JLEN. Effecten. d’ IJssel. 1865 Donderdag, 16 November. il° 3T9. 'i 7 Ir -J VERORDENING. Tdam ’snamid- s Retourkaarten Uitgave van A. BRINKMAN. È~K E N D MAKING. lil GrOUDSCHE COURANT naar Ie dagen ’s namid- er 1865. 6 1447a 88^4 579/i6 45Vs 45 I BRINKMAN. Zondags ’s morgens illeerd bij G. F. te GOUDA, met Gemeente-accijns, i minstens tien kan i 16 I I 16 83 883/4 943/4 ff ff Lange TiendewegD. n°. 60. IENEVER a 46’/]0 Jenever 2de soort per kan 58“ cent?, fi2/10 Per kim f mindere sterkte De BAAD der Gemeente GOUDA, Overwegende, dat bet doel met de tijdelijke schorsing der - 1.— 1 - 1.10 - 1.20 g e 77s/s 61 65% 1913/4 579/u 29% 77% 61716 653/s 69% 697,6 24Vs IC 'S l l 68’% 24%6 op de Gouwe, zijn is bij de behandeling nabijheid van j wordt geweid, naar daar tot aan het vol- Dete Courant verschijnt des Donderdags en Zondags. In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren. I De prijs per drie maanden is/2,franco p. post ƒ2,25. De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure. 10 November. Hoogste koers. 6013/is 71% 94»%. 144% 54% 38%. van voor gedeeltelijk en het ver ver st ndag en Dingsdag e overige dagen De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA doen te weten, dat door den RAAD dier Gemeente in zijne vergadering van heden, is vastgesteld de volgende VEROR DENING: Gebleven koers. 60’Vb i 0.70 per mud. te betaling geniet ng- Aanbeveling van stalling van vee. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van GOUDA, Gezien de circulaire van den Heer Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland van den 7 November 1865, A n°. 7888 (l8 en 28 afd.) (Provinciaal Blad n°. 112), waarbij al’emeene voorschriften worden medegedeeld omtrent de meest doelmatige wijze van verzorging, zoowel van het gezond als van het door de ziekte aangetast vee, tijdens zijn verblijf op de stallen doen te weten dat de inboud dier circulaire luidt als volgt Eerlang zal het rundvee, dat nu nog de stallingen worden overgebragt, om C. gende voorjaar te verblijven. Deze overgang is voorzeker van groot gewigt in de tegen woordige omstandigheden, en zal ongetwijfeld invloed uitoefenen op het verloop der thans heerschende veeziekte. Met het oog daarop, verzocht ik den Heer Voorzitter der Commissie wegens de veeziekte, mij de meest doelmatige wijze Gezondheids- en andere maatregelen. Een voorname zaak is de staltijd die aanstaande is, en de Commissie voldoet gaarne aan het dikwij|| herhaald verlangen om eenige algemeene voorschriften daarbij te geven. Zij meent dat men bij het opstallen in acht moet nemen of de dieren nog geheel gezond, verdacht, ziek of gebeterd zijn. In streken waar nog geene gevallen van ziekte zijn vóórge komen, en die zijn er binnen de afsluitingslijn nog vele, heeft men geene andere voorzorgen te nemen dan de aanraking te vermijden van alles wat slechts eenigermate uit eene besmette plaats kan afkomstig zijn, en niemand toe te laten in den stal. Anders is het met nog gezonde stallen in de nabijheid van besmette stallingen. Hier heeft men den vorigen maatregel ook op te volgen, doch men dient daarbij tevens bedacht te zijn op het beveiligen tegen besmetting op krachtige wijze. Hiertoe behoort dat de stalling ruim en luchtig, niet tochtig is, met behoorlijke verversching van lucht door luchtkokershet rei nigen der dieren en dageiijksch uitmesten der stallen het witten der wanden met kalk en chloorkalk gelijke deelen, of het be smeren met gips en kootteer 100 3, of teren met koolteer dagelijksche berookingen van teer, van chloor, bij zwakke be- rooking zonder gevaar voor de dieren besprenkelen van den stal met carbolzuurwater, het wasschen der dieren daarmede, azijowasschingen en dergelijke luchtzuiverende middelenchloor en ernosoothoudende ingrediënten zijn het beste. Herstellende dieren houde men geheel verwijderd van de gezonde, en als het eenigzins kan, moet men ze niet spoedig by de gezonde toelaten, omdat de uitvloeiingen uit mond, neus en oogen nog langen tijd aanhoudende roest ook niet