[INDEN, e buurt te Gouda, INDEN H' ll 1865. Donderdag, 9 November. Outtenlanb. V IJssel. fiecten. il? 3F7. I I naar zijn opvolger is hier nog niet bekend. Lord Cowley dagen ’s namid- 1365. 94>%6 - Het laat ziek echter I 94% 190% den bonds- 44% 44% 68>%s RINKMAN. GOUDSCHE COURANT. Uitgave van A. BRINKMAN. Lange Tiendeweg, D. n°. 60. dags ’s morgens lam ’s namid- Retour kaarten. :erd bij G. F. GOUDA, met lemeente-accijns, linstens tien kan En- De 38% 44,%6 69 24% 60% 65%fi Gebleven koers. 60»%, 29%s 78 60% 65% Ife NEVER a 462/w jnever ïie soar r kan 585 cents '10 P" kan mindere sterkte :ha, Goud en al Voor dit alles t repareert hij ere meestere ca e tandheelkunde jke wijze, reken. 56H/16 56»»/is 29%„ Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. Jn de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. Dc prijs per drie maanden is/2,franco p. post/2,25. De inzending der Advertentiën kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 'ag en Dingdag overige dagen 3 November. Hoogste koers. 60% De prijs der Advertentiën ven één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. Londen, 6 November. De Times meldt dat het nieuwe ministerie nog niet is zamengcsteld. De graaf Bussell heeft de noodzakelijkheid erkend om de andere portefeuilles op te dragen aan leden van het huis der gemeenten. De hertog van Somer set heeft zijn ontslag ingediend. Men berigt nit Liverpool van hedenShenandoah heeft 'eh in Lemersey aan het britsche stoomschip Donegal over gegeven. De equipaadje bestaat uit 133 man. Toen de loods aan boord kwam, vroeg men hem of de oorlog geëindigd was. Shenandoah zou 37 vaartuigen vernield hebben. 7 Nov. De Morn. Post gelooft, dat Napier zal benoemd worden tot gouverneur van Madras en als gezant te Petersburg vervangen zal worden door lord Granville, die wederom als president van den privy-counccil zal worden opgcvolgd door lord Somerset. Uit New-York zijn herigten tot den 28 oct. De N. Y. Times zegt, dat indien lord Bussell bij zijn besluit blijft in zake het geschil tusschen de ver. staten en Engeland over de Alabama, het voortduren der vriendschappelijke betrekkingen tusschen beide staten eene onmogelijkheid is. De minister van financiën meldt, dat de inteekening op de leening van 50 millioen is gesloten. Uit Mexico wordt van den 18 sept. berigt, dat keizer Maximiiiaan openlijk Augustino Iturbide, als erfgenaam van den troon heeft aangenomen. Blijkens de berigten nit New-York van 26 oct. heeft de president Johnson zich openlijk verklaard tegen het stelsel om iemand wegens zijne gelaatskleur onder de stemgeregtigde bur gers op te nemen of daarvan uit te sluiten. Zijns oordeels be hoort het stemregt afhankelijk te worden gesteld van zekere algemeeae vereischten, welke ook de vrijgemaakte met der tijd door goed gedrag en ontwikkeling zal kunnen verkrijgen. Be conventie van Noord-Carolina heeft met eenparige stemmen eene ordonnantie aangenomen, krachtens welke aan de wetgevende vergader.ng verboden wordt de schuld der op standelingen geheel of ten deele te erkennen. Men weel dat men eerst besloten had, om dit onderwerp in de aanstaande zitting te behandelen. De president Johnson heeft daartegen geprotesteerd, waarop men op het genomen besluit is terug gekomen. De depeche door Johnson aan den heer Holden, voonoo- pigouverneur van Noord-Carolina gerigt, luidt als volgt: „De staatsschuld uit den opstand tegen de vereenigde staten ont staan moet altijd tot aan den laatsten dollar gerepudièerd worden. Het volk mag niet belast worden met de betaling eener schuld, ontstaan door pogingen, waartegen het volk (de zuidelijken) zich reeds zouden verzet hebben, indien zij uit vrijen wil hadden gehandeld. Zij, die hunne fondsen tegen die staats- obligatien hebben geruild, hebben zich te wenden tot de magt, welke zij getracht hebben te vestigen, met schending der wetten, der constitutie en van den wil des volks. Zij moeten zich aan hun lot onderwerpen. Deze schulden kunnen door geen enkelen staat worden erkend, die meent loyaal te zijn tegenover de vereenigde staten en de unie. „Ik herhaal: het volk van Noord- Carolina moet ontslagen zijn van de schulden te betalen, die •lit den oorlog zijn voortgesproten. Ik hoop dat het alles zal npudiëren wat den opstand yan nabij of van verre raakt, die door het gouvernement vernietigd is, dat zich aan de consti tutie der unie hield.” Parijs 5 Nov. De Moniteur