öiritenlanïï. ndman. I Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendeiceg, D. n°. 60. at d’IJssel. laandag cn Dlngsdag de overige dagen E BEDIENDE tot 16 jaar, goed rekenen. Adres bij iet eigenhandig ge- UUR. UIS met TUIN en I elegec aan de rivier rijweg, tegen 1 No- Franco te bevragen .in? merman te Gouda. London. 29 Oct. Be Times heeft van zijnen correspon dent in de vereen, stalen een brief, gedagteekend New-ïork den 14“ dezer, onvangen, waarin het volgende voorkomt. Zelfs de grootste vrienden van het zuiden zouden bezwaarlijk de voorwaarden, waarop het weder in de unie v ordt opgenomen, ligter kunnen stellen dan de president Joh son doet. Hei is dan ook duidelijk te zien, dat de mannen, die de wapenen voor de confederatie hebben gevoerd, eeuen zoo gemakkelijken terug keer niet hadden verwacht. Niets wat het zuiden verlangt, wordt geweigerd. De bitterste vijanden van het gouvernement der unie behooren thans te erkennen, dat er van zijne zijde genoeg is gedaan voor het herstel des vredes. Wat er nog te doen blijft, is de vruchten der door de unie op h»* slagveld behaalde overwinning te verzekeren. Het zuiden verklaart alie gedachte aan afscheiding te hebben terzijde gesteld; maar heeft het de beginselen, waarvoor het noorden gestreden heeft, in derdaad en van harte omhelsd? Het gouvernement is niet gezind om eenig leed aan het zuiden te doen maar is het zuiden te goeder trouw en gezind om de welwillendheid van het gouvernement eerlijk te beantwoorden? Dat is de greate vraag, en bij vele lieden bestaan op dat punt ernstige twijfe- lingen en beduchtheden, maar het is nog te vroeg om een be paald oordeel dienaangaande uit te .preken. Er zullen gewigtige vraagstukken in de aanstaande zitting van het congres c r unie° worden beslistzoo lang het niet vergaderd is, kan ni - mand beoordeelen in hoe ver de wederopbouwende staatkunde van den president aan het doel beantwoordt en eene duurzaam goede werking heeft. Intusschen reikt het noorden de beide handen aan het zuiden toe, en het zuiden neemt ze aan onder betuiging van erkentelijkheid en opregtheid. GOUDSCHE COURANT l alle dagen ’3 namid- ti et A. BRINKMAN. irenomto eerde Spritsen I Ondergeteekende. ntende en geu- t het Magazijn van JEN te Gorincnem. II afgeleverd in ver- zee en een half van af 80 Cents 5 ons, of 16 Cents het ons. r KLEIN, Sz. Confituriir. A, N°. 56. het voortdurend bestaan der ziekte on- regering besloten dat aan alle zijde- i grondbelasting zal worden verleend, :j in I860, tengevolge 1 '1 missen. Labrador zullen heden uit Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de btad geschiedt de uitgave des avonds te voren. De prijs per drie maanden is 2,franco p. post/2,25. De inzending der Advert^ntiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. i Zondags ’s morgen? t .erdam ’s namid- lijks Itetoiirtcaarten. eslilleerd b:j G. F. 1, e GOUDA, met en Gemeente-accijns, .•an minstens tien kan ie JENEVER a 46!/io ,s. Jenever 2de soort /0 per kan 58“ cents, 46710 P« k,Iin e of mindere sterkte ?ber 1865. )NDENTIE. aturdag morgen voor in wordt verzocht nogmaals KANTOOR vraagt I De prijj der Auvertentiën van één tot zes j regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor J eiken regel daai boven 10 Cent. B uitengewoue letters worden berekend mar plaatsruimte. ernstig genoeg geoordeeld om het vertrek te wettigen van ko lonel Faure, die zich naar Parijs begeeft ten einde met den keizer te overleggen. Maarschalk Mahon zelf, die herwaarts moest komen om deel te nemen aan de ministeriele conferentien over de aangelegenheden der kolonie, is door de insurrectie genood zaakt te Algiers te blijven. Er is sprake van om hiei ter stede in 1867 een inter nationaal humanitair congres bijeen te roepen, hcofdzake'ijk ten doel hebbende den wereld-vrede te bevorderen Het plan zou uitgaan van de vereeniging der vrienden van den vrede en men zou het voornemen hebben om alle voorstanders van de humaniteitsleer tot deelneming aan het congres uit te noodigen. Volgens de berigten uit Japan van 20 aug. heerschte aldaar volkomene rust. jJe eerste termijn van de som, door de -geallieerde mogendheden bij de laatste overeenkomsten als ver goeding voor oorlogskosten bedongen, is door het japansche gouvernement stipt voldaan. De Opinion Nationale meldt, dat volgens brieven uit Oran van 24 dezer, 25,000 algerijnsche opstandelingen de ge- hecle zuidelijke helling van het gebergte van Teil bezet zouden houden. In die brieven wordt voort? gemeld, dat een schip onder engelsche vlag zich naar Gibr"- ar heeft begeven om er wapenen en andere ammunitie voor de opstandelingen te koopen. Weenen, 29 Oct. De Wiener Zeitung behelst een