zonder gevaar is, de huid nog weken lang besroetten kunnen. Bij deze dieren zijn dagelijksche wasschingen met warm water en azijn, daarna met carbolzuurwater of chloorkalk-oplossingen ter ont smetting zeer aangeraden. De stallingen van zieke en verdachte dieren moeten op dezelfde wijze behandeld worden als gezegd j van de gezonde dieren op stallen in de besmette. Ook is bij deze aan te bevelen, de deuren naar de zijde van gezonde stallen gesloten te houden en mest en urine dagelijks te verwijderen op behoorlijken af stand, zonder gevaar voor de buren. Ook hier zijn ruime lucht kokers aan te bevelen. Voorts boude men op besmette erven alle huisdieren in eenen beperkten kring, opdat zij niet in aanraking komen met de ge zonden. Evenzoo leene men elkander geene gereedschappen voertuigen die in aanraking geweest zijn met ziekelijke De prijs der Advertentien van één tot zes regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent, voor eiken regel daarboven 10 Cent. Buitengewone letters worden berekend plaatsruimte. De BURGEMEESTER van GOUDA Gelet op het besluit van den Gemeenteraad tot het houden der gewone wekelijksche veemarkt. Overwegende, dat het ter markt brengen ven vee zou kun nen worden belemmerd door de bepaling van art. 2 der ver ordening op het in-, uit- en vervoeren van rundvee, vastgesteld den 22 September 1865, volgens welke het vervoer tusschen zons-ondergang en zons-opgang is verboden Besluit, krachtens de bevoegdheid hem bij art. 3 noemde verordening gegeven, voor de marktdagen ontheffing te verleenen vau deze verbods-bepaling, i voeren van rundvee vóór zons-opgang op die dagen te gunnen. Gouda, 14 November 1865. De Burgemeester voornoemd, van BERGEN IJZENDOORN. gezondheids- en audere maatregelen bij de van verzorging en behandeling, zoowel van het gezond, als van het door de ziekte aangetast vee, tijdens zijn verblijf op de stal len, te willen mededeeleu. In antwoord daarop verwees ZEd. mij' naar het Rapport der Commissie aan den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken, opgenomen in de Staatscourant van den 4 dezer, alwaar onder de rubriek „Gezondheids- en andere maatregelen,,, de door mij bedoelde voorschriften waren bijeenverzameld. Daar de Staatscourant niet algemeen wordt gelezen, kwam het mij doelmatig voor, de onderwerpelijke voorschriften, door middel van het Provinciaal Blad, te Uwer kennis te brengen. Ik verzoek UEd. deze in Uwe Gemeente algemeen bekend te maken, en de naleving daarvan aan de veehouders ernstig aan te bevelen. De laatste zinsnede, welke niet in het Rapport voorkomt, is mij door den Heer Voorzitter nader medegedeeld, als een bijzonder aanbevelenswaardige maatregel, ’s Gravenhage, den 7den November 1865. De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland, J. LOUDON. Uitgegeven den Ssten November 1865. De Griffier der Provinciale Staten van Zuid-Holland, JUST de la PAISIÈRES. Veemarkt beoogd, bij het elders houden van die markten niet wordt bereikt, en de Regering tegen bet houden daarvan geen bezwaar schijnt te hebben, daar zij van hare bevoegdheid om ze te verbieden tot nu toe geen gebruik beeft gemaakt. Beslvit 1°. De Verordening tot bet tijdelijk schorsen van de vee markt, vastgesteld den 12 September 1865 en gewijzigd den 27 October daaraanvolgende, in te trekken, zoodat de veemarkt als naar gewoonte des Donderdags zal worden gehouden, ter wijl daarop van toepassing blijft de verordening tot wering van besmet vee van de markt, vastgesteld den 23 Aug. 1865. 2°. Deze Verordening onmiddellijk te doen afkondigen, w-arna zij terstond in werking treedt. Z"nde deze Verordening aan Gedeputeerde Staten van Zuid- Holland in afschrift medegedeeld. JSn is hiervan, ingevolge het besluit aan het slot van boven genoemde Verordening vermeldt, afkondiging geschied waar het behoort, den 14den November 1865. De Secretaris, De Burgemeester, DROOGLEEVER EORTUIJN. v. BERGEN IJZENDOORN.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Goudsche Courant | 1865 | | pagina 1