1S65. Zondag, 29 October. 374. Éhritcnlanb. Becten. Ovcrzigt. GOUDSCHE COURANT VERORDENING. 1865. 3S3A zoo zij 827s 82’/2 95 577s 45s/b 457» KINKMAN. 3S7/8 45% 795/s 617s Het de Westminster Abdy rusten naast :erd bij G. F. GOUDA, net emeente-accijns, linstens tien kan en M. Vonk. van der Valk. 3. Casper, ouders i, ouders C. Broek. chtelijke buren- ters aanbetaling drie in zonder acte genaar of regt- Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendeweg, D. n°. 60. 707s 697b 190’4 57% 297's 797a 61’716 64%6 707s 70 Gelieven koers. 6178 717» 95% ÏJEVEB a 46’/10 :never 2de soort r kan 58’ cents, io Per kan mindere sterkte r. Brnijnj 2 j. 8 j- P. Barne- Nieuwhnd, 4 w. Breedijk, 63 j. 24 October. Hoogste koers. 61716 71’716 9572 Deze Courant verschijnt des Donderdags en Lundags. j In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is/2,— franco p. oost/2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. :t. 1865. L Dirk lecn- ouders G. J. van ros, 8 d. 94’716 Uit Spanje verneemt men toch nog van tijd tot tijd een gun stiger berigt, gelijk nu de vermelding dat de minister van biunenlandsche zaken de ambtenaren ernstig vermaant, zich niet in te laten met de verkiezingen, maar Duitschland levert niets dergelijks. Van daar verneemt men de brutale bedreigingen tegen dc vrije rijksstad Frankfort. In geheel Duitschland mag geen vrij woord vernomen warden. Frankfort moge rustig zijn goed regt inroepen, Pruisen en Oosten rijk schrikken voor geen geweld terug. De kleine staten kunnen hun lot voorzien. Pruisen trotseert met drieste onbeschaamdheid den onwil des volks en den tegenstand der vertegenwoordigers, terwijl Oosten rijk met huichelachtigen schijn de constitutie buiten werking stelt en nu Hongarije door concession wil bevredigen, om nog langer den weg te kunnen bewandelen, die de vrijheid belem mert en de welvaart ondermijnt. De prijs der Advertentiën van één tot ze» regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte. Dc BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten, dat door den Raad dier Gemeente in zijne ver gadering van heden, is vastgesteld de volgende Verordening: De Raad der gemeente GOUDA, Gehoord het voorstel van Burgemeester en Wethouders. BESLUIT: 1°. De Verordening tot het tijdelijk schorsen van de Vee markt, vastgesteld den 12 September 1865, voor zooveel de paarden- en tarkensmarkt betreft, buiten werking te stellen. 2°. Deze verorden «ng onmiddellijk te doen afkondigen, waarna zij terstond in werking treedt. Zijnde deze verordening aan Gedeputeerde Staten van de pro vincie Zuid-Holland ir afschrift medegedeeld. En is hiervan, ingevolge het besluit aan het slot van boven genoemde verordening vermeld, afkondiging geschied waar het behoort, den 27 October 1865. Burgemeester en Wethouders van Gouda. De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER FORTUI JN. v. BERGEN IJZENDOORN. GOUDA, den 28 October. Nog altijd houdt Palmerston, zijne begrafenis, zijn opvolger de opmerkzaamheid gaande. Russell zal de teugels van het bewind opvatten, dit is de eenvoudigste weg, doch men voor ziet dat het slechts voer korten tijd zal zijn. Russell is een liberaal van beginsel, beter dan Palmerston, die het alleen in den loop der omstandigheden in zekere emuc geworden was, maar Russell heeft bij het klimmen der jaren e» rgie en geest kracht ver’oren, hij raadt, hij dreigt en gaat terug. Engei«nd heeft in den laatsten tijd veel van zijn invloed naar buiten verloren en dit wijt men zijne zwakheid. Het z<»l hum n'.et mo gelijk zijn de ver uiteenloopende inzigten der 1 beraie fractien tot één doel te doen z .menwerken. Zoo voorz.et men dan in wendige verdeeldheid en strijd, die den voortduur van het ministerie onmogelijk zullen maken. De toekomst behoort aan den schranderen en krachtvollen Gladstone, dit is de man des volks en van den waaracüiiger vooruitgangmaar zijn tijd is nog niet daar; Russell moet hem de baan effenen en ge’ukt dit niet, dan mogen de tones met Derby nog eens de overtui ging bevestigen, dat Engeland slechts bloeijeu kan onder een waarlijk vrijzinnig bestuur. In Frankrijk werschte men Clarendon, maar men berust in Russell, die geen verandering brenger, zal cn omdat de energie van