekenland. Dat volk plukt de vruchten der europesche bemiddeling. Toen het zich had vrij gevochten, bepaalde de diplomatie de te enge grenzen en beschonk het met een beijerschen prinstoen het na eindeloos leed Olto terug zond naar München, werd de on beraden proef herhaald en toch blijft, na de vergrooting des rijks door de teruggave der Ionische eilanden, koningrijk en koning eene bespotting van de diplomaten, die constitutionele rijken zamenflansen. De toestand schijnt wel onhoudbaar, zonder geld of crediet, zonder orde en zamenwerking, onverzoenlijke strijd der partijen en onuitroeibare misbruiken. De koning moest wijzer doen dan Otto en vrijwillig heengaan en de Grieken, die in vroeger tijd de republiek uit vonden, moesten dat experi ment nog eens beproeven, dan konden de vorsten er nog vreugde aan beleven en wijzen op de treurige verdeeldheden, die een gemeenebest altijd verscheuren. Want Amerika beschaamt nu toch de verwachting en de herstelde unie zal weldra den roem der schitterendste monarchie overschaduwen. Het schijnt nog altijd of de zaak der in Engeland gebouwde kapers, die den handel zoo groote verliezen berokkenden, nog niet uit de wereld is. In Amerika maakt men de geleden schade op, doch Engeland zal de rekening niet aannemen. Het is te wenschen, dat deze zaak tot minnelijke schikking kome want ernstig geschil tusschen Engeland en Amerika zou geheel het vaste land van Europa ten prooi laten aan de booze plannen der onbeteugelde beerschzucht. In Hongarije worden de verkiezingen reeds door bloedige schermutselingen voorbereid Oostenrijk heeft daar een spel be gonnen, dat het moeijelijk meester zal blijven. De schorsing der constitutie moge overigens eene aangename verpoozmg geven van den nog ongewonen dwang, zij veroorzaakt een ander be zwaar; er moet voorzien worden in de periodieke behoefte aan «•eld en nu men eens begonnen is onder constitutionele waar borgen te kenen, is men ongenegen terug te keeren tot den ouden stijl. Rusland alleen geniet nog dat voorregt. In lurkije leent men al wat men krijgen kan, tegen 12 pCt maar Oosten rijk zal ook slechts onder groot bezwaar in den dringenden nood kunnen voorzien. Londen, 11 October. De Morning Post zegt, dat indien de heer Seward een aanvraag bij Engeland indient voor eene schadeloosstelling wegens de verwoestingen door de zuidelijke kapers aangerigt, Engeland alle verantwoordelijkheid van zich zal afwerpen en de aanvraag van den heer Seward zal worden afgewezen. In het andere geval zou de waardigheid der natie gekwetst worden. De Daily News komt, bij den tegenwoordigen toestand van de geldmarkt, op nieuw op tegen de bank-wet van 1844, die niet meer in de behoeften vóórziet, nu de handel verdrie voudigd en de weelde verdubbeld is. Het blad dringt krachtig op eene wijziging aan. Uk Zuid-Amerika zijn berigten ontvangen dd. 23 Aug., waarin bevestigd wordt, dat het bombardement van Callao niet heeft plaats gehad. De bewoners der stad waren met den schrik vrij gekomen. Volgens een brief uit Lima zijn in de peruaansche wateren een achttal spaansche schepen aanwezig, voerende 219 stukken geschut en bemand met 2800 koppen. Een engelsch handelaar schrijft in den Times, dat de ware oorzaak der herhaalde rijzing van het disconto te zoeken is in het feit, dat de Amerikanen in alle engelsche fabrieksteden eene enorme hoeveelheid goederen van allerlei soort hebben aange kocht. Bij die aankoopen hebben de voornaamste handelshui- zen een crediet van drie a vier maanden verleend, hetwelk tot het disconteren van buitengewoon vele wissels aanleiding heeft gegeven. Uit dien hoofde kan de schrijver zich vereenigen met de zienswijze, dat de tegenwoordige toestand wel spoedig zal verbeteren. De Times zegt dat Frankrijks plan om te Suez en te Dscheddah gezondheidsbesturen te.- behoeding van Europa tegen de cholera te vestigen door overangstige diplomaten welligt zal worden beschouwd als een sluwe toeleg om Egypte en den grooten weg naar Indie in zijne magt te krijgen dat het zeer moeijelijk zal zijn verandering in de gewoonten der Oosterlin gen te brengen, maar dat het plan evenwel alle toejuiching verdient, en dat de uitvoering althans beproefd dient te worden. De Morning-Post, altijd voo” de integriteit en onaf hankeiijk- heid van hctturksche rijk bezorgd, erkent dat een gezondheids- bestuur te Suez en te Dscheddah nuttig zijn zou, maar meent dat het besturen zonder internationaal karakter dienen te zijn, door de egyptische regering in te stellen en te benoemen zonder tusschenkomst der europesche diplomatie. Meer en meer krijgt men de zekerheid, dat er ook eene kwaadaardige ziekte onder bet wild heerscht. De konijnen zijn er grootendeels door aangedaan de hazen verliezen het haar, terwijl de huid met uitslag en zweren is bedekt. Het vleesch van de hazen, konijnen, zoowel als van de vogels, is meestal ontstoken. Te Dublin en op andere plaatsen zijn weder eenige fe- nians gearresteerd. Over het algemeen bepaalde zich dit tot de geringere klasse. Te Fermanagh en Drogheda zijn het meest boeren arbeiders, die gisteren gevangen werden genomen. In- tusschen is het opmerkelijk dat de politie te vergeefs nasporingen doet betreffende wapens, die volgens de bij haar ingekomen berigten hier en daar zijn gedeponeerd, loc-h die zij nergens kan vinden. De te Cork gearresteerde personen zitten in de strengste afzondering opgesloten. 12 October. De dagbladen maken vijf brieven openbaar, welke tusschen de hh. Adams en lord Russell zijn gewisseld. De eerste is van 7 aug., de la .tste van 17 sept. De hr. Adams blijft beweren, dat Engeland verantwoordelijk is voor de ver woestingen door de zuidelijke kapers aangerigt. Lord Russell weigert bet verkenen eener schadeloosstelling, weigert eene ar bitrage door derden en stelt de benoeming voor van eene com missie, naar welke alle reclames zullen worden verzonden. De heer Ad.ims heeft dit jongste voorstel naar Washington zonden. Men twijfelt dat het zal worden aangenomen. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1