decreet, waarbij de keizer met verwijzing naar het september-patent en aanmerking van zijn verlangen, dat eene van het ministerie van financiën onafhankelijke magt onafgebroken tot aan het oogenblik, waarop in de zaak op andere wijze zal zijn voorzien, toezigt houde op het financiewezen, eene centrale commissie in stelt, die alleen aan hem verantwoordelijk zal zij?. Tot presi dent is benoemd prins Colloredo, tot plaatsvervangend voor zitter de hofraad Taschek, tor leden de veldmaarschalk Hess, de baron von Rothschild, de baron Rueskefer, de heer Herbsi en de Leer Winterstein. Van eene gewoonlijk goed onderrigte zijde wordt verze kerd, dat de onderhandelingen met het huis Rothschild aange knoopt, betreffende de nieuwe leening, aanvankelijk een gunstig resultaat beloofden, tot dat uit Parijs door den chef van het huis aldaar per telegram werd te kennen gegeven, dat de aan geboden voorwaarden niet konden voldoen. Men beweert dat de eigenlijke oorzaak moet gezocht worden in de houding door Oostenrijk, in vereeniging met Pruisen, jegens de vrije stad Frankfort aangenomen. Berlijn. 29 Oct. Er wordt sedert de vreeselijke onheilen, welke de stad in de jongst vcrloopen dagen hebben geteisterd, beter dan vroeger acht geslagen op den bouw der nieuwe huizen en den toestand, waarin de voltooide zich bevinden. Ten gevolge hiervan zijn reeds verscheidene afgekeurd, welke de bewoners hebben moeten verlaten. Professor Wuttke heeft in Leipzig een tak opgerigt van de Darmstadter duitsche volkspartij, die zich aankant tegen de pogingen van Pruisen om zich aan het hoofd te stellen van Duitschland. De post-conferentie, welke hier in de volgende maand zal gehouden worden, zal zich onder anderen bezig houden met de wcnschelijkheid der invoering van een eenig soort postzegels voor al de duitsche staten. Frankfort, 29 Oct. De algemeene vergadering van het national verein heeft met groote meerderheid besloten, dat het volhardt bij zijn programma. Er moet een duitsche bondsstaat gevormd worden met Pruisen als centraal uitvoerend bewind tot een en ander moet in een door de gansche duitsche natie te benoemen parlement worden beslist. De kwestie van Slees- wijk-Holstein moet worden beslist door volksstemming, begrensd Linnen de belangen van Duitschland. Zoo lang er geen centraal uitvoerend bewind is, kan alleen Pruisen de hertogdommen met goed gevolg verdedigen. De spoedige bijeenroeping van de stenden in de hertogdommen is noodzakelijk. Hamburg, 30 Oct. Uit Stockholm schrijft men, I indien het voorstel tot wijziging dei vertegenwoordig»^ neemt de vrijheid jenooten te berigten, der van de Heeren KEU te Amsterdam geurige en wa- EffiEËN, tot nik )O tot 4.— per i 1, 22/2 en 5 ons, lelijk in UEd. gunst 3d. dw. dienaar, I. Steevens, Hoogstraat, Gouda. .30 Oct. Graaf Russell is gisteren door de koningin ten gt-hoore ontvargen. Heden wordt een ministerraad gehouden. De ambtgenooten hebben geene bedenkingen tegen de samen stelling van het kabinet. Graaf Russell is tot eersten minister, lord Clarendon tot minister van buitenl. zaken en de heer Glad stone tot minister van financiën benoemd. De benoemingen voor de mindere betrekkingen in het kabinet zullen waarschijnlijk binnen eenige dagen worden bekend gemaast. Parijs 2S Oct. Hoewel de cholera voortdurend afneemt, is er sprake van het openen eener algemeene enquête over het geheele land, tot opsporing der voorbehoedmiddelen, die in het belang van den openbaren gezondstoestand kunnen worden aan gekend en waartoe vooreerst al de bestaande poiitie-reglementen op dat stuk herzien, overal gezondheids-comites ingesteld, her haalde inspectiën van fabrieken, enz., voorgeschreven zullen worden. Ten gevolge van der de zijdewormen, heeft de i wormen-kweekers vrijdom van gelijkstaande met de ontvangsten, die zij van het mislukken van den zijdeoogst, hebben moeten De fregatten Gomel en L.- - Toulon naar Civita Vee ’lia vertrekken, om f-ansche troepen aan boord te neircr. Volgens brieven ui- ft,me zal de tweede brigade der bezet- tingscorpsen in her "oomar en zullen cie overige troepen later V°_L De onderkoning van Egypte heeft zijne toetreding kenbaar p-emaakt tot het voorstel van een saniteits-congres te Konstan- tinopel. Hij heeft dit te gereeder gedaan, omdat zijn lana een der eerste is, welke aan de invallen der cholera is blootgesteld. 29 Qct. De berigten uit Algerie blijven zeer ongunstig luiden De insurrectie maakt vorderingen en volgens den Monitêur Algérien heeft men vijf mobile colonnes moeten or ganiseren om de aanvallende houding der insurgenten tegen te staan. De maarschalk-gouverneur heeft den staat van zaken dat, A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1