Gl-< s one wantrouwen wekt. Voor de variatie gaat de keizer krij voeren tegen de cholera, hij wil die iu zy-’e schuil hoeken opsporen en door de verbetering der sanitaire politie in het oosten het gedurig over »ragcn van die pest door de bede vaartgangers beletten. Te Konstantinopel wil men het inter nationaal debat openen. Dit is beter onderneming dan die tegen Mexico, die wel ontzettend veel glorie maar verbaasd weinig nut afwerpt; zij bedreigt aan de eene zijde de reeds zoo ge schokte financiën en bereidt aan de andere grievende teleur- De °i'aliaansche verkiezingen beloven een gunstigen afloop voor het ministerieecu aantal herstemmingen zullen, naar men vermoedt, deze uitkomst bevestigen. Nog altijd zijn onderhan- delingen hangende met Italië, betreffende de gedeeltelijke over name der rome’.asche schuld door Italië. Rome wil afkoop in eens, Italië wil jaarlijksche renten uitkeeren. Het aftrede i van den pauselyken minister de Mérode schijnt velen een gunstig vcorteekea van verzecuing, maar het blijft een raadsel, hoe in deze kwestie eene schikking mogelijk kan worden. De onder- handelingen over de schuld worden gevoerd door het inter mediair van Frankrijk, dat nu een aanvang zal maken met de aangekondigde ontruiming van Rome. Londen, 24 October. De Times wijdt een hoofdartikel aan de optreding van lord Russell als hoofd des kabiuetsuit den Inhoud van dat artikel blijkt, dat er onder de gematigde voorstanders der liberale begrippen in Engeland zyn, die zijne verheffirg ongaarne zien. De Times zegt, dat lord Russell in de binnenlandsche zaken niet gunstig is gestemd voor hervor ming en vooruitgang, en in de buitenlandsche staatkunde een Ongelukkig zwak heeft om overal raadgevingen op te dringen en om eerst e dreigen en vervolgens terug te deinzen. De Morning Post weerspreekt de mededeeling, dat lord Palmerston den wensch zou hebben te kennen gegeven, om in alle stilte te Romsey te worden bijgezet. De begrafenisplegtig- heid zal aanstaanden vrijdag ten een ure plaats hebben. Het stoffelijk overschot zal in de Westminster Abdy rusten naast dat van William Pitt. Blijkens be ;igten nit Massowah, in Abyssinie, is de heer Cameron, engelsch consul, nog niet in vrijheid gesteld. Hij lijdt yeel; zijne haren zijn geheel grijs geworden, zijne beenen rijn gezwollen en aver het geheel laat zijn gezondheidstoestand veel te wensenen over. Men zegt, dat. koning Theodorus aan den heer Rassam geschreven heeft, dat hij Cameron mogt ko men afhalen. Z. M. zon evenwel het plan hebben, om op die wijze zich ook van Rassam meester te maken, dewijl het er voor gehouden wordt dat hij betrekkingen heeft aangeknoopt met zekere vijanden van den koning. De aanmerkingen van den Times op lord Russell s ka rakter en politieke loopbaan beantwoordende, erkent de Globe, dat hij eigenzinnig en vasthoudend aan eigen denkbeelden en overtuigingen is, doch het blad ziet daarin geene bron van moeijelijkheden voor het bewind; immers de bijzondere denk beelden van lord Russell zijn genoegzaam bekenden zoo zij zijne ambtgenooten niet beletten in een kabinet te treden waar van hij het hoofd is, zuller. zij hen ook niet beletten met hem in dat kabinet zamea te werken. 26 October. Uit New-York wordt berigt, dat de minister van financiën eene redevoering heeft gehouden, waarin hij be toogde, aat het eenige middel, om de nadeelen van de schaarschte aan klinkende specie weg te nemen, hierin bestonddoor in circulatie te brengen zoodanige soort van papierengeld, dat gemakKelijk verzilverd kan worden. Indien het congres aan zoodanig ruilmiddel verpligten koers geeft, dan is het zeer ge makkelijk om de schuld te verminderen zonder dat daardoor moeijelijkheden in den handel en anderzins worden ondervon den. Wordt dergel.jK middel niet ter hand genomen, dan zal men in de plaats van het land in welvaart te zien toenemen, zoo als men hoopt, eene nationale ramp, een staatsbankroet te gemoet gaan. 27 October. De begrafeuis-plegtigheid van bet stoffelijk overschot van lord Palmerston Leeft aanleiding gegeven totegü* aanzienlijke nationale demonstratie. Eene ontelbare ménige was op de beende voornaamste bureaux waren gesl^fendtT*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1