meldt dat E-geland, Italië, Spanje Turkije, Oostenrijk, Pruisen, Nederland, Belgie, de pau- seliike’staten en Denemarken reeds zijn toegetreden tot het voorstel om te Konstantir.opel eene couferentie te houden tot het beramen van de middelen ter wering van de cholera. Het bevestigt zich, dat lord Cowley als gezant van geland hier aftreedt. Hij zal Parijs in januanj verlaten. naam van zijn opvolger is hier nog niet bekend. Lord Cowley zal hier in de diplomatieke wereld de beste herinneringen ach- terlaten. Overal hoort men gewagen van bezuinigingen, welke in het budget worden aangebragt, van eene vermindering der zware kavalierie en van de overtollige ambtenarenmen spreekt er zelfs van dat alleen bij het ministerie van financiën 7GO ambte naren zijn ontslagen, hetgeen in de bureaucratische kringen angst en ontsteltenis verspreidt. Op het budget van 1865 is in plaats van een batig saldo, dat men verwachtte, nu reeds een tekort van 90,000,000, het gevolg der vermindering van de in- en uitgaande regten en van de indirecte belastingen. De proeven met de katoen-cultuur in Italië genomen zijn gunstig genoeg uitgevallen, om ondernemende kapitalisten op het denkbeeld te brengen om ook de cultuur van andere kolo niale producten als suiker, koffij enz. in zuidelijk Palie, inzon derheid op Sicilië te beproeven. De heer Valtellina heeft 2000 bunders land op Sicilië gekocht om met de hulp van ameri- kaansche arbeiders en onder het gebruik maken van zijne eigene in Amerika verkregen ondervinding, eene groote suiker-plan- taadje aan te leggen. Gelukt de proefneming, hetgeen waar schijnlijk is, dan zullen nog andere plantaadjes op grootere schaal worden aangelegd. De brochure des keizers over Algerie is niet van bijzon der gewigt. Vooreerst is het meer theorie dan praktijk en stuiten de plannen des keizers op het karakter en de zeden der bevolking. In de tweede plaats zijn de denkbeelden, die er in besproken worden, in strijd met de beginselen van hen, die met de leiding der algerijusehe zaken belast zijn. Wat doet hel er toe hoe de keizer denkt, wanneer niet gehandeld wordt in overeenstemming met die denkbeelden! De algiersche bladen bevatten eene officiële mededeeling, waarin gezegd wordt, dat toen onze kolonnes Si Lala nader den, de vijandelijke contingenten met versnelden marsch in eene zuidelijke rigting zijn teruggetrokken. De Goums, onder bevel van generaal Lacretella, ondersteund door de fransche cavalerie hebben in den morgen van den 27 den vijand bereikt en hem talrijke kudden ontnomen. 7 November. De Union médicale constateert het afne men der cholera. Het aantal sterfgevallen was donderdag 80, vrijdag 75, zaturdag 70. De Moniteur verklaart dat deze cij fers juist zijn. Fouid ontmoet in zijn bezuinigingsplannen veel weerstand en er worden bij den keizer pogingen in het werk gesteld, om dezen een ander plan te doen aannemen, daarin bestaande, dat men in plaats van te bezuinigen groote uitgaven zou doen, die zeer productief geacht worden en waartoe een leening zou gesloten worden van twee milliarden. Het laat zich echter aan zien, dat Fouid zal zegevieren. Weenen, 6 Nov. De Abendpost ziet in de verklaring van den italiaanschen minister van financiën Sella, dat de ve- netiaansche kwestie een financieel vraagstuk is, waarvan de oplossing afhankelijk is van de regeling der italiaansche finan ciën, eene bedreiging tegen Oostenrijk en merkt op, dat zoolang leden der italiaansche regering op leze wijze tegen Oostenrijk optreden, over de mogelijkheid van het tot stand komen eener overeenstemming moet gezwegen worden. De baron Eötvös beveelt het dualismus aan als uitgangs punt voor de organisatie des rijks. Niet de suprematie van de eene helft des rijks, maar de constitutionele vrijheid van beide deelen zou de doelmatige oplossing zijn, waarnaar ten aanzien van het vraagstuk, waarbij de gemeenschappelijke aangelegen heden zijn betrokken, behoort gestreefd te worden. Frankfort, 4 November. In de zitting van dag op gisteren hebben Beijeren, Saksen en Hessen-Darmstadt het voorstel gedaan, strekkende 1°. om Pruisen en Oostenrijk uit te noodigen ten spoedigste de door de vrije verkiezingen benoemde stenden in Holstein bijeen te roepen, ten einde hunne medewerking in te roepen tot definitieve oplossing der slees- I wijk-holsteinsche kwestie2°. om Sleeswijk in den bondgp 4*

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1